< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraak



Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Belediging ambtenaar in functie

Uitspraak



afdeling strafrecht

parketnummer: 23-003254-16

datum uitspraak: 10 april 2017

TEGENSPRAAK (gemachtigd raadsvrouw)

Verkort arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Amsterdam van 23 augustus 2016 in de strafzaak onder parketnummer 13-249891-14 tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1974,

adres: [adres],

thans uit anderen hoofde gedetineerd in P.I. Midden Holland - HvB De Geniepoort te Alphen aan den Rijn.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van 27 maart 2017.

Tegen voormeld vonnis is door de verdachte hoger beroep ingesteld.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de raadsman naar voren is gebracht.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

hij op of omstreeks 8 november 2014 te Amsterdam opzettelijk beledigend (een) ambtena(a)r(en), te weten [naam 1] (brigadier van politie) en/of [naam 2] (hoofdagent van politie), gedurende en/of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn/haar/hun bediening, voornoemde [naam 1] en/of [naam 2] in diens/dier tegenwoordigheid mondeling heeft toegevoegd de woorden "Koula, kanker flikkers", althans woorden van gelijke beledigende aard en/of strekking.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zal het hof deze verbeterd lezen. De verdachte wordt daardoor niet in de verdediging geschaad.

Vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd, omdat daarvan slechts aantekening is gedaan ingevolge artikel 378a van het Wetboek van Strafvordering.

Bewijsoverweging

De raadsvrouw heeft vrijspraak van het ten laste gelegde bepleit en heeft hiertoe aangevoerd dat niet vastgesteld kan worden dat de bewoordingen van de verdachte gericht waren tot de daarin genoemde politieambtenaren. Voorts heeft zij zich op het standpunt gesteld dat de uitlatingen geen beledigend karakter hadden omdat deze werden geuit in het kader van de onvrede van de verdachte over de heersende situatie.

Het hof verwerpt de verweren en overweegt als volgt.

Op 9 november 2014 kregen brigadier van politie [naam 1] en hoofdagent van politie [naam 2] een melding dat het onrustig was in de Korte Reguliersdwarsstraat te Amsterdam en dat de situatie mogelijk uit de hand liep. Ter plekke werden zij aangesproken door de verdachte. De verdachte, die met een dubbele tong sprak, maakte duidelijk dat hij een gedeelte van het salaris van de politieambtenaren wilde hebben, omdat hij vond dat hij hun werk heeft gedaan. Een aanwezige beveiliger vertelde [naam 1] en [naam 2] dat de verdachte al een hele tijd vervelend was. [naam 1] zei tegen de verdachte hierop dat hij weg moest gaan. De verdachte liep daarna met een groep van ongeveer vijf mannen weg. Naar eigen zeggen wilde hij “geen gezeik”. De politieambtenaren hoorden de verdachte vervolgens duidelijk zeggen: “Koula, kanker flikkers”, waarna de verdachte wegsprintte.

Gelet op de beschreven context is het hof van oordeel dat deze bewoordingen onmiskenbaar (ook) tegen [naam 1] en [naam 2] waren gericht en waren bedoeld als een vorm van naroepen. De verdachte heeft deze immers onmiddellijk geuit nadat hij, volgend op een woordenwisseling met hen, door één van hen was weggestuurd en hij zette na het toevoegen van de woorden direct de vlucht in. De bewoordingen zijn onmiskenbaar beledigend van karakter. Het beledigende karakter kan alleen aan de gedane uitlatingen ontnomen worden door bijzondere omstandigheden waaronder deze zijn gedaan. Het kenbaar maken van onvrede over de heersende situatie kan niet als zo’n bijzondere omstandigheid worden aangemerkt.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

hij op 8 november 2014 te Amsterdam opzettelijk beledigend ambtenaren, te weten [naam 1] (brigadier van politie) en [naam 2] (hoofdagent van politie), gedurende de rechtmatige uitoefening van hun bediening in hun tegenwoordigheid mondeling heeft toegevoegd de woorden "Koula, kanker flikkers".

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd, is niet bewezen. De verdachte moet hiervan worden vrijgesproken.

Het hof grondt zijn overtuiging dat de verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat, zoals deze na het eventueel instellen van beroep in cassatie zullen worden opgenomen in de op te maken aanvulling op dit arrest.

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het bewezen verklaarde uitsluit, zodat dit strafbaar is.

Het bewezen verklaarde levert op:

eenvoudige belediging, terwijl de belediging wordt aangedaan aan een ambtenaar gedurende of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn bediening, meermalen gepleegd.

Strafbaarheid van de verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte ten aanzien van het bewezen verklaarde uitsluit, zodat de verdachte strafbaar is.

Oplegging van straf

De politierechter in de rechtbank Amsterdam heeft de verdachte voor het in eerste aanleg bewezen verklaarde veroordeeld tot een geldboete ter hoogte van € 250, subsidiair vijf dagen hechtenis.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat de verdachte voor het ten laste gelegde zal worden veroordeeld tot een geldboete ter hoogte van € 250, subsidiair vijf dagen hechtenis

Het hof heeft in hoger beroep de op te leggen straf bepaald op grond van de ernst van het feit en de omstandigheden waaronder dit is begaan en gelet op de persoon van de verdachte. Het hof heeft daarbij in het bijzonder het volgende in beschouwing genomen.

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan belediging van twee politieambtenaren. Hij heeft de politieambtenaren, die gewoon hun werk deden en wier interventie (mede) nodig was vanwege het vervelende gedrag van de verdachte, in hun eer en goede naam aangetast en hun gezag als ambtsdrager ondermijnd.

Blijkens een de verdachte betreffend uittreksel uit de Justitiële Documentatie van 13 maart 2017 is hij eerder onherroepelijk veroordeeld, onder andere voor wederspannigheid en het beledigen en mishandelen van één of meer politieambtenaren. Dit weegt nadrukkelijk in het nadeel van de verdachte.

Het hof heeft gelet op de straf die door rechters bij eenvoudige belediging pleegt te worden opgelegd. Deze straf heeft zijn weerslag gevonden in de oriëntatiepunten van het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht (LOVS). Daarin wordt een geldboete van € 150 genoemd, welke straf kan worden verhoogd indien de belediging is geuit tegen een ambtenaar in functie. Omdat de verdachte twee ambtenaren heeft beledigd, deze beledigingen heeft geuit ten overstaan van meerdere personen en omdat hij een verleden heeft van problemen met gezagsdragers, zal het hof een hogere straf opleggen dan in de Oriëntatiepunten is vermeld.

Het hof acht, alles afwegende, een geldboete van € 500, subsidiair tien dagen vervangende hechtenis, passend en geboden.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

De op te leggen straf is gegrond op de artikelen 23, 24, 24c, 63, 266 en 267 van het Wetboek van Strafrecht .

Deze wettelijke voorschriften worden toegepast zoals geldend ten tijde van het bewezen verklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Vernietigt de eerder onder parketnummer 13-249891-14 uitgevaardigde strafbeschikking.

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een geldboete van € 500,00 (vijfhonderd euro), bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 10 (tien) dagen hechtenis.

Dit arrest is gewezen door de meervoudige strafkamer van het gerechtshof Amsterdam, waarin zitting hadden mr. A.M. van Woensel, mr. J.J.I. de Jong en mr. M.J.A. Duker, in tegenwoordigheid van mr. C.J.J. Kwint, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van dit gerechtshof van 10 april 2017.

mr. A.M. van Woensel is buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.



naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde wetgeving

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature