< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Gouden Muntactie. Overeenkomst tussen Nederlandse Postcodeloterij (NPL) en deelnemers. NPL moet het overeengekomen ( "gegarandeerde") cadeau van euro 2.500,00 aan de deelnemers doen toekomen.

Uitspraakvonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Sector Kanton

Locatie Amsterdam

Rolnummer: 1295552 CV EXPL 11-36503

Vonnis van: 19 juni 2012

F.no.: 590

Vonnis van de kantonrechter

I n z a k e

[EISER 1]

wonende te Groningen

[EISER 2]

wonende te Enschedé

[EISER 3]

wonende te Enschedé

[EISER 4]

wonende te Amersfoort

[EISER 5]

wonende te Rhoon, gemeente Albrandswaard

[EISER 6]

wonende te Rotterdam

eisers, nader te noemen [eisers]

gemachtigde: mr. J.P. Bood

t e g e n

de naamloze vennootschap

NATIONALE POSTCODELOTERIJ NEDERLAND NV

gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam

gedaagde

nader te noemen NPL

gemachtigde: mr. C.A. Thomas

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

De volgende processtukken zijn ingediend:

- de dagvaarding van 11 oktober 2011 inhoudende de vordering van [eisers] met

producties;

- de conclusie van antwoord van NPL met producties.

Ingevolge tussenvonnis van 10 januari 2012 zijn vervolgens nog ingediend:

- de conclusie van repliek van [eisers];

- de conclusie van dupliek van NPL.

Daarna is vonnis bepaald op heden.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

1. Feiten en omstandigheden

Als gesteld en niet (voldoende) weersproken staan de volgende feiten en omstandigheden vast:

1.1.De Nationale Postcode Loterij (NPL) exploiteert een loterij en doneert de helft van haar omzet aan goede doelen.

1.2.Eisers ontvingen per TNT Post een brief van de NPL van 25 november 2010 gericht aan hen hetzij persoonlijk hetzij als bewoner van hun adres.

1.3.Bovenaan de brief staat “Controleer de muntcode onder deze munt”, “Kras uw cadeau-code” en “Welk cadeau krijgt ú ?” en “Plak de sticker op de bon en stuur snel in.”

1.4.De aan [eiser 1] gerichte brief luidt - voorzover van belang - verder:

“Geachte heer of mevrouw [eiser 1],

Kras met uw geluksmunt de cadeau-code open. Controleer in het eerste rijtje uw muntcode en in het tweede rijtje of u een geldige cadeau-code hebt gekregen. Komen uw muntcode en cadeau-code in het onderstaande overzicht voor ? Plak dan de groene cadeau-sticker op de bon om uw cadeau op te vragen. Reageer in elk geval vóór 6 december 2010, want zo lang blijft uw cadeau voor u gereserveerd.

1 Muntcode 2 Cadeau-code 3 Gefeliciteerd met uw cadeau

Hebt u één van En hebt u ook Dan krijgt u welk cadeau

deze codes op een geldige gegarandeerd is voor u ?

uw geluksmunt? cadeau-code ? één van deze cadeaus:

635 040 0642 5216 Sauna arrangement 2-pers.

867 634 9301 9575 Portemonnee met € 2.500,--

387 580 8233 6644 Lot met kans op miljoenen

081 404 8023 9842 Postcode Loterij-fiets

[eiser 1].: vandaag kunt u met uw geluksmunt een héél mooi cadeau in de wacht slepen. Wat dacht u van een stoere fiets of een sauna arrangement voor 2 personen? Of bent u de geluksvogel die ervandoor gaat met de hoofdprijs: een portemonnee gevuld met € 2.500,--? Want één ding is zeker, wanneer u nu mee gaat spelen met de Postcode Loterij krijgt u gegarandeerd een fantastisch welkomstcadeau.

P.S. Snel uw cadeau reserveren:postcodeloterij.nl/goud”

1.5.Op de volgende pagina staan foto’s van de cadeau’s met de tekst: “Eén van deze cadeaus is gegarandeerd voor u ….!”

1.6.De nummers van de geluksmunten, cadeau-code en/of geluksmunt zijn niet in iedere brief van eisers gelijk, maar bij een ieder van de eisers corresponderen de combinaties met het cadeau: “Portemonnee met € 2.500,--“.”

1.7.Op de door eisers ingestuurde bon staat:

“Bon met recht op een cadeau en kans op miljoenen…!

Ja, ik vraag mijn welkomstcadeau op en speel mee met .. loten. Een lot kost …”

1.8.Op de achterzijde van de brief staat ondermeer

“..Alle deelnemers van de Gouden Muntactie ontvangen binnen zes weken hun welkomstcadeau. De notaris trekt uit alle aanmeldingen voor de Gouden Muntactie de winnaars die de welkomstcadeaus zijnde sauna arrangementen voor Wellnesscentrum de Zwaluwhoeve Harderwijk, Postcode Loterij fietsen en de portemonnee met € 2.500,-- ontvangen. Alle deelnemers aan de Gouden Muntactie ontvangen als cadeau een extra lot om de speelronde januari gratis mee te spelen….”

1.9.Op de brief, de pagina met cadeau’s en de bon staat geen verwijzing naar de op de achterzijde van de brief onder 1.8. vermelde tekst.

1.10.Geen van de eisers heeft de portemonnee met € 2.500,-- ontvangen. Vijf eisers hebben een gratis lot ontvangen en één eiser [eiser 5] een sauna arrangement. Dat is hen medio januari 2011 bericht.

1.11.Het College van Beroep van de Reclame Code Commissie heeft bij beslissing van 22 december 2010 geoordeeld:

1. De onderhavige klacht heeft betrekking op een mailing waarin in de aan¬hef aan de met name genoemde geadresseerde de vraag wordt gesteld “welk cadeau” deze krijgt. In verband daarmee wordt de geadresseerde opgeroepen de “cadeau-code” op de brief open te krassen met een “ge¬luks¬munt”, waarna men in de eerste twee rijtjes van de afgebeelde tabel kan zien of men een “geldige combinatie” heeft. In de eerste twee tabellen staan verticaal vier muntcodes en vier cadeau-codes onder de kopjes “Hebt u één van deze codes op uw geluksmunt” respectievelijk “En hebt u ook een geldige cadeaucode?” In de derde tabel staat: “Gefeliciteerd met uw cadeau” en “Dan krijgt u gegarandeerd één van deze cadeaus” met daarnaast de tekst: ‘Welk cadeau is voor u?” Onder de ta¬bellen staat: ”vandaag kunt u met uw geluksmunt een héél mooi cadeau in de wacht slepen” en “PS: Snel uw cadeau reserveren: postcodelopterij.nl/goud”. Op de bon onderaan de uiting staat aan¬gevinkt: “Ja, ik vraag mijn welkomstcadeau op (…)”.

2. Het College is van oordeel dat voormelde mededelingen bij de gemiddelde consu¬ment stellig de verwachting wek¬ken dat hij een cadeau krijgt indien hij over een com¬¬binatie van de juiste Munt¬- en Cadeau-co¬de beschikt, alsook dat de tabellen duidelijk maken welk cadeau het betreft. Niet valt in te zien immers wat anders de functie van deze codes en tabellen is. De con¬sument zal die codes met elkaar combineren ten¬einde, zoals ook met zoveel woor¬den in de brief staat, te zien welk cadeau (prijs) voor hem is. Door de - naar rechts wijzende - pijltjes bovenaan de tabellen en de indeling van de ta¬bellen (drie nevengeschikte tabellen met telkens vier horizontale ko¬lom¬men waar¬van de inhoud steeds op dezelfde hoogte staat) zal de consument menen dat het de prijs is die ho¬rizontaal naast de combinatie van de aan hem toegekende munt- en cadeaucode staat, te we¬ten de “Portemonnee met € 2.500,--“. Dat - naar ter zitting desgevraagd is meegedeeld - alle ontvan¬gers van de mailing de Munt- en Cadeau-code hebben die links naast het cadeau “Porte¬monnee met € 2.500,--“ staan, weet de consument niet. De con¬su¬ment zal menen dat hij, zoals op de bon onderaan de brief staat, zijn prijs (de portemonnee met € 2.500,--) kan opvra¬gen door het invullen van die bon waarmee hij zich overigens tevens verplicht om loten te kopen voor de Natio¬na¬le Postcode Loterij. Het feit dat in de brief ook wordt gezegd dat men gegarandeerd één van de in de laatste kolom ge¬noemde prijzen wint, zal door de gemiddelde con¬sument niet in de¬ze zin worden begrepen, dat men slechts “kans” maakt op het win¬nen van de genoemde prijzen indien men over de juiste codes beschikt.

3. NPL heeft erkend dat van de brief de suggestie uitgaat dat de lezer de “Portemon¬nee met € 2.500,--“ heeft gewonnen, maar stelt dat uit de verdere inhoud van de uiting, in het bijzon¬der de “spelregels”, blijkt dat het slechts om een kans op het winnen van prijzen gaat. In de spelre¬gels, die onderdeel zijn van de mai¬ling, staat onder meer: “De notaris trekt uit alle aanmeldingen voor de Gouden Munt¬actie de win¬naars die de welkomstcadeaus zijnde: sauna arrangementen voor Welness¬centrum De Zwaluw¬hoeve Harderwijk, Postcode Loterij fietsen en de portemonnee met € 2.500,-- ont¬vangen. Alle andere nieuwe deelne¬mers ontvangen als cadeau een extra lot om de hele maand oktober gratis mee te spelen.”

4. De wijze waarop NPL blijkens het voorgaande informatie over de inhoud van de Gou¬den Muntactie geeft, is naar het oordeel van het College verwarrend voor de gemiddelde consument. Deze zal door de mededelingen in de brief denken dat hij door de combinatie van de twee juiste codes reeds een porte¬monnee met € 2.500,-- heeft gewon¬nen en dat hij deze prijs kan opvragen. Uit de spel¬regels blijkt echter dat slechts sprake is van een kans op het winnen van een prijs. Door de te¬gen¬strij¬di¬ge informatievoorziening over de actie zal voor de ge¬middelde con¬su¬ment ondui¬delijk zijn of hij het cadeau heeft gewon¬nen waar¬op hij op grond van de inhoud van de brief recht meent te hebben (te we¬ten de porte¬mon¬nee met € 2.500,--) of dat hij slechts kans maakt op deze of ande¬re prijzen.

5. De inhoud van de spelregels en de ver¬wijzing in de mailing naar de website van NPL, waar de “complete spelregels” staan, neemt de onduidelijkheid die het ge¬volg is van het voorgaande niet weg. De gemid¬delde consu¬ment die op grond van mede¬de¬lingen in de brief in de verwach¬ting verkeert dat hij de portemonnee met € 2.500,-- heeft gewonnen, dient immers erop te kun¬nen ver¬trou¬wen dat hij ook daad¬werkelijk winnaar van deze prijs is en dat niet op grond van voorwaar¬den die zijn ver¬pakt in spel¬regels elders in de uiting of op de web¬site de gewonnen prijs wordt gereduceerd tot een kans op het winnen van een prijs. Terecht heeft de Com¬¬mis¬sie dan ook geoor¬deeld dat NPL onduidelijke infor¬matie heeft verstrekt als be¬doeld in artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code en dat de uiting mis ¬lei¬dend en daardoor oneerlijk is in de zin van artikel 7 van de Nederlandse Reclame Code. ”

1.12.In maart 2011 heeft het televisieprogramma Eén Vandaag aandacht besteed aan de actie van de NPL.

1.13.Bij een brief van medio maart 2011 heeft de NPL de deelnemers een brief gezonden naar aanleiding van de “onbedoeld” ontstane “verwarring” en hen de mogelijkheid geboden de deelname aan de NPL te beëindigen.

1.14.Op verzoeken van eisers tot uitbetaling van een bedrag van € 2.500,00 is de NLP niet ingegaan.

2.Vordering

Eisers vorderen, na vermeerdering van eis bij conclusie van repliek, de veroordeling van de NPL tot betaling bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, van een bedrag van € 15.000,00, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 22 juni 2011 tot de dag der betaling, de buitengerechtelijke incassokosten ad € 952,00 en de (na)kosten van het geding met rente indien deze niet binnen 14 dagen na dagtekening vonnis wordt betaald. Aan hun vorderingen leggen zij de onder 1 vermelde feiten alsmede het navolgende ten grondslag. De NPL dient haar toezegging dat eisers de prijs van € 2.500,-- hebben gewonnen na te komen. De Reclamecode voor Kansspelaanbieders verbiedt misleidende reclame. De NPL heeft zich verbonden die Code na te leven. De spelregels zijn niet helder. Daaruit volgt niet dat eisers niet gewonnen hebben. Voorzover nodig beroepen eisers zich op de onredelijk bezwarendheid van de kern van de prestatie betreffende bedingen. Eisers hebben tijdig geklaagd.

3.Verweer

De NPL voert verweer. Eisers zijn niet misleid en hebben geen financieel belang bij hun vordering, die meer is ingegeven door het gevoerde politieke debat. Voor eisers was duidelijk dat zij door het kopen van een lot in het kader van de Gouden Munt actie kans maakten op het winnen van één van de welkomstcadeaus. De strekking van de uiting was dat iedere nieuwe deelnemer bij aankoop van tenminste één lot één van de vier welkomstcadeaus zou ontvangen. Dat werd gegarandeerd. Alle deelnemers die bij deze verloting geen sauna arrangement, fiets of portemonnee met € 2.500,00 hebben gewonnen, hebben als welkomstcadeau een gratis lot voor de maand januari 2011 ontvangen. Eisers wisten, althans konden redelijkerwijs weten slechts een kans te maken op één van de vier in de brief genoemde welkomstcadeaus. Dat moeten zij uit de tekst van de brief begrepen hebben en in ieder geval uit de spelregels. De onwaarschijnlijkheid van een zonder meer en ongevraagd toegekend groot geldbedrag vergt dat degene die daarop wil afgaan, nauwkeurig bekijkt of een mogelijk eerste indruk juist is. Hij dient naar de spelregels te kijken. Uit met eisers gevoerde correspondentie blijkt dat zij de mailing in de door NLP bepleite zin heeft gelezen. In ieder geval vanaf maart 2011 wisten zij dat zij de portemonnee met geld niet zouden krijgen. Zij hebben niet binnen bekwame tijd (2 maanden) geprotesteerd. De vordering van eisers klopt niet: zij kunnen slechts een vordering van € 2.500,00 per persoon instellen en geen gezamenlijke betaling. Tegen een wijziging van de vordering in die zin heeft de NPL geen bezwaar. Ingeval van toewijzing van de vorderingen betwist NPL de verschuldigdheid van buitengerechtelijke kosten. Er zijn niet meer werkzaamheden verricht dan die ter voorbereiding van de procedure.

4.Beoordeling

4.1.In de onder 1.4. genoemde brief doet de NPL eisers een aanbod tot het aangaan van een overeenkomst: wanneer eisers mee gaan spelen in de Postcode Loterij, krijgen ze “gegarandeerd” een fantastisch welkomstcadeau. Uit de opzet van de brief volgt dat hun cadeau de bij hun code behorende portemonnee met € 2.500,00 is. Immers: bovenaan de aan eisers toegezonden brief staat “welk cadeau krijgt u ?”. Die mededeling wordt herhaald bij “Kras uw cadeau-code”en bij de rijtjes met de muntcodes en cadeau-codes, die met één van de vier genoemde cadeau’s corresponderen. In het geval van eisers corresponderen de codes met de portemonnee met € 2.500,00. Bij de door de NPL verdedigde uitleg van de mailing, namelijk dat er slechts recht bestaat op één van de vier genoemde cadeau’s, hebben de munt- en cadeaucodes en de zinsnede “welk cadeau krijgt u” geen enkele betekenis. Die uitleg kan dan ook niet worden gevolgd.

4.2.Eisers hebben het door de NPL gedane aanbod aanvaard door het insturen van een bon met daarop de tekst “met recht op een cadeau en kans op miljoenen”. Op de door eisers ingestuurde bon staat geen verwijzing naar spelregels die afbreuk doen aan het door de NPL gedane aanbod.

4.3.De NPL kan zich niet aan haar verplichting tot het geven van het cadeau (een portemonnee met € 2.500,00) onttrekken met een beroep op de tekst aan de achterkant van de brief. De voorzijde van de brief, het overzicht met cadeau’s en /of de door eisers ingestuurde bon verwijzen niet naar die tekst en is derhalve geen onderdeel van de tussen partijen gesloten overeenkomst geworden. Bovendien doet de tekst op de achterzijde in de zin zoals de NPL die uitlegt, afbreuk aan de kern van de aan de voorzijde van de brief door NPL genoemde elementen van de overeenkomst: voorzijde: u krijgt een cadeau; achterzijde: u krijgt het niet, u heeft alleen een kans op het winnen van het cadeau. De kantonrechter volgt dan ook niet de visie van de NPL. Overigens is de tekst op de achterzijde niet zo duidelijk dat daaruit geen andere conclusie kan worden getrokken dan dat wat in de brief staat, niet waar is.

4.4.Gelet op de duidelijke tekst van de overeenkomst, is er geen ruimte voor de door NPL verdedigde stelling dat eisers redelijkerwijs hadden moeten begrijpen dat zij geen recht hadden op € 2.500,00 en alleen maar een kans daarop. De NPL miskent haar verplichting om als professionele partij er voor zorg te dragen dat correspondentie die van haar naar consumenten uitgaat, duidelijk dient te zijn en niet voor tweeërlei uitleg vatbaar is; zij kan zich er niet op beroepen dat het zo onwaarschijnlijk is wat zij toezegt, dat het duidelijk moest zijn, dat – kennelijk anders dan de tekst aangeeft en zonder verwijzing naar een voorwaarde waaruit iets anders zou moeten blijken – wat zij toezegt niet waar is. Het aanbod, te weten een prijs, is voor een organisatie die in prijzen doet, niet zo bijzonder dat de wederpartij moet begrijpen dat een portemonnee met € 2.500,-- niet de bedoeling kan zijn geweest. Dat zou anders zijn als het van algemene bekendheid was dat de NPL een onbetrouwbare organisatie is en eisers dus hadden moeten twijfelen aan de juistheid van een door de NPL gedaan aanbod. Die stelling heeft de NPL niet betrokken. Hetgeen eisers na het sluiten van de overeenkomst in correspondentie aan de NPL over “adders onder het gras” en dergelijke hebben gemeld, maakt de inhoud van de overeenkomst niet anders.

4.5.De conclusie is dan ook dat de NPL haar verplichtingen uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst dient na te komen en dat zij de door hem aan eisers “gegarandeerde” portemonnee met € 2.500,00 moet doen komen.

4.6.Eisers hebben hun vordering tijdig ingesteld. Een vordering tot nakoming van een verbintenis uit overeenkomst verjaart na 5 jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de vordering opeisbaar is geworden (artikel 7: 307 lid 1 BW). Zo de aanspraak van eisers is aan te merken als een aanspraak op een prijs geldt ingevolge artikel 38 van de Wet op de Kansspelen en het door NPL gehanteerde deelnemersreglement een termijn van één jaar na de dag waarop de aanspraak is ontstaan; ook die termijn is in acht genomen.

4.7.Niet is komen vast te staan dat de gemachtigde van eisers meer werkzaamheden heeft verricht dan die ter voorbereiding van de procedure. Op het verweer van die strekking van de NPL hebben eisers immers niet gereageerd. De gevorderde buitengerechtelijke kosten worden dan ook afgewezen.

4.8.De kantonrechter wijst de vordering van eisers op de navolgende wijze toe.

4.9.De NPL wordt als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de kosten van de procedure veroordeeld.

BESLISSING

De kantonrechter:

I.veroordeelt de NPL tot betaling aan ieder der eisers van een bedrag ad € 2.500,00 te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 22 juni 2011 tot aan de dag der betaling;

II.veroordeelt NPL in de proceskosten, aan de zijde van [eisers] tot op heden begroot op:

-griffierecht: € 426,00

-kosten dagvaarding: € 101,81

-salaris gemachtigde: € 600,00

--------------

totaal: € 1.127,81

inclusief eventueel verschuldigde BTW en te vermeerderen met de wettelijk rente vanaf 4 juli 2012 indien de NPL de kosten niet binnen 14 dagen na datum van dit vonnis voldoet;

III.verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

IV.wijst het meer of anders gevorderde af.

Aldus gewezen door mr. P. van der Kolk-Nunes, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 19 juni 2012 in tegenwoordigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde wetgeving

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature