< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verzet tegen faillietverklaring. Beroep op beginsel van hoor en wederhoor. Artikel 1.1. 4.11 procesreglement verzoekschriftprocedures insolventies rechtbanken.

Oproeping van gerekestreerde dient schriftelijk te gaan en door aanvrager van het faillissement te worden uitgevoerd.

Uitspraakvonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht

faillissementsnummer: 12/243 F

uitspraakdatum: 26 april 2012

vernietiging faillissement

Op 10 april 2012 is ter griffie van deze rechtbank ingekomen een ver¬zoekschrift, nummer

514425 / FT-RK 12.786, van:

X,

geboren op ***

wonende te ***

- hierna te noemen: X,

ingediend door mr. H. Loonstein, advocaat te Amsterdam,

strekkende tot vernietiging van het vonnis van deze rechtbank van 3 april 2012 waarbij X op verzoek van:

de naamloze vennootschap

SNS BANK N.V.,

gevestigd ’s-Hertogenbosch,

- hierna te noemen: SNS,

advocaat mr. H.D.S. Lasonder,

in staat van faillissement is verklaard.

De rechter heeft kennisgenomen van de stukken, op het faillissement betrekking hebbende, waaronder het vonnis waartegen verzet.

Het verzetschrift is behandeld in raadkamer van deze rechtbank van 25 april 2012. Ter terechtzitting zijn X, mr. Loonstein voornoemd en mr. R.P.A. de Wit, de curator, verschenen.

Uit de stukken en het verhandelde ter terechtzitting is het volgende gebleken.

X heeft ter terechtzitting betoogd dat het beginsel van hoor en wederhoor is geschonden. Voor de eerste behandeling van 27 maart 2012 is X rechtsgeldig opgeroepen te verschijnen. Mr. Loonstein heeft bij faxbrief van 22 maart 2012 verzocht om uitstel omdat hij verhinderd bleek. Weliswaar is zijn kantoor door de griffier van de rechtbank benaderd omtrent zijn beschikbaarheid maar hij heeft nadien geen oproep ontvangen voor de behandeling van 3 april 2012. Het uitblijven van deze oproep en dus de schending van het beginsel van hoor en wederhoor dienen te leiden tot de vernietiging van het faillissement, aldus steeds X.

Voorts heeft X ter terechtzitting verklaard dat SNS rechtsgeldig is opgeroepen voor de behandeling van het onderhavige verzet. Hoewel het originele deurwaardersexploot een dag te laat ter hand is gesteld aan SNS, is een kopie van dat exploot de dag ervoor per fax verzonden. Volgens vaste jurisprudentie is daarmee voldaan aan het oproepingsvereiste van artikel 8 lid 4 van de Faillissementswet (Fw).

Bij faxbrief van 25 april 2012 heeft mr. M. Helmstrijd namens mr. H.D.S. Lasonder bevestigd dat er niemand ter zitting zal verschijnen. Mr. Lasonder is verhinderd in verband met een zitting in Maastricht. Volgens mr. Helmstrijd is niet voldaan aan het vereiste van artikel 8 lid 4 Fw en dient X niet ontvan kelijk te worden verklaard in zijn verzet.

De rechtbank komt tot het volgende oordeel.

Allereerst dient te worden nagegaan of X kan worden ontvangen in zijn verzet tegen de faillietverklaring. Onweersproken staat vast dat een kopie van het originele deurwaardersexploot tijdig aan SNS is toegezonden. Bovendien constateert de rechtbank dat SNS reeds bij faxbrief van 11 april 2012 door de griffier van deze rechtbank in kennis is gesteld van de behandeling van het onderhavige verzet. Het standpunt van SNS kan derhalve niet worden gevolgd zodat X in zijn verzet zal worden ontvangen.

Met betrekking tot de vraag of het beginsel van hoor en wederhoor is geschonden, moet worden vastgesteld of X voor de zitting van 3 april 2012 geldig is opgeroepen. Uit het proces-verbaal van de behandelingen van 27 maart 2012 en 3 april 2012 alsmede uit de aantekeningen van de griffier blijkt dat X en SNS telefonisch op de hoogte zijn gesteld dat de behandeling van 27 maart 2012 zou worden aangehouden. Mr. Loonstein heeft ter terechtzitting evenwel verklaard dat de juiste nieuwe datum en tijd hem niet kenbaar is gemaakt.

Van belang is dan artikel 1.1.4.11 van het procesreglement verzoekschriftprocedures insolventiezaken rechtbanken, dat als volgt luidt:

Indien op een zitting waarop de verweerder is verschenen, aanhouding van de behandeling is gevraagd en verleend, worden de dag en het uur waarop de behandeling wordt voortgezet aan de verweerder aangezegd.

In alle andere gevallen roept de verzoeker de verweerder op tegen de dag en het uur waarop de behandeling wordt voortgezet. De oproeping geschiedt bij deurwaardersexploot. Indien moet worden aangenomen dat de verweerder de eerste oproeping heeft ontvangen, kan deze oproeping ook worden gedaan bij aangetekende brief met bericht van ontvangst.

Indien de oproeping van de verweerder niet behoorlijk is geschied, wordt de behandeling tenminste twee weken aangehouden, teneinde de verzoeker in de gelegenheid te stellen de verweerder alsnog naar behoren op te roepen. Bevindt de verweerder zich buiten Nederland, dan wordt de behandeling tenminste vier weken aangehouden.

Hieruit volgt dat X schriftelijk had moeten worden opgeroepen door SNS. Vaststaat dat dit niet is geschied en dat X evenmin is gehoord op het verzoek tot faillietverklaring. Het onderhavige verzet dient derhalve gegrond te worden verklaard en het faillissement moet op grond van dat formele gebrek worden vernietigd. Aan de beoordeling van de gronden van het verzoek tot faillietverklaring komt de rechtbank dan niet meer toe. Nu SNS zorg had moeten dragen voor oproeping van X, komen de kosten voor salaris van de curator voor rekening van SNS.

Dit leidt tot de volgende beslissing.

BESLISSING

De rechtbank:

- verklaart het verzet gegrond;

- vernietigt het vonnis van 3 april 2012;

- stelt het salaris van de curator mr. R.P.A. de Wit vast op € 5.088,60 en de verschotten op € 203,54, beide bedragen te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting en brengt deze bedragen ten laste van SNS;

- stelt de advertentiekosten vast op nihil.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.A.J. Peeters en in het openbaar uitgesproken op 26 april 2012.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde wetgeving

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature