Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

De proceskostenveroordeling wordt afgewezen. De kosten van een gerechtelijke procedure staan niet in verhouding tot het belang van de zaak (te weten € 11,20). Gesteld noch gebleken is dat er geen andere – goedkopere – methode beschikbaar was om dit geschil tot een oplossing te brengen. De kosten zijn daarmee onnodig gemaakt.

Uitspraakvonnis

RECHTBANK ARNHEM

burgerlijk recht, sector kanton

Locatie Arnhem

zaakgegevens 762448 \ CV EXPL 11-6301 \ MB \ 482 \ vg

uitspraak van

vonnis

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid McFactor B.V., als rechtsopvolger onder bijzondere titel van Topbloemen Nederland B.V.

gevestigd te Nieuw Vennep

eisende partij in conventie

verwerende partij in reconventie

gemachtigde Webcasso B.V.

tegen

[de klant]

wonende te [woonplaats]

gedaagde partij in conventie

eisende partij in reconventie

[naam gemachtigde]

Partijen worden hierna McFactor en [de klant] genoemd.

1. De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 6 juni 2011;

- de conclusie van antwoord in conventie, eis in reconventie met producties;

- de conclusie van repliek in conventie, antwoord in reconventie met producties;

- de conclusie van dupliek in conventie, repliek in reconventie met producties;

- de conclusie van dupliek in reconventie.

2. De feiten

2.1. [de klant] heeft aan Topbloemen telefonisch opdracht gegeven aan Topbloemen Nederland B.V. (hierna: Topbloemen) om een boeket bloemen te laten bezorgen bij mevrouw [X] in [plaats]

2.2. Uit een door Topbloemen overgelegde factuur van 28 oktober 2010 blijkt dat een bestelling is geplaatst voor een bedrag van € 24,95. De administratiekosten zijn € 2,50. Het totaalbedrag van de factuur is aldus € 27,45.

2.3. Op 17 november 2010 heeft McFactor een betalingsherinnering gestuurd tot betaling van een totaalbedrag van € 30,49, bestaande uit de hoofdsom van € 27,45, administratiekosten van € 3,00 en rente van € 0,04.

2.4. Vervolgens heeft [de klant] een bedrag van € 16,25 voldaan,

2.5. Bij email van 27 november 2010 heeft [de klant] aan McFactor, onder meer, bericht:

'Hierbij bevestig ik dat ik de factuur van d.d. 17 november (...) in goede orde ontvangen heb. Het volledige factuurbedrag van € 30,49 is niet overgemaakt maar het bedrag € 16,25 (1 bos bloemen en administratiekosten). De reden hiervoor is dat ik via de internetboeking 1 bos bloemen besteld heb. Toen ik de boeking wilde afronden was er geen mogelijkheid beschikbaar om de bankrekeningnummer in te vullen en akkoord te gaan met de boeking.

Daaropvolgend heb ik telefonisch contact met u opgenomen dat ik geen bloemen kon bestellen en dat ik nu niet wist dat de bloemen al besteld waren. Ik heb telefonisch mijn bankrekeningnummer doorgegeven. De bloemisterij/uitvoerder heeft direct mijn bestelling in ontvangst genomen en de order uitgevoerd. Uiteindelijk belde de ontvanger van de bloemen op dat zij twee bossen bloemen ontvangen had.

Graag zou ik willen dat u deze zaak onderzoekt of controleert.'

2.6. Op 1 december 2010 heeft McFactor [de klant] aangemaand tot betaling van een bedrag van € 19,34, bestaande uit het resterende bedrag van € 11,20, administratiekosten van € 8,00 en rente van € 0,14.

2.7. Bij brieven van 20 december 2010, 3 januari 2011 en 17 januari 2011 heeft Webcasso, de incassogemachtigde van McFactor, [de klant] gesommeerd tot betaling van het bedrag van € 56,38, bestaande uit de hoofdsom van € 11,20, de rente van € 0,18, de administratiekosten van € 8,00 en buitengerechtelijke kosten van € 37,00.

2.8. Tussen partijen is een tweede procedure aanhangig (762451 / CV EXPL 11- 6303) die eveneens betrekking heeft op de bestelling van een bos bloemen op dezelfde dag en ten behoeve van dezelfde geadresseerde. In die procedure wordt eveneens vandaag uitspraak gedaan.

3. De vordering en het verweer in conventie

3.1. McFactor vordert veroordeling van [de klant] tot betaling van een bedrag van € 48,46, bestaande uit een hoofdsom van € 11,20, de wettelijke rente tot 6 juni 2011 van € 0,26 en de buitengerechtelijke kosten van € 37,00, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf 6 juni 2011 en over de proceskosten vanaf de dag van het wijzen van het vonnis, beiden tot aan de dag der algehele voldoening. Tevens vordert McFactor veroordeling van [de klant] in de kosten van deze procedure.

3.2. McFactor legt aan haar vordering het volgende ten grondslag. Topbloemen heeft in opdracht en voor rekening van [de klant] bloemen en/of aanverwante artikelen gestuurd. Topbloemen heeft [de klant] terzake gefactureerd. Bij akte van cessie van 28 oktober 2010

heeft Topbloemen de vordering overgedragen aan McFactor. [de klant] is hierover geïnformeerd. Nu [de klant] ondanks aanmaningen de kosten niet heeft voldaan, is [de klant] tevens wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten verschuldigd.

3.3. [de klant] voert gemotiveerd verweer, waarop hierna, voor zover relevant, wordt ingegaan.

4. De vordering en het verweer in reconventie

4.1. [de klant] vordert het in de dagvaarding met dossiernummer 9047500 (zaakgegevens 762451 CV EXPL 11-6303) genoemde bedrag van € 190,28 nietig te verklaren en [de klant] van verdere executiemaatregelen te ontslaan en de kosten die [de klant] heeft gemaakt door uitbesteding van de zaak te vergoeden. De kosten van het verweer bedragen € 319,80.

4.2. [de klant] legt aan haar vordering het volgende ten grondslag. [de klant] heeft per internet een boeket bloemen willen bestellen. Deze bestelling is vroegtijdig afgebroken. [de klant] heeft daarna telefonisch contact opgenomen met Topbloemen. Een medewerker van Topbloemen bevestigde dat de bestelling via internet was mislukt, omdat zij geen opdrachtbevestiging per email heeft ontvangen. [de klant] heeft daarna telefonisch een bestelling gedaan om een boeket bloemen op hetzelfde adres te laten bezorgen. Uiteindelijk bleek dat twee boeketten waren bezorgd op het adres. [de klant] is slechts bereid om één boeket te betalen.

[de klant] stelt voorts dat zij is bijgestaan door [naam gemachtigde] van Bijstand en Advies en de kosten van zijn werkzaamheden, volgens de in het geding gebrachte factuur, € 319,80 bedragen.

4.3. McFactor voert gemotiveerd verweer, waarop hierna, voor zover relevant, zal worden ingegaan.

5. De beoordeling van het geschil in conventie en in reconventie

5.1. Omdat de vorderingen in conventie en in reconventie nauw met elkaar samenhangen, bespreekt de kantonrechter deze gezamenlijk.

5.2. McFactor heeft naar het oordeel van de kantonrechter voldoende onderbouwd dat zij rechtsopvolger onder bijzondere titel (cessie) van Topbloemen is. McFactor is op grond van de cessie ten opzichte van [de klant] in de rechten van Topbloemen getreden en in deze procedure eiseres op grond van die positie.

5.3. De kantonrechter oordeelt als volgt. [de klant] erkent dat zij een telefonische bestelling heeft gedaan bij Topbloemen om een boeket bloemen te laten bezorgen in [plaats] [de klant] dient dan ook de kosten van de bestelling te voldoen. Vast staat dat [de klant] reeds een bedrag van € 16,25 heeft betaald. Dit is echter niet het volledige bedrag van de geplaatste bestelling; dat is immers € 27,45. Voor zover [de klant] heeft gemeend slechts een deel van het factuur bedrag te moeten betalen gelet op de levering van het tweede boeket waarvoor een opdracht zou ontbreken, berust dat op een misverstand, nu de factuur waarvan McFactor in deze procedure betaling vordert, slechts ziet op de aflevering van één boeket. Het resterende bedrag van € 11,20 dient [de klant] nog te voldoen.

5.4. Aannemelijk is dat McFactor buitengerechtelijke werkzaamheden heeft verricht dan wel heeft laten verrichten en dat hiervoor kosten zijn gemaakt. Het gevorderde bedrag aan

buitengerechtelijke kosten ad € 37,00 is in overeenstemming met de gebruikelijke en redelijke tarieven en wordt daarom toegewezen.

5.5. De gevorderde wettelijke rente is niet betwist en wordt toegewezen, zij het dat deze alleen wordt toegewezen over de hoofdsom nu een grondslag voor het overige ontbreekt.

5.6. De kantonrechter wijst de door McFactor gevorderde proceskostenveroordeling echter af. De kantonrechter is van oordeel dat, nu geprocedeerd is voor een bedrag in hoofdsom van € 11,20, de kosten van een gerechtelijke procedure niet in verhouding staan tot het belang van de zaak. Gesteld noch gebleken is dat er geen andere - goedkopere - methode beschikbaar was om dit geschil tot een oplossing te brengen. De kosten van de procedure zijn daarmee onnodig gemaakt. Ieder van partijen dient daarom de eigen kosten te dragen.

5.7. Nu [de klant] in conventie in het ongelijk is gesteld en de vordering in reconventie van [de klant] in feite een vordering tot veroordeling van McFactor in de proceskosten in conventie inhoudt, wordt de vordering in reconventie afgewezen. Het overige gevorderde in reconventie waarin de nietigverklaring gevorderd wordt betreft de andere zaak met rolnummer (zaakgegevens 762451 CV EXPL 11-6303) en leent zich niet voor toewijzing. De kantonrechter begroot de aan de zijde van McFactor in reconventie gemaakte kosten op nihil.

6. De beslissing

De kantonrechter

in conventie

6.1. veroordeelt [de klant] tot betaling van een bedrag van € 48,46, te vermeerderen met de wettelijke rente over € 11,20 vanaf 6 juni 2011 tot aan de dag der algehele voldoening;

6.2. verklaart deze veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;

6.3. compenseert de proceskosten in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt;

6.4. wijst het meer of anders gevorderde af;

in reconventie

6.5. wijst de vordering af;

6.6. veroordeelt [de klant] in de proceskosten, aan de zijde van McFactor begroot op nihil.

Dit vonnis is gewezen door de kantonrechter mr. M.J. Blaisse en in het openbaar uitgesproken op


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature