Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Werkstraf van 120 uren ter zake verduistering in dienstbetrekking en aanwezig hebben morfine. Zowel het vermogensbelang als het vertrouwen van de werkgever is ernstig geschaad. Rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de verdachte.

UitspraakGerechtshof Arnhem

nevenzittingsplaats Leeuwarden

Sector strafrecht

Parketnummer: 24-001777-09

Uitspraak d.d.: 24 oktober 2011

TEGENSPRAAK

Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Zwolle-Lelystad van 7 juli 2009 in de strafzaak tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [1961],

wonende te [woonplaats], [adres].

Het hoger beroep

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van het hof van 20 september 2010 en 10 oktober 2011 alsmede, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal, strekkende tot veroordeling van verdachte tot een werkstraf voor de duur van 120 uren subsidiair 60 dagen vervangende hechtenis. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd. Het hof heeft voorts kennis genomen van hetgeen door verdachte en haar raadsman, mr. H.J. Zomer, naar voren is gebracht.

Het vonnis waarvan beroep

Het hof zal het vonnis waarvan beroep om proceseconomische redenen vernietigen en daarom opnieuw rechtdoen.

De tenlastelegging

Aan verdachte is tenlastegelegd dat:

feit 1:

zij op of omstreeks 20 februari 2009 te [plaats], gemeente [gemeente], opzettelijk twee, althans één of meer do(os)zen met morfine tabletten (MsContin), in elk geval enig goed, dat/die geheel of ten dele toebehoorde(n) aan [instelling], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, en welk(e) goed(eren) verdachte uit hoofde van haar persoonlijke dienstbetrekking van/als verpleegkundige, in elk geval anders dan door misdrijf onder zich had, wederrechtelijk zich heeft toegeëigend;

feit 2:

zij op of omstreeks 20 februari 2009 te [plaats], gemeente [gemeente], opzettelijk aanwezig heeft gehad ongeveer twee, althans één of meer do(os)zen morfine tabletten

(MsContin), in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende morfine, zijnde morfine een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Overweging met betrekking tot het bewijs

Verdachte wordt verweten dat zij zich in haar dienstbetrekking als verpleegkundige twee dozen met morfinetabletten (MsContin) heeft toegeëigend.

Verdachte erkent ter terechtzitting van het hof dat zij twee dozen uit de voorraadkast van de opiaten heeft gehaald, deze in de zakken van haar uniform heeft gestopt en deze heeft meegenomen uit de apotheekruimte van het verpleeghuis waar zij werkte.

Zij ontkent echter dat zij geneesmiddelen heeft weggenomen, omdat de dozen die zij meenam leeg waren.

Het hof is van oordeel dat het door verdachte gevoerde verweer strekkende tot vrijspraak van het tenlastegelegde wordt weerlegd door de gebezigde bewijsmiddelen, zoals deze later in de eventueel op te maken aanvulling op dit arrest zullen worden opgenomen. Het hof heeft geen reden om aan de juistheid en betrouwbaarheid van de inhoud van die bewijsmiddelen te twijfelen en is van oordeel dat verdachtes lezing als ongeloofwaardig terzijde moet worden gesteld

Bewezenverklaring

Door wettige bewijsmiddelen, waarbij de inhoud van elk bewijsmiddel -ook in onderdelen- slechts wordt gebezigd tot het bewijs van dat tenlastegelegde feit waarop het blijkens de inhoud kennelijk betrekking heeft, en waarin zijn vervat de redengevende feiten en omstandigheden waarop de bewezenverklaring steunt, heeft het hof de overtuiging verkregen en acht het hof wettig bewezen, dat verdachte het onder 1 en 2 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande, dat:

feit 1:

zij op 20 februari 2009 te [plaats], gemeente [gemeente], opzettelijk twee dozen met morfine tabletten (MsContin), die toebehoorden aan [instelling], en welke goederen verdachte uit hoofde van haar persoonlijke dienstbetrekking als verpleegkundige onder zich had, wederrechtelijk zich heeft toegeëigend;

feit 2:

zij op 20 februari 2009 te [plaats], gemeente [gemeente], opzettelijk aanwezig heeft gehad twee dozen morfine tabletten ( MsContin), zijnde morfine een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I.

Het hof acht niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezenverklaard, zodat deze daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

het onder 1 bewezen verklaarde levert op:

verduistering gepleegd door hem die het goed uit hoofde van zijn persoonlijke dienstbetrekking onder zich heeft.

het onder 2 bewezen verklaarde levert op:

opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2 onder C van de Opiumwet gegeven verbod.

Strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar aangezien geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die verdachte niet strafbaar zou doen zijn.

Oplegging van straf en/of maatregel

De hierna te melden strafoplegging is in overeenstemming met de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon van verdachte, zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

Verdachte, destijds werkzaam als verpleegkundige bij [instelling] te [plaats], heeft 2 dozen met in totaal 100 tabletten morfine verduisterd van haar werkgever. Verdachte kon uit hoofde van haar werkzaamheden over deze morfine beschikken. Door haar strafbare gedrag heeft zij zowel het vermogensbelang als het vertrouwen van haar werkgever ernstig geschaad.

Bij de strafoplegging heeft het hof rekening gehouden met het de verdachte betreffende Uittreksel Justitiële Documentatie d.d. 22 juli 2011, waaruit - ten voordele van verdachte - blijkt dat zij niet eerder is veroordeeld voor strafbare feiten. Verdachte is derhalve aan te merken als first offender.

Bij de strafoplegging houdt het hof rekening met de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, met name met de gevolgen die het feit voor haar werk en haar persoonlijk leven heeft gehad, zoals deze ter terechtzitting door haar en door haar raadsman naar voren zijn gebracht.

Gelet op het vorenstaande, in onderling verband en samenhang bezien is het hof van oordeel dat met oplegging van een werkstraf voor de duur van 120 uren, subsidiair 60 dagen vervangende hechtenis, zoals opgelegd door de politierechter en gevorderd door de advocaat-generaal kan worden volstaan.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 2 en 10 van de Opiumwet en de artikelen 22c, 22d, 57 en 322 van het Wetboek van Strafrecht.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het onder 1 en 2 ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het onder 1 en 2 bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een werkstraf voor de duur van 120 (honderdtwintig) uren, indien niet naar behoren verricht te vervangen door 60 (zestig) dagen hechtenis.

Beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in artikel 27, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde werkstraf in mindering zal worden gebracht, volgens de maatstaf van twee uren werkstraf per in voorarrest doorgebrachte dag, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Aldus gewezen door

mr. P.J.M. van den Bergh, voorzitter,

mr. B.J.J. Melssen en mr. B.F. Keulen, raadsheren,

in tegenwoordigheid van G.G. Eisma, griffier,

en op 24 oktober 2011 ter openbare terechtzitting uitgesproken.

mr. B.F. Keulen is buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde wetgeving

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature