Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Abonnement; schriftelijkheidsvereiste, opzeggen per e-mail volstaat.

UitspraakRECHTBANK LEEUWARDEN

Sector kanton

Locatie Heerenveen

zaak-/rolnummer: 357527 \ CV EXPL 11-2579

vonnis van de kantonrechter d.d. 14 september 2011

inzake

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Spectrum B.V., tevens h.o.d.n. Gymnasion Heerenveen,

hierna te noemen: Gymnasion,

gevestigd te Heerenveen,

eiseres,

gemachtigde: Credifixx Incassoservices B.V.,

tegen

[gedaagde],

hierna te noemen: [gedaagde],

wonende te [woonplaats],

gedaagde,

procederende in persoon.

Procesverloop

1. Op de bij dagvaarding vermelde gronden heeft Gymnasion gevorderd om [gedaagde] te veroordelen tot betaling van € 557,34 met rente en kosten.

[gedaagde] heeft bij antwoord de vordering betwist.

Na repliek en dupliek is vonnis bepaald op de stukken van het geding, waarvan de inhoud als hier ingelast geldt.

Door Gymnasion en [gedaagde] zijn producties in het geding gebracht.

Motivering

De vaststaande feiten

2. Als gesteld en erkend, dan wel als niet of onvoldoende weersproken, alsmede op grond van de in zoverre onbetwiste inhoud der overgelegde producties staat het volgende vast.

2.1. [gedaagde] heeft met ingang van 24 april 2008 een lidmaatschap afgesloten bij Gymnasion voor een periode van minimaal 12 maanden. Op het - door [gedaagde] ondertekende - inschrijfformulier staat onder meer vermeld:

1. Leden zijn diegenen die deze overeenkomst ondertekend hebben en deze nog niet weer schriftelijk hebben opgezegd.

2. Opzeggen van uw lidmaatschap dient te gebeuren met in acht name van een opzegtermijn van twee kalendermaanden. Uiteraard kan stopzetten pas nadat de voor uw lidmaatschapsvorm afgesproken termijn verstreken is.

(…)

2.2. In de door Gymnasion gehanteerde "algemene voorwaarden en huisregels" staat onder meer vermeld:

(…)

Lidmaatschap en betalingen

(…)

Uitschrijven kan alléén schriftelijk met het daarvoor bestemde formulier. Daarbij wordt een opzegtermijn van twee kalendermaanden gehanteerd. Uiteraard kan opzeggen pas nadat de voor uw lidmaatschapsvorm afgesproken termijn verstreken is.

(…)

2.3. [gedaagde] heeft Gymnasion bij e-mail van 23 juli 2009 medegedeeld dat zij haar lidmaatschap per die datum opzegt. Deze e-mail is door Gymnasion ontvangen.

2.4. In reactie op de opzegging heeft Gymnasion bij e-mail van 24 juli 2009 aan [gedaagde] medegedeeld dat zij niets voor haar kunnen doen in verband met een betalingsachterstand en dat er een opzegtermijn van twee maanden geldt.

De standpunten van partijen

3. Gymnasion legt aan haar vordering primair ten grondslag dat het lidmaatschap niet op rechtsgeldige wijze is opgezegd. Het lidmaatschap kan volgens de algemene voorwaarden slechts worden opgezegd door het invullen en ondertekend inleveren van het daartoe bestemde formulier van Gymnasion. In de algemene voorwaarden staat niet vermeld dat opzegging per e-mail mogelijk is. Omdat het lidmaatschap niet op rechtsgeldige wijze is opgezegd, is het lidmaatschap blijven doorlopen tot de datum waartegen Gymnasion het lidmaatschap van [gedaagde] zelf heeft beëindigd vanwege een betalingsachterstand. Die datum is 1 april 2010. Tot die datum staat er nog een bedrag aan lidmaatschapsgeld open van € 453,97 over de maanden juli 2009 t/m december 2009 en januari 2010 t/m maart 2010. Subsidiair stelt Gymnasion dat indien de wijze van opzegging door [gedaagde] wel rechtsgeldig is, zij niet de geldende opzegtermijn van twee maanden in acht heeft genomen, zodat [gedaagde] gehouden is om nog het lidmaatschapsgeld over de maanden juli, augustus en september 2009 te voldoen ad € 47,90 per maand. Naast betaling van achterstallig lidmaatschapsgeld vordert Gymnasion tevens betaling van wettelijke (handels)rente en buitengerechtelijke incassokosten.

4. [gedaagde] betwist de vordering van Gymnasion. Zij stelt daartoe dat zij haar lidmaatschap bij Gymnasion op rechtsgeldige wijze - bij e-mail van 23 juli 2009 - heeft opgezegd. Op het inschrijfformulier staat slechts vermeld dat de opzegging van het lidmaatschap schriftelijk moet plaatsvinden. Hierbij wordt echter niet genoemd dat daarbij slechts gebruik kan worden gemaakt van een daartoe bestemd formulier van Gymnasion. [gedaagde] erkent wel dat er een opzeggingstermijn van twee maanden gold. Omdat zij echter geen reactie ontving op haar e-mail van 23 juli 2009 - de reactie van Gymnasion van 24 juli 2009 heeft zij naar eigen zeggen niet ontvangen - heeft zij afgewacht wat de reactie van Gymnasion zou zijn. Die bleef echter uit, totdat [gedaagde] correspondentie van het door Gymnasion ingeschakelde incassobureau ontving.

De beoordeling van het geschil

5. De kantonrechter overweegt als volgt. Blijkens het inschrijfformulier voor het lidmaatschap van Gymnasion dient de opzegging van het lidmaatschap schriftelijk te gebeuren. In aanvulling hierop is in de algemene voorwaarden van Gymnasion bepaald dat schriftelijke opzegging slechts mogelijk is door het invullen en ondertekenen van een daartoe bestemd formulier.

6. De kantonrechter zal voorbijgaan aan de door Gymnasion gehanteerde algemene voorwaarden, nu in het inschrijfformulier niet naar de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden wordt verwezen en Gymnasion overigens niet heeft gesteld op welke wijze [gedaagde] de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard. Een en ander betekent dat de vraag of [gedaagde] haar lidmaatschap bij Gymnasion rechtsgeldig heeft opgezegd, (slechts) dient te worden beantwoord aan de hand van de op het inschrijfformulier genoemde opzeggingsvereisten, zijnde een schriftelijke opzegging met inachtneming van een termijn van twee maanden. Het in de algemene voorwaarden aanvullend voor opzegging gestelde vereiste van het invullen en ondertekenen van een daartoe bestemd formulier geldt hier dus niet.

7. Vast staat dat [gedaagde] haar lidmaatschap bij Gymnasion bij e-mail van 23 juli 2009 heeft opgezegd. Naar het oordeel van de kantonrechter dient een dergelijke vorm van opzegging, gelet op de tegenwoordige stand van de communicatie, gelijk te worden gesteld met een schriftelijke opzegging zoals bedoeld op het inschrijfformulier. Vast staat dat Gymnasion genoemde e-mail heeft ontvangen. Wél moet worden vastgesteld dat [gedaagde] middels haar opzegging met onmiddellijke ingang de blijkens het inschrijfformulier geldende opzegtermijn van twee kalendermaanden niet in acht heeft genomen. [gedaagde] had het lidmaatschap derhalve pas tegen 1 oktober 2009 rechtsgeldig kunnen opzeggen. De ontijdige opzegging dient naar het oordeel van de kantonrechter krachtens artikel 3:42 BW te worden geconverteerd in een opzegging tegen 1 oktober 2009, zodat [gedaagde] tot deze datum haar maandelijkse abonnementsgeld van € 47,90 aan Gymnasion diende te voldoen.

8. Gymnasion heeft onvoldoende weersproken gesteld dat het abonnementsgeld over de maanden juli, augustus en september 2009 onbetaald is gebleven. Bewijs van het tegendeel - bijvoorbeeld door het overleggen van stukken waaruit gedane betalingen zouden kunnen blijken - is door [gedaagde] niet geleverd. Derhalve is in hoofdsom toewijsbaar een bedrag van (3 x € 47,90 =) € 143,70, vermeerderd met de gevorderde wettelijke rente vanaf de vervaldata van het lidmaatschapsgeld over de maanden juli, augustus en september 2009.

9. De gevorderde buitengerechtelijke incassokosten zullen als onweersproken worden toegewezen, met dien verstande dat deze - gelet op het toe te wijzen bedrag aan hoofdsom en rente - zullen worden gematigd tot een bedrag van € 37,00.

10. Nu beide partijen deels in het (on)gelijk worden gesteld, wordt daarin aanleiding gevonden om de proceskosten op na te melden wijze te compenseren.

Beslissing

De kantonrechter:

veroordeelt [gedaagde] tot betaling aan Gymnasion van een bedrag groot € 180,70, te vermeerderen met de wettelijke rente over de achterstallige abonnementsgelden over de maanden juli, augustus en september 2009 vanaf de vervaldata van deze abonnementsgelden tot aan de dag der algehele voldoening;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

compenseert de proceskosten aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt;

wijst af het meer of anders gevorderde.

Aldus gewezen door mr. R. Giltay, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 14 september 2011 in tegenwoordigheid van de griffier.

c 119


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde wetgeving

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature