< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 17 februari 2011 heeft de staatssecretaris aan de Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (hierna: DLO) een vergunning als bedoeld in artikel 23, eerste lid, van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer (hierna: het Besluit) verleend voor kleinschalige veldwerkzaamheden met Phytophtora infestans resistente aardappellijnen. Dit besluit is op 2 maart 2011 ter inzage gelegd.

Uitspraak201102876/1/A4.

Datum uitspraak: 25 juli 2012

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

[appellant], wonend te Lelystad, en anderen,

en

de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 17 februari 2011 heeft de staatssecretaris aan de Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (hierna: DLO) een vergunning als bedoeld in artikel 23, eerste lid, van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer (hierna: het Besluit) verleend voor kleinschalige veldwerkzaamheden met Phytophtora infestans resistente aardappellijnen. Dit besluit is op 2 maart 2011 ter inzage gelegd.

Tegen dit besluit hebben [appellant] en anderen bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 12 april 2011, beroep ingesteld. De gronden van het beroep zijn aangevuld bij brief van 30 april 2011.

De staatssecretaris heeft een verweerschrift ingediend.

[appellant] en anderen hebben nadere stukken ingediend.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 15 mei 2012, waar [appellant] en anderen, vertegenwoordigd door [appellant], en de staatssecretaris, vertegenwoordigd door mr. J.P.J. Geurts, dr. D.C.M. Glandorf, dr. P.A.M. Hogervorst, dr. I. de Kort en A. el Mellahi, zijn verschenen. Voorts is ter zitting DLO, vertegenwoordigd door dr. G.J.T. Kessel, verschenen.

2. Overwegingen

Beroepstermijn

2.1. Ingevolge artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) bedraagt de termijn voor het indienen van een bezwaar- of beroepschrift zes weken.

Ingevolge artikel 6:8, vierde lid, van gt de termijn voor het indienen van een beroepschrift tegen een besluit dat, zoals in dit geval, is voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 aan met ingang van de dag na die waarop het besluit overeenkomstig artikel 3:44, eerste lid, onder a, ter inzage is gelegd.

Ingevolge artikel 6:11 blijft ten aanzien van een na afloop van de termijn ingediend beroepschrift niet-ontvankelijkverklaring op grond daarvan achterwege indien redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de indiener in verzuim is geweest.

2.1.1. De in de artikelen 6:7 en 6:11 van de Awb neergelegde regeling van de beroepstermijn brengt met zich dat de identiteit van degene voor wie beroep wordt ingesteld, voor de afloop van de beroepstermijn kenbaar moet zijn. Indien beroep wordt ingesteld namens een persoon wiens identiteit tijdens de beroepstermijn niet kenbaar is, kan dit verzuim niet met toepassing van artikel 6:6 van de Awb worden hersteld.

2.1.2. Het bestreden besluit is op 2 maart 2011 ter inzage gelegd, zodat de termijn voor het instellen van beroep liep tot en met 13 april 2011. In het op 12 april 2011 bij de Afdeling ingekomen beroepschrift is vermeld dat beroep wordt ingesteld door [appellant], ook namens De Gentechvrije Burgers en de stichting Stichting ter Voorkoming Misbruik Genetische Manipulatie (hierna: VoMiGEN). Op grond van dit beroepschrift is niet duidelijk voor wie, naast [appellant] en VoMiGEN, beoogd is beroep in te stellen. De mededeling in het beroepschrift dat mede beroep wordt ingesteld namens De Gentechvrije Burgers is te onbepaald, nu niet duidelijk is welke personen of rechtspersonen hiermee precies worden bedoeld. Dat bij het beroepschrift een lijst is overgelegd met namen en handtekeningen van 103 personen die de door [appellant] over het ontwerpbesluit ingediende zienswijze hebben ondertekend, is verder onvoldoende voor het oordeel dat namens deze personen ook beroep is ingesteld. Wel zijn bij het beroepschrift machtigingen overgelegd van 80 natuurlijke personen, verleend aan [appellant] om namens hen beroep in te stellen tegen het bestreden besluit. In zoverre is binnen de beroepstermijn duidelijk geworden voor wie, naast [appellant] en VoMiGEN, beoogd is beroep in te stellen.

Bij brieven van 30 april 2011, 9 mei 2011, 17 oktober 2011 en 27 april 2012 zijn nog meer machtigingen overgelegd, waaronder machtigingen van de Stichting Ekopark en de Stichting Natuurwetmoeders. Pas toen, na afloop van de beroepstermijn, is duidelijk geworden voor wie, naast [appellant], VoMiGEN en de vorenbedoelde 80 natuurlijke personen, nog meer beoogd is beroep in te stellen. Gelet op hetgeen onder 2.1.1 is overwogen, is dit te laat. Het beroep is in zoverre niet-ontvankelijk.

Ten aanzien van de Stichting Natuurwetmoeders overweegt de Afdeling in dit verband nog het volgende. Op een van de bij het beroepschrift overgelegde machtigingen, afkomstig van [persoon], is de benaming 'Stichting Natuurwetmoeders' vermeld. Deze enkele vermelding is onvoldoende voor het oordeel dat op basis van deze machtiging duidelijk was dat mede beoogd werd beroep in te stellen namens de Stichting Natuurwetmoeders. Bij het ontbreken van voldoende aanknopingspunten voor een ander oordeel, moet de betrokken machtiging worden geacht betrekking te hebben op [persoon] als natuurlijke persoon.

Zienswijzen

2.2. Ingevolge artikel 6:13 van de Awb, voor zover hier van belang, kan geen beroep worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 naar voren heeft gebracht.

2.2.1. De Afdeling stelt vast dat van de in overweging 2.1.2 bedoelde 80 natuurlijke personen 33 personen geen zienswijze over het ontwerp van het bestreden besluit hebben ingediend. Niet gebleken is van omstandigheden op grond waarvan geoordeeld zou moeten worden dat dit hen redelijkerwijs niet kan worden verweten. Het beroep is in zoverre niet-ontvankelijk.

Belanghebbendheid [appellant] en 47 andere personen

2.3. Ingevolge artikel 20.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer , voor zover hier van belang, kan een belanghebbende tegen een besluit op grond van deze wet beroep instellen bij de Afdeling.

Ingevolge artikel 1:2, eerste lid, van de Awb wordt onder belanghebbende verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken.

2.3.1. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (onder meer de uitspraak van 28 april 2010 in zaak nr.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.∧ naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature