< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Beschikking; herroeping liquidatiebesluit. De rechtbank is (onder verwijzing naar haar beschikking van 11 augustus 2011, LJN: BU 4867) van oordeel dat het onder voorwaarden –in het bijzonder de voorwaarde van voorafgaande rechterlijke controle met het oog op de bescherming van belangen van derden– mogelijk is om de ontbinding van een vennootschap te herroepen en in te schrijven in het handelsregister.

Uitspraakbeschikking

RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht

zaaknummer / rekestnummer: 501558 / HA RK 11-330

Beschikking van 22 december 2011

in de zaak van

de rechtspersoon naar het recht van het Verenigd Koninkrijk

TALKTALK TELECOM HOLDINGS LIMITED,

gevestigd te London (Verenigd Koninkrijk),

verzoekster,

advocaat mr. M.E.C. Lok te Amsterdam

en

1. KAMER VAN KOOPHANDEL AMSTERDAM,

gevestigd te Amsterdam,

belanghebbende,

vertegenwoordigd door mr. J.P.M. van der Ende,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

WIRELESS INTERNET PORTFOLIO B.V. i.l.,

gevestigd te Weybridge (Verenigd Koninkrijk),

belanghebbende,

niet verschenen.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift met bijlagen, ingekomen ter griffie op 12 oktober 2011,

- de brief van de Kamer van Koophandel Amsterdam, ter griffie ingekomen op 26 oktober 2011.

1.2. De beschikking is bepaald op heden. Partijen zijn op de hoogte gesteld van de beschikkingsdatum.

2. De feiten

2.1. Verzoekster (hierna:TalkTalk) is enig aandeelhoudster van Wireless Internet Portfolio B.V. in liquidatie (hierna: de vennootschap).

2.2. Op 7 januari 2010 heeft de algemene vergadering van aandeelhoudsters van de vennootschap (hierna: de ava) besloten om de vennootschap te ontbinden (hierna: het liquidatiebesluit). Een van de bestuurders van TalkTalk, [A] (hierna: [A]), is benoemd tot vereffenaar.

2.3. Voor de ontbinding was de vennootschap samen met onder meer TalkTalk onderdeel van de TalkTalk groep. De TalkTalk groep was voorheen onderdeel van de Carphone Warehouse groep. In maart/april 2010 zijn beide groepen uit elkaar gegaan en onafhankelijk geworden.

2.4. Op 27 juli 2011 heeft de ava van de vennootschap besloten het liquidatiebesluit te herroepen (hierna: het herroepingsbesluit). Het herroepingsbesluit luidt, voor zover van belang, als volgt:

“(…)

(v) the liquidator, [A], has not commenced the liquidation of the Company, nor take any actions regarding the liquidation of the Company other than filing the shareholders resolution to dissolve the Company;

(vi) The Shareholder therefore wishes to revoke the resolution to:

- dissolve the Company with immediate effect and to settle its equity, so that the Company shall be in liquidation as of the date thereof;

- appoint [A] as liquidator of the Company in accordance with Article 38 of het company’s Articles of Association;

- to appoint TalkTalk Telecom Limited, Finance Department, as keeper of the books, records and other carriers of data of the Company, which shall be kept for a period of seven years after the Company has ceased to exist.

(vii) the Shareholder certifies that the resolution to revoke the resolution to liquidate and wind up the Company is in the best corporate interest of the Company and the TalkTalk group and will not prejudice the interests of any creditors. There are no creditors that will be harmed by the revocation of the resolution to liquidate and wind up the Company;

(viii) the Shareholder warrants and represents that the former managing directors and the liquidator has taken prior notice of this resolution;

(ix) the Shareholder hereby adopts the following resolution without convening a General Meeting of Shareholders in accordance with Article 36 of het Articles of Association of the Company;

(…)”

2.5. Bij brief van 26 september 2011 heeft registeraccountant [B] RA (hierna: [B]), met betrekking tot de herroeping van het liquidatiebesluit, voor zover relevant, het volgende verklaard:

“(…)

- we have investigated the (draft) annual report of Wireless Internet Portfolio B.V. for the years 2010 and 2011 (financial year ended up at 31 March 2010 respectively 31 March 2011);

- we have not found any evidence that there might be any external creditor. In the (draft) annual report 2010 and 2011, only intercompany claims are noted;

- based on the information of the (draft) annual report 2010 and 2011 we have the opinion that there is no reason to assume creditors or third parties will be harmed by the revocation of the resolution to liquidate and wind up Wireless Internet Portfolio B.V.;

- the (draft) annual report of Wireless Internet Portfolio B.V. for the years 2010 and 2011 shows that Wireless Internet Portfolio B.V. has current assets with an amount of EUR 12.143.134 respectively EUR 12.125.118. This is an intercompany loan.

- to the best of our knowledge, no liquidation has taken place. (…)”.

2.6. Bij faxbrief van 16 december 2011 heeft TalkTalk de volgende verklaring overgelegd:

“As sole creditor of Wireless Internet Portfolio BV – as mentioned in the annual accounts 2010 under the heading “Creditors: amounts falling due within one year”– we confirm that TalkTalk Telecom Holdings Limited has no objection to the revocation of the resolution to liquidate Wireless Internet Portfolio BV.”

3. Het verzoek en het verweer

3.1. TalkTalk verzoekt de rechtbank, bij beschikking uitvoerbaar bij voorraad, voor recht te verklaren dat het liquidatiebesluit rechtmatig is herroepen middels het herroepingbesluit met het gevolg dat de vennootschap niet langer is ontbonden of in liquidatie verkeert en in haar oude “levende” staat terugkeert. Voorts verzoekt TalkTalk de rechtbank de Kamer van Koophandel Amsterdam (hierna: de KvK) op te dragen de inschrijving van de herroeping van het ontbindingsbesluit per datum van het herroepingbesluit te registreren en de verwijzingen naar de ontbinding en liquidatie van de vennootschap door te halen, zodat uit het handelsregister wederom de werkelijke toestand van de vennootschap blijkt.

3.2. TalkTalk legt aan haar verzoek het volgende ten grondslag. Ten gevolge van de ontvlechting van de TalkTalk groep en de Carphone Warehouse groep heeft een strategische herziening van de groepsstructuur van de TalkTalk groep plaatsgevonden. Na afronding van dit proces in juni 2011 is duidelijk geworden dat de vennootschap noodzakelijk is om de flexibiliteit van de groep te behouden. Het liquidatiebesluit blijkt aldus een vergissing te zijn geweest.

3.3. Volgens TalkTalk zou de vennootschap haar activiteiten conform haar statuten weer volledig kunnen voortzetten, ware het niet dat zij haar taken niet naar tevredenheid kan uitoefenen zolang zij in liquidatie verkeert. Bovendien is het fiscaal voordeliger indien dividenden worden uitgekeerd door een bestaande vennootschap dan door een ontbonden vennootschap. Om voornoemde redenen is de ava van de vennootschap overgegaan tot herroeping van het liquidatiebesluit. Dit kon zij doen omdat er geen statutaire of wettelijke beperkingen aan deze herroeping in de weg stonden. Voorts zijn er geen derden benadeeld. De handelingen van de vereffenaar zijn beperkt gebleven tot het registreren van de ontbinding bij de KvK. Hierdoor heeft de vennootschap nog steeds activa en is zij niet opgehouden te bestaan, aldus steeds TalkTalk.

3.4. De KvK heeft aan de rechtbank te kennen gegeven geen verweer te zullen voeren en zich te refereren aan de beslissing van de rechtbank.

4. De beoordeling

4.1. De rechtbank is (onder verwijzing naar haar beschikking van 11 augustus 2011, LJN: BU 4867) van oordeel dat het onder voorwaarden –in het bijzonder de voorwaarde van voorafgaande rechterlijke controle met het oog op de bescherming van belangen van derden– mogelijk is om de ontbinding van een vennootschap te herroepen en in te schrijven in het handelsregister.

4.2. Vooropgesteld wordt dat een vennootschap niet door haar enkele ontbinding ophoudt te bestaan. Uit de jaarstukken van de vennootschap (door TalkTalk overgelegd als bijlage 8 bij het verzoekschrift) en uit de verklaring van [B] (opgenomen onder 2.5) blijkt dat de vennootschap nog steeds activa heeft. Daarbij blijkt uit de verklaring van [A] (opgenomen onder 2.4 onder v) dat er geen vereffeningshandelingen hebben plaatsgevonden. Dit betekent dat de vennootschap op grond van artikel 2:19 lid 4 en lid 5 van het Burgerlijk Wetboek (BW) weliswaar is ontbonden maar niet heeft opgehouden te bestaan.

4.3. Voorts dient de rechtbank te beoordelen of en in hoeverre door de herroeping van het liquidatiebesluit belangen van derden in het gedrang (kunnen) komen en of en in hoeverre de ontbinding van de vennootschap overigens gevolgen heeft gehad. TalkTalk heeft in dit verband gesteld dat de ontbinding zonder gevolgen is gebleven en dat er geen derden zijn of worden benadeeld. TalkTalk heeft deze stelling onder meer onderbouwd met een verklaring van de enig aandeelhoudster (opgenomen onder 2.4), een verklaring van registeraccountant [B] (opgenomen onder 2.5) en een verklaring van de Raad van Bestuur van TalkTalk als (enig) schuldeiser (opgenomen onder 2.6). Daarbij heeft TalkTalk als bijlage 12 bij het verzoekschrift een verklaring overgelegd waarin zij verklaart dat directe schade geleden door derden en/of crediteuren door haar zal worden vergoed. Uit de overgelegde stukken blijkt voorts dat de betrokken partijen – de (voormalig) bestuurders, de enig aandeelhoudster (en enig schuldeiser) en de vereffenaar – zijn gekend in het herroepingsbesluit en hebben verklaard tegen het herroepingsbesluit geen bezwaar te hebben.

4.4. De rechtbank is van oordeel dat TalkTalk met het voorgaande genoegzaam heeft aangetoond dat door de herroeping geen belangen van derden in het gedrang komen en dat de ontbinding van de vennootschap ook overigens geen gevolgen heeft gehad. Het verzoek zal dan ook worden toegewezen.

5. De beslissing

De rechtbank

5.1. verklaart voor recht dat het besluit van de algemene vergadering van aandeelhoudsters van Wireless Internet Portfolio B.V. van 7 januari 2010 tot liquidatie en ontbinding van de vennootschap en tot benoeming van [A] tot vereffenaar middels het herroepingbesluit van 27 juli 2011 is herroepen,

5.2. geeft de KvK Amsterdam opdracht tot verwerking van het herroepingsbesluit over te gaan,

5.3. verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. R.A. Dudok van Heel en in het openbaar uitgesproken op 22 december 2011.?


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature