Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Verzoek tot gegrondverklaring ontkenning vaderschap afgewezen.

Op grond van art. 2 lid 1 jo. art. 1 lid 1 en 2 WCA Somalisch recht van toepassing.

Omdat in het Somalische recht een regeling met betrekking tot onwettige kinderen ontbreekt worden - overeenkomstig de algemeen geldende verwijzing naar het traditionele islamitische recht, de regels van dat recht toegepast.

Overwegingen tav wettige/onwettige kinderen volgens Soamlisch recht.

Voldoende aannemelijk is geworden dat het huwelijk is beeindigd doordat de echtgenoot is overleden.

Het kind is binnen de periode van 180 dagen na de huwelijksontbinding geboren.

De overleden echtgenoot is daarom niet de juridische vader. Hierdoor heeft de vrouw geen belang bij haar verzoek en staat voor haar de weg open van respectievelijk art 1:24 lid 1 of 1:24a BW.

UitspraakRECHTBANK GRONINGEN

Sector Civielrecht

Meervoudige familiekamer

zaaknr.: 128286/FA RK 11-1724

13 december 2011

in de zaak van:

verzoekster,

hierna te noemen de vrouw,

advocaat mr. A.R.H. Baas.

Belanghebbende de heer A.

PROCESVERLOOP

De vrouw heeft op 28 juli 2011 een verzoekschrift ingediend ertoe strekkende, dat bij beschikking, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, gegrond wordt verklaard haar ontkenning van het vaderschap van de heer B. van het minderjarige kind C.

Bij beschikking van deze rechtbank d.d. 3 augustus 2011 is mr. P. Douma, advocaat te Winschoten, tot bijzondere curator over de minderjarige benoemd.

De rechtbank heeft de zaak behandeld ter zitting met gesloten deuren van 1 november 2011.

Daarbij zijn de vrouw, haar advocaat mr. Baas, de belanghebbende de heer A. en de bijzondere curator voornoemd, verschenen en gehoord. Als tolk in de Somalische taal is opgetreden mevrouw U. Omar Ami.

RECHTSOVERWEGINGEN

Nu de vrouw de gewone verblijfplaats in Nederland heeft, komt de Nederlandse rechter gelet op het bepaalde in artikel 3 sub a van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, met betrekking tot het onderhavige verzoek rechtsmacht toe.

Op grond van artikel 2 lid 1 jo. artikel 1 lid 1 en 2 van de Wet conflictenrecht afstamming (Wca) wordt de vraag of en onder welke voorwaarden het vaderschap van een man kan worden ontkend, bepaald door het recht van de staat van de gemeenschappelijke nationaliteit van de vader en de moeder ten tijde van de geboorte van het kind, of, indien dit ontbreekt, door het recht van de staat van hun gemeenschappelijke gewone verblijfplaats ten tijde van de geboorte van het kind, of, indien ook dit ontbreekt, door het recht van de staat van de gewone verblijfplaats van het kind.

De nationaliteit van de moeder en de heer [B.] staat naar het oordeel van de rechtbank niet onomstotelijk vast. De rechtbank houdt het er gelet op hetgeen door de vrouw is aangevoerd echter voor dat zij ten tijde van de geboorte van het kind beiden de Somalische nationaliteit hadden. Derhalve is Somalisch recht op het verzoek van toepassing.

vaststaande feiten

De vrouw is gehuwd geweest met de heer [B.].

Zij is bevallen van het thans nog minderjarige kind [C.]

De vrouw heeft de geboorte aangegeven bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

[C.] komt niet voor in het gezagsregister van deze rechtbank.

standpunt van de vrouw

De vrouw is uit angst om in Somalië te worden gedood in april 2009 naar Nederland gevlucht. Zij is in het bezit van een zogenaamd W-document. Sinds haar vertrek uit Somalië heeft zij de heer [B.] niet meer gezien en/of gesproken. De heer [B.] heeft nooit in Nederland gewoond. Het is feitelijk onmogelijk dat hij de vader van [C.] is.

Uit telefonisch contact tussen de vrouw en de vader van de heer [B.] is duidelijk geworden dat de heer [B.] in oktober 2009 in Somalië tijdens oorlogshandelingen is vermoord en ergens is begraven. Van dat overlijden wordt in Somalië geen akte opgemaakt.

De vrouw is in 1999 in Somalië gehuwd geweest met belanghebbende. Zij zijn op een gegeven moment gescheiden. De vrouw en de belanghebbende hebben elkaar in Nederland bij toeval ontmoet en zijn ruim twee jaar geleden een LAT-relatie met elkaar aangegaan.

In totaal hebben zij samen vier minderjarige kinderen.

De belanghebbende is de biologische vader van [C.] en hij wil [C.] kunnen erkennen.

De Wca is niet van toepassing omdat de vrouw en belanghebbende samen met [C.] in Nederland woonachtig zijn en [C.] ook in Nederland is geboren.

standpunt van de bijzondere curator

Er zijn veel onduidelijkheden. Zo staat de nationaliteit van betrokkenen niet vast, is het de vraag of er sprake is (geweest) van een rechtsgeldig huwelijk, is de geboortedatum van de heer [B.] niet bekend en is er geen bewijs van zijn overlijden.

In Somalië is geen sprake van een centraal gezag, het is er één grote chaos.

Het is mij niet bekend of de Somalische wetgeving een ontkenning van het vaderschap kent.

Een DNA-onderzoek is mogelijk. Een dergelijk onderzoek is echter niet noodzakelijk en het is voor betrokkenen ook te duur.

In ieder geval is het gelet op de omstandigheden in het belang van [C.] dat hij niet langer wordt beschouwd als een kind van de heer [B.] en, indien dat juridisch wel het geval is, dat dit vaderschap onmiddellijk wordt beëindigd.

beoordeling

Het is de rechtbank bekend dat een kind naar Somalisch recht wettig is als het minstens 180 dagen na de huwelijkssluiting wordt geboren. Een kind dat binnen deze termijn wordt geboren geldt slechts als wettig wanneer het door de echtgenoot van de moeder wordt erkend. Als wettig kind geldt tevens het kind dat geboren wordt binnen de voorgeschreven wachttijd na de gerechtelijke ontbinding van het huwelijk of binnen twaalf maanden vanaf het moment van de onherroepelijke verstoting (talaq) of na het overlijden van de echtgenoot.

Een regeling met betrekking tot onwettige kinderen ontbreekt in het Somalisch recht, zodat overeenkomstig de algemeen geldende verwijzing naar het traditionele islamitische recht, de regels van dat recht worden toegepast. In principe ontstaan er tussen uit het buitenechtelijk geslachtsverkeer stammende kinderen en de echtgenoot van de moeder geen rechtsbetrekkingen. De erkenning van het kind door de echtgenoot van de moeder, waaruit blijkt dat het kind uit een buitenechtelijke verhouding voortkomt, verandert de rechtspositie van het kind niet. Daarentegen geldt het kind als wettig als de erkenning van het vaderschap niet met redenen omkleed is of niet tot uitdrukking brengt dat het kind uit een buitenechtelijke relatie voortkomt.

De vrouw heeft gesteld dat de belanghebbende de verwekker van [C.] is. Zij heeft verklaard dat de heer [B.] onmogelijk de vader van [C.] kan zijn, omdat hij nooit in Nederland woonachtig is geweest en zij in Nederland met geen andere man dan met belanghebbende gemeenschap heeft gehad.

Hoewel dit niet kan worden bewezen door de constante staat van oorlog en de daarmee gepaarde gaande wanorde in Somalië is de rechtbank van oordeel dat op grond van hetgeen daartoe door de vrouw ter zitting is verklaard voldoende aannemelijk is geworden, dat haar huwelijk met de heer [B.] in oktober 2009 is beëindigd doordat de heer [B.] toen in Somalië is overleden.

[C.] is dus ruim na de periode van 180 dagen na de huwelijksontbinding geboren.

Dit leidt tot het oordeel dat de heer [B.], hoewel hij in de geboorteakte als zodanig is opgenomen, naar Somalisch recht niet de juridische vader van [C.] is.

De gegrondverklaring van de ontkenning van het vaderschap kan hierdoor niet aan de orde zijn, zodat de vrouw dus geen belang heeft bij haar verzoek.

Voor haar staat de weg open om op grond van respectievelijk artikel 1:24 lid 1, BW of 1:24a BW de geboorteakte van [C.] te laten verbeteren.

Gelet op het vorenoverwogene wordt het verzoek van de vrouw tot gegrondverklaring van de ontkenning van het vaderschap van de heer [B.] van [C.] afgewezen.

BESLISSING

wijst - met inachtneming van hetgeen hiervoor is overwogen - het verzoek van de vrouw

tot gegrondverklaring van de ontkenning van het vaderschap van de heer [B.] van het geboren minderjarige kind [C.] af.

Deze beschikking is gegeven door mrs. D.A. Flinterman (voorzitter), J.P. Evenhuis en J.H.H.M. Dorscheidt, en uitgesproken door eerstgenoemde ter openbare terechtzitting van

dinsdag 13 december 2011, in tegenwoordigheid van de griffier.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature