< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Verzoek tot voorwaardelijke ontbinding arbeidsovereenkomst van zwangere werkneemster. Hoewel toekomstige samenwerking gelet op de verbroken liefdesrelatie tussen werkneemster en werkgever wellicht niet mogelijk zal zijn, is er onvoldoende reden om gelet op het stikte opzegverbod reeds tijdens de zwangerschap te ontbinden.

UitspraakRECHTBANK ROTTERDAM

Sector kanton

Locatie Rotterdam

beschikking ex artikel 7:685 van het Burgerlijk Wetboek

in de zaak

[verzoekster],

gevestigd te [vestigingsplaats],

verzoekster,

gemachtigde: mr. P.H.A. de Boer te Rotterdam,

tegen

[verweerster],

wonende te [woonplaats],

verweerster,

gemachtigde: mr. F. van Dijk te ’s-Gravenhage.

Partijen worden hierna aangeduid als “[verzoekster]” respectievelijk “[verweerster]”.

1. De processtukken en de loop van het geding

Van de volgende processtukken is kennisgenomen:

- het verzoekschrift met één productie;

- het verweerschrift met twee producties;

- de van de zijde van [verzoekster] nagestuurde stukken;

- de op de mondelinge behandeling door de gemachtigde van [verzoekster] overgelegde pleitnotities.

De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 13 juli 2011.

2. De feiten

2.1. [verweerster], geboren op [geboortedatum], is op 1 februari 2010 in dienst getreden van Bakkerij [verzoekster]. [verweerster] had een relatie met de eigenaar van [verzoekster], de heer [A]. Deze relatie is in november 2010 geëindigd. [verweerster] is eind december 2010 zwanger geraakt. De heer [A] is niet de verwekker van het nog ongeboren kind.

2.2. De heer [A] was eind 2010 gedetineerd. Zijn broer, de heer [B], heeft namens hem [verweerster] in december 2010 gezegd dat haar arbeidsovereenkomst eindigde en zij vanaf 1 januari 2011 niet meer hoefde te komen werken. [verweerster] heeft in 2011 geen arbeid verricht.

2.3. [verweerster] heeft bij brief van 27 mei 2011 de nietigheid ontslag dan wel de opzegging ingeroepen. Zij heeft in deze brief gesteld aanspraak te maken op doorbetaling van het loon en heeft verklaard beschikbaar te zijn arbeid te verrichten. [verzoekster] heeft betwist dat de arbeidsovereenkomst nog bestond, maar heeft [verweerster] zekerheidshalve bij brief van 6 juni 2011 opgeroepen om zich op 8 juni 2011 bij [verzoekster] te melden. [verweerster] is op 8 juni 2011 niet bij [verzoekster] verschenen. Bij brief van 17 juni 2011 heeft [verweerster] zich ziek gemeld als gevolg van complicaties bij de zwangerschap.

3. Het verzoek

3.1. Het verzoek strekt tot voorwaardelijke ontbinding van de hierboven genoemde arbeidsovereenkomst wegens gewichtige redenen, te weten een verandering in de omstandigheden, zonder toekenning van een vergoeding aan [verweerster]. [verzoekster] verlangt ontbinding van de arbeidsovereenkomst voor zover in rechte niet vast komt te staan dat de arbeidsovereenkomst op 31 december 2010 is geëindigd.

3.2. [verzoekster] heeft ter onderbouwing van haar verzoek gesteld dat partijen de arbeidsovereenkomst per 1 januari 2011 met wederzijds goedvinden hebben beëindigd. [verzoekster] mocht erop vertrouwen dat [verweerster] met de beëindiging van het dienstverband instemde, nu zij hier geen bezwaar tegen heeft gemaakt, in 2011 niet heeft gewerkt en zich niet beschikbaar heeft gehouden om arbeid te verrichten. Pas zes maanden later heeft zij bezwaar gemaakt tegen de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Toen [verzoekster] haar heeft opgeroepen zich 8 juni 2011 op het werk te melden, is zij niet verschenen. Gelet op de omstandigheden is voortzetting van het dienstverband niet wenselijk. De vertrouwensbreuk is te wijten aan [verweerster], die overigens nooit feitelijk arbeid voor [verzoekster] heeft verricht. De zwangerschap van [verweerster] is niet de reden voor de ontbinding, waardoor het verzoek geen verband houdt met een opzegverbod.

4. Het verweer

4.1. [verweerster] concludeert primair tot afwijzing van het verzoek. Indien het verzoek tot ontbinding wordt toegewezen, verzoekt [verweerster] subsidiair aan haar een vergoeding naar billijkheid toe te kennen.

4.2. [verweerster] heeft hiertoe aangevoerd dat het verzoek verband houdt met het opzegverbod tijdens zwangerschap (artikel 7:670 lid 2 BW). [verweerster] heeft zich steeds beschikbaar gehouden de arbeid te verrichten. Zij is op 8 juni 2011 niet bij [verzoekster] verschenen, omdat zij op 6 juni 2011 in het ziekenhuis in Nederland en in Polen was opgenomen. Hierdoor kon zij pas op 16 juni 2011 kennis nemen van de brief van 6 juni 2011 en kon zij hier pas 17 juni 2011 op reageren. Een vertrouwensbreuk is volledig te wijten aan [verzoekster]. [verweerster] heeft verzocht, wanneer de ontbinding wordt uitgesproken, rekening te houden met achterstallig loon, vakantiebijslag, vakantiedagen en met de zwangerschap van [verweerster].

5. De beoordeling van het verzoek

5.1. Het verzoek is ingediend voor het geval dat vast zou komen te staan dat de arbeidsovereenkomst in december 2010 niet met wederzijds goedvinden is beëindigd. Beoordeeld moet worden of er sprake is van een zodanige verandering in de omstandigheden dat sprake is van een gewichtige reden op grond van waarvan de arbeidsovereenkomst tussen partijen ontbonden dient te worden. Daarbij dient tevens beoordeeld te worden of het verzoek verband houdt met een opzegverbod.

5.2. Tussen partijen is niet in geschil dat [verweerster] op dit moment zwanger is. Tijdens de zwangerschap geldt een opzegverbod (artikel 7:670 lid 2 BW). [verzoekster] heeft gesteld dat de zwangerschap van [verweerster] niet de reden is dat zij om ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzoekt. Dit is door [verweerster] niet weersproken. Hoewel het opzegverbod tijdens zwangerschap niet meebrengt dat ook ontbinding van de arbeidsovereenkomst gedurende deze periode onmogelijk is, zal deze omstandigheid wel in het oordeel over de verzochte ontbinding worden meegewogen.

5.3. [verzoekster] stelt dat er, gelet op de verbroken relatie tussen [verweerster] en [A], het feit dat [verweerster] lang niet heeft geprotesteerd tegen de beëindiging van het dienstverband en het feit dat zij nooit feitelijk bij [verzoekster] heeft gewerkt, sprake is van een vertrouwensbreuk die een verandering in de omstandigheden die ontbinding van de arbeidsovereenkomst rechtvaardigt. [verweerster] heeft weersproken dat zij nooit feitelijk werkzaamheden heeft verricht. [verzoekster] heeft deze stelling niet nader onderbouwd, waardoor deze omstandigheid onvoldoende aannemelijk is gemaakt.

5.4. [verweerster] heeft lang niets van zich laten horen. Hoewel ongebruikelijk, is niet aannemelijk geworden dat er door deze omstandigheid een vertrouwensbreuk is ontstaan. De reden voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst ligt kennelijk vooral in de verbroken relatie, zoals ook [B] op de mondelinge behandeling heeft verklaard. Op de mondelinge behandeling is tevens gebleken dat tussen [verweerster] en [A] nog verschillende andere geschillen bestaan. Deze conflicten zullen een eventuele terugkeer van [verweerster] bij [verzoekster] bemoeilijken en het is niet uitgesloten dat voortzetting van de arbeidsovereenkomst uiteindelijk niet mogelijk zal blijken. Gelet op het strikte karakter van het opzegverbod tijdens zwangerschap, dat zelfs geldt bij beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming, worden deze omstandigheden echter onvoldoende geacht om de arbeidsovereenkomst nu reeds tijdens de zwangerschap te ontbinden. Het verzoek zal daarom worden afgewezen.

5.5. [verzoekster] zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten, aan de zijde van [verweerster] vastgesteld op € 71,00 aan griffierecht en € 400,00 aan salaris voor de gemachtigde (2 punten x € 200,00).

6. De beslissing

De kantonrechter:

wijst het verzoek tot voorwaardelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst af;

veroordeelt [verzoekster] in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van [verweerster] vastgesteld op € 71,00 aan verschotten en € 400,00 aan salaris voor de gemachtigde.

Deze beschikking is gegeven door mr. L.J. van Die en uitgesproken ter openbare terechtzitting.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature