< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Huurrecht.

Betalingsachterstand.

Bedrog?

Meerdere versies van het huurcontract.

Gepubliceerde uitspraken in deze zaak:

UitspraakGERECHTSHOF ’s-HERTOGENBOSCH

Afdeling civiel recht

zaaknummer 200.187.227/01

arrest van 24 mei 2016

gewezen in het incident ex artikel 351 Rv

in de zaak van

1 VOF "Onze Kunst",gevestigd te [vestigingsplaats] ,

2. [appellante 2] ,

3. [appellant 3] ,beiden wonende te [woonplaats] ,

appellanten in de hoofdzaak,

eisers in het incident,

advocaat: mr. P.J.A. van de Laar te Eindhoven,

tegen

CDS Beheer B.V.,

gevestigd te [vestigingsplaats] ,

geïntimeerde in de hoofdzaak,

verweerster in het incident,

advocaat: mr. E.H.H. Schelhaas te ’s-Hertogenbosch,

op het bij exploot van dagvaarding van 24 februari 2016 ingeleide hoger beroep van het vonnis van 4 februari 2016, door de kantonrechter van de rechtbank Oost-Brabant, zittingsplaats Eindhoven, gewezen tussen appellanten – Onze Kunst – als gedaagden in conventie, eisers in reconventie en geïntimeerde – CDS Beheer – als eiseres in conventie, verweerster in reconventie.

1 Het geding in eerste aanleg (zaak-/rolnummer 4741232/16-447)

Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar voormeld vonnis.

2 Het geding in hoger beroep

Het verloop van de procedure blijkt uit:

de dagvaarding in hoger beroep;

de memorie van grieven tevens incidenteel verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging van het bestreden vonnis ex artikel 351 Rv jo 203 Rv met producties;

de memorie van antwoord tevens antwoordmemorie in het incident met producties van CDS Beheer.

Het hof heeft daarna een datum voor arrest bepaald.

3 De beoordeling

In het incident

3.1.

Bij het bestreden vonnis heeft de kantonrechter in conventie de vorderingen van CDS Beheer toegewezen – waaronder de gevorderde ontruiming van het gehuurde en met dien verstande dat de gevorderde veroordeling tot betaling van huurachterstand bij wege van voorschot is toegewezen tot een bedrag van € 25.000,00 inclusief btw, vermeerderd met rente – en Onze Kunst hoofdelijk in de proceskosten veroordeeld.

Het bestreden vonnis is in conventie uitvoerbaar bij voorraad verklaard.

3.2.

Bij exploot van 4 februari 2016 heeft CDS Beheer het bestreden vonnis aan Onze Kunst laten betekenen.

3.3.

Onze Kunst is van dit vonnis in hoger beroep gekomen en heeft een incident ex artikel 351 Rv ingesteld. Onze Kunst vordert in het incident de door de kantonrechter verleende uitvoerbaarverklaring bij voorraad te schorsen.

3.4.

Bij antwoordmemorie in het incident heeft CDS Beheer geconcludeerd tot afwijzing van de gevorderde schorsing van de uitvoerbaar bij voorraad verklaring met hoofdelijke veroordeling van Onze Kunst in de kosten van het incident.

3.5.

Het hof overweegt het volgende.

3.6.

Onze Kunst heeft haar schorsingsverzoek mede gebaseerd op artikel 203 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv). Dat artikel ziet op het voorlopig deskundigenonderzoek en de voorlopige descente. Het hof houdt het er voor, dat het hier een kennelijke verschrijving betreft.

3.7.

Voor toewijzing van een incidentele vordering op grond van artikel 351 Rv is plaats in geval van misbruik van recht, waarvan met name sprake kan zijn indien het vonnis klaarblijkelijk op een juridische of feitelijke misslag berust, dan wel in geval een afweging van de belangen van partijen in het licht van nieuwe – door incidenteel eiser te stellen – omstandigheden daartoe aanleiding geeft.

Als nieuwe omstandigheden komen alleen in aanmerking omstandigheden die zich hebben voorgedaan nadat de zaak in eerste aanleg in staat van wijzen is gekomen; hieronder vallen dus niet omstandigheden die reeds aanwezig waren voor de staat van wijzen, maar die door partijen in de procedure in eerste aanleg niet zijn aangevoerd.

De kans van slagen van het aangewende rechtsmiddel dient bij de belangenafweging in de regel buiten beschouwing te blijven.

3.8.

Voor wat betreft de afweging van de belangen van partijen is het uitgangspunt dat CDS Beheer wordt vermoed het vereiste belang te hebben bij handhaving van de uitvoerbaarverklaring bij voorraad. De uitvoerbaarheid bij voorraad heeft in het algemeen tot doel de gerechtigde niet langer te laten wachten op hetgeen hem, althans voorshands na een volledig en afgesloten onderzoek in eerste aanleg, rechtens toekomt. Reeds hierin ligt het belang van CDS Beheer besloten bij tenuitvoerlegging van het bestreden vonnis. Hetgeen Onze Kunst heeft aangevoerd kan aan dit belang van CDS Beheer in onvoldoende mate afdoen. Daarbij neemt het hof het volgende in aanmerking.

3.9.

Naar het oordeel van het hof heeft Onze Kunst aan haar verzoek onvoldoende feiten en omstandigheden ten grondslag gelegd op grond waarvan zou moeten worden geoordeeld dat het vonnis berust op een juridische of feitelijke misslag. Onze Kunst stelt slechts dat de kantonrechter ten onrechte heeft geoordeeld dat de maandelijks te betalen huur een brengschuld is en dat de algemene bepalingen waarop CDS Beheer zich beroept van toepassing zijn. Van een klaarblijkelijke juridische of feitelijke misslag als hiervoor omschreven is pas sprake wanneer het evident is dat het beroepen vonnis op een vergissing berust. Daarvan is nog geen sprake wanneer ook een andere beslissing mogelijk was geweest. Het vonnis van de kantonrechter berust dan ook niet op een (kennelijke) misslag die de schorsing van de tenuitvoerlegging van het vonnis rechtvaardigt.

De bezwaren van Onze Kunst tegen de desbetreffende oordelen van de kantonrechter zullen aan de orde kunnen komen in de hoofdzaak.

3.10.

Omtrent na het vonnis voorgevallen of aan het licht gekomen feiten die meebrengen dat door de executie klaarblijkelijk een noodtoestand zal ontstaan aan de zijde van Onze Kunst, heeft Onze Kunst gesteld dat de woning van de vennoten van Onze Kunst executoriaal verkocht dreigt te worden. Uit het overgelegde schrijven van SNS Bank N.V. (productie 5 bij memorie van grieven) blijkt dat CDS Beheer beslag heeft laten leggen op de woning van de vennoten en dat dit zou kúnnen leiden tot de executoriale verkoop van deze woning. Van een op handen zijnde executoriale verkoop van de woning van de vennoten van Onze Kunst is derhalve niet gebleken, noch is gesteld of gebleken dat alsdan voor deze vennoten geen alternatief zou bestaan.

3.11.

Het hof is dan ook van oordeel dat de belangen van CDS Beheer zwaarder wegen bij het kunnen uitvoeren van het bestreden vonnis dan de belangen die Onze Kunst daar tegenin heeft gebracht. Een belangenafweging kan daarom niet in het voordeel van Onze Kunst uitvallen.

3.12.

Andere feiten of omstandigheden die zouden kunnen leiden tot het toewijzen van de vordering van Onze Kunst zijn niet gebleken.

3.13.

Dit alles leidt ertoe dat de vordering van Onze Kunst wordt afgewezen.

3.14.

Als de in het ongelijk gestelde partij zal Onze Kunst in de proceskosten van het incident worden veroordeeld.

In de hoofdzaak

3.15.

De zaak is verwezen naar de rol van heden voor antwoordakte aan de zijde van CDS Beheer. Iedere verdere beslissing wordt aangehouden.

4 De beslissing

Het hof:

in het incident:

wijst de vordering van Onze Kunst af;

veroordeelt Onze Kunst in de proceskosten van het incident, welke kosten aan de zijde van CDS Beheer tot de dag van deze uitspraak worden begroot op € 1.631,-- aan salaris advocaat;

verklaart deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

in de hoofdzaak:

verstaat dat de zaak is verwezen naar de rol van heden voor antwoordakte aan de zijde van CDS Beheer;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit arrest is gewezen door mrs. C.N.M. Antens, M.G.W.M. Stienissen en A.J. Henzen en is in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer op 24 mei 2016.

griffier rolraadsheer


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature