< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

EAB executie, weigering overlevering op grond van artikel 12 van de OLW

UitspraakRECHTBANK AMSTERDAM

INTERNATIONALE RECHTSHULPKAMER

Parketnummer: 13.706.008-12

RK nummer: 12/624

Datum uitspraak: 13 maart 2012

UITSPRAAK

op de vordering ex artikel 23 van de Overleveringswet (OLW), ingediend door de officier van justitie bij deze rechtbank. Deze vordering dateert van 20 januari 2012 en betreft onder meer het in behandeling nemen van een Europees aanhoudingsbevel (EAB).

Dit EAB is uitgevaardigd op 13 januari 2011 door de Officier van Justitie bij het Parket te Veliko Tarnovo (Bulgarije) en strekt tot de aanhouding en overlevering van:

[opgeëiste persoon],

geboren te [geboorteplaats] (Bulgarije) op [1970],

zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland,

thans gede¬tineerd in de het Huis van Bewaring “Demersluis” te Amsterdam;

hierna te noemen de opgeëiste persoon.

1. Procesgang

De vordering is behandeld op de openbare zitting van 28 februari 2012. Het verhoor heeft plaatsgevonden in tegenwoordigheid van de officier van justitie mr. K. van der Schaft.

De opgeëiste persoon heeft zich doen bijstaan door zijn raadsman, mr. S.B.M. Engelen, advocaat te Venlo en is bijgestaan door een tolk in de Bulgaarse taal.

2. Identiteit van de opgeëiste persoon

De rechtbank heeft de identiteit van de opgeëiste persoon onderzocht. De opgeëiste persoon heeft ter zitting verklaard dat de bovenvermelde personalia juist zijn en dat hij de Bulgaarse nationaliteit heeft.

3. Grondslag en inhoud van het EAB

In het EAB wordt melding gemaakt van een vonnis, nummer 400/2010 overeenkomstig het register van de Rechtbank in Eerste Aanleg te Veliko Tarnovo, in het kader van strafzaak van algemeen karakter nummer 1356/2010 overeenkomstig het register van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Pleven, vanaf 4 juni 2010 in werking.

De overlevering wordt verzocht ten behoeve van de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf voor de duur van twee jaar en zes maanden, door de opgeëiste persoon te ondergaan op het grondgebied van de uitvaardigende lidstaat. De vrijheidsstraf is aan de opgeëiste persoon opgelegd bij voornoemd vonnis.

Dit vonnis betreft het feit zoals dat is omschreven in onderdeel e) van het EAB en de aanvulling hierop van 3 februari 2012. Een door de griffier gewaarmerkte fotokopie van dit onderdeel, alsmede de brief van 3 februari 2012 is als bijlage aan deze uitspraak gehecht.

3.1 Weigeringsgrond als bedoeld in artikel 12 van de OLW

Door de verdediging is, zakelijk weergegeven, betoogd dat de overlevering moet worden geweigerd op grond van artikel 12 van de OLW .

De opgeëiste persoon is bij verstek veroordeeld. De dagvaarding is niet in persoon aan hem uitgereikt en evenmin is hij op een andere wijze op de hoogte gebracht van de zitting. Verder heeft de opgeëiste persoon geen advocaat ingeschakeld, dus de advocaat die hem volgens de autoriteiten ter zitting zou hebben vertegenwoordigd was niet een bepaaldelijk gevolmachtigd advocaat. Gelet op hierop, moet de overlevering van de opgeëiste persoon worden geweigerd, tenzij ondubbelzinnig komt vast te staan dat hij na de overlevering binnen een bepaalde termijn een rechtsmiddel kan instellen. Dit wordt echter niet door de Bulgaarse justitiële autoriteiten toegezegd. Hun toezegging blijft algemeen. Verwezen wordt naar een uitspraak van deze rechtbank van 13 november 2009 (vindplaats LJN: BL5781). In die uitspraak is geoordeeld dat het opvoeren van een verzetgarantie in algemene zin onvoldoende is en dat er een op de opgeëiste persoon toegespitste, ondubbelzinnige, garantie moet worden verstrekt dat er een rechtsmiddel kan worden ingesteld en de zaak opnieuw kan worden behandeld. Een enkele verwijzing naar artikel 423 van de Bulgaarse ‘Code of Criminal Procedure’ is onvoldoende. Niet kan worden getoetst of dit wetsartikel correspondeert met artikel 12, aanhef en sub d, van de OLW . De opge ëiste persoon moet nu al weten of hij daadwerkelijk een rechtsmiddel heeft.

De officier van justitie heeft hiertegen aangevoerd, zakelijk weergegeven, dat inderdaad sprake is van een versteksituatie, maar dat de verstrekte garantie toereikend is. De Bulgaarse justitiële autoriteiten verstrekken in hun brief van 3 februari 2012 informatie over de omstandigheid dat de opgeëiste persoon het recht en de gelegenheid heeft om na overlevering een rechtsmiddel aan te wenden. Daarbij wordt verwezen naar artikel 423 van de Bulgaarse ‘Code of Criminal Procedure’ en er wordt uitdrukkelijk gezegd: “De onderhavige casus is zo een geval.” Daarom is de garantie wel op de opgeëiste persoon toegesneden en is deze genoegzaam.

De rechtbank overweegt als volgt.

Uit aanvullende informatie op het EAB van 3 februari 2012 blijkt dat het EAB strekt tot tenuitvoerlegging van een vonnis, terwijl de verdachte niet in persoon is verschenen bij de behandeling ter terechtzitting die tot het vonnis heeft geleid. De opgeëiste persoon is aldus bij verstek veroordeeld.

Ingevolge artikel 12 van de OLW wordt overlevering dan niet toegestaan tenzij in het EAB is vermeld dat, overeenkomstig de procedurevoorschriften van uitvaardigende lidstaat:

a. de verdachte tijdig en in persoon is gedagvaard en daarbij op de hoogte is gebracht van de datum en plaats van de behandeling ter terechtzitting die tot de beslissing heeft geleid of anderszins daadwerkelijk officieel in kennis is gesteld van de datum en de plaats van de behandeling ter terechtzitting, zodat op ondubbelzinnige wijze vaststaat dat hij op de hoogte was van de voorgenomen terechtzitting en ervan in kennis is gesteld dat een vonnis kan worden gewezen wanneer hij niet ter terechtzitting verschijnt; of

b. de verdachte op de hoogte was van de behandeling ter terechtzitting en een door hem gekozen of een hem van overheidswege toegewezen advocaat heeft gemachtigd zijn verdediging te voeren en dat die advocaat ter terechtzitting zijn verdediging heeft gevoerd; of

c. de verdachte nadat het vonnis aan hem was betekend en hij uitdrukkelijk was geïnformeerd over zijn recht op een verzetprocedure of een procedure in hoger beroep, waarbij hij het recht heeft aanwezig te zijn en tijdens welke de zaak opnieuw ten gronde wordt behandeld en nieuw bewijsmateriaal wordt toegelaten, die kan leiden tot herziening van het oorspronkelijke vonnis:

1°. uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven dat hij het vonnis niet betwist; of

2°. niet binnen de voorgeschreven termijn verzet of hoger beroep heeft aangetekend; of

d. het vonnis niet in persoon aan de verdachte is betekend, maar:

1°. hem na zijn overlevering onverwijld in persoon zal worden betekend en hij uitdrukkelijk zal worden geïnformeerd over zijn recht op een verzetprocedure of een procedure in hoger beroep, waarbij hij het recht heeft aanwezig te zijn, waarop de zaak opnieuw ten gronde wordt behandeld en nieuw bewijsmateriaal wordt toegelaten, die kan leiden tot herziening van het oorspronkelijke vonnis en

2°. hij wordt geïnformeerd over de termijn waarbinnen hij verzet of hoger beroep dient aan te tekenen, als vermeld in het desbetreffende Europees aanhoudingsbevel.

De Bulgaarse justitiële autoriteiten hebben bij brief van 3 februari 2012 onder andere de navolgende informatie verstrekt:

“[opgeëiste persoon] (de opgeëiste persoon) is aanwezig geweest tijdens het voorgerechtelijk onderzoek (…). Tijdens het gerechtelijk onderzoek is hij niet verschenen (…). Tevens heeft hij geen verblijfsadres aangegeven. Tijdens het gerechtelijk onderzoek werd hij vertegenwoordigd door de advocaat Liliya Petkova.

Wij kunnen u helaas geen informatie beschikbaar stellen betreffende het uitreiken van dagvaardingen en informatiebrieven, omdat de persoon gesignaleerd staat in verband met een EAB na in kracht van gewijsde getreden vonnis.

In de Bulgaarse wetgeving bestaan grenzen, vermeld in art. 423 van de Bulgaarse Wetboek van Strafvordering, die het recht en de gelegenheid bieden tot heropening van de strafzaak op verzoek van een bij verstek veroordeelde persoon, waarbij hij geen deel heeft genomen aan het strafrechtelijke proces. De onderhavige casus is zo een geval.

Er ontbreekt informatie over hoger beroep van de kant van de opgeëiste persoon en zijn advocaat tegen de in kracht van gewijsde getreden gerechtelijke beslissing. (…)”

In voornoemde brief is, ondanks het daartoe strekkende verzoek van het Internationaal Rechtshulp Centrum te Amsterdam, geen informatie verstrekt die ziet op de omstandigheden als bedoeld in artikel 12, aanhef en onder a en c, van de OLW . Ten aanzien van de omstandigheid als bedoeld onder b van dit artikel, blijkt niet of de advocaat die de opge ëiste persoon in de Bulgaarse strafzaak heeft vertegenwoordigd, door hem gemachtigd was.

De rechtbank stelt daarom vast dat het EAB strekt tot de tenuitvoerlegging van een verstekvonnis, dat - kort gezegd - is gewezen zonder dat zich één van de in artikel 12, aanhef en onder a tot en met c, van de OLW genoemde omstandigheden heeft voorgedaan.

Op grond van artikel 12, aanhef en onder d, van de OLW mag de rechtbank in dit geval de overlevering alleen toestaan, indien de uitvaardigende justitiële autoriteit heeft vermeld (i) dat het betreffende vonnis na overlevering onverwijld aan de opgeëiste persoon zal worden betekend en hij uitdrukkelijk zal worden geïnformeerd over zijn recht op een verzetprocedure of een procedure in hoger beroep, waarbij hij het recht heeft aanwezig te zijn, waarop de zaak opnieuw ten gronde wordt behandeld en nieuw bewijsmateriaal wordt toegelaten, die kan leiden tot herziening van het oorspronkelijke vonnis en (ii) hij wordt geïnformeerd over de termijn waarbinnen hij verzet of hoger beroep dient aan te tekenen, als vermeld in het desbetreffende Europees aanhoudingsbevel.

Naar het oordeel van de rechtbank voldoet de verklaring die de Bulgaarse justitiële autoriteiten hieromtrent hebben afgelegd in hun brief van 3 februari 2012, niet aan de eisen van artikel 12, aanhef en onder d, van de OLW . Derhalve is er geen genoegzame garantie verstrekt en zal de overlevering om die reden worden geweigerd.

4. Slotsom

Nu is vastgesteld dat het EAB niet voldoet aan de eisen van artikel 12 van de OLW , er geen garantie is gegeven als bedoeld in artikel 12, aanhef en onder d van de OLW , dient de overlevering te worden geweigerd.

5. Toepasselijke wetsbepalingen

De artikelen 2, 5, 7 en 12 van de OLW .

6. Beslissing

WEIGERT de overlevering van [opgeëiste persoon] aan de Officier van Justitie bij het Parket te Veliko Tarnovo (Bulgarije) ten behoeve van de tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf, te ondergaan op het grondgebied van de uitvaardigende lidstaat, wegens het feit waarvoor zijn overlevering wordt verzocht.

Aldus gedaan door

mr. W.H. van Benthem, voorzit¬ter,

mrs. N.J. Koene en R.J.L. van Bokhoven, rech¬ters,

in tegenwoordigheid van mr. Y.M.E. Jurgens, grif¬fier,

en uitgesproken ter openbare zitting van 13 maart 2012.

De jongste rechter is buiten staat deze

uitspraak mede te ondertekenen.

Ingevolge artikel 29, tweede lid, OLW staat tegen deze uitspraak geen gewoon rechtsmiddel open.

A


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde jurisprudentie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature