< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Het college van burgemeester en wethouders is niet bevoegd tot vaststelling van de hoogte van het pgb voor huishoudelijke hulp, aangezien deze bevoegdheid noch bij de Wmo, noch krachtens delegatie door de gemeenteraad aan het college is toegekend. Het "Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Eindhoven" mist verbindende kracht. Nu de besluitvorming is gebaseerd op een algemeen verbindend voorschrift dat verbindende kracht mist, dient het in beroep voorliggende besluit op bezwaar te worden vernietigd wegens strijd met de wet.

UitspraakRECHTBANK ’s-HERTOGENBOSCH

Sector bestuursrecht

Zaaknummer: AWB 11/600

Uitspraak van de meervoudige kamer van 27 januari 2012

[eiseres]

te Eindhoven,

eiseres,

gemachtigde: mr. L. Boon,

tegen

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven,

verweerder,

gemachtigden: mr. J.L.J. Martens en mr. S. Linders.

Procesverloop

Bij besluit van 16 december 2009 heeft verweerder aan eiseres medegedeeld dat de hoogte van het persoonsgebonden budget (pgb), dat aan haar wordt uitbetaald, als volgt is vastgesteld:

de periode van 1 januari 2010 tot en met 30 juni 2010 € 2.892,24,

de periode van 1 juli 2010 tot en met 31 december 2010 € 2.262,00.

Het hiertegen door eiseres gemaakte bezwaar is door verweerder bij besluit van 1 februari 2011 ongegrond verklaard.

Eiseres heeft tegen dit besluit beroep ingesteld.

De zaak is behandeld op de zitting van 19 januari 2012, waar eiseres is verschenen in persoon, bijgestaan door haar gemachtigde. Verweerder is verschenen bij gemachtigden.

Overwegingen

1. In dit geding is de vraag aan de orde of het besluit op bezwaar, waarbij het primaire besluit tot vaststelling van de hoogte van het pgb van eiseres over het jaar 2010 is gehandhaafd onder ongegrondverklaring van het bezwaar, in rechte stand kan houden.

2. De rechtbank gaat uit van de navolgende relevante feiten en omstandigheden.

3. Bij besluit van 3 april 2009 heeft verweerder aan eiseres met ingang van 7 januari 2009 hulp bij het huishouden voor zes uur per week toegekend in de vorm van een pgb. In dit besluit is aangegeven dat dit pgb geldig is tot en met 4 januari 2014 met uitzondering van het gestelde onder “ hoogte PGB ”. De hoogte van het pgb wordt jaarlijks opnieuw berekend. Het besluit van 3 april 2009 staat in rechte vast.

4. Eiseres heeft een zorgovereenkomst afgesloten met thuiszorgbureau Mi Caas voor zorg conform de indicatie. Deze overeenkomst is geldig voor bepaalde tijd of tot einde indicatie. Voor de uitvoering van werkzaamheden is eiseres aan thuiszorgbureau Mi Caas een tarief verschuldigd van € 468,52 per maand (tarief 2009).

5. Bij het thans aan de orde zijnde primaire besluit van 16 december 2009 heeft verweerder aan eiseres de hoogte van het pgb over het jaar 2010 medegedeeld. Het pgb bedraagt over de periode van 1 januari 2010 tot en met 30 juni 2010 € 2.892,24 en over de periode van 1 juli 2010 tot en met 31 december 2010 € 2.262,00.

In de bijlage bij dit besluit is medegedeeld dat er per 1 januari 2010 iets gaat veranderen. Met ingang van 1 januari 2010 kent verweerder namelijk twee tarieven wanneer men gebruik wil maken van het pgb voor hulp bij het huishouden. Aangegeven is dat eiseres kan kiezen voor de inzet van een particuliere hulp of hulp via een erkende thuiszorginstelling. Er wordt een bedrag van € 14,50 per uur beschikbaar gesteld om hulp bij het huishouden in te kopen in de vorm van een particuliere hulp, bijvoorbeeld een alfahulp, de buurvrouw, een kennis of familielid die helpt bij het huishouden. Er wordt een bedrag van € 18,54 per uur beschikbaar gesteld wanneer men hulp inkoopt via een erkende thuiszorginstelling. In de bijlage is voorts aangegeven dat voor alle cliënten die in 2009 een pgb ontvingen een afbouwregeling is getroffen van zes maanden. Ongeacht de vraag of het pgb wordt ingezet voor particuliere hulp of hulp van een erkende zorgaanbieder ontvangt betrokkene de eerste zes maanden van 2010 het hoge tarief.

6. Eiseres heeft tegen dit primaire besluit bezwaar gemaakt, naar aanleiding waarvan verweerder in de bezwaarschriftprocedure een verweerschrift heeft opgesteld. In dit verweerschrift hangende bezwaar is aangegeven dat het tarief van € 14,50 is gebaseerd op de functieschaal van alfahulpen die in loondienst zijn gekomen (€ 12,30 per uur). Dit bedrag wordt door verweerder geacht toereikend te zijn om een particuliere hulp in dienst te nemen. In samenspraak met de landelijke belangenorganisatie Alfa Trots heeft verweerder gekozen voor het bedrag van € 14,50, zijnde een hoger bedrag dan het minimaal toereikende. In dit verweerschrift hangende bezwaar is expliciet vermeld dat eiseres onder het overgangsrecht valt, in verband waarmee over de eerste zes maanden van 2010 het uurtarief van € 18,54 is gehanteerd, terwijl daarna het uurtarief van € 14,50 wordt gehanteerd.

7. De commissie voor bezwaarschriften, hierna: de commissie, heeft in haar advies geconcludeerd dat het algemeen verbindend voorschrift waarop het bestreden besluit is gebaseerd, te weten het Besluit maatschappelijke ondersteuning, ten onrechte is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. De bevoegdheid tot het stellen van dergelijke algemeen verbindende voorschriften komt volgens de commissie slechts toe aan de gemeenteraad. Reeds om deze reden acht de commissie het bezwaar gegrond.

Voorts stelt de commissie vraagtekens bij de hoogte van het door verweerder gehanteerde tarief. Volgens de commissie blijft onduidelijk of voor het uurtarief van € 14,50 zorg kan worden ingekocht die in termen van kwaliteitswaarborgen, arbeidsvoorwaarden, scholingsfaciliteiten, continuïteit en uren waarop de gecontracteerde zorg al dan niet moet worden geleverd, vergelijkbaar is met de door de gemeente gecontracteerde zorg. Dat dit bedrag van € 14,50 tot stand is gekomen in overleg met de landelijke belangenorganisatie Alfa Trots, maakt dit volgens de commissie niet anders. Van aansluiting bij het aanbestedingstarief (€ 23,85) is ten aanzien van de “normale” pgb’s (€ 14,50) in het geheel geen sprake. De commissie concludeert dat de wijze waarop beleidsmatig invulling is gegeven aan de hoogte en opbouw van de pgb-tarieven in strijd is te achten met de jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep, hierna CRvB.

8. Verweerder heeft in het thans bestreden besluit op bezwaar van 1 februari 2011 het advies van de commissie niet gevolgd. Verweerder acht zich wel bevoegd de tarieven voor de hulp bij het huishouden vast te stellen. Ten aanzien van het vastgestelde tarief stelt verweerder zich op het standpunt dat eiseres door de toekenning van een uurtarief van € 14,50, met inachtneming van een overgangsregeling van een half jaar waarvoor het hogere tarief geldt, in voldoende mate gecompenseerd is voor het feit dat zij niet in staat is om alle huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen zelfstandig uit te voeren.

9. Eiseres kan zich niet met het besluit op bezwaar verenigen. Eiseres is, kort samengevat, onder verwijzing naar het advies van de commissie van mening dat het besluit op bezwaar op formele gronden niet in stand kan blijven, omdat het Besluit maatschappelijke ondersteuning ten onrechte is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

Ook kan eiseres zich op inhoudelijke gronden niet verenigen met de wijziging van de

pgb-tarieven.

10. De rechtbank dient zich allereerst te beraden op de vraag of er zodanige formele gebreken kleven aan het bestreden besluit dat dit reeds daarom de rechterlijke toetsing niet kan doorstaan en overweegt dienaangaande als volgt.

11. Artikel 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) luidt als volgt:

1. De gemeenteraad stelt bij verordening en met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens deze wet regels vast over de door het college van burgemeester en wethouders te verlenen individuele voorzieningen en over de voorwaarden waaronder personen die een aanspraak hebben op dergelijke voorzieningen recht hebben op het ontvangen van die voorziening in natura, het ontvangen van een financiële tegemoetkoming of een persoonsgebonden budget, waaronder de vergoeding voor een arbeidsverhouding als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 .

2. De verordening, bedoeld in het eerste lid, bevat ten minste de bepaling:

a. op welke wijze de toegang tot het aanvragen van individuele voorzieningen in samenhang met voorzieningen op het gebied van wonen en zorg als bedoeld in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten is geregeld;

b. op welke wijze de verkrijging van individuele voorzieningen samenhangend afgestemd op de situatie van de aanvrager worden bepaald.

12. Aan artikel 5, eerste lid, van de Wmo was ten tijde in geding in de gemeente Eindhoven uitvoering gegeven door vaststelling door de gemeenteraad van de Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Eindhoven (2009), hierna: de Verordening.

13. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven heeft het Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Eindhoven (2009), hierna: het Besluit, vastgesteld. Het Besluit is in werking getreden op 1 januari 2010.

14. Hoofdstuk 3 van het Besluit heeft betrekking op individuele voorzieningen voor het voeren van een huishouden.

15. Artikel 3.2 van het Besluit luidt als volgt.

De verlening van een PGB voor hulp bij het huishouden vindt voor belanghebbenden die een indicatie hebben die dateert vanaf 1 januari 2009 plaats door een bedrag per uur beschikbaar te stellen om hulp bij het huishouden in te kopen.

Cliënten kunnen kiezen voor de inzet van een particuliere hulp of hulp via een erkende thuiszorginstelling.

a. er wordt een bedrag van € 14,50 per uur beschikbaar gesteld om hulp bij het huishouden in te kopen in de vorm van een particuliere hulp;

b. er wordt een bedrag van € 18,54 per uur beschikbar gesteld wanneer men hulp inkoopt via een erkende thuiszorginstelling.

16. In zijn uitspraak van 10 november 2010, LJN: BO7133, heeft de CRvB het volgende geoordeeld: “De Raad begrijpt artikel 5 van de Wmo , mede in aanmerking genomen de wetsgeschiedenis (Kamerstukken 2004–2005, 30131, nr. 3, p.12), aldus dat de wetgever daarin tot uitdrukking heeft gebracht dat de essentialia van het voorzieningenpakket door de gemeenteraad in een verordening dienen te worden vastgelegd. De Raad is van oordeel dat de hoogte van financiële tegemoetkomingen in beginsel tot die essentialia moet worden gerekend, zodat deze in beginsel in de in artikel 5 van de Wmo bedoelde verordening dient te worden vastgelegd. ” In de zich in die zaak voordoende situatie heeft de CRvB geoordeeld dat delegatie van het bedrag van die tegemoetkomingen aan het college niet ongeoorloofd moet worden geacht, nu de hoogte ervan voldoende is gewaarborgd door het bepaalde in de verordening.

17. De rechtbank stelt vast dat in het hier voorliggende geschil in de door de gemeenteraad van Eindhoven vastgestelde Verordening in het geheel geen bepalingen zijn opgenomen omtrent de hoogte van het pgb. Ook heeft de raad van de gemeente Eindhoven geen regelgevende bevoegdheid ter zake van de vaststelling van het bedrag van de financiële tegemoetkoming gedelegeerd aan het college van burgemeester en wethouders.

18. Gelet op het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat artikel 3.2 van het Besluit, waarin de tarieven voor een pgb voor hulp bij het huishouden voor belanghebbende met een indicatie vanaf 1 januari 2009 zijn vastgelegd, verbindende kracht mist. Immers, aan het college van burgemeester en wethouders komt in het geheel geen bevoegdheid toe terzake van de vaststelling van de hoogte van het pgb, aangezien deze bevoegdheid noch bij de Wmo, noch krachtens delegatie door de gemeenteraad aan het college is toegekend.

19. Nu verweerder zijn besluitvorming aldus heeft gebaseerd op een algemeen verbindend voorschrift, dat verbindende kracht mist, dient het in beroep voorliggende besluit op bezwaar te worden vernietigd wegens strijd met de wet.

20. Het beroep dient dan ook gegrond te worden verklaard.

21. Verweerder dient een nieuw besluit op bezwaar te nemen met inachtneming van deze uitspraak. Daarbij dient verweerder zich tevens te beraden op het verzoek om vergoeding van de proceskosten in bezwaar.

22. Gelet op het vorenstaande behoeft hetgeen overigens nog in beroep is aangevoerd geen bespreking meer.

23. De rechtbank acht termen aanwezig verweerder te veroordelen in de door eiseres gemaakte proceskosten. Deze kosten zijn met inachtneming van het Besluit proceskosten bestuursrecht en de daarbij behorende bijlage begroot op in totaal € 885,40 voor kosten van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand:

• 1 punt voor het indienen van een (aanvullend) beroepschrift;

• 1 punt voor het verschijnen ter zitting;

• waarde per punt € 437,00;

• wegingsfactor 1;

• en tevens € 11,40 zijnde de reiskosten van eiseres voor het bijwonen van de zitting, waarbij de rechtbank uitgaat van de reiskosten openbaar vervoer tweede klasse.

24. Tevens zal de rechtbank bepalen dat door verweerder aan eiseres het door haar gestorte griffierecht ad € 41,00 dient te worden vergoed.

25. Beslist wordt als volgt.

Beslissing

De rechtbank,

- verklaart het beroep gegrond;

- vernietigt het bestreden besluit op bezwaar;

- bepaalt dat verweerder een nieuw besluit op bezwaar dient te nemen met inachtneming van hetgeen in deze uitspraak is overwogen;

- gelast verweerder aan eiseres te vergoeden het door haar gestorte griffierecht ad € 41,00;

- veroordeelt verweerder in de door eiseres gemaakte proceskosten vastgesteld op € 885,40;

- bepaalt dat het bedrag van de proceskosten door verweerder moet worden voldaan aan de griffier.

Aldus gedaan door mr. E.H.B.M. Potters als voorzitter en mr. A.H.N. Kruijer en

mr. I. Ravenschlag als leden in tegenwoordigheid van drs. M.T. Petersen als griffier en uitgesproken in het openbaar op 27 januari 2012.

Belanghebbenden kunnen tegen deze uitspraak binnen zes weken na de datum van toezending hoger beroep instellen bij de Centrale Raad van Beroep, postbus 16002, 3500 DA Utrecht.

Afschriften verzonden:

?

?


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde jurisprudentie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature