< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 24 augustus 2011 heeft het college met toepassing van artikel 8.25, eerste lid, van de Wet milieubeheer de aan kleiduivenschietvereniging "De Snip" op 11 oktober 1971 verleende vergunning op grond van de Hinderwet ingetrokken per 15 oktober 2011.

Uitspraak201110916/2/H4.

Datum uitspraak: 5 december 2011

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen:

de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid "Jachtschietclub De Snip", gevestigd te Reeuwijk,

verzoeker,

en

het college van burgemeester en wethouders van Lopik,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 24 augustus 2011 heeft het college met toepassing van artikel 8.25, eerste lid, van de Wet milieubeheer de aan kleiduivenschietvereniging "De Snip" op 11 oktober 1971 verleende vergunning op grond van de Hinderwet ingetrokken per 15 oktober 2011.

Tegen dit besluit heeft De Snip bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 12 oktober 2011, beroep ingesteld.

Bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 14 oktober 2011, heeft De Snip de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 21 november 2011, waar De Snip, vertegenwoordigd door [voorzitter] en [penningmeester], en het college, vertegenwoordigd door mr. R.Z.Y. Tan en J. van den Heuvel, zijn verschenen.

Voorts is [partij], in persoon en bijgestaan door mr. ing. L.J. Wildeboer, advocaat te Utrecht, als partij gehoord.

2. Overwegingen

2.1. Het oordeel van de voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2.2. De Snip voert aan dat het college ten onrechte onvoldoende gewicht heeft toegekend aan het feit dat zij al 40 jaar over een vergunning beschikt en er alles aan doet om overlast te voorkomen. Pas sinds de uitspraak van de Afdeling van 20 april 2011 in zaaknr. 201009672/1/M1 is zij ervan op de hoogte dat zij de geluidnormen van de Herziening Circulaire Schietlawaai van 17 maart 2006 (hierna: Circulaire) overtreedt. Zij is van mening dat haar belangen onvoldoende bij het besluit zijn betrokken. Zij vreest voor haar voortbestaan, omdat leden zich volgens haar zullen aanmelden bij een andere schietvereniging. Houders van een wapenverlof moeten immers een minimaal aantal keer deelnemen aan schietoefeningen. Met de verhuurder is zij overeengekomen dat het huurcontract in ieder geval tot het eind van 2012 wordt voortgezet. Zij vreest dat de contributie volledig hieraan zal moeten worden besteed. Haar schietbanen zijn belangrijk voor de training van schutters in een Olympische discipline.

Zij is van mening dat de intrekking van haar vergunning disproportioneel is. Volgens haar had het college met toepassing van artikel 8.23 van de Wet milieubeheer de vergunning moeten aanpassen, omdat door het treffen van maatregelen aan de geluidnormen kan worden voldaan. Zij is bereid deze maatregelen te treffen en stelt inmiddels een omgevingsvergunning te hebben aangevraagd. Zij is ook bereid tijdelijk de openingstijden terug te brengen.

Zij voert aan dat ook een gedeeltelijke intrekking mogelijk was, door sluiting van een van de twee schietbanen.

2.3. Het college voert aan dat de waarden die in de Circulaire voor het Rating Sound Level, het berekende geluidniveau van herhaald hoorbare knallen, uitgedrukt in Lr, worden aanbevolen met 10 tot 38 dB(A) worden overschreden. De waarden die in de Circulaire worden aanbevolen voor het geluidniveau van een enkelvoudige knal, uitgedrukt in LKnal, worden met meer dan 10 dB(A) overschreden. De overschrijdingen van de geluidnormen zijn volgens het college van dien aard dat het college in redelijkheid het belang van omwonenden en het algemeen belang heeft kunnen laten prevaleren boven de belangen van De Snip. Het college heeft bij het bepalen van de termijn waarop de vergunning wordt ingetrokken betrokken dat De Snip al veertig jaar over een vergunning beschikt en dat zij zich niet bewust was van de overtreding. Het belang van houders van een wapenverlof en van Olympische sporters komt volgens het college nauwelijks een rol in de belangenafweging toe.

Het college voert aan voorts dat de grondslag van de aanvraag verlaten zou worden door de maatregelen die nodig zijn om aan de geluidnormen te voldoen, voor te schrijven. Bovendien is het onzeker of deze maatregelen kunnen worden gerealiseerd. Voor deze maatregelen is een omgevingsvergunning vereist, ook is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. Er kan geruime tijd verstrijken voor de maatregelen kunnen worden getroffen, gedurende die tijd zou de overtreding voortduren. Het college acht dit in verband met de forse overschrijdingen van de geluidnormen onwenselijk. Het beperken van de openingstijden leidt er niet toe dat de overschrijdingen sterk verminderen. Ook een gedeeltelijke intrekking leidt er niet toe dat de overschrijdingen sterk verminderen.

2.4. De voorzitter zal in afweging van de betrokken belangen op het verzoek beslissen. Daarbij betrekt de voorzitter dat voorshands niet aannemelijk is geworden dat het besluit van 24 augustus 2011 in de hoofdzaak zal worden vernietigd. Voorts is het niet zeker dat de voorgestelde maatregelen ertoe leiden dat aan de geluidnormen zal worden voldaan. Evenmin is duidelijk of deze maatregelen ruimtelijk inpasbaar zijn en of voor het toepassen van deze maatregelen een omgevingsvergunning ten behoeve van bouwen kan worden verleend. De activiteiten van De Snip leiden tot een forse geluidoverlast voor de omwonenden, die zich al lang voortdoet. De Snip heeft daartegenover onvoldoende aannemelijk gemaakt dat het voortbestaan van haar vereniging in gevaar komt door de intrekking van haar vergunning. De Snip was sinds de uitspraak van de Afdeling van 20 april 2011 in zaaknr. 201009672/1/M1 op de hoogte van de overschrijding van de geluidnormen, maar heeft, zoals ter zitting is gebleken, nog geen aanvraag tot aanpassing van de hinderwetvergunning ingediend. Voor het college was het niet mogelijk de voorgestelde maatregelen met toepassing van artikel 8.23 van de Wet milieubeheer aan de vereniging op te leggen, omdat dit naar het voorlopig oordeel van de voorzitter zou leiden tot verlating van de grondslag van de aanvraag. Ook was het voor het college niet mogelijk over te gaan tot een gedeeltelijke intrekking van de vergunning, omdat dit er niet toe leidt dat zich geen overschrijding van de geluidnormen meer voordoet.

2.5. Gelet hierop bestaat in afweging van de betrokken belangen aanleiding het verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening af te wijzen.

2.6. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

wijst het verzoek af.

Aldus vastgesteld door mr. S.F.M. Wortmann, als voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. A. Bijleveld, ambtenaar van staat.

w.g. Wortmann w.g. Bijleveld

voorzitter ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 5 december 2011

433.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.∧ naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature