< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Civiele raadkamer. Artikel 474g Rv. Bepalen tot voortzetting van de executie van in beslag genomen aandelen.

Uitspraakbeschikking

RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH

Sector civiel recht

zaaknummer / rekestnummer: 234888 / EX RK 11-139

Beschikking van 13 maart 2012

in de zaak van

[Partij A],

wonende te [woonplaats],

verzoekster,

advocaat mr. E.M. Richel te Capelle aan de IJssel,

tegen

1. [verweerdersub 1],

zonder bekende woon- of plaats in Nederland,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[verweerder sub 2],

gevestigd en kantoorhoudende aan de [woonplaats],

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[veweerder sub 3],

gevestigd en kantoorhoudende aan de [woonplaats],

4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[verweerder sub 4],

gevestigd en kantoorhoudende aan de [woonplaats],

verweerders,

alle in persoon verschenen, waarvan de drie vennootschappen door middel van hun bestuurder [verweerder sub 1].

1. De procedure

Nadat het verzoekschrift was ingediend heeft de mondelinge behandeling plaatsgevonden op 6 december 2011. Aldaar zijn verweerders zoals boven aangegeven verschenen. Zij hebben een verweerschrift over gelegd. De heer [X], die eveneens was opgeroepen in zijn hoedanigheid van bestuurder van [Y], is niet verschenen.

Door de rechter daarom gevraagde heeft verzoekster nog jaarstukken van de vennootschappen (voor zover gepubliceerd) aan de rechtbank per brief toegestuurd.

2. De beoordeling

2.1. Het verzoek is gebaseerd op het bepaalde in artikel 474g van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering en strekt tot het bepalen van de voortzetting van de executie van de in beslag genomen aandelen in de drie vennootschappen.

2.2. Verweerders hebben aangevoerd dat de aandelen worden beheerd door [E ] en dat er geen sprake is van een schuld van [verweerder sub 1] aan verzoekster (het omgekeerde zou eerder het geval zijn).

2.3. Dat de aandelen worden geadministreerd door [E] doet aan de eigendom van [verweerder sub 1] niet af. Voor het geval [verweerder sub 1] heeft willen aanvoeren dat [E] de eigendom van de aandelen bezit, merkt de rechtbank op dat die stelling niet strookt met de gegevens van het handelsregister en de jaarstukken van [verweerder sub 4] over 2010. Verdere gegevens zijn door de vennootschappen aan de deurwaarder en de rechtbank onthouden (zoals het aandeelhoudersregister).

2.4. De schuld van [verweerder sub 1] is door het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch vastgesteld en bedraagt € 250.000,-- per jaar, welke beslissing ten uitvoer kan worden gelegd. Omstandigheden die daaraan in de weg zouden kunnen staan, zijn niet gesteld of gebleken. [verweerder sub 1] heeft evenmin gesteld, laat staan aannemelijk gemaakt, dat hij die schuld door betaling (waaronder verrekening) heeft voldaan. Op zich heeft hij de berekening van de van de vordering van verzoekster op een bedrag van € 354.166,61 ten tijde van de indiening van het verzoek niet betwist.

2.5. Het verweer faalt zodat de executie moet worden doorgezet.

2.6. Nu [X], die medeaandeelhouder is de vennootschappen, niet ter zitting is verschenen en ook niet op andere wijze enig teken van interesse aan de rechtbank heeft doen toekomen, neemt de rechtbank aan dat hij in een aanbieding van de in beslag genomen aandelen conform van artikel 14 van de statuten van de vennootschappen geen belangstelling heeft.

2.7. Nu door verweerders geen verdere informatie over de waarde en activiteiten van de vennootschappen is verschaft en de overgelegde jaarstukken een waarde indiceren die niet meer dan een derde van de schuld van [verweerder sub 1] bedraagt, door geen van partijen een genoegzame geïnteresseerde aspirant-koper is voorgesteld of bijzondere kring van gegadigden is aangedragen, neemt de rechtbank aan dat openbare verkoop de meest voor de hand liggende manier van executie is. Bijzondere belangen van derden bij de vennootschappen zijn niet aangegeven. De rechtbank ziet onder deze omstandigheden geen reden om voor de openbare verkoop een minimumprijs te bepalen waar beneden niet mag worden gegund.

2.8. Als opdrachtgever tot de executie zal verzoekster de kosten van die executie bij wijze van voorschot hebben te voldoen. Zij kan die kosten bij voorrang verhalen op de executieopbrengst (uiteraard voor zover die toereikend zal blijken te zijn).

3. De beslissing

De rechtbank

3.1. gelast de voortzetting van de executie van de in beslaggenomen aandelen in de in de aanhef van deze beschikking genoemde vennootschappen;

3.2. bepaalt dat de statutaire aanbiedingsverplichting (artikel 14 statuten ) niet in acht behoeft te worden genomen;

3.3. bepaalt dat de aandelen door middel van een openbare veiling zullen worden verkocht;

3.4. bepaalt dat de veiling – tenminste vier weken van de te voren - zal worden aangekondigd in ten minste:

- een landelijk verschijnend dagblad (bijvoorbeeld “de Telegraaf”);

- een (online verschijnend) vakblad in de sfeer van de ict-ondernemingen (bijvoorbeeld “cbm” van Magenta Publishing te Wijchen);

3.5. bepaalt dat koop gegund zal worden aan de hoogste bieder;

3.6. bepaalt dat verzoekster, indien zij zelf de hoogste bieder mocht zijn, de koopsom – behoudens de executiekosten – kan voldoen door middel van verrekening met haar vordering op [verweerder sub 1] en dat zij daarvoor - zo nodig in afwijking van de veilingvoorwaarden – de koopsom niet eerst in handen van de deurwaarder behoeft te stellen;

3.7. bepaalt dat de overige veilingvoorwaarden gezamenlijk zullen worden opgesteld door de deurwaarder en de in te schakelen notaris;

3.8. bepaalt dat verzoekster als de opdrachtgevers tot executie bij wijze van voorschot op de opbrengst van de veiling de kosten van de deurwaarder en de notaris zullen voldoen;

3.9. verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. J.F.M. Strijbos en in het openbaar uitgesproken op 13 maart 2012.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature