Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Betaling van griffierecht. De door de advocaat bij brief van 15 juli 2012 overgelegde betalingsbewijzen hebben betrekking op een eerdere procedure tussen partijen. De aan de advocaat toegezonden nota's bevatten echter enkel de namen van partijen, doch verder geen kenbare zaakspecifieke informatie, zoals bijvoorbeeld een zaak- en/of een rekestnummer. Aannemelijk

dat de advocaat in de gerechtvaardige veronderstelling verkeerde dat het griffierecht in de onderhavige zaak was voldaan.

De rechtbank zal artikel 282a lid 2 Rv dan ook buiten toepassing laten. Dit brengt met zich mee dat partijen zullen worden ontvangen in hun verzoek.

UitspraakRECHTBANK 's-HERTOGENBOSCH

Sector civiel recht

Zaaknummer : 245916 / FA RK 12-1900

Uitspraak : 17 augustus 2012

Beschikking betreffende echtscheiding in de zaak van

[de vrouw],

wonende te [woonplaats],

advocaat mr. G.J.P.C.G. Verheijen,

en:

[de man],

wonende te [woonplaats],

advocaat mr. G.J.P.C.G. Verheijen,

partijen, ook wel aan te duiden als respectievelijk de vrouw en de man.

De procedure

De rechtbank heeft kennisgenomen van het verzoekschrift van partijen, ingekomen ter griffie op 12 april 2012, alsmede van een brief (met bijlagen) van mr. Verheijen, gedateerd 15 juli 2012.

Partijen verzoeken echtscheiding met nevenvoorzieningen.

De beoordeling

Uit de overgelegde bewijsstukken blijkt de nationaliteit(en) en de woonplaats van partijen, alsmede waar en wanneer zij met elkaar zijn gehuwd. Tevens blijkt daaruit de geboorte van hun minderjarige kinderen:

- [minderjarige A], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] en

- [minderjarige B], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum].

De rechtsmacht

Blijkens de overgelegde bescheiden is de man Burger van Servië en heeft de vrouw zowel de Nederlandse als de Joegoslavische nationaliteit. Omdat partijen ten tijde van de indiening van het verzoekschrift hun gewone verblijfplaats in Nederland hadden, komt aan de Nederlandse rechter rechtsmacht toe om over het verzoek tot echtscheiding te oordelen (artikel 3 lid 1 sub a "Brussel II bis"-Verordening, nr. 2201/2003).

De Nederlandse rechter is bevoegd om kennis te nemen van de nevenvoorziening met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de kinderen, gelet op het feit dat de minderjarigen ten tijde van de indiening van het verzoek hun gewone verblijfplaats in Nederland hadden (artikel 8 Brussel II bis-Verordening ).

Ten aanzien van de nevenvoorziening betreffende het huurrecht van de echtelijke woning heeft de Nederlandse rechter eveneens rechtsmacht nu de Nederlandse rechter rechtsmacht heeft met betrekking tot de echtscheiding en de woning in Nederland is gelegen (artikel 4 lid 3 sub a Rv ).

Ingevolge artikel 4 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek van Rechtsvordering brengt de rechtsmacht in de echtscheidingszaak tevens de rechtsmacht met betrekking tot de boedelscheiding mee.

De Nederlandse rechter is voorts bevoegd om kennis te nemen van de nevenvoorziening met betrekking tot de kinderalimentatie , nu de minderjarigen hun gewone verblijfplaats in Nederland hebben (artikel 3 sub c Alimentatie-Verordening, nr. 4 /2009).

De Nederlandse rechter heeft ook rechtsmacht om kennis te nemen van het verzoek tot opneming van het ouderschapsplan in de beschikking.

Toepasselijk recht

Op het verzoek tot echtscheiding is Nederlands recht van toepassing (artikel 10:56 van het Burgerlijk Wetboek ).

Nu de Nederlandse rechter bevoegd is kennis te nemen van het verzoek betreffende de hoofdverblijfplaats van de minderjarigen is Nederlands recht van toepassing ( artikel 15 lid 1 HKBV 1996 ).

Op het verzoek tot toekenning van het huurrecht van de echtelijke woning wordt Nederlands recht toegepast omdat deze woning in Nederland is gelegen.

Op het huwelijksvermogensregime is het Haags Huwelijksvermogensverdrag 1978 (HHV 1978) van toepassing. Niet gebleken is dat partijen zowel vóór, dan wel staande het huwelijk een rechtsgeldige rechtskeuze hebben uitgebracht. Partijen hebben géén gemeenschappelijke nationaliteit en ook hadden zij hun eerste gewone verblijfplaats na de huwelijksvoltrekking niet in hetzelfde land. Toepasselijk is derhalve het recht van het land waarmee het huwelijksvermogensregime het nauwst is verbonden.

De vrouw woont vanaf 1990 in Nederland en de man vanaf december 2008. Gelet hierop is de rechtbank van oordeel dat het huwelijksvermogensregime het nauwst is verbonden met het Nederlands recht, zodat krachtens het bepaalde in artikel 4, lid 3 HHV 1978 vanaf de datum van de huwelijksvoltrekking het recht van dit land daarop van toepassing werd.

Toepasselijk is het recht van de gewone verblijfplaats van de onderhoudsgerechtigde op grond van artikel 3 van het Haagse Protocol van 2007 inzake het recht dat van toepassing is op onderhoudsverplichtingen.

Ontvankelijkheid

Gebleken is dat het verschuldigde griffierecht niet binnen de in artikel 3 lid 4 van de Wet griffierechten burgerlijke zaken gestelde termijn is voldaan.

De advocaat van partijen is bij brief van 13 juli 2012 in de gelegenheid gesteld om zich over dit verzuim uit te laten.

De advocaat van partijen heeft bij brief van 15 juli 2012 gereageerd en gesteld dat zij het griffierecht wel degelijk heeft betaald. Ten bewijze van haar stelling heeft zij een tweetal bankafschriften overgelegd.

De rechtbank overweegt als volgt.

De door de advocaat bij brief van 15 juli 2012 overgelegde betalingsbewijzen hebben betrekking op een eerdere procedure tussen partijen, te weten de procedure met zaaknummer 243866 / FA RK 12-996, en niet op de onderhavige procedure. De aan de advocaat toegezonden nota's bevatten echter enkel de namen van partijen, doch verder geen kenbare zaakspecifieke informatie, zoals bijvoorbeeld een zaak- en/of een rekestnummer.

De rechtbank acht het dan ook aannemelijk dat de advocaat in de gerechtvaardige veronderstelling verkeerde dat het griffierecht in de onderhavige zaak was voldaan.

De rechtbank is dan ook van oordeel dat toepassing van artikel 282a lid 2 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), gelet op het belang van partijen bij toegang tot de rechter, zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard. De rechtbank zal artikel 282a lid 2 Rv dan ook buiten toepassing laten. Dit brengt met zich mee dat partijen zullen worden ontvangen in hun verzoek.

De rechtbank maakt partijen er op attent dat zij het griffierecht in deze zaak verschuldigd blijven en dat zij niet worden ontslagen van hun verplichting om het griffierecht in deze zaak te voldoen.

Het verzoek

Het verzoek tot echtscheiding is gegrond op de stelling dat het huwelijk duurzaam is ontwricht.

Omdat aan de wettelijke eisen is voldaan kan het verzoek tot echtscheiding worden toegewezen.

De nevenvoorzieningen met betrekking tot de hoofdverblijfplaats, het huurrecht van de echtelijke woning en de pensioenverevening kunnen worden getroffen als hierna in het dictum te melden.

Partijen verzoeken voorts te bepalen dat de man alle schulden op zich neemt en met uitsluiting van de vrouw verantwoordelijk is voor de aflossing ervan.

De rechtbank overweegt als volgt.

Aangezien de toedeling van een schuld blijkens artikel 6:155 van het Burgerlijk Wetboek slechts met medewerking van de schuldeiser mogelijk is en van deze medewerking niet blijkt uit de stukken, houdt de rechtbank het ervoor dat partijen hebben bedoeld te verzoeken dat de rechtbank bepaalt dat de man draagplichtig is ter zake van de betreffende schulden.

De rechtbank zal dan ook beslissen als hierna in het dictum te melden.

Partijen verzoeken verder te bepalen dat de man aan de vrouw geen bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding kan leveren gezien de slechte financiële situatie.

De rechtbank zal dit verzoek lezen als een verzoek om de bijdrage van de man in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen op nihil te bepalen. Dit verzoek kan worden toegewezen als hierna in het dictum te melden.

De beslissing

De rechtbank:

spreekt tussen partijen, die op [huwelijksdatum en –plaats] met elkaar zijn gehuwd, de echtscheiding uit;

neemt de getroffen onderlinge regelingen, zoals vermeld in het bij het verzoekschrift overgelegde ouderschapsplan, op in deze beschikking onder verwijzing naar de aangehechte kopie van voormeld ouderschapsplan;

bepaalt dat de man vanaf de dag waarop de echtscheidingsbeschikking zal zijn ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand huurder zal zijn van de woning aan het adres: [straatnaam, postcode en woonplaats];

bepaalt dat de man draagplichtig is voor de schulden van partijen, een en ander als beschreven in onderdeel 12 van het verzoekschrift;

bepaalt dat pensioenverevening zal plaatsvinden als omschreven in onderdeel 14 van het verzoekschrift, van welk verzoekschrift een kopie aan deze beschikking zal worden gehecht;

bepaalt de hoofdverblijfplaats van de minderjarigen bij de vrouw;

bepaalt de door de man aan de vrouw te betalen bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van voornoemde minderjarigen op nihil, zulks met ingang van de dag waarop deze beschikking zal zijn ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand;

verklaart de beslissingen met betrekking tot de hoofdverblijfplaats en de kinderalimentatie uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het eventueel meer of anders verzochte af.

Deze beschikking is gegeven door mr. V.R. de Meyere, rechter, tevens kinderrechter, en in het openbaar uitgesproken op 17 augustus 2012 in aanwezigheid van de griffier.

conc: AvD

Tegen deze beschikking kan, voor zover al rechtens mogelijk, uitsluitend door tussenkomst van een advocaat hoger beroep worden ingesteld bij het gerechtshof te 's-Hertogenbosch:

a. door de verzoekers of een van hen binnen drie maanden, te rekenen van de dag van de uitspraak;

b. door andere belanghebbenden binnen drie maanden na betekening daarvan of nadat de beschikking hun op andere wijze bekend is geworden.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature