Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Vaststelling beheersregeling door kantonrechter op grond van artikel 3:168 BW . Regeling houdt in dat beslissingen terzake het beheer van de gezamenlijke eigendommen door de deelgenoten met gewone meerderheid van stemmen moeten worden genomen.

UitspraakRECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH

sector kanton, locatie Eindhoven

beschikking d.d. 17 oktober 2012

inzake

1. [verzoekster sub 1], wonende te [plaats],

2. [verzoeker sub 2], wonende te [plaats],

3. [verzoekster sub 3], wonende te [plaats],

4. [verzoeker sub 4], wonende te [plaats],

verzoekende partijen,

gemachtigde: mr. F.P. Aarts,

tegen:

[verweerder], wonende te [plaats],

verwerende partij,

gemachtigde: mr. W. Kolmans.

Partijen zullen hierna worden aangeduid als "verzoekers" en "verweerder" en gezamenlijk als "deelgenoten".

1. Het verloop van het geding

1.1 De procesgang blijkt uit de volgende stukken:

a. het op 31 juli 2012 ter griffie ontvangen verzoekschrift met producties;

b. het daarop ontvangen verweerschrift, tevens zelfstandig verzoek, met producties;

c. de aantekeningen van de mondelinge behandeling van 25 september 2012.

1.2 De inhoud van deze stukken geldt als hier ingelast.

2. Het verzoek en het verweer

2.1. Verzoekers verzoeken de kantonrechter bij beschikking, uitvoerbaar bij voorraad, een beheersregeling ingevolge artikel 3:168 van het Burgerlijk Wetboek vast te stellen, inhoudende dat verzoekers met uitsluiting van verweerder worden belast met het beheer, althans een beheersregeling vast te stellen zoals de kantonrechter zal vernemen te behoren.

Verzoekers leggen daaraan het volgende ten grondslag. Verzoekers en verweerder verschillen van mening over de wijze waarop het beheer van de in de gemeenschap vallende onroerende zaken en bezittingen dient te worden gevoerd. Hierdoor is een impasse ontstaan ter zake de verhuur van de onroerende zaak gelegen aan [adres] te [plaats].

2.2. Verweerder stelt dat het verzoek van verzoekers moet worden afgewezen. Verweerder dient een zelfstandig verzoek in en verzoekt de kantonrechter bij beschikking, uitvoerbaar bij voorraad:

1. Een beheersregeling vast te stellen die inhoudt:

A. dat partijen in de komende twee maanden zullen nagaan hoe optimale exploitatie van het pand aan [adres] te [plaats] kan worden bereikt, alvorens een nieuwe huurder voor dit pand te zoeken, en zullen nagaan hoe een verbouwing kan worden uitgevoerd en gefinancierd en zich ter zake zullen houden aan alle aanwijzingen adviezen van de door partijen ingeschakelde makelaar; en:

B. dat partijen de komende twee maanden zullen nagaan welke professionele partij in de toekomst het beheer van alle gemeenschappelijke onroerende zaken kan uitvoeren en aan deze partij opdracht ter zake zullen geven;

Althans een zodanige beheersregeling vast te stellen als de kantonrechter zal vermenen te behoren.

2. Te bepalen dat verzoeker sub 4. gehouden is om aan verweerder rekening en verantwoording af te leggen over het door hem gedurende de laatste vijf jaren gevoerde beheer en derhalve gehouden is om aan verweerder alle door hem gewenste inlichtingen te geven.

Verweerder legt daaraan het volgende ten grondslag. Het beheer van de gemeenschap verloopt al jaren moeizaam en rommelig. Ter zake de verhuur van het pand gelegen aan [adres] te [plaats] staat verweerder het bereiken van een optimale exploitatie voor. Verweerder is van mening dat de panden allesbehalve optimaal worden benut, het onduidelijk is hoe de huren worden geïnd en op welke rekeningen deze worden gestort. Omdat verweerder recht en belang heeft om alle informatie te verkrijgen verzoekt hij om rekening en verantwoording over het gevoerde beheer.

3. De beoordeling

3.1. Vast staat dat verzoekers en verweerder meerdere onroerende zaken en bezittingen in gemeenschappelijk eigendom hebben, ieder voor gelijke delen. Het beheer van de gemeenschap is door de deelgenoten niet nader bij overeenkomst geregeld.

3.2. Verweerder heeft zijn verzoek tot het afleggen van rekening en verantwoording aan hem ter zitting ingetrokken.

3.3. Uit hetgeen tijdens de mondelinge behandeling door de deelgenoten is aangevoerd, is de kantonrechter gebleken dat zowel verzoekers als verweerder een gezamenlijk belang voorstaan, te weten een goed beheer van de gemeenschappelijke eigendommen. De deelgenoten verschillen echter van mening over de wijze waarop dit beheer dient te geschieden. Omdat zij geen beheersregeling zijn overeenkomen met betrekking tot de wijze waarop beslissingen ter zake het beheer van de gezamenlijke eigendommen tot stand dienen te komen, dienen zij allen eenparig in te stemmen met een beheersvoorstel. Gelet op het verschil van inzicht tussen verzoekers en verweerder wordt het nemen van een beheersbeslissing hierdoor echter bemoeilijkt, zo niet onmogelijk. Daardoor dreigt een goed beheer van de gezamenlijke eigendommen in het gedrang te komen, zoals blijkt uit de ontstane impasse met betrekking tot de verhuur van de onroerende zaak gelegen aan [adres] te [plaats]. Beheer dat niet (goed) kan worden uitgevoerd is noch in het belang van verzoekers noch in het belang van verweerder.

3.4. Gelet op de verklaringen van de deelgenoten tijdens de mondelinge behandeling, de wederzijds aangevoerde bezwaren met betrekking tot het verzoek van verzoekers en het zelfstandige verzoek van verweerder is de kantonrechter van oordeel dat, met het oog op de belangen van de deelgenoten en het algemeen belang, een oplossing voor de ontstane impasse ter zake het beheer gezocht moet worden in het treffen van een regeling met betrekking tot de wijze van totstandkoming van de besluiten, om op die manier patstellingen te voorkomen en een behoorlijk beheer over de gezamenlijke eigendommen van de deelgenoten mogelijk te maken.

3.5. De kantonrechter zal, gelet op het voorgaande, op grond van artikel 3:168 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek een zodanige regeling treffen, inhoudende dat de deelgenoten een beslissing ter zake het beheer van de gezamenlijke eigendommen met gewone meerderheid van stemmen dienen te nemen.

4. De beslissing

De kantonrechter:

stelt ten aanzien van het beheer van de onroerende zaken en bezittingen die partijen in gemeenschappelijk eigendom hebben een beheersregeling vast, inhoudende dat beslissingen ter zake het beheer van de gezamenlijke eigendommen van de deelgenoten met gewone meerderheid van stemmen worden genomen;

wijst af hetgeen meer of anders verzocht is;

verklaart de beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. E.J.C. Adang, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 17 oktober 2012, in tegenwoordigheid van de griffier.


Juridisch advies nodig?

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag


naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Gerelateerde advocaten

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature