< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Wrakingszaak.

UitspraakRECHTBANK UTRECHT

Zaaknummer / rekestnummer: 318971 HARK 12-69

beslissing van 14 februari 2012 van de meervoudige kamer voor de behandeling van wrakingszaken,

op het verzoek van:

[verzoeker],

gevolmachtigde door en namens Tonelli BV,

wonende te [woonplaats],

verzoeker.

1. Het verloop van de procedure

1.1. Op 26 januari 2012 heeft verzoeker, hierna: [verzoeker], gevolmachtigde van eiseres in de hoofdzaak, bij de rechtbank het verzoek gedaan tot wraking van mr. [X], rechter in de Sector handel en kanton van deze rechtbank en in die hoedanigheid belast met de behandeling van de zaak die aldaar is geregistreerd onder zaaknummer 307911 / HA ZA 11-1214.

1.2. Mr. [X] heeft niet in de wraking berust.

1.3. Op 30 januari 2012 heeft mr. [X] op het verzoek gereageerd.

1.4. De griffier van deze rechtbank heeft [verzoeker] en mr. [X], alsmede mr. E.G. Karel, advocaat van de eisende partij Tonelli B.V. (hierna: Tonelli) en mr. P.J.E.M. Nuiten, advocaat van de gedaagde partij Lampenwereld Utrecht B.V. (hierna Lampenwereld), opgeroepen voor de mondelinge behandeling van het verzoek op 2 februari 2012.

1.5. De mondelinge behandeling van het verzoek heeft op 2 februari 2012 plaatsgevonden. Daarbij waren [verzoeker] en mr. [X] aanwezig. Mr. F.A. van de Kasteele heeft bij brief van 1 februari 2012 laten weten dat hij niet bij de mondelinge behandeling van het wrakingsverzoek aanwezig zal zijn.

1.6. De uitspraak is bepaald op heden.

2. De feiten

In de hoofdprocedure vordert Tonelli de veroordeling van Lampenwereld tot betaling van het bedrag van onder meer

€ 15.167,35 ter zake onbetaald gelaten facturen. In voorwaardelijke reconventie vordert Lampenwereld de veroordeling van Tonelli tot betaling aan haar van het bedrag van € 16.658,55.

[verzoeker] in privé verkeert sinds september 2006 in staat van faillissement.

In oktober 2010 hebben [verzoeker] en de heer [A], directeur/enig aandeelhouder van de bestuurder/enig aandeelhouder van Lampenwereld, een overeenkomst gesloten (hierna: de overeenkomst) waarbij is afgesproken dat [A] de aandelen in Lampenwereld aan [verzoeker] dan wel aan een door [verzoeker] aan te wijzen derde verkoopt.

3. Het verzoek

3.1. [verzoeker] meent dat beide partijen met de beste bedoelingen naar de zitting van 26 januari 2012 zijn gekomen en dat beide partijen de zaak samen tot een goed einde wilden brengen. Echter, door een aantal opmerkingen die mr. [X] ter zitting heeft gemaakt zijn deze goede bedoelingen de grond ingeboord en was er voor [verzoeker] tijdens de bespreking met de wederpartij op de gang geen enkele mogelijkheid meer om tot een compromis te komen.

[verzoeker] stelt dat mr. [X] met zijn opmerkingen blijk heeft gegeven van vooringenomenheid, hetgeen onacceptabel is voor hem. [verzoeker] heeft twee opmerkingen van mr. [X] ten grondslag gelegd aan zijn verzoek tot wraking, te weten:

1- Mr. [X] heeft gezegd dat [verzoeker] aan de wederpartij had moeten meedelen dat hij (persoonlijk) failliet was toen hij de overeenkomst op 1 oktober 2010 met de wederpartij sloot.

2- Mr. [X] heeft gezegd dat hij, [verzoeker], het aangaan van de overeenkomst had moeten melden bij de curator.

3.2. De reactie van de betrokken rechter is als volgt:

Mr. [X] heeft zich op het standpunt gesteld dat het verzoek moet worden afgewezen. Ten aanzien van de eerste opmerking heeft mr. [X] naar voren gebracht dat hij heeft gezegd dat hij zich kon voorstellen dat de wederpartij van het (persoonlijk) faillissement van [verzoeker] had willen weten, omdat [verzoeker] geen verhaal zou bieden in het geval hij in de nakoming van de overeenkomst tekort zou schieten. Hij heeft deze opmerking ook in het belang van [verzoeker] gemaakt, omdat [verzoeker] hierdoor zijn positie bij het aangaan van schikkingsonderhandelingen beter zou kunnen inschatten Er valt dan ook niet in te zien hoe deze opmerking als partijdig kan worden opgevat, aldus mr. [X].

Ten aanzien van de tweede opmerking heeft mr. [X] aangevoerd dat deze opmerking niet als partijdig kan worden aangemerkt, omdat deze opmerking juridisch juist is. De overeenkomst is door [verzoeker] aangegaan. Dat overeengekomen is dat de levering ook door een derde zou kunnen plaatsvinden, doet hier niet aan af.

4. De beoordeling

4.1. Voor de beoordeling van dit wrakingsverzoek is de toepasselijke norm gegeven in artikel 36 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (RV) en artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (EVRM), in samenhang met de door de Hoge Raad en het Europese Hof voor de Rechten van de mens ontwikkelde criteria. Artikel 36 Rv bepaalt dat op verzoek van een partij de rechter die een zaak behandelt kan worden gewraakt op grond van feiten en omstandigheden waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden.

4.2. Bij de beoordeling van een beroep op het ontbreken van rechterlijke onpartijdigheid in de zin van artikel 36 Rv en artikel 6 EVRM dient voorop te staan dat een rechter uit hoofde van zijn aanstelling moet worden vermoed onpartijdig te zijn, tenzij zich uitzonderlijke omstandigheden voordoen die een zwaarwegende aanwijzing opleveren voor het oordeel dat de rechter jegens een procespartij een vooringenomenheid koestert, althans dat de bij die procespartij bestaande vrees dienaangaande objectief gerechtvaardigd is.

4.3. De rechtbank stelt voorop dat een comparitie van partijen tot doel heeft om inlichtingen te verkrijgen over de geschilpunten in een procedure en te bezien of een schikking mogelijk is. Omtrent de door mr. [X] gedane uitlatingen overweegt de rechtbank het volgende.

4.4. Volgens mr. [X] heeft hij tijdens de comparitie van partijen de opmerking gemaakt dat hij “zich zou kunnen voorstellen” dat de wederpartij van het (persoonlijk) faillissement van [verzoeker] had willen weten.

Vooropgesteld wordt dat de rechtbank ervan uit gaat dat bedoelde opmerking is gedaan zoals mr. [X] stelt (“zich zou kunnen voorstellen”), nu onvoldoende is gebleken dat mr. [X] zich anderszins heeft uitgedrukt. Gelet op de wettelijke gevolgen die een faillissement van een contractspartner heeft, is deze opmerking - mede gezien in het licht van alle geschilpunten die partijen kennelijk verdeeld houden - niet als partijdig of vooringenomen te beschouwen.

4.5. Mr. [X] heeft voorts tijdens de comparitie van partijen de opmerking gemaakt dat [verzoeker] het aangaan van de overeenkomst had moeten melden bij de curator. Deze opmerking is naar het oordeel van de rechtbank in grote lijnen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen in faillissementszaken, althans de rechtbank begrijpt deze opmerking van

mr. [X] aldus dat hij heeft bedoeld te verwijzen naar artikel 23 van de Faillissementswet , waarin is bepaald dat door het faillissement de failliet de beschikking en het beheer over zijn tot het faillissement behorend vermogen verliest. De curator kan beschikkingshandelingen die in strijd met genoemd artikel zijn ongedaan maken. Nu deze opmerking als juridisch correct kan worden beschouwd is reeds daarom al geen sprake van vooringenomenheid. Evenmin heeft mr. [X] met deze opmerking de schijn van partijdigheid gewekt.

4.6. Het voorgaande leidt ertoe dat het wrakingsverzoek wordt afgewezen.

5. De beslissing

De rechtbank:

5.1. wijst het verzoek tot wraking van mr. [X] af;

5.2. draagt de griffier van de wrakingskamer op deze beslissing toe te zenden aan [verzoeker],

mr. [X] en Lampenwereld Utrecht BV, alsmede aan de voorzitter van de Sector handel en kanton en de president van deze rechtbank.

Deze beslissing is gegeven door mr. P. Bender, mr. P.S. Elkhuizen-Koopmans en

mr. A.C. van den Boogaard en in het openbaar uitgesproken op 14 februari 2012, in aanwezigheid van de griffier.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature