< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 13 augustus 2012 heeft de Kiesraad de aanduiding nr. 230 "Beter Nederland" geschrapt in het register als bedoeld in artikel G 1 van de Kieswet .

Uitspraak201208318/1/A2.

Datum uitspraak: 3 oktober 2012

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

de politieke groepering Beter Nederland, gevestigd te Hilversum,

appellante,

en

de Kiesraad, handelend als centraal stembureau voor de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,

verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 13 augustus 2012 heeft de Kiesraad de aanduiding nr. 230 "Beter Nederland" geschrapt in het register als bedoeld in artikel G 1 van de Kieswet .

Tegen dit besluit heeft Beter Nederland beroep ingesteld.

De Kiesraad heeft een verweerschrift ingediend.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 27 september 2012, waar Beter Nederland, vertegenwoordigd door haar [voorzitter] en [gemachtigde], en de Kiesraad, vertegenwoordigd door mr. R. Hoorweg, plaatsvervangend secretaris van de Kiesraad, zijn verschenen.

Overwegingen

1. Ingevolge artikel 8:41, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) wijst de griffier de indiener van het beroepschrift op de verschuldigdheid van het griffierecht en deelt hem mee dat het verschuldigde bedrag binnen vier weken na de dag van verzending van zijn mededeling dient te zijn bijgeschreven op de rekening van de rechtbank dan wel ter griffie dient te zijn gestort. Indien het bedrag niet binnen deze termijn is bijgeschreven of gestort, wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard, tenzij redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de indiener in verzuim is geweest.

Ingevolge artikel G 5, eerste lid, van de Kieswet kan een belanghebbende tegen een beschikking als bedoeld in artikel G 1, als hier aan de orde, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Ingevolge artikel G 5, derde lid, van de Kieswet is artikel D 9, tweede tot en met vierde lid, van overeenkomstige toepassing.

Ingevolge artikel D 9, derde lid, van de Kieswet bedraagt de termijn binnen welke de bijschrijving of storting van het verschuldigde bedrag dient plaats te vinden, in afwijking van artikel 8:41, tweede lid, van de Awb , twee weken. De voorzitter van de Afdeling kan een kortere termijn stellen.

2. Beter Nederland is voor het door hem ingestelde beroep € 310,00 aan griffierecht verschuldigd. Een beroep wordt ingevolge artikel 8:41, tweede lid, van de Awb , gelezen in samenhang met artikel D 9, derde lid, van de Kieswet, niet-ontvan kelijk verklaard indien storting of bijschrijving van het griffierecht niet heeft plaatsgevonden binnen twee weken na de dag van verzending van de mededeling waarin de indiener van een beroepschrift is gewezen op de verschuldigdheid van het griffierecht, tenzij redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de indiener in verzuim is geweest.

3. Beter Nederland is bij aangetekend verzonden brief van 23 augustus 2012 meegedeeld dat het verschuldigde griffierecht binnen twee weken na de dag van verzending van de brief, dat wil zeggen uiterlijk 6 september 2012, op de rekening van de Raad van State dient te zijn bijgeschreven of contant op het adres van de Raad van State dient te zijn betaald. Daarbij is vermeld dat, indien het griffierecht niet tijdig wordt voldaan, het beroep reeds om die reden niet-ontvankelijk wordt verklaard, behoudens in uitzonderlijke gevallen.

Het bedrag is niet binnen de aldus gestelde termijn op de rekening van de Raad van State bijgeschreven of contant op het adres van de Raad van State betaald. Het bedrag is eerst op 11 september 2012 door de Raad van State ontvangen. De gemachtigde van Beter Nederland heeft bij de overschrijving, alsook ter zitting toegelicht dat het griffierecht wegens vakantie niet op tijd is betaald. Dit is niet een omstandigheid, op grond waarvan redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat Beter Nederland in verzuim is geweest. Dat Beter Nederland heeft nagelaten afdoende voorzieningen te treffen voor het in ontvangst nemen en behandelen van haar post gedurende de periode van vakantie van haar voorzitter, moet voor haar eigen rekening en risico blijven.

4. Het beroep is niet-ontvankelijk.

5. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

verklaart het beroep niet-ontvankelijk.

Aldus vastgesteld door mr. P. van Dijk, voorzitter, en mr. C.J. Borman en mr. E. Steendijk, leden, in tegenwoordigheid van mr. M.R. Poot, ambtenaar van staat.

w.g. Van Dijk w.g. Poot

voorzitter ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 3 oktober 2012

362.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature