Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 7 februari 2012 heeft de raad het bestemmingsplan "Alde Steeg" vastgesteld.

Uitspraak201204234/2/R2.

Datum uitspraak: 24 mei 2012

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen onder meer:

[verzoeker], wonend te Beuningen,

verzoeker,

en

de raad van de gemeente Beuningen,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 7 februari 2012 heeft de raad het bestemmingsplan "Alde Steeg" vastgesteld.

Tegen dit besluit heeft onder meer [verzoeker] bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 25 april 2012, beroep ingesteld. Bij dezelfde brief als waarmee beroep is ingesteld heeft [verzoeker] de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Daartoe in de gelegenheid gesteld heeft de stichting Stichting Zorggroep Maas & Waal een schriftelijke uiteenzetting gegeven.

De voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 16 mei 2012, waar [verzoeker], bijgestaan door mr. J. Schoneveld, en de raad, vertegenwoordigd door N.J.A. Arts, werkzaam bij de gemeente, en J.H. Rietbergen, zijn verschenen. Voorts is Zorggroep Maas & Waal, vertegenwoordigd door [gemachtigden], bijgestaan door mr. T.E.P.A. Lam, advocaat te Nijmegen, ter zitting als partij gehoord.

2. Overwegingen

2.1. Het oordeel van de voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2.2. Het plan voorziet in een woon- en zorgcomplexcomplex in het centrum van Beuningen. Met het plan wordt mogelijk gemaakt dat de bestaande bebouwing van het woon- en zorgcomplex wordt vervangen voor vijf nieuwe gebouwen waar mensen met behoefte aan verschillende vormen van zorg en verpleging permanent of tijdelijk kunnen wonen.

2.3. [verzoeker] kan zich niet verenigen met de vaststelling van het plandeel met de bestemming "Maatschappelijk" voor het bouwvlak dat in de stukken is aangeduid als gebouw 4 (hierna: gebouw 4). Hiertoe voert hij aan dat het plan leidt tot een onaanvaardbare aantasting van zijn woon- en leefklimaat. Hij stelt dat de zonlichttoetreding in zijn woning ernstig vermindert. Voorts betwist [verzoeker] dat afspraken zijn gemaakt tussen hem en Zorggroep Maas & Waal over de toegankelijkheid van zijn perceel na het realiseren van de bouwplannen. Daarnaast bestrijdt [verzoeker] dat de door hem voorgestelde verplaatsing van gebouw 4 van het woon-zorgcomplex met zeven meter in zuidelijke en westelijke richting niet mogelijk is. Volgens [verzoeker] zijn hier geen negatieve gevolgen van te verwachten voor de exploitatie omdat het gebouw geen wijziging behoeft door de verplaatsing. [verzoeker] stelt tot slot dat de raad er ten onrechte van uitgaat dat gebouw 4 niet voorbij zijn bijgebouw is gesitueerd.

2.3.1. De voorzitter erkent dat het met het plan mogelijk gemaakte gebouw 4 leidt tot een vermindering van de zonlichttoetreding in de woning van [verzoeker]. De voorzitter ziet op voorhand evenwel geen aanknopingspunten voor het oordeel dat het bestreden besluit in de hoofdzaak reeds hierom geen stand zal kunnen houden. Hiertoe is van belang dat uit het onderzoek "Zonstudie Aldesteeg te Beuningen" van 24 augustus 2011 van Van Aken Architecten volgt dat kan worden voldaan aan de zogenoemde lichte TNO-richtlijn voor bezonning in de woonkamer. [verzoeker] heeft de resultaten van dit onderzoek niet bestreden, zodat de voorzitter er voorshands van uitgaat dat de raad zich hierop heeft mogen baseren. Voor zover [verzoeker] stelt dat de bezonning in zijn tuin in onevenredige mate afneemt, oordeelt de voorzitter dat hij dit niet met feiten en omstandigheden aannemelijk heeft gemaakt.

De voorzitter overweegt voorts dat hoewel de ontsluiting van het perceel van [verzoeker] zal wijzigen, het in de toekomstige situatie mogelijk blijft zijn achtererf te bereiken. Hieromtrent is ter zitting komen vast te staan dat [verzoeker] over zijn eigen terrein de garage kan bereiken. Op voorhand is niet aannemelijk dat hiertegen dusdanige bezwaren bestaan dat dit onevenredig bezwarend moet worden geacht.

Wat betreft de door [verzoeker] voorgestelde verplaatsing van het bouwvlak overweegt de voorzitter allereerst dat niet aannemelijk is geworden dat dit noodzakelijk is vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening. De raad heeft hieromtrent gesteld dat verplaatsing van het bouwvlak niet mogelijk is gelet op de stedenbouwkundige opzet van het plan alsmede gelet op de bij een dergelijk bouwplan noodzakelijke flexibiliteit in de uitvoering. De voorzitter constateert dat de raad de voor- en nadelen in zijn afweging heeft betrokken, en ziet geen aanknopingspunten voor het oordeel dat het plan in zoverre geen stand zal kunnen houden in de hoofdzaak. De voorzitter overweegt tot slot dat niet aannemelijk is geworden dat de situering van gebouw 4 ten opzichte van de garage van [verzoeker] leidt tot een onaanvaardbare aantasting van diens woon- en leefklimaat. Hierbij betrekt de voorzitter dat het bouwvlak al deels is teruggelegd met het oog op de belangen van [verzoeker].

2.4. Gelet op het voorgaande bestaat aanleiding het verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening af te wijzen.

2.5. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

wijst het verzoek af.

Aldus vastgesteld door mr. P.J.J. van Buuren, als voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. L.E.E. Konings ambtenaar van staat.

w.g. Van Buuren w.g. Konings

voorzitter ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 24 mei 2012

647.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.∧ naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde wetgeving

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature