< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Echtscheidingsbeschikking waarbij de gangbare 12 jaarstermijn voor partneralimentatie in tijdsduur wordt beperkt doordat de vrouw niet ten gevolge van het huwelijk van partijen economisch nadeel heeft ondervonden. Alle omstandigheden in aanmerking genomen en gelet op de belangen van de man en de vrouw is de rechtbank van oordeel dat de alimentatieverplichting gefaseerd kan worden verlaagd, waardoor de vrouw in de gelegenheid wordt gesteld haar uitgavenpatroon aan te passen aan de verminderde inkomsten. Na verloop van een periode van zes jaar zal de alimentatie op nihil worden bepaald.

UitspraakRECHTBANK ALMELO

Sector civiel recht

zaaknummers: 119117 / ES RK 11-297 en 123173 / ES RK 11-1021 (MHL)

beschikking van de rechtbank Almelo, enkelvoudige kamer voor burgerlijke zaken d.d. 28 september 2011

inzake

[Verzoeker],

verder ook de man te noemen,

wonende te [adres], [woonplaats],

verzoeker,

advocaat: mr. H.L.J.M. Kersten,

tegen

[belanghebbende],

verder ook de vrouw te noemen,

wonende te [adres], [woonplaats],

belanghebbende,

advocaat: mr. A.R. de Witte.

Het procesverloop

Bij op 16 maart 2011 ter griffie ingekomen verzoekschrift met bijlagen is verzocht de echtscheiding tussen partijen uit te spreken en nevenvoorzieningen te treffen.

Op 8 juni 2011 is een verweerschrift met bijlagen ter griffie van deze rechtbank ingekomen.

Dit verweerschrift bevat een zelfstandig verzoek. Op 5 juli 2011 is hiertegen een verweerschrift ingediend.

Op 25 juli 2011 heeft de vrouw aanvullende stukken in het geding gebracht.

De man heeft op 15 augustus 2011 aanvullende stukken in het geding gebracht.

De zaak is behandeld ter zitting van 22 augustus 2011. Ter zitting zijn verschenen: de man vergezeld door mr. Kersten en de vrouw vergezeld door mr. De Witte en haar maatschappelijk werkster [M]. De standpunten zijn toegelicht.

Van de behandeling heeft de griffier aantekeningen gemaakt.

De beschikking is bepaald op heden.

De vaststaande feiten

Partijen zijn op 23 mei 1986 te Hellendoorn in algehele gemeenschap van goederen gehuwd.

Partijen bezitten de Nederlandse nationaliteit.

De standpunten van partijen

De man heeft verzocht tussen partijen de echtscheiding uit te spreken en conform het voorstel van de man tussen partijen de (wijze van de) verdeling van de wettelijke gemeenschap van goederen vast te stellen. Tenslotte heeft de man verzocht te bepalen dat de man jegens de vrouw bevoegd is tot de bewoning van de woning aan de [adres] te [woonplaats] en het gebruik van de bij de woning en tot de inboedel daarvan behorende zaken.

De vrouw heeft een verweerschrift tevens houdende een zelfstandig verzoek ingediend waarin zij de rechtbank verzoekt de echtscheiding uit te spreken en te bepalen dat de man maandelijks een bedrag van € 1.347,-- dient bij te dragen in de kosten van levensonderhoud van de vrouw, bij vooruitbetaling te voldoen. Daarnaast heeft de vrouw verzocht tussen partijen de (wijze van de) verdeling van de wettelijke gemeenschap van goederen vast te stellen zoals door de vrouw is uiteengezet. Tenslotte verzoekt de vrouw de man ten aanzien van zijn overige verzoeken niet-ontvankelijk te verklaren, althans deze verzoeken af te wijzen.

De man heeft een verweerschrift op het zelfstandige verzoek ingediend waarin hij de rechtbank vraagt de vrouw niet-ontvankelijk te verklaren in haar verzoeken, althans deze verzoeken af te wijzen en de onderhoudsplicht van de man ten opzichte van de vrouw in goede justitie te bepalen op een lager bedrag dan door de vrouw is verzocht. Subsidiair verzoekt de man te bepalen dat zijn onderhoudsplicht ten opzichte van de vrouw na het verstrijken van een periode van zes jaar na de echtscheidingsdatum eindigt, althans op nihil wordt gesteld en dat in die zes jaar per 1 januari van ieder jaar de onderhoudsbijdrage wordt verlaagd met € 50,-- bruto per maand, zodat de vrouw langzaam gewend raakt aan een lager welstandsniveau.

De beoordeling van het verzoek en de motivering van de beslissing

De in artikel 815 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) gemelde bescheiden zijn als bijlagen bij het verzoekschrift gevoegd.

1. Echtscheiding

Nu de man stelt en de vrouw erkent dat het huwelijk van partijen duurzaam is ontwricht, staat deze duurzame ontwrichting in rechte vast. Het verzoek tot echtscheiding kan daarom worden toegewezen.

2. Scheiding en deling huwelijksgoederengemeenschap

Partijen hebben overeenstemming bereikt ter zake de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap. De rechtbank zal de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap dan ook vaststellen conform hetgeen partijen hierover zijn overeengekomen.

2.1 De echtelijke woning en de hypotheek (hypotheeknummer [xxxx])

Partijen zijn het eens over de toedeling van de echtelijke woning aan de [adres] te [woonplaats] aan de man waarbij de hypothecaire geldlening van € 70.335,93 volledig aan de man wordt toegerekend, onder voorwaarde dat de man zal zorgdragen voor ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid van de vrouw door de hypotheekverstrekker.

De man zal wegens overbedeling een bedrag van € 94.832,-- aan de vrouw voldoen.

2.2 De polis kapitaalverzekering (nummer xxxx]), de personenauto, de motor, de caravan en het wrak

Partijen zijn het er over eens dat de polis kapitaalverzekering ([nr. xxxx]), de personenauto Seat Cordoba, de motor Yamaha FJR, de caravan en het wrak (MG) aan de man zullen worden toebedeeld. De man zal wegens overbedeling een bedrag van € 18.925,31 aan de vrouw dienen te voldoen.

2.3 Inboedel

Partijen zijn het er over eens dat de inboedel zal worden verdeeld conform het voorstel van de vrouw, waarbij de lijst wordt aangehouden zoals die door de vrouw als produktie 4 bij het verweerschrift van 7 juni 2011 is overgelegd. De inboedel is hiermee, zonder nadere verrekening, tussen partijen verdeeld.

2.4 Bankrekeningen

Partijen zijn het er over eens dat aan de man de volgende bankrekeningen worden toebedeeld met verrekening van de helft van de saldi:

- SNS Bank [nr. ……]

- SNS Bank effecten nr. …..]

- SNS Bank fondsen [nr. ….]

- ING Bank top [nr. ….]

- ING Bank betaal [nr. ….]

- ABN AMRO [nr. ….]

Partijen zijn het er over eens dat aan de vrouw de volgende bankrekeningen worden toebedeeld met verrekening van de helft van de saldi:

- Rabobank [nr. ….]

- Rabobank [nr. ….]

De man zal wegens overbedeling een bedrag van € 25.345,72 aan de vrouw dienen te voldoen.

2.5 Nalatenschap van de vader van de vrouw

Partijen zijn ter zitting overeengekomen dat de nalatenschap van de vader van de vrouw aan de vrouw zal worden toebedeeld zonder nadere verrekening.

2.6 Pensioenverevening

De man heeft tijdens het huwelijk pensioenaanspraken opgebouwd bij het Pensioenfonds Vervoer onder pensioennummer [xxxx] en de vrouw bij de Bedrijfstak Pensioenfonds Mode Interieur Tapijt en Textiel onder klantnummer [xxxx]. Partijen zijn overeengekomen dat een standaard verevening als bedoeld in artikel 2 en artikel 3 van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding zal plaatsvinden.

3. Partneralimentatie

3.1 Behoefte vrouw

Partijen zijn het er over eens dat de aanvullende behoefte van de vrouw € 969,50 netto per maand bedraagt. Partijen zijn daarbij uitgegaan van een netto gezinsinkomen tijdens het huwelijk van € 3.410,13 per maand, de zogenaamde Hof-norm van 60% en een eigen inkomen van de vrouw ad € 1.076,50 per maand.

3.2 Draagkracht man

Partijen zijn verdeeld over de draagkracht van de man, zodat de rechtbank deze zal berekenen. De rechtbank gaat hierbij uit van de volgende gegevens:

- Bruto maandinkomen € 2.436,34

- Ploegentoeslag per maand (gemiddeld) € 202,23

- Vakantietoeslag per jaar € 2.339,--

- Eindejaarsuitkering € 2.436,34

- Inkomensafhankelijke bijdrage ZVW per maand € 215,92

- Heffingskortingen per jaar € 3.561,--

- Bijstandsnorm per maand € 924,--

- Eigenwoningforfait € 1.458,--

- Hypotheekrente per maand € 269,62

- Premie kapitaalverzekering en overlijdensrisicoverzekering hypotheek € 140,53

- Premie zorgverzekering per maand € 149,13

- In bijstandsnorm begrepen nominaal deel premie zorgverzekering € 45,--

De rechtbank zal geen rekening houden met een vergoeding voor overwerk. Hoewel de man heeft verklaard in het verleden wel met regelmaat te hebben overgewerkt, is het de rechtbank uit de overgelegde salarisstroken van april 2011, mei 2011 en juni 2011 gebleken dat een dergelijke vergoeding niet (meer) is uitgekeerd. Daarnaast heeft de werkgever van de man verklaard dat de overuren van de man drastisch zullen verminderen doordat een vacature is opgevuld en de overuren zoveel mogelijk binnen de overeengekomen arbeidsduur van 40 uur per week gecompenseerd worden.

De man stelt dat zijn woonlasten zullen stijgen, vanaf het moment dat hij de vrouw heeft uitgekocht voor wat betreft haar aandeel in de echtelijke woning. De man zal een bedrag van € 94.832,-- moeten bijlenen tegen 5,5% per jaar en dus een bruto hypotheekverplichting krijgen van in totaal € 14.300,-- per jaar. De vrouw maakt geen bezwaar tegen het in de draagkracht mee laten wegen van de financieringslast ter zake de uitkoopsom, maar maakt wel bezwaar tegen het gehanteerde rentepercentage. De vrouw meent dat met een rentepercentage van 4% zou moeten worden gerekend.

De rechtbank zal voor deze situatie rekening houden met een aanvullend bedrag aan hypotheekrente van € 395,13 per maand over het bedrag van € 94.832,-- tegen een rentepercentage van 5%, zijnde een redelijke rente in de huidige markt.

3.3 Draagkracht vrouw

De rechtbank zal de draagkracht van de vrouw berekenen en daarbij uitgaan van de volgende gegevens.

- Bruto arbeidsongeschiktheidsuitkering per maand € 1.347,20

- Vakantietoeslag per maand € 107,75

- Inkomensafhankelijke bijdrage ZVW per maand € 104,40

- Heffingskortingen per jaar € 2.008,--

- Tegemoetkoming arbeidsongeschiktheid per jaar € 350,--

- Bijstandsnorm per maand € 924,--

- Huur per maand € 518,51

- Huurtoeslag per maand € 210,--

- Premie zorgverzekering per maand € 149,13

- Verplicht eigen risico per maand € 14,--

- In bijstandsnorm begrepen nominaal deel premie zorgverzekering € 45,--

- Zorgtoeslag per maand € 70,--

Gelet op het inkomen van de vrouw heeft zij recht op een huurtoeslag van € 210,-- per maand en een zorgtoeslag van € 70,-- per maand, zodat de rechtbank deze bedragen meeneemt in de draagkrachtberekening.

3.4 Jus-vergelijking

Uit de jus-vergelijking van de rechtbank blijkt dat, indien de man in situatie 1 met een bedrag van € 747,-- per maand bijdraagt in de kosten van levensonderhoud van de vrouw, beide partijen evenveel vrij te besteden hebben. Uit de draagkrachtberekening die daaraan ten grondslag heeft gelegen blijkt dat de man in staat is om dit bedrag aan de vrouw te voldoen.

Uit de jus-vergelijking van de rechtbank voor situatie 2 blijkt dat, indien de man met een bedrag van € 416,-- per maand bijdraagt in de kosten van levensonderhoud van de vrouw, beide partijen evenveel vrij te besteden hebben. Uit de draagkrachtberekening die daaraan ten grondslag heeft gelegen blijkt dat de man in staat is om dit bedrag aan de vrouw te voldoen.

3.5 Nihilstelling of limitering

De man heeft verzocht de alimentatie in tijdsduur te beperken. Ter onderbouwing van dit standpunt stelt de man dat er uit het huwelijk van partijen geen kinderen zijn geboren en dat de vrouw niet ten gevolge van het huwelijk van partijen economisch nadeel heeft ondervonden. Het feit dat de vrouw arbeidsongeschikt is geraakt, is niet een gevolg van het huwelijk maar het gevolg van een omstandigheid die in haar eigen persoon is gelegen, aldus de man.

De vrouw verzet zich tegen limitering danwel nihilstelling van de alimentatie. Volgens de vrouw kan het haar niet verweten worden dat zij een WAO-uitkering ontvangt. Zonder partneralimentatie zal de vrouw aanzienlijk in inkomsten achteruit gaan, hetgeen van haar niet kan worden gevergd. Naar redelijkheid en billijkheid dient de alimentatie niet in tijd te worden beperkt.

De rechtbank overweegt dat uit de wetsgeschiedenis blijkt dat na echtscheiding, als nawerking van de verantwoordelijkheid die de echtgenoten door het huwelijk voor elkaar op zich nemen, een billijke vereffening dient plaats te vinden van de economische nadelen die het gevolg zijn van het huwelijk of van de zorg voor de kinderen na de scheiding. Als gronden voor een alimentatietoekenning kunnen onder andere worden beschouwd de onmogelijkheid om in het eigen levensonderhoud te voorzien, de maatschappelijke achterstand die door het huwelijk is opgelopen en het recht om op een geleidelijke wijze een levensstijl te ontwikkelen die is aangepast aan het eigen inkomen. Deze gronden zijn na verloop van kortere of langere tijd uitgewerkt en rechtvaardigen niet een blijvende alimentatie.

Uit het huwelijk van partijen zijn geen kinderen geboren, zodat dit de verdiencapaciteit van de vrouw niet negatief heeft beïnvloed. Verder is door de vrouw niet betwist dat zij, vlak nadat partijen met elkaar zijn gehuwd, vanwege reeds bestaande psychische problemen arbeidsongeschikt is geraakt. Door het huwelijk heeft de vrouw derhalve geen economisch nadeel of maatschappelijke achterstand ondervonden. Integendeel, door de man is onbetwist gesteld dat de vrouw uit hoofde van de te verdelen gemeenschap van goederen een bedrag van naar verwachting € 166.000,-- zal ontvangen, doordat partijen zuinig hebben geleefd en veel hebben gespaard. Waren partijen niet gehuwd geweest, dan zou de vrouw een dergelijke vermogenspositie nimmer hebben opgebouwd. De vrouw kan in haar eigen levensonderhoud voorzien door middel van de arbeidsongeschiktheidsuitkering die zij ontvangt, alsmede middels het te behalen rendement op het vermogen dat zij uit hoofde van de verdeling zal ontvangen. Alle omstandigheden in aanmerking genomen en gelet op de belangen van de man en de vrouw is de rechtbank van oordeel dat de alimentatieverplichting gefaseerd kan worden verlaagd, waardoor de vrouw in de gelegenheid wordt gesteld haar uitgavenpatroon aan te passen aan de verminderde inkomsten. Na verloop van een periode van zes jaar zal de alimentatie op nihil worden bepaald.

4. Proceskosten

Omdat partijen echtelieden zijn, worden de proceskosten tussen hen gecompenseerd.

De beslissing

De rechtbank:

Inzake zaaknummer 119117 ES RK 11-297:

I. Spreekt uit de echtscheiding tussen partijen, op 23 mei 1986 te Hellendoorn gehuwd.

II. Bepaalt het bedrag dat de man, zodra de echtscheiding is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, aan de vrouw als bijdrage in de kosten van levensonderhoud dient te voldoen op € 747,-- (zevenhonderd zevenenveertig euro) per maand, telkens bij vooruitbetaling te voldoen. Deze bijdrage zal jaarlijks met ingang van 1 januari worden verlaagd met € 50,- per maand

III. Bepaalt het bedrag dat de man, met ingang van de datum van levering van de echtelijke woning aan hem, aan de vrouw zal voldoen als bijdrage in de kosten van levensonderhoud op € 416,-- (vierhonderd zestien euro) per maand, telkens bij vooruitbetaling te voldoen. Deze bijdrage zal jaarlijks met ingang van 1 januari worden verlaagd met € 50,- per maand.

IV. Stelt de door de man aan de vrouw te betalen bijdrage in de kosten van haar levensonderhoud met ingang van de datum waarop zes jaar sinds de inschrijving van de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand zijn verstreken vast op nihil.

V. Bepaalt dat de man bevoegd is de bewoning van de woning aan de [adres] te [woonplaats] en het gebruik van de bij de woning en tot de inboedel daarvan behorende zaken gedurende zes maanden nadat de echtscheiding is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand voort te zetten.

VI. Compenseert de kosten van deze procedure in die zin dat ieder van partijen de eigen kosten draagt.

VII. Verklaart de onderdelen II, III, IV en V uitvoerbaar bij voorraad.

VIII. Wijst af het meer of anders verzochte.

Inzake zaaknummer 123173 ES RK 11-1021:

I. Stelt de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap als volgt vast:

1. Bepaalt dat de echtelijke woning aan [adres] te [woonplaats] aan de man wordt toegewezen waarbij de hypothecaire geldlening van € 70.335,93 volledig aan de man wordt toegerekend, onder voorwaarde dat de man zal zorgdragen voor ontslag van de vrouw uit de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de hypothecaire geldlening.

2. Bepaalt dat de polis kapitaalverzekering met polisnummer [xxxx] bij ING Bank N.V., de personenauto merk Seat, type Cordoba, de motor merk Yamaha, de caravan en het wrak merk MG aan de man worden toebedeeld.

3. Bepaalt dat de inboedel overeenkomstig de lijst die de vrouw als produktie 4 bij het verweerschrift van 7 juni 2011 heeft ingediend zal worden verdeeld, zonder nadere verrekening.

4. Aan de man worden de volgende bankrekeningen toegescheiden:

- SNS Bank [nr. ….]

- SNS Bank effecten [nr. ….]

- SNS Bank fondsen [nr. ….]

- ING Bank top [nr. ….]

- ING Bank betaal [nr. ….]

- ABN AMRO [nr. ….]

Aan de vrouw worden de volgende bankrekeningen toegescheiden:

- Rabobank [nr. ….]

- Rabobank [nr. ….]

5. Bepaalt dat de nalatenschap van de vader van de vrouw aan de vrouw wordt toebedeeld zonder nadere verrekening.

6. Bepaalt dat de man een bedrag van € 139.103,03 aan de vrouw dient te voldoen, bestaande uit € 94.832,-- ter zake overbedeling echtelijke woning, € 18.925,31 ter zake overbedeling polis kapitaalverzekering, personenauto, motor, caravan en wrak en € 25.345,72 ter zake de verdeling van de saldi op de bankrekeningen.

II. Verstaat dat de ten tijde van het huwelijk van partijen opgebouwde pensioenafspraken volgens de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding dienen te worden verevend.

III. Compenseert de kosten van deze procedure in die zin dat ieder van partijen de eigen kosten draagt.

IV. Verklaart onderdeel I. uitvoerbaar bij voorraad.

V. Wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven te Almelo door mr. M.H. van der Lecq en in het openbaar uitgesproken op 28 september 2011 in tegenwoordigheid van mr. A.C.M. Heerdink, griffier.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature