< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Geen onrechtmatig gebruik van handelsnaam c.q. domeinnaam.

Uitspraakvonnis

RECHTBANK OOST-NEDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Zwolle

zaaknummer / rolnummer: C/07/206317 / KG ZA 13-19

Vonnis in kort geding van 20 maart 2013

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

YOUR HOSTING B.V.,

gevestigd te Zwolle,

eiseres,

advocaat mr. H.W. Bethlehem te Groningen,

tegen

JACOBUS JOZEF MATHEUS GERAETS, tevens handelende onder de naam STATIC ICT SOLUTIONS en STATHOSTING,

wonende te Montfort,

gedaagde,

advocaat mr. C.C.J. van Pol te Echt.

Partijen zullen hierna Your Hosting en Geraets genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- de mondelinge behandeling

- de pleitnota van Your Hosting

- de pleitnota van Geraets.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Zowel Your Hosting als Geraets bieden internetdiensten aan, waaronder domeinnaamregistraties en websitebouw. Your Hosting is een landelijk aanbieder van aanzienlijke omvang, de door Geraets gedreven onderneming is van een beperkte omvang, naar zijn zeggen, met een jaarlijkse omzet van ongeveer € 6.000.

2.2. Your Hosting is opgericht op 25 mei 2004. Als handelsnamen heeft Your Hosting onder andere "Start-Hosting", "Starthosting" en "Start hosting" doen registreren bij de KvK. De domeinnaam "starthosting.nl" is geregistreerd op 8 maart 2002. Your Hosting is (thans) houder van de domeinnaam "starthosting.nl" en biedt op de hieraan gerelateerde website haar diensten aan.

2.3. Geraets drijft, blijkens de registratie bij de KvK, sedert 1 april 2004 zijn onderneming (onder andere) onder de handelsnaam "Stathosting". De domeinnaam "stathosting" is door Geraets, die ook thans nog domeinnaamhouder is, geregistreerd op 22 april 2004. Op internet biedt Geraets zijn diensten op de website "stathosting.nl" aan.

3. Het geschil

3.1. Your Hosting vordert - samengevat - dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

1. Geraets zal bevelen om elk gebruik van / elke inbreuk op de handelsnaamrechten van Your Hosting, alsmede het gebruik van enige daarmee overeenstemmende naam te (doen) staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van dwangsommen;

2. Geraets zal bevelen om onrechtmatige handelen te (doen) staken en gestaakt te houden, in het bijzonder door zich te onthouden van ieder gebruik, dan wel overeenstemmend gebruik van de benaming "Starthosting", op straffe van verbeurte van dwangsommen;

3. Geraets zal bevelen de domeinnaam "stathosting.nl" door te leiden naar de website van Your Hosting;

4. Geraets zal bevelen om de domeinnaam "stathosting.nl" over te (doen) dragen.

5. Geraets zal veroordelen in de proceskosten, aan de hand van artikel 1019h Rv begroot op € 7.806,32.

3.2. Geraets voert verweer.

3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Als meest verstrekkende verweer heeft Geraets aangevoerd dat de voorzieningenrechter zowel relatief als absoluut onbevoegd is.

4.1.1. De voorzieningenrechter volgt Geraets hierin niet. Your Hosting heeft haar vorderingen zowel op artikel 5 Handelsnaamwet als op artikel 6:162 BW (onrechtmatige daad) gebaseerd en stelt daartoe onder andere dat de schadebrengende feiten zich in geheel Nederland voordoen omdat het gebruik van de handelsnaam "stathosting" plaatsvindt door middel van het gebruik van de website met een gelijkluidende domeinnaam die uit haar aard niet slechts in de woonplaats van Geraets raadpleegbaar is, maar vanaf elke plaats in Nederland (en daarbuiten). Daarmee is de relatieve bevoegdheid ex artikel 102 Rv gegeven.

Met juistheid heeft Geraets opgemerkt dat artikel 6 Handelsnaamwet een rechtsingang geeft omtrent handelsnaamgeschillen. Het betreft hier echter een bodemprocedure die onverlet laat dat de voorzieningenrechter in kort geding desgevorderd een voorziening treft. De voorzieningenrechter is derhalve ook in absolute zin bevoegd.

4.2. Het voorgaande leidt echter niet tot toewijzing van de vorderingen. Zo Your Hosting al een spoedeisend belang zou hebben gehad bij haar vorderingen, dan zouden zij zijn afgewezen.

4.2.1. Dat Your Hosting een spoedeisend belang zou hebben bij haar vorderingen, is niet aannemelijk geworden. Your Hosting heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat Geraets reeds sinds ruim acht jaar, namelijk sedert april 2004 inbreuk op haar handelsnaamrechten maakt c.q. onrechtmatig jegens haar handelt. Zij heeft meer dan anderhalf jaar geleden Geraets gesommeerd het gebruik van de (handels)naam "stathosting" te staken. In het licht van dit tijdsverloop valt niet in te zien op welke gronden Your Hosting niet de uitkomst van een bodemprocedure - hooguit enkele maanden na indiening van een verzoek ex artikel 6 Handelsnaamwet - zou kunnen afwachten.

4.2.2. Nog afgezien van het ontbreken van een spoedeisend belang, liggen de vorderingen van Your Hosting ook op inhoudelijke gronden voor afwijzing gereed. Als niet weersproken moet er in dit geding van worden uitgegaan dat Geraets zich sedert april 2004 van de handelsnaam "Stathosting" bedient. Uit hetgeen Your Hosting in het geding heeft gebracht kan worden afgeleid dat de domeinnaam "starthosting.nl" in 2002 is geregistreerd. Registratie kan niet hebben plaatsgevonden door Your Hosting zelf, aangezien zij op dat moment (nog) niet bestond. Zij is, blijkens het uittreksel van de KvK, immers pas opgericht op 25 mei 2004. Your Hosting kan zich, gelet op haar oprichtingsdatum, evenmin vóór april 2004 hebben bedient van de handelsnaam "Starthosting". Het valt dan ook niet zonder nadere verklaring, welke verklaring ook desgevraagd niet is gegeven, in te zien dat Geraets inbreuk maakt op enig handelsnaamrecht van Your Hosting.

Een verklaring zou wellicht kunnen zijn dat de door Your Hosting gedreven onderneming ten tijde van de oprichting bij haar is ingebracht door een andere entiteit en dat deze andere entiteit daarbij eveneens de handelsnaam "Starthosting" heeft ingebracht. Geraets heeft echter bestreden dat de handelsnaam "Starthosting" reeds voor april 2004 in het economisch verkeer werd gebruikt. Nu Your Hosting in het geheel geen licht heeft geworpen op het gebruik van de handelsnaam "Starthosting" in de periode vóór april 2004 en ook geen stukken daaromtrent in het geding heeft gebracht, is niet aannemelijk geworden dat Geraets door het gebruik van de handelsnaam "Stathosting" vanaf april 2004 inbreuk op handelsnaamrechten van Your Hosting heeft gemaakt. Evenmin is van het door Your Hosting aan het gevorderde ten grondslag gelegde onrechtmatig handelen door Geraets (typosquatting) gebleken.

4.2.3. De vorderingen zullen, gelet op het vorenoverwogene, worden afgewezen.

4.3. Your Hosting zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Geraets heeft verzocht zijn kosten te begroten aan de hand van artikel 1019h Rv en de indicatierichtlijn (te raadplegen op http://www.rechtspraak.nl/Procedures/Landelijke-regelingen/Sector-civiel-recht/Documents/INDICATIETARIEVEN.pdf ). Hij heeft echter niet, zoals in deze richtlijn is aangegeven een gedetailleerde opgave gedaan van het uurtarief, het aantal gewerkte uren met een concrete omschrijving. De voorzieningenrechter ziet bij gebreke van een deugdelijke specificatie aanleiding de proceskosten te begroten op basis van het gebruikelijke liquidatietarief. De kosten aan de zijde van Geraets worden aldus begroot op:

- griffierecht € 274,00

- salaris advocaat 904,00

Totaal € 1.178,00

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt Your Hosting in de proceskosten, aan de zijde van Geraets tot op heden begroot op € 1.178,00.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.A.A.M. Schreuder en in het openbaar uitgesproken op 20 maart 2013.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature