< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 17 maart 2011 heeft de raad het bestemmingsplan "Restgebied Willem van Oranjelaan, Bladel en Pluto 2 t/m 18 te Hapert" vastgesteld.

Uitspraak201105294/1/R3.

Datum uitspraak: 7 maart 2012

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

[appellant], wonend te Bladel,

en

de raad van de gemeente Bladel,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 17 maart 2011 heeft de raad het bestemmingsplan "Restgebied Willem van Oranjelaan, Bladel en Pluto 2 t/m 18 te Hapert" vastgesteld.

Tegen dit besluit heeft [appellant] bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 9 mei 2011, beroep ingesteld. De gronden van het beroep zijn aangevuld bij brief van 16 mei 2011.

De raad heeft een verweerschrift ingediend.

[appellant] heeft nadere stukken ingediend.

De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een enkelvoudige.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 27 februari 2012, waar [appellant] en de raad, vertegenwoordigd door C.E.J.M. van Hintum, werkzaam bij de gemeente, zijn verschenen.

2. Overwegingen

2.1. De raad betoogt dat het beroep van [appellant] niet-ontvankelijk dient te worden verklaard vanwege het ontbreken van een belang bij de vaststelling van het plan. In dit verband voert de raad aan dat [appellant] zich uitsluitend richt tegen de wijze van verkoop van de gronden gelegen binnen het plangebied aan de Willem van Oranjelaan en dat het perceel waar [appellant] woonachtig is niet direct grenst aan deze gronden.

2.1.1. Het plangebied, voor zover hier van belang, is gelegen aan de Willem van Oranjelaan en betreft een stukje voormalig openbaar groen tussen het perceel [locatie a] en de ten noorden hiervan gelegen garageboxen.

2.1.2. Voor zover de raad betoogt dat [appellant] geen belang in de zin van artikel 1:2, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht heeft bij de vaststelling van het plan, overweegt de Afdeling dat [appellant] in de onmiddellijke nabijheid van de gronden in het plangebied aan de [locatie b] woonachtig is en hij vanuit zijn woning zicht heeft op het plangebied. Gelet op deze omstandigheden is het belang van [appellant] rechtstreeks bij het besluit tot vaststelling van het plan betrokken en faalt het betoog van de raad in zoverre.

2.2. [appellant] betoogt dat hij door het gemeentebestuur, nu hij geen eigenaar van de woning aan de [locatie b] is, ten onrechte niet in de gelegenheid is gesteld de desbetreffende gronden in het plangebied aan de Willem van Oranjelaan aan te kopen. Nu hem niet de gelegenheid is geboden om gronden aan te kopen en anderen wel, is volgens hem sprake van rechtsongelijkheid. Door de vaststelling van het plan wordt hem de mogelijkheid tot aankoop van deze gronden ontnomen, aldus [appellant]. Voorts voert [appellant] aan dat de weergave van de perceelsgrenzen op de tekeningen van de gemeente een verwarde indruk maken.

2.2.1. Voor zover [appellant] in beroep de handelwijze van de gemeente bij het ter verkoop aanbieden van de in het plangebied gelegen gronden aan de orde stelt, overweegt de Afdeling dat in de voorliggende procedure de wijze van aan- en verkoop van de desbetreffende gronden, wat daar verder ook van zij, niet ter beoordeling kan staan. In deze procedure ligt immers het bestemmingsplan ter beoordeling voor en een bestemmingsplan regelt niet de eigendomsverhoudingen in het plangebied. Het bestemmingsplan regelt welk gebruik en welke bebouwing zijn toegestaan op de gronden in het plangebied. Voor zover het beroep betrekking heeft op de weergave van de perceelsgrenzen op de tekeningen van de gemeente, overweegt de Afdeling dat reeds nu die tekeningen geen deel uitmaken van het bestemmingsplan, dit aspect evenmin ter beoordeling voorligt. Het betoog faalt.

2.3. In hetgeen [appellant] heeft aangevoerd ziet de Afdeling geen aanleiding voor het oordeel dat de raad zich niet in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat het plan, voor zover bestreden, strekt ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening. In het aangevoerde wordt evenmin aanleiding gevonden voor het oordeel dat het bestreden besluit in zoverre anderszins is voorbereid of genomen in strijd met het recht. Het beroep is ongegrond.

2.4. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

verklaart het beroep ongegrond.

Aldus vastgesteld door mr. J.A. Hagen, lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mr. R.I.Y. Lap, ambtenaar van staat.

w.g. Hagen w.g. Lap

lid van de enkelvoudige kamer ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 7 maart 2012

288-709.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.∧ naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature