< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

De voorzieningenrechter verbiedt gedaagden om (verdere) uitvoering te geven aan het besluit van 2 juli 2009 waarbij het bestuur van gedaagde 1 is vervangen, en het besluit van 28 september 2009, waarbij het besluit van 2 juli 2009 is bekrachtigd en waarbij besloten is tot verkoop en levering van de door gedaagde 1 in de gehouden aandelen in een fabriek, totdat door een bodemrechter is beslist over de rechtmatigheid van die besluiten van 2 juli 2009 en 28 september 2009, met oplegging van een dwangsom.

Uitspraakvonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht, voorzieningenrechter,

zaaknummer / rolnummer: 443001 / KG ZA 09-2462 Pee/PvV

Vonnis in kort geding van 3 december 2009

in de zaak van

1. de rechtspersoon naar het recht van Cyprus

BERYCAN LIMITED,

gevestigd te Nicosia, Cyprus,

2. de rechtspersoon naar het recht van Cyprus

NASMARIN LIMITED,

gevestigd te Nicosia, Cyprus,

eiseressen bij dagvaarding van 13 november 2009,

advocaat mr. P.E. van den Berg te ‘s-Gravenhage,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MILO FINANCE B.V.,

gevestigd te Heerlen,

2. de rechtspersoon naar het recht van de Russische Federatie

OAO ALFA -BANK,

gevestigd te Moskou, Russische Federatie,

3. [GEDAAGDE 3],

wonende te [woonplaats],

4. [GEDAAGDE 4],

wonende te [woonplaats],

5. [GEDAAGDE 5],

wonende te [woonplaats],

gedaagden,

advocaat mr. J. de Haas te Amsterdam.

1. De procedure

Ter terechtzitting van 1 december 2009 hebben eisers, verder gezamenlijk te noemen Berycan c.s. en ieder afzonderlijk Berycan en Nasmarin, gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Gedaagden, verder gezamenlijk te noemen Alfa-Bank c.s. en ieder afzonderlijk Milo, Alfa-Bank, [gedaagde 3], [gedaagde 4] en [gedaagde 5], hebben verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorzieningen. Beide partijen hebben producties en pleitnota’s in het geding gebracht. Aan de zijde van Berycan c.s. waren ter terechtzitting, voor zover van belang, aanwezig: [gevolmachtigde Berycan c.s.], gevolmachtigde, [directielid Milo], directielid (niet statutair) van Milo Finance, mr. R.J. Philips en mr. Van den Berg. Aan de zijde van Alfa-Bank c.s. waren aanwezig:

mr. L.A. Witsenburg en mr. De Haas. In verband met de spoedeisendheid van de zaak heeft de voorzieningenrechter ter zitting mondeling meegedeeld dat op 3 december 2009 vonnis zal worden gewezen en dat de schriftelijke uitwerking van het vonnis zal volgen op 10 december 2009. Dit is de aangekondigde schriftelijke uitwerking van het vonnis.

2. De feiten

2.1. De Joint-Stock Company “Donetsk Electrometallurgical Plant” (hierna: Donetsk) is een in Oekraïne gevestigde onderneming met een van de grootste metallurgische fabrieken in de Oekraïne. De aandelen in Donetsk hebben een nominale waarde van USD 49.000.000,00.

2.2. Milo Finance is een in Nederland gevestigde onderneming die onder meer tot doel heeft het uitoefenen van management, tussenholding en beheersactiviteiten. De statuten van Milo Finance bepalen, voor zover hier van belang, het volgende:

“Algemene vergadering van aandeelhouders

Artikel 2 2

1. De algemene vergaderingen worden gehouden in Nederland in de gemeente waar de vennootschap haar zetel heeft.

2. Jaarlijks wordt uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene vergadering (hierna jaarvergadering) gehouden.

(…)

4. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls daartoe door het bestuur wordt opgeroepen. Het bestuur is tot zodanige oproeping verplicht wanneer één of meer aandeelhouders en/of certificaathouders, ten minste een/tiende (1/10) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, zulks schriftelijk, met nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen, aan het bestuur verzoeken.

Oproeping

Artikel 2 3

(…)

4. Is de oproepingstermijn niet in acht genomen of heeft geen oproeping plaats gehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle aandeelhouders en certificaathouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

5. Iedere bestuurder heeft recht tot het bijwonen van de algemene vergadering. De bestuurders hebben als zodanig een adviserende stem.

(…)

Besluitvorming buiten algemene vergadering

Artikel 2 6

Alle besluiten, die in een algemene vergadering genomen kunnen worden, kunnen, tenzij er certificaathouders zijn, ook buiten vergadering genomen worden, mits alle aandeelhouders zich schriftelijk al dan niet per enig telecommunicatiemiddel voor het voorstel hebben verklaard en het bestuur is gehoord. Het in de artikelen 23 lid 5 en 24 lid 4 bepaalde is van overeenkomstige toepassing.

2.3. Sinds 20 maart 2008 houden Berycan en Nasmarin alle aandelen in Milo Finance. Bestuurder van Milo Finance is Maprima Management B.V. (hierna: Maprima).

2.4. Op 2 april 2008 heeft Berycan met Alfa-Bank een “Facility Agreement” gesloten, waarbij Alfa-Bank aan Berycan een lening/kredietfaciliteit heeft verstrekt ten bedrage van USD 290.000.000,00 (hierna: de Facility Agreement). Deze lening is verstrekt in het kader van de acquisitie van de groep van vennootschappen waartoe Donetsk behoort.

2.5. Milo Finance is (thans) 100% aandeelhouder van Donetsk.

2.6. Tot zekerheid voor de nakoming door Berycan van haar verplichtingen onder Facility Agreement is op 4 juni 2008 ten behoeve van Alfa-Bank een pandrecht met stemrecht gevestigd op de aandelen in Milo Finance. De daartoe op 4 juni 2008 opgestelde “Deed of Pledge” (verder te noemen: de pandakte) vermeldt, voor zover hier van belang, het volgende:

“2.5 Voting rights

2.5.1 The Voting Rights are transferred by each Pledgor (Berycan en Nasmarin, vzr.) to the Pledgee (Alfa-Bank, vzr.) under the condition precedent (opschortende voorwaarde) of the occurrence of a Voting Transfer Event. The general meeting of shareholders of the Company (Milo Finance, vzr.) has resolved to approve such transfer of Voting Rights, as Is evidenced by a written resolution of such meeting, dated the twenty-first day of May two thousand eight, a copy of which is attached to this Deed (...):

2.5.2. Upon the occurrence of a Voting Transfer Event, the Pledgee shall have the sole and exclusive rights and authority to exercise such Voting Rights and shall be entitled to exercise or refrain from exercising such rights in such manners as the Pledgee may in its absolute discretion deem fit provided that no such exercise (or such abstention) may violate of be inconsistent with the terms and conditions of this Deed, the Facility Agreement or any other Finance Document.

2.5.3 Until the occurrence of a Voting Transfer Event, the Pledgee shall not have the rights which the law attributes to holders of depository receipts (certificaten van aandelen), issued with a company’s co-operation, of shares in the capital of the Company, all in accordance with clause 8 of the Articles of Association.

(...)

6 FURTHER ASSURANCES AND POWER OF ATTORNEY

(...)

6.1.2. Each Pledgor further undertakes to execute any instrument, provide such assurances and do all acts and things as may be necessary or desirable for:

(...)

(b) preserving or protecting any of the rights of the Pledgee under this Deed;

(c) preserving or protecting the Pledgee’s interest in the Charged Assets;

(...)

(f) exercising any power, authority of discretion vested in the Pledgee under this Deed.

6.2 Power of attorney

6.2.1 Each Pledgor irrevocably and unconditionally appoints the Pledgee as its attomey (gevolmachtigde) for as long as any of the Secured Obligations are outstanding for the purposes of:

(a) doing in its name all acts and executing, signing and (if required) registering in its name all documents which the Pledgor itself could do, execute, sign or register in relation to the Charged Assets; and

(b) executing, signing, perfecting, doing and (if required) registering every such further document, act or thing as is referred tot in this Clause 6.

6.2.2 It is expressly agreed that the appointment under Clause 6.2.1 is given with full power of substitution and also applies to any situation where the Pledgee acts as the Pledgor’s counterparty (selbsteintritt) within the meaning of Section 3:68 of the Dutch Civil Code or as a representative of the Pledgor’s counterparty.

(...)

12.1 Governing law

This deed shall be governed by Dutch law.

12.2 Jurisdiction

12.2.1 The court (rechtbank) of Amsterdam, the Netherlands has exclusive jurisdiction to settle any dispute arising out or in connection with this Deed (including a dispute regarding the existence, validity of termination of this Deed) (a “Dispute”).”

2.7. Bij brief van 10 april 2009 heeft Alfa-Bank Berycan in gebreke gesteld wegens de niet-nakoming van haar verplichtingen onder de Facility Agreement. Tevens heeft Alfa-Bank bij brief van eveneens 10 april 2009 aan Berycan, Nasmarin en Milo Finance meegedeeld dat zij als pandhouder met onmiddellijk ingang haar stemrecht in Milo Finance zal uitoefenen.

2.8. Op 2 juli 2009 heeft Alfa-Bank een besluit buiten algemene vergadering van Milo Finance ondertekend waarbij Maprima als statutair bestuurder van Milo Finance is ontslagen, onder gelijktijdige benoeming van [gedaagde 3], [gedaagde 4] en [gedaagde 5] als statutair bestuurders van Milo Finance.

2.9. Op 24 juli 2009 zijn in het handelsregister de statutaire bestuurders, het adres, het correspondentie adres en het telefoonnummer van Milo Finance gewijzigd.

2.10. Bij brief van 11 september 2009 heeft Milo Finance haar aandeelhouders uitgenodigd voor een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders op 28 september 2009, met als onderwerpen de bekrachtiging van het besluit van 2 juli 2009 en de verkoop van de aandelen in Donetsk aan Homeet Investments Ltd., voor een door de in Oekraïne gevestigde Consulting company “Uvecon” te bepalen marktprijs.

2.11. Bij brief 16 september 2009 heeft Uvecon aan Milo Finance het volgende, voor zover hier van belang, meegedeeld:

“As a result of analysis of achieved figures Valuer concluded that market value of 100% Block of shares of CJSC Donetsk electrometallurgical plant as of August 01, 2009 makes: 0 Hryvnya.”

2.12. Blijkens een op 28 september 2009 door notaris D.H.W. Melgers opgestelde notariële akte heeft er op 28 september 2009 een algemene vergadering van aandeelhouders van Milo Finance plaatsgevonden. De notariële akte vermeldt, voor zover hier van belang, het volgende:

“I (…) was present at the general meeting of shareholders of Milo Finance B.V. (…)(the “Company”)(…), at the request of OAO Alfa Bank (…) (the “Pledgee”)(…). There I, civil law notary, established the following.

Mr. Lukas Alexander Witsenburg, (…), acts as chairman of the meeting, in capacity of attorney-in-fact of the Pledgee. The chairman declared to act as written proxy. (…). The chairman opens the discussion on the proposals to:

1. confirm and acknowledge the resolution dated the second day of July two thousand nine;

2. approve the sale of all of the shares (…) of Private Joint-Stock Company “Donetsk Elecrometallurgival Plant” (…), by the Company to Homeet Investments Ltd. (…).

The chairman establishes that the abovementioned proposals are unanimously adopted by the meeting.”

3. Het geschil

3.1. Berycan c.s. vordert samengevat –

I. Alfa-Bank c.s. te verbieden om vanaf de dag van het vonnis in deze zaak enige rechtshandeling te verrichten die kan leiden tot wijzing van het vermogen van Milo Finance, met name door verkoop of vervreemding of bezwaring anderszins van de aandelen in Donetsk, op straffe van verbeurte van een dwangsom van 50 miljoen euro voor iedere overtreding door Alfa-bank, [gedaagde 3], [gedaagde 4] en [gedaagde 5],

II. Alfa-Bank c.s. te bevelen om binnen twee dagen na dit vonnis aan Berycan c.s. een overzicht te overleggen van alle partijen, inclusief informatie over hun verbondenheid met Alfa-Bank, die direct of indirect zijn benaderd in verband met de voorgenomen verkoop van Donetsk, op straffe van verbeurte van een dwangsom van 1 miljoen euro voor iedere overtreding door Alfa-bank, [gedaagde 3], [gedaagde 4] en [gedaagde 5],

III. Alfa-Bank c.s. te bevelen om binnen twee dagen na dit vonnis aan alle partijen die direct of indirect zijn benaderd in verband met de voorgenomen verkoop van Donetsk, namens Milo Finance een brief te sturen dat [gedaagde 3], [gedaagde 4] en [gedaagde 5] niet bevoegd zijn Milo Finance te vertegenwoordigen, op straffe van verbeurte van een dwangsom van 1 miljoen euro voor iedere overtreding door Alfa-bank, [gedaagde 3], [gedaagde 4] en [gedaagde 5],

IV. Berycan c.s. op grond van artikel 3:299 BW te machtigen om de wijzigingen die op 24 juli 2009 in het handelsregister zijn doorgevoerd ongedaan te maken en subsidiair om [gedaagde 3], [gedaagde 4] en [gedaagde 5] te bevelen de op 24 juli 2009 doorgevoerde wijzigingen ongedaan te maken, op straffe van verbeurte van een dwangsom van

1 miljoen euro voor iedere overtreding van dat bevel door Alfa-bank, [gedaagde 3], [gedaagde 4] en [gedaagde 5],

V. Alfa-Bank c.s. hoofdelijk te veroordelen in de kosten van deze procedure.

3.2. Berycan c.s. stelt daartoe - samengevat - dat de besluiten van 2 juli 2009 en 28 september 2009 non-existent zijn, dan wel zijn genomen in strijd met de statuten en dwingende wettelijke bepalingen en daarmee nietig op grond van artikel 2:14 van het Burgerlijk Wetboek (BW), dan wel vernietigbaar op grond van artikel 2:15 BW. Ten aanzien van het besluit van 2 juli 2009 stelt Berycan c.s. dat het recht om besluiten buiten vergadering te nemen op grond van artikel 2:238 BW uitsluitend aan de aandeelhouders toekomt en bovendien alleen in het geval dat er geen certificaathouders zijn. Alfa-Bank dient te worden beschouwd als een certificaathouder, zodat er in dat geval geen mogelijkheid is om buiten algemene vergadering van aandeelhouders besluiten te nemen. Het ontslag van Maprima is derhalve non-existent dan wel nietig. Ten aanzien van de op 28 augustus 2009 genomen besluiten stelt Berycan c.s. dat op grond van artikel 2:219 BW het bestuur bevoegd is tot het bijeenroepen van een algemene vergadering van aandeelhouders. Op grond van artikel 2:220 BW kunnen de aandeelhouders of certificaathouders van aandelen door de voorzieningenrechter worden gemachtigd tot het bijeenroepen van een algemene vergadering van aandeelhouders, doch uitsluitend nadat zij het bestuur schriftelijk hebben verzocht een Algemene vergadering bijeen te roepen. In het onderhavige geval is door de voorzieningenrechter geen machtiging verleend, noch heeft Maprima een verzoek tot het bijeenroepen van de vergadering ontvangen. Op een onbevoegd bijeengeroepen algemene vergadering kunnen geen rechtsgeldige besluiten worden genomen. Daarnaast zijn de op 28 augustus 2008 genomen besluiten vernietigbaar nu de vergadering niet is gehouden in de statutaire plaats van vestiging van Milo Finance, de besluiten in strijd zijn met de rechten van Berycan c.s., Maprima niet is gehoord en de informatierechten van Berycan c.s. zijn geschonden. Bovendien lenen de gebreken die aan het besluit van 2 juli 2009 kleven zich niet voor bekrachtiging. Daarnaast geldt dat Alfa-Bank haar stemrechten slechts mag gebruiken teneinde het vermogen van de vennootschap in stand te houden en voor zover het vennootschappelijk belang door de uitoefening van haar stemrechten niet wordt geschaad. Alfa-Bank doet het tegenovergestelde. Zij gebruikt haar stemrecht om het bestuur te vervangen met als enige doel om Donetsk te verkopen, voor een te lage prijs en zeer waarschijnlijk aan een aan haar gelieerde partij. Alfa-Bank handelt daarmee in strijd met het in artikel 3:235 BW neergelegde verbod op toe-eigening van het tot zekerheid verbonden goed, aldus Berycan c.s.

3.3. Alfa-Bank c.s. voert verweer waarop hierna, voor zover van belang, nader zal worden ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Vooropgesteld wordt dat niet in geschil is dat Berycan haar verplichtingen onder de Facility Agreement niet is nagekomen. Evenmin is hier aan de orde de vraag of het door Alfa-Bank bij brief van 10 april 2009 inroepen van haar stemrecht in Milo Finance in strijd is met de redelijkheid en billijkheid. In geschil is slechts de vraag of de besluiten van 2 juli 2009 en 28 september 2009 nietig dan wel vernietigbaar zijn. Daartoe wordt het volgende overwogen.

Ten aanzien van het besluit van 2 juli 2009

4.2. Ingevolge artikel 2:198, vierde lid, BW hebben de aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de pandhouder die stemrecht heeft, de rechten die door de wet zijn toegekend aan de houders van met medewerking ener vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen. Ingevolge artikel 2:238, eerste lid, BW kunnen de statuten bepalen dat besluitvorming van aandeelhouders op andere wijze dan in een vergadering kan geschieden, tenzij met medewerking van de vennootschap certificaten op naam van aandelen zijn uitgegeven.

4.3. Uit het bepaalde in artikel 2:198, vierde lid, BW volgt dat na de brief van

10 april 2009 Berycan c.s., als aandeelhouders zonder stemrecht, en Alfa-Bank, als pandhouder met stemrecht, als certificaathouders van aandelen in Milo Finance moeten worden aangemerkt. Gelet op het bepaalde in artikel 26 van de statuten van Milo Finance (zie 2.2.) en het bepaalde in artikel 2:238, eerste lid, BW is in die situatie besluitvorming door de aandeelhouders buiten een vergadering van aandeelhouders niet mogelijk . Op dit moment is dan ook voldoende aannemelijk dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat het besluit van 2 juli 2009, dat buiten algemene vergadering is genomen en waarbij door Alfa-Bank het bestuur van Milo Finance is vervangen, in strijd met het bepaalde in artikel 26 van de statuten van Milo Finance en het bepaalde in artikel 2:238 BW tot stand is gekomen en derhalve nietig is.

Ten aanzien van de besluiten van 28 september 2009

4.4. Uitgaande van de nietigheid van het besluit van 2 juli 2009, heeft dat tot gevolg dat Maprima ten tijde van het verzenden van de uitnodiging voor de vergadering van 28 september 2009 nog steeds als bestuurder van Milo Finance had te gelden. Nu gesteld noch gebleken is dat de brief van

11 september 2009 is uitgegaan van Maprima als bestuurder van Milo Finance, is die uitnodiging voor de vergadering van 28 september 2009 dus van een niet bestaand, dan wel onbevoegd, bestuur uitgegaan. Nu daarnaast evenmin is gesteld of gebleken dat door de voorzieningenrechter aan Alfa-Bank een vervangende toestemming is verleend als bedoeld in artikel 2:220 BW voor het bijeenroepen van de algemene vergadering van aandeelhouders, heeft dat voorshands tot gevolg dat ook de besluiten van

28 september 2009 als besluitvorming buiten algemene vergadering van aandeelhouders moet worden aangemerkt, hetgeen in het onderhavige geval, zoals hiervoor reeds overwogen, niet is toegestaan. Voldoende aannemelijk is dan ook dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat ook de besluiten van 28 september 2009 nietig dan wel vernietigbaar zijn.

4.5. Daar komt bij dat de wijze waarop Alfa-Bank haar pandrecht uitoefent in strijd is met de strekking van het bepaalde in artikel 2:235 BW . Het via de pandakte verkregen stemrecht in Milo Finance kan niet verder reiken dan ter bescherming van de belangen van Alfa-Bank waarvoor haar het pandrecht is verleend, namelijk ter bescherming van haar verhaalsrecht op Berycan. Het stemrecht op de aandelen in Milo Finance komt haar in die zin slechts toe om het vermogen in Milo Finance in stand te houden. Door echter zonder een bijzondere noodzaak daartoe een ander bestuur van Milo Finance aan te stellen en bovendien via dat bestuur tot verkoop van het enige vermogensbestanddeel van Milo Finance over te gaan, heeft Alfa-Bank naar voorlopig oordeel ten onrechte gehandeld als waren de aandelen in Milo Finance haar eigendom. Bovendien is aannemelijk dat de bodemrechter zal oordelen dat de wijze waarop Alfa-Bank haar pandrecht na 10 juli 2009 heeft uitgeoefend in strijd is met de eisen van redelijkheid en billijkheid die een schuldeiser en schuldenaar onder deze omstandigheden jegens elkaar in acht hebben te nemen. Berycan c.s. heeft er immers belang bij dat de prijs die voor de aandelen van Milo Finance zal worden betaald zo hoog mogelijk is. De opbrengst daarvan strekt immers ter mindering op de schuld aan Alfa-Bank. Nu niet in geschil is dat de aandelen in Donetsk het voornaamste vermogensbestanddeel in Milo Finance vertegenwoordigen, heeft Berycan c.s. er dan ook alle belang bij dat de verkoop van de aandelen in Donetsk aan de hoogstbiedende partij zal geschieden. Dat Berycan c.s. in dat verband twijfelt aan de juistheid van de waarde die door Uvecon ten aanzien van de aandelen in Donetsk is opgegeven, komt zeer begrijpelijk voor. Niet in geschil is immers dat het nog maar pas in april 2008 geleende bedrag van

USD 290.000.000,00 voornamelijk diende voor de aankoop van Donetsk. Daarnaast is onbetwist gesteld dat Alfa-Bank de aankoop van Donetsk destijds heeft begeleid. Aangenomen mag worden dat Alfa-Bank, gezien de hoogte van het uit te lenen bedrag, daarbij onderzoek heeft verricht of het door haar uit lenen bedrag toen in verhouding stond met de reële waarde van Donetsk. Dat Donetsk een jaar daarna haast niets meer waard zou zijn is zonder verdere toelichting dan ook slecht te volgen. Bovendien is niet aannemelijk gemaakt dat Homeet Investments Ltd., die bereid zou zijn om een bedrag van USD 100.000,00 voor de aandelen in Donetsk te voldoen, de hoogstbiedende partij is. De wijze waarop Alfa-Bank thans haar pandrecht uitoefent is ook hierom onrechtmatig.

4.6. Uit het voorgaande volgt dat de vorderingen Berycan c.s. dienen te worden toegewezen, waarbij mede van belang is dat ter terechtzitting van de zijde van Alfa-Bank c.s. is verklaard dat onbekend is of de levering van de aandelen in Donetsk aan Homeet Investments Ltd. reeds heeft plaatsgevonden. Berycan c.s. heeft er dan ook alle belang bij dat die levering niet doorgaat en dat verdere uitvoering van de besluiten van 2 juli 2009 en 28 september 2009 wordt gestaakt. De gevorderde dwangsom van 50 miljoen euro voor iedere overtreding komt, gelet op het belang van Berycan en het bedrag dat in 2008 voor de aankoop van Donetsk was geleend, in die omstandigheid redelijk voor. Wel zal die dwangsom worden gemaximeerd. Tevens heeft Berycan c.s. er belang bij dat bij haar bekend wordt met wie over de verkoop van de aandelen in Donetsk is onderhandeld en hun eventuele verbondenheid met Alfa-Bank, alsmede aan wie een volmacht voor de verkoop van de aandelen in Donetsk is verleend. Ook die vorderingen zullen daarom worden toegewezen. De daaraan te verbinden dwangsommen zullen worden gematigd en gemaximeerd. Tevens zal worden toegewezen de vordering om aan de partijen waarmee Alfa-Bank c.s. in contact is getreden voor de verkoop van de aandelen van Milo Finance in Donetsk een bericht te sturen, overeenkomstig na te melden tekst. Ten slotte zal ook worden toegewezen de vordering om de op 24 juli 2009 in het handelsregister gewijzigde gegevens ongedaan te maken, met dien verstande dat Alfa-Bank c.s. eerst nog in de gelegenheid zal worden gesteld om binnen twee dagen na de betekening van dit vonnis die wijzigingen zelf ongedaan te maken. Indien daar niet tijdig aan wordt voldaan, zal Berycan c.s. de wijzigingen in het handelsregister op de voet van artikel 3:299 BW zelf ongedaan kunnen maken.

4.7. Bij het voorgaande is ervan uitgegaan dat Berycan c.s. op korte termijn een bodemprocedure zal starten waarbij de geldigheid van de besluiten van

2 juli 2009 en 28 september 2009 aan de orde zal worden gesteld. Gelet ook op het belang van Alfa-Bank bij duidelijkheid omtrent de rechtmatigheid van voormelde besluiten, zal daarom worden bepaald dat aan de veroordelingen in dit vonnis waar dwangsommen worden verbeurd geen rechten kunnen worden ontleend indien Berycan c.s. niet binnen 14 dagen na de betekening van dit vonnis een dergelijke bodemprocedure start.

4.8. Alfa-Bank c.s. zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Berycan c.s. worden begroot op:

- dagvaarding EUR 85,98

- vast recht 262,00

- salaris advocaat 816,00

Totaal EUR 1.163,98

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. verbiedt Milo Finance, Alfa-Bank, [gedaagde 3], [gedaagde 4] en [gedaagde 5] om (verdere) uitvoering te geven aan het besluit van 2 juli 2009, waarbij het bestuur van Milo Finance is vervangen, en het besluit van 28 september 2009, waarbij het besluit van 2 juli 2009 is bekrachtigd en waarbij besloten is tot verkoop en levering van de door Milo Finance in de Joint-Stock Company Donetsk Electrometallurgical Plant gehouden aandelen, totdat door een bodemrechter is beslist over de rechtmatigheid van die besluiten van 2 juli 2009 en 28 september 2009,

5.2. bepaalt dat ieder van Alfa-Bank, [gedaagde 3], [gedaagde 4] en [gedaagde 5] voor iedere keer dat hij in strijd handelt met het onder 5.1. bepaalde, aan Berycan en Nasmarin ieder voor zich een dwangsom verbeurt van EUR 50.000.000,00 (vijftig miljoen euro), tot een maximum van EUR 350.000.000,00 (driehonderdvijftig miljoen euro),

5.3. beveelt Milo Finance, Alfa-Bank, [gedaagde 3], [gedaagde 4] en [gedaagde 5] om binnen 10 dagen na de betekening van dit vonnis aan de advocaat van Berycan en Nasmarin een overzicht te overleggen van alle partijen (inclusief alle beschikbare contactgegevens en informatie over hun verbondenheid met of relatie tot Alfa-Bank) die door hen direct of indirect zijn benaderd in verband met de voorgenomen verkoop van de Joint-Stock Company Donetsk Electrometallurgical Plant, waaronder maar niet beperkt tot Homeet Investments Ltd.,

5.4. bepaalt dat Alfa-Bank, [gedaagde 3], [gedaagde 4] en [gedaagde 5] voor iedere dag dat zij in strijd handelen met het onder 5.3. bepaalde, aan Berycan c.s. hoofdelijk een dwangsom verbeuren van EUR 500.000,00 (vijfhonderdduizend euro), tot een maximum van EUR 25.000.000,00 (vijfentwintig miljoen euro),

5.5. beveelt [gedaagde 3], [gedaagde 4] en [gedaagde 5] om binnen 10 dagen na de betekening van dit vonnis aan de advocaat van Berycan en Nasmarin een overzicht te overleggen van alle personen die door [gedaagde 3], [gedaagde 4] en [gedaagde 5] als bestuur van Milo Finance gevolmachtigd zijn om (de aandelen in) de Joint-Stock Company Donetsk Electrometallurgical Plant namens Milo Finance te vervreemden,

5.6. bepaalt dat [gedaagde 3], [gedaagde 4] en [gedaagde 5] voor iedere dag dat zij in strijd handelen met het onder 5.5. bepaalde, aan Berycan c.s. hoofdelijk een dwangsom verbeuren van EUR 10.000,00 (tienduizend euro), tot een maximum van EUR 500.000,00 (vijfhonderdduizend euro),

5.7. beveelt Milo Finance, Alfa-Bank, [gedaagde 3], [gedaagde 4] en [gedaagde 5] om binnen 5 dagen na de betekening van dit vonnis alle partijen die door hen direct of indirect zijn benaderd in verband met de voorgenomen verkoop van de Joint-Stock Company Donetsk Electrometallurgical Plant, waaronder maar niet beperkt tot Homeet Investments Ltd. en alle personen die door [gedaagde 3], [gedaagde 4] en [gedaagde 5] als bestuur van Milo Finance gevolmachtigd zijn om (de aandelen in) de Joint-Stock Company Donetsk Electrometallurgical Plant te vervreemden namens Milo Finance, per e-mail , telefax en daaraanvolgend per aangetekende brief, zonder enig commentaar en in de taal van de desbetreffende ontvanger van het bericht, het volgende mede te delen:

“Bij besluit buiten algemene vergadering van aandeelhouders van 2 juli 2009 heeft Alfa-Bank het bestuur van Milo Finance vervangen door de heren [gedaagde 3], [gedaagde 4] en [gedaagde 5]. Dat besluit is bekrachtigd in een aandeelhoudersvergadering van Milo Finance van 28 september 2009. Tevens is in de vergadering van 28 september 2009 besloten tot de verkoop aan Homeet Investments Ltd. van de aandelen die door Milo Finance in Donetsk Electrometallurgical Plant worden gehouden. De voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam heeft bij vonnis van

3 december 2009 geoordeeld dat voormelde besluiten van 2 juli 2009 en

28 september 2009 naar zijn voorlopig oordeel onrechtmatig zijn en dat door Milo Finance, Alfa-Bank, [gedaagde 3], [gedaagde 4] en [gedaagde 5] aan die besluiten geen uitvoering mag worden gegeven, totdat door een bodemrechter over de rechtmatigheid van de besluiten op 2 juli 2009 en

28 september 2009 is geoordeeld.”,

en binnen 5 dagen na verzending van dit bericht afschriften daarvan en bewijzen van verzending en ontvangst aan de advocaat van Berycan c.s. te overleggen,

5.8. bepaalt dat Alfa-Bank, [gedaagde 3], [gedaagde 4] en [gedaagde 5] voor iedere dag dat zij in strijd handelen met het onder 5.7. bepaalde, aan Berycan c.s. hoofdelijk een dwangsom verbeuren van EUR 500.000,00 (vijfhonderdduizend euro), tot een maximum van EUR 25.000.000,00 (vijfentwintig miljoen euro),

5.9. beveelt Milo Finance, Alfa-bank, [gedaagde 3], [gedaagde 4] en [gedaagde 5] om binnen twee dagen na de betekening van dit vonnis de wijzigingen die op

24 juli 2009 in het handelsregister zijn doorgevoerd, waarbij de heren [gedaagde 3], [gedaagde 4] en [gedaagde 5] in het handelsregister als statutair bestuurder van Milo Finance zijn ingeschreven en Maprima als statutair bestuurder is uitgeschreven, ongedaan te maken,

5.10. machtigt Berycan c.s., indien niet tijdig aan het hiervoor onder 5.9. bepaalde wordt voldaan, om op de voet van artikel 3:299 BW de wijzigingen die op

24 juli 2009 in het handelsregister zijn doorgevoerd, waarbij de heren [gedaagde 3], [gedaagde 4] en [gedaagde 5] in het handelsregister als statutair bestuurder van Milo Finance zijn ingeschreven en Maprima als statutair bestuurder van Milo Finance is uitgeschreven, ongedaan te maken,

5.11. bepaalt dat Berycan c.s. aan het onder 5.2., 5.4., 5.6. en 5.8. bepaalde met betrekking tot de dwangsommen geen rechten kan ontlenen indien zij niet binnen 14 dagen na de betekening van dit vonnis een bodemprocedure is gestart waarbij de rechtmatigheid van de op 2 juli 2009 en 28 september 2009 genomen besluiten aan de orde wordt gesteld,

5.12. veroordeelt Milo Finance, Alfa-Bank, [gedaagde 3], [gedaagde 4] en [gedaagde 5] hoofdelijk in de proceskosten, aan de zijde van Berycan c.s. tot op heden begroot op EUR 1.163,98,

5.13. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.14. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.A.J. Peeters, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. P.J. van Vliet, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 3 december 2009.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature