< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

beroep op de hardheidsclause artikel 282a lid 4 RV

UitspraakRECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector familie- en jeugdrecht

Enkelvoudige kamer

Rekestnummer: FA RK 12-3032

Zaaknummer: 417811

Datum beschikking: 17 juli 2012

Vaststellen geboortegegevens

Beschikking op het op 20 april 2012 ingekomen verzoek van:

[de vrouw],

wonende te [woonplaats vrouw],

advocaat: mr. R.W. de Gruijl te Rotterdam,

en

[de man],

wonende te [woonplaats man],

advocaat: mr. R.W. de Gruijl te Rotterdam.

Procedure

De rechtbank heeft kennis genomen van het verzoek, strekkende tot vaststelling van geboortegegevens.

De griffie heeft de ontvangst van het verzoekschrift bij schrijven d.d. 23 april 2012 bevestigd.

Gelet op artikel 3, vierde lid, van de Wet griffierechten burgerlijke zaken zijn verzoekers griffierecht verschuldigd vanaf de indiening van het verzoekschrift en dienen zij ervoor te zorgen dat het griffierecht binnen vier weken nadien is bijgeschreven op de rekening van het gerecht waar de behandeling plaatsvindt dan wel ter griffie is gestort. Genoemde termijn eindigde op 18 mei 2012. Omdat deze dag bij besluit van 7 juni 2010, Staatscourant 2010, nr. 9302, is gelijkgesteld met een algemeen erkende feestdag, is deze termijn ingevolge artikel 1 lid 1 Algemene Termijnenwet , in samenhang beoordeeld met artikel 3 lid 3 Algemene Termijnenwet , verlengd tot 21 mei 2012. Verzoekers hebben het verschuldigde griffierecht niet tijdig voldaan.

Bij brief van 25 mei 2012 heeft de griffier verzoekers in de gelegenheid gesteld zich binnen twee weken na dagtekening van deze brief schriftelijk en gemotiveerd uit te laten met betrekking tot het geconstateerde verzuim.

Bij bericht van 5 juni 2012 heeft mr. De Gruijl namens verzoekers gesteld dat hij het griffierecht op 21 mei 2012 contant ter griffie heeft betaald. Mr. De Gruijl verwijst daartoe naar een bij het bericht van 5 juni 2012 gevoegde kwitantie.

Beoordeling

De rechtbank gaat voorbij aan de stelling van verzoekers dat het griffierecht wel tijdig is voldaan. Uit de overgelegde kwitantie blijkt dat mr. De Gruijl op 21 mei 2012 een bedrag van € 73,- heeft gestort bij de Centrale Kas van de rechtbank te Rotterdam en niet bij deze rechtbank. Derhalve is het verschuldigde griffierecht niet tijdig betaald bij het gerecht waar de behandeling plaatsvindt.

Nu verzoekers het verschuldigde griffierecht niet tijdig hebben voldaan, verklaart de rechter verzoekers gelet op het bepaalde in artikel 282a, tweede lid, Rv in beginsel niet-ontvan kelijk in het verzoek.

De rechter kan artikel 282a, tweede lid, Rv geheel of ten dele buiten toepassing laten, indien hij van oordeel is dat de toepassing van die bepalingen, gelet op het belang van één of meer van de partijen bij toegang tot de rechter, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard (artikel 282a, vierde lid, Rv ; de hardheidsclausule ).

Voor zover het bericht van mr. De Gruijl van 5 juni 2012 moet worden gelezen als een beroep op genoemde hardheidsclausule, gaat de rechtbank daaraan voorbij. Mr. De Gruijl heeft immers niet gesteld of onderbouwd waarom in dit specifieke geval niet-ontvankelijkverklaring van verzoekers zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard, terwijl dit wel op zijn weg had gelegen.

Beslissing

De rechtbank:

verklaart verzoekers niet-ontvankelijk in het verzoek.

Deze beschikking is gegeven te 's-Gravenhage door mr. M. Kramer, bijgestaan door K.D. van den Berg als griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 17 juli 2012.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature