< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verdachte heeft een gewoonte gemaakt van het in bezit hebben van kinderporno. Bij het bepalen van de straf laat de rechtbank in het nadeel van verdachte onder meer meewegen de lange periode waarin hij kinderpornografische afbeeldingen heeft verzameld (ruim 8 jaar), het feit dat hij hiervan een gewoonte heeft gemaakt, het aantal (meer dan 80.000) en soort afbeeldingen. alsook het feit dat hij is doorgegaan met het verzamelen van kinderpornografische afbeeldingen nadat de politie begin 2010 reeds computers, afbeeldingen en gegevensdragers bij hem in beslag had genomen. Verdachte heeft zich bewust getoond van het feit dat hij een zeer ernstig strafbaar feit heeft gepleegd en is bereid zich te laten behandelen. Rekening is gehouden met het feit dat verdachte als enigszins verminderd tot verminderd toerekeningsvatbaar moet worden aangemerkt. De rechtbank heeft aan verdachte opgelegd een gevangenisstraf voor de duur van vierentwintig maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk, met daaraan gekoppeld de bijzondere voorwaarde dat hij deelneemt aan een eventuele (ambulante) behandeling bij de forensische polikliniek De Waag of een vergelijkbare instelling.

UitspraakRECHTBANK DORDRECHT

Sector strafrecht

parketnummer: 11/860285-11 [Promis]

vonnis van de meervoudige kamer d.d. 4 augustus 2011

in de strafzaak tegen

[verdachte],

geboren te [plaats] [in] 1964,

wonende te [adres en woonplaats],

thans gedetineerd in de PI Midden Holland, HvB De Geniepoort, te Alphen aan den Rijn,

hierna: verdachte.

Raadsman mr. T.S. Kessel, advocaat te Dordrecht.

1 Onderzoek van de zaak

De zaak is inhoudelijk behandeld op de terechtzitting van 21 juli 2011, waarbij de officier van justitie, mr. J. Spaans, de verdachte en zijn raadsman hun standpunten kenbaar hebben gemaakt.

2 De tenlastelegging

De tenlastelegging is aangepast overeenkomstig artikel 314a van het Wetboek van Strafvordering. De aangepaste tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

1. in de periode van 1 oktober 2002 tot en met 31 december 2009 te Meerkerk en te Barendrecht kinderporno in het bezit heeft gehad en daarvan een gewoonte heeft gemaakt;

2. in de periode van 1 januari 2010 tot en met 18 april 2011 te Meerkerk kinderporno in het bezit heeft gehad en zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en met gebruikmaking van een communicatiedienst toegang heeft verschaft en daarvan een gewoonte heeft gemaakt.

3 De voorvragen

De dagvaarding voldoet aan alle wettelijke eisen en is dus geldig.

De rechtbank is bevoegd van het ten laste gelegde kennis te nemen.

De officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging.

Er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

4 De beoordeling van het bewijs

4.1 Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht de ten laste gelegde feiten wettig en overtuigend bewezen. Hij heeft zijn standpunt gebaseerd op de bekennende verklaringen van verdachte en de processen-verbaal van de politie Zuid-Holland-Zuid met betrekking tot de bij verdachte aangetroffen afbeeldingen en gegevensdragers.

4.2 Het standpunt van de verdediging

Volgens de raadsman is het requisitoir van de officier van justitie feitelijk geheel juist.

4.3 Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank heeft geconstateerd dat - nu verdachte de feiten heeft bekend - de situatie als bedoeld in artikel 359, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering, zich voordoet. De rechtbank kan derhalve volstaan met een opsomming van de bewijsmiddelen.

De rechtbank acht het onder 1 en 2 ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen op grond van:

- de bekennende verklaring van verdachte;

- het proces-verbaal van bevindingen d.d. 9 februari 2010;

- het proces-verbaal van bevindingen d.d. 15 april 2011;

- het proces-verbaal van bevindingen d.d. 15 april 2011;

- het proces-verbaal van bevindingen d.d. 15 april 2011;

- het proces-verbaal van bevindingen d.d. 15 april 2011;

- het proces-verbaal van bevindingen d.d. 20 april 2011;

- het proces-verbaal van bevindingen d.d. 20 april 2011.

4.4 De bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte

1.

in de periode van 1 oktober 2002 tot en met 31 december 2009

te Meerkerk, gemeente Zederik, en Barendrecht,

een groot aantal afbeeldingen en

gegevensdragers bevattende afbeeldingen, te weten

computers en USB-sticks en diskettes en harddisks

en cd-roms en/of DVD's in bezit heeft gehad,

terwijl op die afbeeldingen (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn,

waarbij telkens een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog

niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken

welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit:

het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren (met de penis en/of (een)

vinger(s)/hand en/of de tong en/of met (een) voorwerp(en) van het lichaam van

een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het betasten en/of likken en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen

en/of de borsten van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog

niet heeft bereikt

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die

kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij

deze perso(o)n(en) in (een) erotisch getinte houding(en) poseert/poseren die

niet bij haar/zijn/hun leeftijd past/passen en/of waarbij door het

camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van

deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de afbeeldingen/films

nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld gebracht worden waarbij

de afbeelding aldus een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt

tot seksuele prikkeling

en/of

het masturberen/ejaculeren door perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18

jaar nog niet heeft/hebben bereikt

van welk misdrijf hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

2.

in de periode van 1 januari 2010 tot en met 18 april 2011 te

Meerkerk, gemeente Zederik,

een groot aantal afbeeldingen en

gegevensdragers bevattende afbeeldingen, te weten

computers en USB-sticks en diskettes en harddisks

en cd-roms en/of DVD's in bezit heeft gehad,

en/of

zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en met gebruikmaking

van een communicatiedienst (internet) de toegang heeft verschaft,

terwijl op die afbeeldingen (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn,

waarbij telkens een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog

niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken

welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit:

het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren (met de penis en/of (een)

vinger(s)/hand en/of de tong en/of met (een) voorwerp(en) van het lichaam van

een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het betasten en/of likken en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen

en/of de borsten van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog

niet heeft bereikt

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die

kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij

deze perso(o)n(en) in (een) erotisch getinte houding(en) poseert/poseren die

niet bij haar/zijn/hun leeftijd past/passen en/of waarbij door het

camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van

deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de afbeeldingen/films

nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld gebracht worden waarbij

de afbeelding aldus een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt

tot seksuele prikkeling

en/of

het masturberen/ejaculeren door perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18

jaar nog niet heeft/hebben bereikt

van welk misdrijf hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt.

De rechtbank acht niet bewezen hetgeen meer of anders is ten laste gelegd. Verdachte zal daarvan worden vrijgesproken.

Voor zover in de bewezen verklaarde tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet geschaad in de verdediging.

5 De strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten. Het bewezenverklaarde levert op:

1.

EEN AFBEELDING EN EEN GEGEVENSDRAGER BEVATTENDE EEN AFBEELDING VAN EEN SEKSUELE GEDRAGING, WAARBIJ IEMAND DIE KENNELIJK DE LEEFTIJD VAN ACHTTIEN JAAR NOG NIET HEEFT BEREIKT, IS BETROKKEN OF SCHIJNBAAR IS BETROKKEN, IN HET BEZIT HEBBEN, TERWIJL VAN HET PLEGEN VAN DIT MISDRIJF EEN BEROEP OF GEWOONTE WORDT GEMAAKT.

2.

EEN AFBEELDING EN EEN GEGEVENSDRAGER BEVATTENDE EEN AFBEELDING VAN EEN SEKSUELE GEDRAGING, WAARBIJ IEMAND DIE KENNELIJK DE LEEFTIJD VAN ACHTTIEN JAAR NOG NIET HEEFT BEREIKT, IS BETROKKEN OF SCHIJNBAAR IS BETROKKEN, IN HET BEZIT HEBBEN, OF ZICH DAARTOE DOOR MIDDEL VAN EEN GEAUTOMATISEERD WERK OF DOOR GEBRUIKMAKING VAN EEN COMMUNICATIEDIENST DE TOEGANG DAARTOE VERSCHAFFEN, TERWIJL VAN HET PLEGEN VAN DIT MISDRIJF EEN BEROEP OF GEWOONTE WORDT GEMAAKT.

6 De strafbaarheid van de verdachte

6.1 Het rapport van de deskundige

Uit het door drs. A.H. Eenhoorn, GZ-psycholoog, over verdachte uitgebrachte rapport d.d. 29 juni 2011 blijkt onder meer het navolgende:

Verdachte heeft al van jongs af aan een seksuele voorkeur ontwikkeld voor minderjarige jongens in de leeftijdscategorie van twaalf tot veertien jaar. Hij heeft zijn seksuele gevoelens altijd in bedwang kunnen houden door maatschappelijk aanvaardbaar gedrag te vertonen, tot hij in het jaar 2007 in een min of meer door zichzelf gekozen sociaal isolement terecht kwam. Gedreven door seksuele lustgevoelens, waaraan verdachte vermoedelijk mede door alcoholmisbruik geen halt kon toeroepen, ging hij uiteindelijk over de grens en pleegde hij strafbare feiten door zich intensief via internet bezig te houden met het verzamelen van kinderpornografisch materiaal. De drang daartoe was zo sterk dat hij tot dwangmatig toe zeer grote hoeveelheden downloadde, ook van de leeftijdscategorieën die niet zijn seksuele voorkeur hadden. Verdachte is zich achteraf bewust van het ontoelaatbare van zijn gedrag en keurt dit ten stelligste af. Hij komt daarbij in conflict met zijn geweten en spreekt zichzelf boos en bestraffend toe. Dat hij zich schuldig is blijven maken aan de strafbare feiten moet dan ook worden bezien vanuit zijn seksueel afwijkend gedrag en de intensiteit van zijn pedoseksuele verlangens, waardoor hij niet langer in staat was zijn behoeften en verlangens adequaat en maatschappelijk geaccepteerd te kanaliseren. Op grond van het voorgaande kan verdachte voor het ten laste gelegde als enigszins tot verminderd toerekeningsvatbaar worden geacht.

6.2 Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank volgt de conclusies van voormeld rapport op grond van de onderbouwing ervan en legt deze ten grondslag aan haar beslissing. Zij is van oordeel dat op grond van het strafdossier, het verhandelde ter terechtzitting en het rapport van voornoemde deskundige, voldoende is komen vast te staan dat de ten laste gelegde en bewezen verklaarde feiten (slechts) in verminderde mate aan verdachte kunnen worden toegerekend.

De verminderde toerekeningsvatbaarheid sluit de strafbaarheid van de dader echter niet uit.

Nu overigens uit het onderzoek ter terechtzitting geen omstandigheden aannemelijk zijn geworden die de strafbaarheid uitsluiten, is verdachte strafbaar voor de door hem gepleegde strafbare feiten.

7 De strafoplegging

7.1 De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft op grond van hetgeen hij bewezen heeft geacht gevorderd aan verdachte op te leggen een gevangenisstraf voor de duur van vierentwintig maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren en met aftrek van de tijd die verdachte in verzekering en in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht. Aan de proeftijd dient als bijzondere voorwaarde te worden gekoppeld dat verdachte zich zal gedragen naar de aanwijzingen van de reclassering.

7.2 Het standpunt van de verdediging

De verdediging acht de eis van de officier van justitie te hoog, gelet op de houding van verdachte en gelet op de desastreuze gevolgen die een lange gevangenisstraf voor hem zou hebben. Indien verdachte langer gedetineerd blijft, is hij, volgens de raadsman, niet in staat zijn woonlasten en overige lasten te betalen. Hij zal dan zijn huis kwijtraken. Dit is, zo stelt de raadsman, een onwenselijke situatie, zeker nu verdachte behandeld dient te worden. De raadsman heeft verzocht een gevangenisstraf op te leggen, waarvan het onvoorwaardelijke gedeelte de duur van de periode die verdachte reeds in verzekering en in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht niet overschrijdt, eventueel aangevuld met een werkstraf.

7.3 Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank heeft de op te leggen straf bepaald op grond van de ernst van de feiten en de omstandigheden waaronder deze feiten zijn begaan en op grond van de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan is gebleken uit het onderzoek ter terechtzitting.

Daarbij is in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft een gewoonte gemaakt van het in bezit hebben van kinderporno, die hij onder andere tegen betaling heeft verkregen via internet. Kinderporno is bijzonder schadelijk voor de betrokken kinderen, omdat zij voor de vervaardiging ervan seksueel worden misbruikt en geëxploiteerd. Verdachte moet mede verantwoordelijk worden gehouden voor dit seksueel misbruik, zij het indirect, doordat hij, door kinderporno te verzamelen, heeft bijgedragen aan de instandhouding van de vraag hiernaar. Voor een effectieve bestrijding van kinderporno is het noodzakelijk om niet alleen degenen aan te pakken die kinderporno vervaardigen, maar zeker ook degenen die kinderporno verzamelen. De rechtbank is dan ook van oordeel dat sprake is van zeer ernstige feiten.

Bij het bepalen van de straf laat de rechtbank in het nadeel van verdachte meewegen de lange periode waarin hij kinderpornografische afbeeldingen heeft verzameld (ruim 8 jaar), het feit dat hij hiervan een gewoonte heeft gemaakt, alsook het aantal en de soort afbeeldingen. Bij verdachte zijn meer dan 80.000 foto- of filmbestanden aangetroffen met een kinderpornografische inhoud, waarbij soms sprake was van het seksueel binnendringen van een volwassen man bij een zeer jong kind met een geschatte leeftijd van twee tot drie jaar oud. Daarnaast laat de rechtbank in het nadeel van verdachte meewegen dat hij, nadat de politie begin 2010 reeds computers, afbeeldingen en gegevensdragers bij hem in beslag had genomen, is doorgegaan met het verzamelen van kinderpornografische afbeeldingen.

Bij het bepalen van de straf laat de rechtbank in het voordeel van verdachte meewegen dat hij, gelet op zijn houding gedurende het opsporingsonderzoek en tijdens de terechtzitting, zich bewust heeft getoond van het feit dat hij een zeer ernstig strafbaar feit heeft gepleegd. Bovendien heeft verdachte bij de politie onmiddellijk openheid van zaken gegeven en erkend in het bezit te zijn van kinderporno. Ook weegt mee dat verdachte de bereidheid heeft getoond zich te laten behandelen.

De rechtbank houdt bij het bepalen van de straf voorts rekening met de rapportage van drs. A.H. Eenhoorn, GZ-psycholoog, d.d. 29 juni 2011, waaruit blijkt dat verdachte voor de hem ten laste gelegde feiten als enigszins verminderd tot verminderd toerekeningsvatbaar kan worden beschouwd. Drs. Eenhoorn heeft geadviseerd verdachte, als bijzondere voorwaarde bij een gedeeltelijk voorwaardelijke gevangenisstraf, een ambulante behandeling te laten volgen voor zijn seksueel probleemgedrag bij een forensische instelling, zoals forensische polikliniek De Waag, met toezicht van de reclassering.

Alles afwegende is de rechtbank van oordeel dat het opleggen van een gevangenisstraf, gelet op de ernst van de feiten, passend en geboden is. De rechtbank zal een gedeelte hiervan in voorwaardelijke vorm opleggen om verdachte er van te weerhouden zich in de toekomst wederom schuldig te maken aan dergelijke feiten en om behandeling van verdachte en toezicht op zijn handelen mogelijk te maken in het kader van een op te leggen bijzondere voorwaarde. Daarbij zal de proeftijd op twee jaren worden gesteld.

Gelet op het voorgaande zal de rechtbank, conform de eis van de officier van justitie, aan verdachte een gevangenisstraf opleggen voor de duur van vierentwintig maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk, met daaraan gekoppeld de bijzondere voorwaarde dat verdachte zich gedurende de proeftijd dient te gedragen naar de aanwijzingen en voorschriften die worden gegeven door of namens de reclassering, ook als dit inhoudt een eventuele (ambulante) behandeling bij de forensische polikliniek De Waag of een vergelijkbare instelling.

8 Het beslag

8.1 De vordering van de officier van justitie

Op de personal computer, merk onbekend, type midi tower, met het laatst bekende IP-adres [IP-adres], met daarin een harde schijf van het merk Western Digital, type WD2500KS, serienummer [serienummer], zijn geen bestanden met een kinderpornografische inhoud aangetroffen. De officier van justitie heeft dan ook gevorderd dat deze personal computer wordt teruggegeven aan verdachte.

8.2 Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft zich niet uitgelaten over de in beslag genomen goederen.

8.3 Het oordeel van de rechtbank

Nu op de personal computer, merk onbekend, type midi tower, met het laatst bekende IP-adres [IP-adres], met daarin een harde schijf van het merk Western Digital, type WD2500KS, serienummer [SERIENUMMER], geen bestanden met een kinderpornografische inhoud zijn aangetroffen, zal de rechtbank gelasten dat deze aan verdachte wordt teruggegeven. Van de overige in beslag genomen goederen heeft verdachte afstand gedaan.

9 De wettelijke voorschriften

De opgelegde straf berust op de artikelen 14a, 14b, 14c, 14d, 57 en 240b van het Wetboek van Strafrecht , zoals deze artikelen luidden ten tijde van de bewezenverklaring.

10 De beslissing

De rechtbank:

- verklaart het ten laste gelegde bewezen op de wijze als hierboven onder 4.4 is omschreven;

- spreekt verdachte vrij van wat meer of anders is ten laste gelegd;

- verklaart dat het bewezenverklaarde de onder 5 vermelde strafbare feiten oplevert;

- verklaart verdachte strafbaar;

- veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 24 (vierentwintig) maanden, waarvan 6 (zes) maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 (twee) jaren;

- bepaalt dat het voorwaardelijke deel van de straf niet ten uitvoer wordt gelegd, tenzij de rechter tenuitvoerlegging gelast:

* omdat verdachte zich voor het einde van de proeftijd schuldig maakt aan een strafbaar feit;

* omdat de verdachte ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit geen medewerking verleent aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of niet een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbiedt;

* omdat verdachte tijdens de proeftijd de bijzondere voorwaarden niet heeft nageleefd;

- stelt als bijzondere voorwaarden:

* dat verdachte zich tijdens de proeftijd moet gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen die worden gegeven door of namens de reclassering, ook als dit inhoudt een eventuele (ambulante) behandeling bij forensische polikliniek De Waag of een vergelijkbare instelling;

- beveelt dat de tijd die door verdachte voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht in mindering wordt gebracht bij de tenuitvoerlegging van het onvoorwaardelijke deel van de opgelegde gevangenisstraf;

- gelast de teruggave aan verdachte van het inbeslaggenomen voorwerp, te weten een personal computer, merk onbekend, type midi tower, met het laatst bekende IP-adres [IP-adres], met daarin een harde schijf van het merk Western Digital, type WD2500KS, serienummer [SERIENUMMER].

Dit vonnis is gewezen door mr. drs. T.F. van der Lugt, voorzitter, mr. M.A.C. Prins en mr. A.M. van Kalmthout, rechters, in tegenwoordigheid van mr. E. Lunenberg griffier en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 4 augustus 2011.

BIJLAGE I: De tenlastelegging

1.

hij in of omstreeks de periode van 1 oktober 2002 tot en met 31 december 2009

te Meerkerk, gemeente Zederik en/of Barendrecht, in elk geval in Nederland,

één of meermalen (telkens) een (groot aantal) afbeelding(en) en/of (een)

gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en), te weten één of meer

computer(s) en/of (een) USB-stick(s) en/of diskette(s) en/of (een) harddisk(s)

en/of (een) cd-rom(s) en/of (een) DVD('s) in bezit heeft gehad,

terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn,

waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog

niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken

welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit:

het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren (met de penis en/of (een)

vinger(s)/hand en/of de tong en/of met (een) voorwerp(en) van het lichaam van

een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het betasten en/of likken en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen

en/of de borsten van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog

niet heeft bereikt

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die

kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij

deze perso(o)n(en) in (een)(erotisch getinte) houding(en) poseert/poseren die

niet bij haar/zijn/hun leeftijd past/passen en/of waarbij door het

camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van

deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s)

nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld gebracht worden (waarbij)

de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt

tot seksuele prikkeling

en/of

het masturberen/ejaculeren door perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18

jaar nog niet heeft/hebben bereikt

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

2.

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2010 tot en met 18 april 2011 te

Meerkerk, gemeente Zederik, in elk geval in Nederland,

één of meermalen (telkens) een (groot aantal) afbeelding(en) en/of (een)

gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en), te weten één of meer

computer(s) en/of (een) USB-stick(s) en/of diskette(s) en/of (een) harddisk(s)

en/of (een) cd-rom(s) en/of (een) DVD('s) in bezit heeft gehad,

en/of

zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking

van een communicatiedienst (internet) de toegang heeft verschaft,

terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn,

waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog

niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken

welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit:

het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren (met de penis en/of (een)

vinger(s)/hand en/of de tong en/of met (een) voorwerp(en) van het lichaam van

een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het betasten en/of likken en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen

en/of de borsten van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog

niet heeft bereikt

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die

kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij

deze perso(o)n(en) in (een)(erotisch getinte) houding(en) poseert/poseren die

niet bij haar/zijn/hun leeftijd past/passen en/of waarbij door het

camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van

deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s)

nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld gebracht worden (waarbij)

de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt

tot seksuele prikkeling

en/of

het masturberen/ejaculeren door perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18

jaar nog niet heeft/hebben bereikt

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een beroep en/of gewoonte

heeft gemaakt;

Parketnummer: 11/860285-11

Vonnis d.d. 4 augustus 2011


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature