< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

KORT GEDING OVER DOMEINNAAM ministerpresidentrutte.nl

Gedaagde weigert die domeinnaam aan de Staat over te dragen.

Gedaagde maakt naar het oordeel van de voorzieningenrechter misbruik van de bevoegdheid tot registratie en instandhouding van de domeinnaam ministerpresidentrutte.nl.

Als gedaagde zijn gedachtegoed via internetsites aan de man wil brengen, dient hij dat te doen op eigen kracht en niet via de domeinnaam van een website die het publiek bezoekt om informatie over minister-president Rutte te krijgen.

Naast misbruik van bevoegdheid is tevens sprake van onrechtmatig handelen van gedaagde. Het feit dat gedaagde bezoekers van www.ministerpresidentrutte.nl doorgeleidt naar www.klokkenluider.nl brengt het risico met zich dat de minister-president en de Staat worden geassocieerd met verdachtmakingen op die site.

Het enkel vasthouden van een domeinnaam om de Staat te beletten die voor haar van belangzijnde domeinnaam te registeren, levert ook misbruik van bevoegdheid op. Dat wordt niet anders indien de domeinnaam zou zijn geregistreerd met het enkele oogmerk die te zijner tijd met winst aan de Staat te verkopen.

Uitspraakvonnis

RECHTBANK HAARLEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 183623 / KG ZA 11-327

Vonnis in kort geding van 1 september 2011

in de zaak van

DE STAAT DER NEDERLANDEN (MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN),

gevestigd te ’s-Gravenhage,

eiser in conventie,

verweerder in reconventie,

advocaat mr. W. Heemskerk te ’s-Gravenhage,

tegen

[A],

wonende te [plaats],

gedaagde in conventie,

eiser in reconventie,

verschenen in persoon.

Partijen zullen hierna de Staat en [A] genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding met producties waaronder een volmacht van de minister-president drs. M. Rutte om mede namens hem (persoonlijk) de domeinnaam ministerpresidentrutte.nl in rechte op te eisen voor eigen gebruik

- de conclusie van antwoord, houdende eis in reconventie, met producties

- de mondelinge behandeling

- de pleitnota van de Staat.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. In 2006 heeft de Voorlichtingsraad, waarvan de directeuren Voorlichting van alle ministeries deel uitmaken, besloten om direct na bekendmaking van een nieuw kabinet voor alle nieuwe bewindslieden domeinnamen te registreren in een vaste naamgevingsconventie. Die naamgevingsconventie houdt in dat de functie, eventuele voorvoegsel(s) van de achternaam en de achternaam zonder spaties worden geregistreerd. De desbetreffende domeinnaam c.q. website linkt door naar de persoonlijke pagina van de bewindspersoon op de website www.rijksoverheid.nl.

2.2. Na het aantreden van het kabinet Rutte op 14 oktober 2010 heeft het ministerie van Algemene Zaken geprobeerd voor de nieuwe bewindslieden volgens de onder 2.1 genoemde conventie bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) domeinnamen te registreren. Daarbij is gebleken dat een aantal van die domeinnamen door derden was geregistreerd. De domeinnaam ministerpresidentrutte.nl bleek op 28 maart 2010 te zijn geregistreerd door [A].

2.3. [A] heeft bewerkstelligd dat degene die ministerpresidentrutte.nl intikt wordt doorgelinkt naar een andere website. Thans is dat de website www.klokkenluideronline.nl.

2.4. Op de website www.klokkenluideronline.nl staan onder meer de volgende teksten te lezen.

[B]: geestesziek en zwaar crimineel

(…) een harde bron vertelt uit de eerste hand dat [B] samen met andere hoogwaardigheidsbekleders – we hebben meerdere namen – aanwezig was bij de ‘feestelijke’ lustmoord op [C] in de nacht van 30 april op 1 mei 1999. (…) [B] blijkt ook banden te onderhouden met de vastgoed-mafia via een voormalige ‘lijfwacht’ uit zijn Delftsche jaren die de opvallende naam draagt [D], thans partner bij [bedrijf] aan de Amsterdamse Zuidas.(…)

en

‘Koninklijk’ pedo-netwerk rond [E]?

(…) Het spectaculaire nieuws is nu dat … nee, dat geloof je toch werkelijk niet, maar het heeft er toch alle schijn van, nee, het moet wel zo zijn dat… ook prins [F] deel uitmaakte van dit netwerk! (…) Dat zou dus betekenen dat [F] ook aanwezig zou kunnen zijn geweest bij de ‘sinistere seksfeesten’ in de flat van Van R. in Amsterdam-Noord waarbij (De Telegraaf) minderjarige kinderen werden ingezet die speciaal uit Oost-Europa werden geïmporteerd om te worden misbruikt. (…)

2.5. Bij brief van 19 oktober 2010 heeft de Rijksvoorlichtingsdienst [A] verzocht de domeinnaam ministerpresidentrutte.nl tegen vergoeding van de registratiekosten op naam van de rijksoverheid te doen stellen.

2.6. [A] heeft daarop bij brief van 27 oktober 2010 onder meer het volgende geantwoord.

Regeren is vooruitzien. De domeinnaam heb ik geclaimd omdat ik graag een bijdrage lever, in dit geval via de politiek, aan de verhoging van het menselijk bewustzijn. Daarom heb ik de domeinnaam ook doorgelinkt naar klokkenluideronline.nl van [G]. Ik had de domeinnaam aan elke andere bewustzijnsverhogende website kunnen koppelen, maar ik heb gekozen voor klokkenluideronline.nl omdat deze website een mooi instapmodel is voor de gemiddelde Nederlander, dus ook de gemiddelde politicus, die in mijn ogen nog in een diepe roes verkeerd. Corruptie, pedofilie, en alles wat het daglicht niet kan verdragen, in Nederland vieren deze zaken hoogtij. Als mensen nu dus via ministerpresidentrutte.nl op zoek gaan naar de website van de rijksoverheid, zal men uitkomen op klokkenluideronline.nl, alwaar men kan beginnen aan de bewustzijnsverhogende reis. Deze reis begint met het inzien dat de kern van dit land behoorlijk verrot is, en wilt men naar een betere, vreedzame wereld, dan zal deze verrotte kern geschoond moeten worden en vervangen dienen te worden door mensen met hart voor een betere wereld.

(…)

Kortom, “vriendenprijzen” blijken nu niet bepaald “vrienden” op te leveren als we het hebben over de relatie tussen de burger en de overheid, zo leert de ervaring. Daarom kom ik met een “vijandelijke” DING-FLOF-BIPS vraagprijs van € 88.888,88. Misschien dat daar dan wel wat van geleerd wordt, wat mij betreft op alle mogelijke fronten.

Met vriendelijke groet,

HET VOLK,

Namens deze,

2.7. Bij brief van 8 juli 2011 heeft de advocaat van de Staat [A] opnieuw benaderd en hem verzocht en gesommeerd medewerking te verlenen aan de overdracht van de domeinnaam ministerpresidentrutte.nl aan de Staat. Daarop heeft [A] bij e-mail van 14 juli 2011 aangeboden de domeinnaam over te dragen tegen betaling door de Staat van een bedrag van EUR 6.000,--.

2.8. De advocaat van de Staat heeft [A] daarop bij brief van 15 juli 2011 bericht dat dat voorstel onaanvaardbaar was en aangekondigd een kort geding tegen hem aan te spannen.

2.9. [A] heeft daarop bij e-mail van 16 juli 2011 nog een nader schikkingsvoorstel gedaan inhoudende dat hij bereid was de domeinnaam aan de Staat over te dragen tegen betaling van EUR 2.500,--.

2.10. In 2007 heeft de Staat aan www.geenstijl.nl een bedrag van EUR 2.500,-- betaald voor de overdracht van de domeinnaam www.ministerplasterk.nl.

3. Het geschil

3.1. De Staat vordert dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad,

3.1.1. [A] op straffe van verbeurte van een dwangsom zal veroordelen de domeinnaam ministerpresidentrutte.nl binnen vijf werkdagen over te dragen aan de Staat,

3.1.2. zal bepalen dat, indien [A] nalaat tijdig aan de veroordeling onder 3.1.1. te voldoen, het te wijzen vonnis dezelfde kracht heeft als een in wettige vorm opgemaakte akte van overdracht van de domeinnaam ministerpresidentrutte.nl door [A] aan de Staat,

3.1.3. [A] zal veroordelen in de kosten van het geding en in dat kader de nakosten vooraf zal begroten op EUR 131,-- zonder betekening en EUR 199,-- in geval van betekening van de uitspraak.

3.2. [A] voert verweer.

3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. Het geschil in reconventie

4.1. [A] heeft in zijn conclusie van antwoord de voorzieningenrechter verzocht de Staat te veroordelen om voor de overdracht van de domeinnaam ministerpresidentrutte.nl EUR 2.500,-- aan hem te betalen en tot vergoeding van de door hem gemaakte proceskosten.

4.2. De Staat voert verweer.

4.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

5. De beoordeling in conventie

5.1. [A] betwist dat de Staat een spoedeisend belang heeft bij zijn vordering, aangezien hij na de briefwisseling van oktober 2010 gedurende acht maanden niets meer van de Staat heeft vernomen en de Staat pas bij de brief van 8 juli 2011 weer contact met hem heeft gezocht.

5.2. Ten aanzien van het spoedeisend belang heeft de Staat toegelicht dat, nadat bij het aantreden van het nieuwe kabinet op 14 oktober 2010 was gebleken dat de domeinnamen van een aantal bewindspersonen al door derden waren geregistreerd, is besloten geen bedragen meer aan de houders van domeinnamen van bewindslieden te betalen, omdat voor dergelijke betalingen geen juridische grondslag bestaat. Omdat hier de verhouding tussen overheid en burgers in het geding is, is eerst is geprobeerd via een buitengerechtelijk traject de houders van de desbetreffende domeinnamen ertoe te bewegen die vrijwillig over te dragen aan de Staat. Een aantal van hen heeft dat gedaan. Vervolgens is ervoor gekozen niet tegen alle overgebleven domeinnaamhouders een kort geding te starten, maar een zaak te selecteren om voorbeeldjurisprudentie te verkrijgen die aan anderen zou kunnen worden voorgehouden. Daartoe is begin januari 2011 aan één van de domeinnaamhouders een laatste sommatie en een concept-kortgedingdagvaarding toegezonden. Die domeinnaamhouder heeft de desbetreffende domeinnaam uiteindelijk tegen vergoeding van de registratiekosten aan de Staat overgedragen. Daarna is één van de overgebleven domeinnaamhouders op vordering van de Staat in kort geding bij verstek tot overdracht veroordeeld. Aangezien een verstekvonnis niet als voorbeeldjurisprudentie kan dienen, is tegen de laatste twee domeinnaamhouders, onder wie [A], een kort geding aanhangig gemaakt.

5.3. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is in de door de Staat geschetste omstandigheden het enkele tijdsverloop onvoldoende grond om aan te nemen dat de Staat geen spoedeisend belang meer heeft bij de onderhavige vordering.

5.4. De Staat legt aan zijn vordering ten grondslag dat [A] door de domeinnaam ministerpresidentrutte.nl te registreren en te weigeren die aan de Staat over te dragen, zich schuldig maakt aan misbruik van bevoegdheid, aangezien hij volgens de Staat geen enkel rechtens te respecteren belang heeft bij de domeinnaam. Voorts stelt de Staat dat [A] onrechtmatig jegens hem handelt, omdat de Staat niet geassocieerd wil worden met hetgeen te lezen is op de websites waarnaar de bezoeker van www.ministerpresidentrutte.nl wordt doorgelinkt.

5.5. [A] heeft aangevoerd dat hij wel degelijk een rechtens te respecteren belang heeft bij het gebruik van de domeinnaam ministerpresidentrutte.nl en dat dat belang zwaarder weegt dan het belang van de Staat bij overdracht van de domeinnaam. Ter toelichting voert hij aan dat hij de website www.ministerpresidentrutte.nl gebruikt om aandacht te vragen voor diverse maatschappelijke misstanden en misstanden in de Nederlandse politiek. “De Staat blijkt steeds minder rechtvaardig op te treden, waarbij onschuldige Lucia’s met vervalst bewijs voor jaren in de gevangenis belanden, terwijl plunderende bankiers en hooggeplaatste pedofielen de wind uit de zeilen wordt genomen”, aldus [A]. Hij betwist dat hij verwarring wekt door de wijze waarop hij de domeinnaam ministerpresidentrutte.nl gebruikt. [A] stelt hieromtrent: “Ik zet mensen op het goede been. Ik zaai geen verwarring, ik zaai verheldering waarbij bewustzijnsverhoging de achterliggende gedachte is”.

5.6. Voorts betwist [A] dat hij onrechtmatig handelt jegens de Staat doordat de minister-president of de Staat in verband zal worden gebracht met de uitlatingen op de websites waarnaar via www.ministerpresidentrutte.nl wordt doorgelinkt. Volgens [A] zal, gelet op de inhoud van die websites, niemand denken dat de Staat of minister-president Rutte daarvoor of voor het doorlinken naar die websites verantwoordelijk is.

5.7. De voorzieningenrechter overweegt als volgt. In artikel 3:13 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) is bepaald dat degene aan wie een bevoegdheid toekomt die bevoegdheid niet kan inroepen voor zover hij haar misbruikt. Lid 2 van voormeld artikel bepaalt dat een bevoegdheid onder meer kan worden misbruikt in geval men, in aanmerking nemende de onevenredigheid tussen het belang bij de uitoefening en het belang dat daardoor wordt geschaad, naar redelijkheid niet tot die uitoefening had kunnen komen. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter doet een dergelijke situatie zich hier voor.

5.8. De Staat heeft kort na 14 oktober 2010 voor de meeste bewindslieden volgens de onder de feiten beschreven naamgevingsconventie domeinnamen kunnen registreren om het publiek over die bewindslieden te informeren via hun persoonlijke websites. De domeinnaam ministerpresidentrutte.nl is echter al door [A] geregistreerd en hij is niet bereid die tegen vergoeding van de registratiekosten aan de Staat over te dragen. Aldus wordt mede door [A] de Staat de mogelijkheid ontnomen om voor alle bewindslieden gelijksoortige - en daarmee gemakkelijk te vinden - domeinnamen te registreren. Daarmee blokkeert hij de informatievoorziening van het publiek aangaande de minister-president via ministerpresidentrutte.nl.

5.9. Het feitelijk gebruik dat [A] maakt van de domeinnaam is dat hij de bezoekers van de website www.ministerpresidentrutte.nl doorgeleidt naar andere websites, thans www.klokkenluideronline.nl. Hij doet dat om diverse vermeende misstanden onder de aandacht van het publiek te brengen. Aldus schept hij voor bezoekers van de website www.ministerpresidentrutte.nl echter een verwarrende situatie. Zij verwachten immers informatie aan te treffen van de overheid over de minister-president. [A] heeft voorts geen feiten of omstandigheden aangevoerd op grond waarvan zou moeten worden aangenomen dat het noodzakelijk is om voor het doel dat hem voor ogen staat juist de domeinnaam ministerpresidentrutte.nl te gebruiken en dat er voor hem geen andere mogelijkheden zijn om zijn gedachtegoed via internet te verspreiden. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter bestaan daarvoor voldoende alternatieven.

5.10. Bij de hiervoor geschetste stand van zaken is vooralsnog aannemelijk dat [A] misbruik maakt van de bevoegdheid tot registratie en instandhouding van de domeinnaam ministerpresidentrutte.nl. Gelet op de onevenredigheid, die blijkt uit hetgeen hiervoor is overwogen, tussen het belang van de Staat bij het gebruik van de domeinnaam ministerpresidentrutte.nl en [A]’s belang bij die aanduiding, kan [A] niet in redelijkheid die domeinnaam ten nadele van de Staat blokkeren. Uiteraard staat het [A], binnen de grenzen van het recht, vrij om aandacht te vragen voor zijn ideeën. In de thans bestaande situatie lift [A] daarvoor mee op de naamsbekendheid en de positie van de minister-president. Als hij zijn gedachtegoed via internetsites aan de man wil brengen, dient hij dat te doen op eigen kracht en niet via de domeinnaam van een website die het publiek bezoekt om informatie over minister-president Rutte te krijgen.

5.11. Naast misbruik van bevoegdheid is hier naar het oordeel van de voorzieningenrechter tevens sprake van onrechtmatig handelen van [A]. Zoals onder 2.4 is vermeld wordt op de website www.klokkenluideronline.nl onder meer gesuggereerd dat diverse (meer of minder bekende) personen zich schuldig hebben gemaakt aan of betrokken zijn bij zeer ernstige misdrijven. Wat de status is van de uitlatingen op www.klokkenluideronline.nl is in dit kort geding niet aan de orde. Het enkele feit dat [A] de bezoekers van www.ministerpresidentrutte.nl doorgeleidt naar www.klokkenluideronline.nl brengt het risico met zich dat de minister-president en de Staat worden geassocieerd met de verdachtmakingen op die website. De wijze waarop [A] gebruik maakt van de domeinnaam ministerpresidentrutte.nl is daarom te kwalificeren als strijdig met de in het maatschappelijk verkeer in acht te nemen zorgvuldigheid.

5.12. Nu [A], zoals onder 5.8 werd overwogen, de Staat belemmert in de informatievoorziening van het publiek, heeft de Staat een rechtens te respecteren belang bij de gevorderde overdracht van de domeinnaam ministerpresidentrutte.nl.

5.13. Ten overvloede merkt de voorzieningenrechter nog op dat, indien [A] de bezoekers van www.ministerpresidentrutte.nl niet zou doorgeleiden naar een andere website, maar de domeinnaam slechts zou vasthouden om de Staat te beletten deze te registreren, eveneens sprake zou zijn van misbruik van bevoegdheid in de zin van artikel 3:13 BW . In die situatie zou [A] de bevoegdheid de domeinnaam te registreren immers uitoefenen met geen ander doel dan de Staat te schaden of met een ander doel dan waarvoor zij is verleend. Dat laatste zou ook aan de orde zijn indien [A] de domeinnaam zou hebben geregistreerd met het enkele oogmerk - hetgeen [A] heeft ontkend - die te zijner tijd met winst aan de Staat - en daarmee ten koste van de gemeenschap - te verkopen.

5.14. [A] heeft nog aangevoerd dat van de Staat mag worden verwacht dat in de naamgevingsconventie niet ‘ministerpresident’, maar de juiste spelling, te weten ‘minister-president, wordt gebruikt en dat de domeinnaam ‘minister-presidentRutte’ nog wel vrij is. De Staat heeft daaromtrent aangevoerd dat volgens de naamgevingsconventie koppeltekens in domeinnamen zoveel mogelijk zijn vermeden ter voorkoming van fouten en misverstanden. Wat daarvan zij, de omstandigheid dat de Staat ook had kunnen kiezen voor de juiste spelling van ‘minister-president’ doet niet af aan hetgeen 5.10 tot en met 5.12 werd overwogen. Dat geldt evenzeer voor het feit dat, zoals [A] heeft aangevoerd, de vindbaarheid via Google van de persoonlijke pagina van de minister-president uitstekend is.

5.15. Al het voorgaande voert tot de slotsom dat de gevorderde overdracht van de domeinnaam ministerpresidentrutte.nl voor toewijzing vatbaar is. Om executiegeschillen te voorkomen zal aan [A] een termijn worden gegund van veertien dagen na betekening van dit vonnis om de domeinnaam aan de Staat over te dragen. De gevorderde dwangsom zal worden beperkt als volgt. De vordering onder 3.1.2 is eveneens voor toewijzing vatbaar.

5.16. [A] zal als de grotendeels in het ongelijk te stellen partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van de Staat worden begroot op:

- dagvaarding EUR 90,81

- griffierecht 560,00

- salaris advocaat 816,00

Totaal EUR 1.466,81

6. De beoordeling in reconventie

[A] heeft in zijn conclusie van antwoord verzocht de Staat te veroordelen om aan hem EUR 2.500,-- te betalen voor de overdracht van de domeinnaam ministerpresidentrutte.nl. Voor zover hij daarmee beoogt een vordering in reconventie in te stellen, moet [A] daarin niet-ontvankelijk worden verklaard, aangezien voor het instellen van een vordering in reconventie de tussenkomst van een advocaat vereist is. [A] zal worden veroordeeld in de kosten van het geding in reconventie. De Staat wordt geacht in verband met de eis in reconventie geen extra kosten te hebben gemaakt, zodat die kosten zullen worden begroot op nihil.

7. De beslissing

De voorzieningenrechter

in conventie

7.1. veroordeelt [A] om binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis de domeinnaam ministerpresidentrutte.nl over te dragen aan de Staat,

7.2. bepaalt dat [A] een dwangsom verbeurt van EUR 500,-- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat hij in gebreke blijft aan de veroordeling onder 7.1 te voldoen, zulks tot een maximum van EUR 100.000,--,

7.3. bepaalt dat dit vonnis, indien [A] nalaat tijdig aan de onder 7.1 uitgesproken veroordeling te voldoen, dezelfde kracht zal hebben als een in wettige vorm opgemaakte akte van overdracht van de domeinnaam ministerpresidentrutte.nl door [A] aan de Staat,

7.4. veroordeelt [A] in de proceskosten, aan de zijde van de Staat tot op heden begroot op EUR 1.466,81,

7.5. veroordeelt [A] tevens in de nakosten, aan de zijde van de Staat bepaald op EUR 131,-- voor nasalaris advocaat, te vermeerderen, voor het geval betekening van dit vonnis heeft plaatsgevonden en nodig is geweest, met EUR 68,-- voor nasalaris advocaat,

7.6. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

7.7. wijst het meer of anders gevorderde af,

in reconventie

7.8. verklaart [A] niet-ontvankelijk in zijn vordering,

7.9. veroordeelt [A] in de proceskosten, aan de zijde van de Staat begroot op nihil.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.J. van der Meer en in het openbaar uitgesproken op 1 september 2011.?


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature