< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Afgebroken onderhandelingen.

Uitspraakvonnis

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling privaatrecht

Locatie Leeuwarden

zaaknummer / rolnummer: C/17/134663 / HA ZA 14-199

Vonnis van 8 april 2015

in de zaak van

de besloten vennootschap

BENEFACTOR MANAGEMENT CONSULTANTS B.V.,

gevestigd te Beetsterzwaag,

eiseres,

advocaat mr. N.H.M. Poort te Heerenveen,

tegen

de besloten vennootschap

ONTZORG.NET B.V.,

gevestigd te Assen,

gedaagde,

advocaat mr. M. Dijsselhof te Assen.

Partijen zullen hierna Benefactor en Ontzorg.net genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

het tussenvonnis van 20 augustus 2014;

het proces-verbaal van comparitie van 2 december 2014 en de ter gelegenheid daarvan door Ontzorg.net overgelegde aanvullende productie;

het faxbericht van Ontzorg.net van 11 december 2014 naar aanleiding van het proces-verbaal van comparitie;

de reactie daarop van Benefactor van 12 december 2014.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

1.3.

De enkelvoudige kamer heeft de zaak vervolgens op de voet van artikel 15 lid 2 Rv verwezen naar de meervoudige kamer van de rechtbank. De meervoudige kamer heeft vervolgens geoordeeld dat geen termen aanwezig waren voor een nadere mondelinge behandeling en heeft recht gedaan op de stukken. Het lid van de enkelvoudige kamer ten overstaan van wie de mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden, maakt deel uit van deze meervoudige kamer.

1.4.

In het faxbericht van 11 december 2014 is door Ontzorg.net opgemerkt dat het proces-verbaal van de comparitie op een aantal punten aanvulling en correctie behoeft. In het faxbericht van 12 december 2014 heeft Benefactor hiertegen bezwaar gemaakt. Het verzoek om wijziging zal worden afgewezen, nu niet gebleken is dat het zou gaan om een kennelijke verschrijving of vergissing en de rechtbank ook overigens, aan de hand van de aantekeningen van de griffier, niet is gebleken dat het proces-verbaal ter zake niet juist is. Ten overvloede merkt de rechtbank op dat, zelfs als de voorgestelde wijziging zou zijn overgenomen, zulks niet tot een ander dan onderstaand oordeel zou hebben geleid.

2 De feiten

2.1.

Ontzorg.net drijft een onderneming die zich bezighoudt met het verrichten van dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie en het met name aan zorginstellingen aanbieden van internetdiensten en internettoepassingen. Ontzorg.net is op 29 mei 2012 opgericht door haar aandeelhouder, de besloten vennootschap [A] Holding B.V. De heer [A] is op zijn beurt enig aandeelhouder en bestuurder van [A] Holding B.V.

2.2.

[A] Holding B.V. is tevens aandeelhouder van [A] Participaties B.V. die op haar beurt - tezamen met de heer [B] - vennoot was van de vennootschap onder firma YNS IT Solutions v.o.f. Deze laatste vennootschap hield zich bezig met ontwerp, aanleg en onderhoud van computernetwerken in het MKB en voor kleinerenon-profitorganisaties. YNS IT Solutions v.o.f. heeft onder meer een technische oplossing (portal) ontwikkeld bedoeld voor het beheren van telefonie, internet en tv-aansluitingen ten behoeve van bewoners van zorginstellingen.

2.3.

De heer [C] is enig aandeelhouder en bestuurder van Benefactor en van [C] Adviesgroep B.V.

2.4.

Voornoemde heren ([voornaam]) [A], ([voornaam]) [C] en ([voornaam]) [B] zullen hierna met hun achternaam worden aangeduid.

2.5.

[A] was omstreeks 2012 doende een herstructurering bij Ontzorg.net en YNS IT Solutions v.o.f. door te voeren die ertoe zou leiden dat [B] voor de helft tot Ontzorg.net gerechtigd zou worden. Hiertoe heeft [A] notaris mr. R.H.E.W. Bergsma (hierna: de notaris) ingeschakeld.

2.6.

Op of omstreeks 27 september 2012 hebben [A] en [C] gesproken over de mogelijkheid dat [C] organisatorische ondersteuning biedt bij de ontwikkeling van Ontzorg.net en YNS IT Solutions v.o.f. waarbij een nieuwe vennootschap genaamd "Ontzorg.net 2.0 B.V" zou worden opgericht.

2.7.

Tijdens een overleg op 12 oktober 2012 is in het bijzijn van de notaris een nadere inventarisatie gemaakt van wensen en intenties van [A] en [C] met betrekking tot de verdere ontwikkeling en vermarkting van de door YNS IT Solutions v.o.f. ontwikkelde portal, de aansturing en herstructurering van Ontzorg.net en YNS IT Solutions v.o.f. en de rol van [C] daarbij.

2.8.

De notaris heeft bij e-mail van 23 november 2012 een concept-akte van oprichting en een concept-aandeelhoudersovereenkomst ter beoordeling aan [A], [C] en [B] toegestuurd. De akte van oprichting bestaat uit 30 pagina's en bevat 35 artikelen; de aandeelhoudersovereenkomst bestaat uit 26 pagina 's en bevat 21 artikelen. Beide concepten behelzen een uitwerking van een samenwerking tussen "Ontzorg.net B.V" en "[C] Adviesgroep B.V." door middel van een nieuw op te richten vennootschap met de naam "Ontzorg.net 2.0 B.V." waarin een deel van de bestaande onderneming van Ontzorg.net gezamenlijk zal worden geëxploiteerd. In de considerans van de aandeelhoudersovereenkomst is hierover het volgende overwogen:

a. ontzorg.net b.v. exploiteert een onderneming die internetdiensten en -toepassingen aanbiedt aan met name zorginstellingen in het kader waarvan langlopende dienstverleningsovereenkomsten worden gesloten;

b. ontzorg.net b.v. en [C] Adviesgroep B.V. zijn overeengekomen om een deel van die onderneming samen te gaan exploiteren en wel door een door hen in gezamenlijk overleg te bepalen gedeelte van de na heden met zorginstellingen te sluiten dienstverleningsovereenkomsten gezamenlijk aan te gaan;

c. de hiervoor omschreven samenwerking zal plaatsvinden vanuit de Vennootschap, die gezamenlijk door ontzorg.net b.v. en [C] Adviesgroep B.V. is opgericht en waarvan de geplaatste aandelen worden gehouden door ontzorg.net b.v., voor wat betreft éénduizend (1.000) aandelen, en [C] Adviesgroep B.V., voor wat betreft vijfhonderd (500) aandelen;

d. aangezien [C] Adviesgroep B.V. een onderneming exploiteert op, onder meer, het gebied van organisatieontwikkeling en -optimalisatie zal hij als tegenprestatie voor het aangaan van de samenwerking de Groepsvennootschappen en hun organisaties verder ontwikkelen, optimaliseren en (her)structureren.

2.9.

De notaris heeft op 24 januari 2013 een tweede versie van de concept-akte van oprichting en de concept-aandeelhoudersovereenkomst ter beoordeling aan [A], [C] en [B] toegestuurd. De akte van oprichting bestaat uit 29 pagina's en bevat 33 artikelen; de aandeelhoudersovereenkomst bestaat uit 28 pagina 's en bevat 20 artikelen. Ten opzichte van de eerste versie van 23 november 2012 zijn - voor zover van belang - de volgende wijzigingen in de concepten aangebracht:

- " [C] Adviesgroep B.V." is als contractspartij vervangen door "Benefactor Management Consultants B.V.";

- in artikel 2 van de concept-aandeelhoudersovereenkomst, waarin een uitwerking van de samenwerking op hoofdlijnen is opgenomen, staat onder meer het volgende:

d. [C] ontvangt vooralsnog voor de door hem in dit kader te verrichten werkzaamheden geen managementfee of arbeidsvergoeding, aangezien deze werkzaamheden worden verricht als tegenprestatie voor het aangaan van de in de Overeenkomst omschreven samenwerking. Partijen kunnen hier in de toekomst in gezamenlijk overleg van afwijken door alsdan een afwijkende regeling overeen te komen. Een dergelijke afwijkende regeling dient te worden vastgelegd in een onderhandse of authentieke akte.

e. [C] heeft evenwel recht op een alsdan nader tussen Partijen overeen te komen succesfee indien de jaarwinst van YNS IT Solutions B.V. een dusdanige omvang heeft dat het gelet op alsdan geldende wet- en regelgeving toelaatbaar is om aan de aandeelhouder(s) van YNS Solutions B.V. uit die jaarwinst een (dividend)uitkering te doen van in totaal ten minste ●.

2.10.

In een e-mail van 30 januari 2013 - waarvan het concept is opgesteld door [C] en dat vervolgens door [A] is verzonden - is onder meer het volgende aan de notaris geschreven:

"Graag willen wij jullie voorafgaand aan de bespreking laten weten welke thema’s voor ons morgen

belangrijk zijn. Uiteraard is de inhoudelijke kant van de overeenkomsten onderwerp van gesprek, maar nog belangrijker zijn de volgende thema’s.

Zowel [voornaam], [voornaam] als [voornaam] hebben de afgelopen maanden geen inkomen genoten (lees liquiditeit

onttrokken) uit de activiteiten van YNS/Ontzorgnet. Daarbij zijn er verschillen tussen de periodes en de motivatie. [voornaam] en [voornaam] hebben geen inkomen genoten omdat de liquiditeit van YNS onvoldoende sterk was. [voornaam] omdat zijn werkzaamheden gelden als tegenprestatie voor het verkrijgen van aandelen. Zowel bij [voornaam], [voornaam] als [voornaam] begint de wens/noodzaak zich aan te dienen wel inkomsten te genereren.

(…)

Een ander belangrijk thema is het functioneren van [voornaam] [B]. Waar [voornaam] en [voornaam] goed

functioneren in de afgesproken taakverdeling, is er bij [voornaam] sprake van overspanningsverschijnselen en negativiteit. Hij blijkt op dit moment niet in staat zijn werkzaamheden conform afspraken uit te voeten. (…) De vraag doet zich daarom voor of het wenselijk is de huidige en geplande juridische constructie te handhaven. Rationeel gezien zouden we tot de volgende keuze willen komen:

• Gedurende 5 jaar handhaven van zijn aanspraak op de winsten uit Ontzorgnet 1.0 (totaal ruim een half miljoen euro)

• Geen recht op aandelen in Ontzorg net 2.0

(…)

Graag worden wij geadviseerd ten aanzien van de genoemde thema’s."

2.11.

In een bespreking van 30 januari 2013 hebben [C] en [A] de tweede versie van de concept-akte van oprichting en de concept-aandeelhoudersovereenkomst met de notaris doorgenomen.

2.12.

In een e-mail van 31 januari 2013 heeft [A] onder meer het volgende aan [C] en de notaris geschreven:

"Vannacht heb ik slecht geslapen. Dit had te maken met het overleg wat wij gisteren hebben gehad. Ik heb over een aantal punten een slecht gevoel en wil dit weekend gebruiken om het e.e.a. op een rijtje te krijgen. Ik wil [voornaam] (opm. rechtbank: de notaris) verzoeken om nog geen 'besluiten' of 'aannames' te mailen van hetgeen gister besproken. Geen zorgen, alles komt goed, maar mijn gevoel moet eerst weer goed zitten."

2.13.

De notaris heeft op 22 maart 2013 een derde versie van de concept-akte van oprichting en de concept-aandeelhoudersovereenkomst opgestuurd. De akte van oprichting bestaat uit 30 pagina's en bevat 35 artikelen; de aandeelhoudersovereenkomst bestaat uit 26 pagina 's en bevat 21 artikelen. Ten opzichte van de tweede versie van 24 januari 2013 is - voor zover van belang - een wijziging in de aandelenverhouding aangebracht. In de begeleidende e-mail heeft de notaris dit als volgt toegelicht:

"Sinds onze vorige bespreking hebben zich twee wijzigingen voorgedaan, die invloed hebben op de voorgestelde structuur, te weten:

- [voornaam] zal meer op de achtergrond gaan opereren en zal formeel juridisch niet meer als aandeelhouders betrokken zijn. Daarnaast zal hij niet als statutair bestuurder (gaan) fungeren.

- Het aandelenbelang in ontzorg.net 2.0 b.v. was voor 2/3e gedeelte voor ontzorg.net b.v. en 1/3e gedeelte voor Benefactor Management Consultants B.V. Naar ik begreep zal deze aandelenverhouding door het terugtreden van [voornaam] gaan verschuiven en wel dusdanig dat 51% zal worden gehouden door ontzorg.net b.v. en 49% door Benefactor Management Consultants B.V."

2.14.

In een e-mail van 1 april 2013 heeft [C] aan de notaris bericht dat de in de concept-stukken opgenomen bepalingen "een goede weergave [geven] van de gemaakte afspraken".

2.15.

Op 16 mei 2013 heeft [C] de notaris verzocht een datum en tijdstip voor ondertekening van de akten vast te stellen. In een e-mail van diezelfde datum laat de notaris weten dat "de akten betreffende de oprichting pas (kunnen) worden ondertekend nadat de herstructurering van YNS IT Solutions V.O.F. heeft plaatsgevonden."

2.16.

In een e-mail van 18 mei 2013 heeft [A] het volgende aan [C] geschreven:

"Ons gesprek van gisteren zit mij dwars en daarom wil ik je bij deze nog even e.e.a. melden.

Laten we voorop stellen dat ik jou als persoon enorm waardeer. Ik zie ook jouw gedrevenheid, motivatie en inzet. Prachtig.

We staan alleen anders in contacten, netwerken en relaties. Jij lacht wel eens om mij en ik wel eens om jou, prima toch?

Dat jij vindt dat ik nergens plezier in heb/aan beleef is jouw idee, ik vermaak me prima alleen heb ik wel zorgen en veel verantwoordelijkheidsgevoel.

Wij hadden afgesproken dat jouw bedrijfskennis en kunde de ruil was voor het concept en dat we gezamenlijk met YNS een BV gingen oprichten. Dat zou met gesloten beurzen en zodra er geld verdiend zou worden zouden we dat verdelen.

Vervolgens loopt het anders. [voornaam] wordt uitgekocht als vennoot en krijgt hiervoor vier jaar lang iedere maand 5k. Jij wordt in plaats van een derde voor bijna de helft eigenaar van ontzorgnet en je gaat daar vol mee aan de slag, mede omdat jouw opdrachten bij Caparis en de Gasunie niet doorgaan en omdat je er zoveel plezier in hebt. Vervolgens heb je een liquiditeitsprobleem. Als vrienden zijnde leent YNS je wat geld. Maar inmiddels is het zo dat ik weet dat je iedere maand 5k nodig hebt. Dit vraag je steeds keurig maar we hebben er niets over afgesproken. Daarnaast maken we hoge kosten doordat we een nieuw portaal hebben laten ontwikkelen, dingen uit hebben laten zoeken en aangeschaft en weet ik veel wat nog meer allemaal.

Ik hou er maar rekening mee dat ik je de komende maanden iedere maand 5k leen maar ik weet niet hoe dit in de boeken komt te staan? Of ik straks vennootschapsbelasting moet betalen over geld wat ik heb uitgeleend? En hoe het terug komt.

Jij bent een man van lijstjes van verwachtingen en jij kunt van alles roepen over omzetverwachtingen…3 ton winst voor YNS…eind 2014 100.000 aansluitingen…etc…Dat soort dingen geven mij minstens zoveel stress als dat mijn kritische houding jou stress geeft…

De komende tijd kan ik zelf nog wel geld in YNS steken om [voornaam] te betalen en om jou 'in leven' te houden maar ik vind het niet reëel en niet kloppen dat we dit zonder enige afspraak doen.

De afspraak was anders en ik vind het helemaal belachelijk dat jij hebt gezegd dat je door dit project eigenlijk 10k per maand mis loopt omdat je normaal 15k verdient. Want het is jouw keuze om hier vol mee aan de slag te gaan en niet mijn verantwoording om zonder enige afspraak jou 'in leven' te houden.

En nogmaals…Ik vind het prima om het nog een paar maand aan te zien. Maar we gaan afspraken op papier zetten en afspraken tot waar en wanneer we doorgaans zolang er geen contracten zijn en hoe en op wat voor termijn het geld terug naar YNS komt.

En om een lening, waar ik ook verantwoordelijk voor ben, af te sluiten voor jouw salaris vind ik ook niet reëel. En dat ik verantwoordelijk ben voor jouw geld omdat zaken anders lopen dan verwacht is ook niet eerlijk.

Net zo belachelijk als 'mijn bepaalde fascinatie' met geld. Vind maar eens iemand anders die iedere maand geld in iets steekt zonder afspraken en zonder zicht op terugbetaling. Het gaat niet om 100,-. Ik denk dat ik tot nu toe, net als jij, heel loyaal ben geweest. En ik ben continu bezig om ergens geld mee te verdienen zodat we allemaal kunnen blijven bestaan maar ik wil nu afspraken en duidelijkheid.

En de opmerking dat ik druk op jou leg dat zal wel. Maar dit zijn voor mij serieuze zaken en dit is niet zomaar iets.

Dit moest mij even van het hart.

Ik heb gisteren nog even met [initialen] gesproken, die kwam bij [X] vandaan en die was ineens weer een stuk fleuriger, het lijkt wel of hij af en toe tegen dingen aanhikt…

Ik geloof nog steeds in succes, samen met jou, maar ik geloof ook dat het nog heel lang gaat duren voordat er serieus iets wordt verdiend."

2.17.

Op 28 juni 2013 is de besloten vennootschap YNS Automatisering B.V. opgericht waarbij YNS IT Solutions v.o.f. is ingebracht.

2.18.

Bij brief van 28 juni 2013 heeft de advocaat van Benefactor Ontzorg.net gesommeerd tot het verlenen van medewerking aan de ondertekening van de aandeelhoudersovereenkomst en de oprichting van Ontzorg.net 2.0. B.V. Bij brief van 9 juli 2013 heeft Ontzorg.net hierop afwijzend gereageerd.

3 De vordering

3.1.

Benefactor vordert dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

A) primair

1. voor recht verklaart dat Ontzorg.net en Benefactor reeds in een zodanig stadium van onderhandelingen waren gekomen dat Benefactor er in redelijkheid op mocht vertrouwen dat Ontzorg.net zou worden opgericht en dat de aandeelhoudersovereenkomst tot stand zou zijn gekomen waardoor zij 49% van de aandelen in Ontzorg.net zou hebben gekregen;

2. Ontzorg.net veroordeelt aan Benefactor te betalen een schadevergoeding bestaande uit gederfde winst over vijf jaar (het positief contractsbelang) verder op te maken bij staat en te vereffenen als volgens de wet;

B) subsidiair

Ontzorg.net veroordeelt tot betaling van loon voor door haar verrichte werkzaamheden in opdracht van Ontzorg.net tot een bedrag groot € 234.000,-- (exclusief btw), te vermeerderen met de wettelijke handelsrente vanaf 5 juli 2013 tot aan de dag der algehele voldoening, althans tot betaling van een zodanig loon als de rechtbank in goede justitie zal menen te moeten vaststellen;

C) met veroordeling van Ontzorg.net in de kosten van deze procedure.

3.2.

Ontzorg.net voert verweer, met conclusie dat de rechtbank bij vonnis, ten aanzien van de proceskosten uitvoerbaar bij voorraad, Benefactor in haar vorderingen niet-ontvankelijk verklaart, althans haar deze ontzegt, met veroordeling van Benefactor in de proceskosten.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 Het geschil en de beoordeling daarvan

4.1.

Benefactor legt het volgende - zakelijk weergegeven - aan de primaire vordering ten grondslag. Partijen waren reeds in een zodanig vergevorderd stadium van onderhandelingen gekomen dat Benefactor er in redelijkheid op mocht vertrouwen dat de aandeelhoudersovereenkomst en de oprichting van Ontzorg.net 2.0. B.V. tot stand zouden komen. Door de onderhandelingen af te breken en te weigeren om aan ondertekening medewerking te verlenen heeft Ontzorg.net jegens Benefactor onrechtmatig gehandeld. Benefactor vordert vergoeding van de hierdoor geleden schade bestaande uit gederfde winst voor de duur van vijf jaren. Ontzorg.net heeft gedurende acht maanden toegestaan dat Benefactor is opgetreden als feitelijke leidinggevende en bestuurder bij YNS IT Solutions v.o.f. en Ontzorg.net. Van meet af aan heeft in verband met de te verrichten managementtaken voorop gestaan dat Benefactor een aandeel in het kapitaal van de door partijen op te richten Ontzorg.net 2.0. B.V. zou krijgen. Uit de e-mail van 18 mei 2013 van [A] blijkt dat ook hij op dat moment uitgaat van de definitieve oprichting van een nieuwe vennootschap, hetgeen het gerechtvaardigd vertrouwen daarop bij Benefactor heeft ondersteund.

4.2.

Ontzorg.net verweert zich allereerst met het standpunt dat de onderhandelingen zijn gevoerd tussen [A] en [C], waarbij [A] namens Ontzorg.net optrad en [C] namens de in de eerste versie van de concept-akte van oprichting en een concept-aandeelhoudersovereenkomst genoemde vennootschap [C] Adviesgroep B.V. De vorderingen zijn door de verkeerde partij ingesteld, aldus Ontzorg.net.

4.3.

Naar het oordeel van de rechtbank gaat dit verweer niet op. Vaststaat dat [C] zowel bestuurder en aandeelhouder van Benefactor als van [C] Adviesgroep B.V. is. Aan Ontzorg.net kan worden toegegeven dat Benefactor in eerste instantie niet als beoogde contractspartij in de door de notaris opgestelde concept-stukken genoemd wordt. Vanaf de tweede versie van de concept-akte van oprichting en een concept-aandeelhoudersovereenkomst wordt echter Benefactor als contractspartij genoemd. Vaststaat dat [A] alle concepten van de notaris heeft ontvangen. [A], en daarmee Ontzorg.net, moet dan ook kennis hebben genomen van deze door [C] gewenste wijziging. Gesteld noch gebleken is dat [A] vervolgens - bijvoorbeeld tijdens het overleg bij de notaris op 30 januari 2013 of op enig ander moment - daartegen bezwaar heeft gemaakt. Dat geen (volledige) overeenstemming over de inhoud van de concept-akte van oprichting en een concept-aandeelhoudersovereenkomst is bereikt, staat er naar het oordeel van de rechtbank niet aan in de weg dat Benefactor de partij is die de vorderingen tegen Ontzorg.net kan instellen. Het is immers Benefactor die als laatst beoogde contractspartij in beeld was.

4.4.

Voorts betwist Ontzorg.net dat zij degene is geweest die de onderhandelingen heeft afgebroken. Volgens haar is juist het omgekeerde het geval, aangezien [C] in een gesprek op 6 juni 2013 aan [A] heeft verklaard van de beoogde samenwerking af te zien. Hiertoe verwijst Ontzorg.net naar schriftelijke verklaringen/e-mails van [A] en T. Posthumus (producties 8 en 9 bij de conclusie van antwoord).

Volgens Ontzorg.net vormen de door de notaris opgestelde concepten bovendien geen weerslag van tussen [A] met [C] gemaakte afspraken. Ontzorg.net heeft namelijk nooit op de concepten gereageerd. De notaris heeft uit eigen beweging de concepten aangepast naar aanleiding van opmerkingen van (de accountant van) [C]. Hiertoe verwijst Ontzorg.net naar een brief van 14 maart 2014 van de notaris (productie 5 bij de conclusie van antwoord). De plannen voor de herstructurering van YNS IT Solutions v.o.f. en Ontzorg.net waren gewijzigd. Daarmee moest eerst aan de slag worden gegaan voordat verder zou kunnen worden gesproken over de beoogde samenwerking. Er was dan ook geen verplichting tot het ondertekenen van welk document dan ook, aldus Ontzorg.net.

4.5.

Hierover oordeelt de rechtbank als volgt. Als - strenge en tot terughoudendheid nopende - maatstaf voor de beoordeling van de schadevergoedingsplicht bij afgebroken onderhandelingen heeft te gelden dat ieder van de onderhandelende partijen - die verplicht zijn hun gedrag mede door elkaars gerechtvaardigde belangen te laten bepalen - vrij is de onderhandelingen af te breken, tenzij dit op grond van het gerechtvaardigd vertrouwen van de wederpartij in het tot stand komen van de overeenkomst of in verband met de andere omstandigheden van het geval onaanvaardbaar zou zijn. Daarbij dient rekening te worden gehouden met de mate waarin en de wijze waarop de partij die de onderhandelingen afbreekt tot het ontstaan van dat vertrouwen heeft bijgedragen en met de gerechtvaardigde belangen van deze partij. Hierbij kan ook van belang zijn of zich in de loop van de onderhandelingen onvoorziene omstandigheden hebben voorgedaan, terwijl, in het geval onderhandelingen ondanks gewijzigde omstandigheden over een lange tijd worden voortgezet, wat betreft dit vertrouwen doorslaggevend is hoe daaromtrent ten slotte op het moment van afbreken van de onderhandelingen moet worden geoordeeld tegen de achtergrond van het gehele verloop van de onderhandelingen (zie: HR 12 augustus 2005,NJ 2005, 467).

4.6.

In dit geval staat vast dat er tussen partijen in de periode van september 2012 tot juni 2013 enkele besprekingen zijn gevoerd over een mogelijke samenwerking en de in verband daarmee op te richten vennootschap Ontzorg.net 2.0 B.V. Er zijn door de door Ontzorg.net ingeschakelde notaris in totaal drie versies van een concept-akte van oprichting en een concept-aandeelhoudersovereenkomst opgesteld en aan partijen toegestuurd. Ontzorg.net heeft echter nooit op deze concepten gereageerd. Gelet op het feit dat [A] in zijn e-mail van 31 januari 2013 (r.o. 2.12) duidelijke twijfels aangaande de beoogde samenwerking heeft geuit, kon Benefactor naar het oordeel van de rechtbank toen in elk geval nog niet gerechtvaardigd vertrouwen op de totstandkoming van een overeenkomst met Ontzorg.net. Het feit dat de concept-stukken hierna opnieuw zijn gewijzigd, acht de rechtbank voor een dergelijk vertrouwen eveneens onvoldoende. Ook daarop heeft Ontzorg.net immers niet gereageerd en uit de door de notaris in zijn brief van 14 maart 2014 gegeven toelichting over de gang van zaken, die in zoverre niet weersproken is, blijkt dat de notaris die concepten uit eigen beweging heeft gewijzigd in verband met wijzigingen in de herstructurering van Ontzorg.net en YNS IT Solutions v.o.f. Ook de e-mail van 18 mei 2013 van [A] (r.o. 2.16) vormt naar het oordeel van de rechtbank geen gedraging of handeling van Ontzorg.net waaraan Benefactor wel een gerechtvaardigd vertrouwen mocht ontlenen. Uit deze e-mail blijkt juist dat Ontzorg.net andere verwachtingen had over de financiële mogelijkheden van de beoogde samenwerking dan Benefactor; ook blijkt uit deze e-mail dat er tussen [C] en [A] hierdoor (en mogelijk door hun verschillende karakters) sprake was van onderlinge irritaties. Het vorenstaande in onderling verband bezien en gewogen, is de rechtbank van oordeel dat Benefactor er niet gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat partijen overeenstemming zouden bereiken over de oprichting van Ontzorg.net 2.0. B.V. en de in dat verband overeen te komen aandeelhoudersovereenkomst.

Evenmin is gebleken van andere omstandigheden waaronder het gestelde afbreken van onderhandelingen onaanvaardbaar zou zijn. Dat [C] zich maandenlang ten behoeve van Ontzorg.net en/of YNS IT Solutions v.o.f. heeft ingezet, vormt naar het oordeel van de rechtbank niet zo'n omstandigheid. Weliswaar is voorstelbaar dat Benefactor aan het (mogen) verrichten van die werkzaamheden, waarvan vaststaat dat die in ieder geval in enige mate en gedurende langere tijd hebben plaatsgevonden, enig vertrouwen heeft ontleend. Maar daartegenover staat dat aan een proces als het onderhavige (dat wil zeggen: het exploreren van de mogelijkheden om tot een samenwerking te komen) inherent is dat daarbij - ook in de persoonlijke sfeer - obstakels kunnen opduiken die aan de definitieve samenwerking in de weg staan. Naast de omstandigheid dat naar het oordeel van de rechtbank geen handeling of gedraging van Ontzorg.net valt aan te wijzen waaraan Benefactor een gerechtvaardigd vertrouwen mocht ontlenen in de hiervoor bedoelde zin, maakt ook deze omstandigheid daarom niet dat het (beweerde) afbreken van de onderhandelingen door Ontzorg.net onaanvaardbaar is.

De primaire vordering zal daarom worden afgewezen. Gelet hierop kan in het midden blijven of en door wie de onderhandelingen op of omstreeks 6 juni 2013 zijn afgebroken, zodat bewijslevering ter zake daarvan achterwege kan blijven.

4.7.

Aan de subsidiaire vordering legt Benefactor ten grondslag dat Ontzorg.net aan haar opdracht heeft gegeven tot het verrichten van die werkzaamheden, in verband waarmee zij aanspraak maakt op loon.

4.8.

Ook hier stelt Ontzorg.net zich op het standpunt dat aan Benefactor geen vordering toekomt, omdat - als er al sprake zou zijn van een opdracht - deze niet aan haar, maar aan [C] is gegeven. Ontzorg.net betwist voorts dat [C] heeft gefungeerd als "feitelijk leidinggevende en bestuurder" bij haar en/of bij YNS IT Solutions v.o.f. Ook heeft [C] volgens haar niet in opdracht of op verzoek van Ontzorg.net plannen uitgevoerd, concepten gemaakt, zich als bevoegd vertegenwoordiger van YNS IT Solutions v.o.f. en Ontzorg.net jegens derden geprofileerd, strategieën, marketing, financiering, HRM, structuren, processen, subsidies, patenten, verzekeringen en leasecontracten verzorgd/ontwikkeld/aangevraagd/gesloten. Wel was [C] bij Ontzorg.net aanwezig omdat hij zich in het bedrijf wilde verdiepen met het oog op de beoogde samenwerking. Tussen partijen is echter nooit afgesproken dat hij in verband hiermee enige vergoeding zou ontvangen en Ontzorg.net heeft ook nooit de indruk gewekt dat indien de samenwerking niet tot stand zou komen, aan [C] een bepaald bedrag zou worden betaald.

4.9.

Voor wat betreft de vraag of aan Benefactor een vordering jegens Ontzorg.net toekomt of dat deze procedure door een andere (rechts)persoon aanhangig had moeten worden gemaakt, verwijst de rechtbank naar hetgeen hierover onder 4.3 is overwogen en beslist. De door Benefactor gestelde werkzaamheden - voor zover daarvan sprake is - moeten naar het oordeel van de rechtbank geacht te zijn uitgevoerd door de partij die als laatst beoogde contractspartij had te gelden, derhalve Benefactor. De rechtbank oordeelt echter dat Benefactor geen aanspraak op loon kan maken. Hiertoe is het volgende redengevend. Uit de stellingen van partijen volgt dat Benefactor - in de persoon van [C] - zich vooruitlopend op de oprichting alvast ten behoeve van Ontzorg.net en/of YNS IT Solutions v.o.f. heeft ingezet (al verschillen zij van mening over de aard en de omvang daarvan). Daarmee heeft Benefactor in feite uitvoering gegeven aan een overeenkomst/samenwerking die nog tot stand zou moeten komen en niet, zoals Benefactor stelt, aan een door Ontzorg.net aan haar gegeven opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW. Dat uiteindelijk de oprichting van Ontzorg.net 2.0 B.V. is uitgebleven, maakt niet dat de werkzaamheden van kleur verschieten, in die zin dat deze dan (wel) in opdracht van Ontzorg.net geacht moeten zijn te verricht. Voorts is gesteld noch gebleken dat partijen afspraken over een (arbeids)vergoeding hebben gemaakt voor het geval de oprichting geen doorgang zou vinden. De subsidiaire vordering van Benefactor zal daarom (ook) niet worden toegewezen.

4.10.

Benefactor zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Ontzorg.net worden vastgesteld op:

- griffierecht € 3.829,00

- salaris advocaat 4.000,00 (2,0 punten × tarief € 2.000,00)

Totaal € 7.829,00

5 De beslissing

De rechtbank

5.1.

wijst de vorderingen af,

5.2.

veroordeelt Benefactor in de proceskosten, aan de zijde van Ontzorg.net tot op heden vastgesteld op € 7.829,00,

5.3.

verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. C.M. Telman, mr. J. Smit en mr. M. Sanna en in het openbaar uitgesproken op 8 april 2015.

c 588.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature