Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

De verdachte is met een hogere snelheid dan ter plaatse was toegestaan een kruising genaderd zonder zich ervan te vergewissen dat deze vrij was, is door rood licht gereden en de kruising opgereden en vervolgens tegen een ander motorrijtuig gebotst. Ten gevolge van zijn rijgedrag heeft een ernstig verkeersongeval plaatsgevonden waardoor aan het slachtoffer lichamelijk letsel is toegebracht.

Het hof veroordeelt de verdachte tot een taakstraf in de vorm van een werkstraf voor de duur van 60 uren, waarvan 30 uren voorwaardelijk. Tevens ontzegt het hof de verdachte onder voorwaarden de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen voor de duur van 6 maanden.

UitspraakRolnummer: 22-003527-10

Parketnummer: 09-610002-10

Datum uitspraak: 16 mei 2011

TEGENSPRAAK

Gerechtshof te 's-Gravenhage

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank 's-Gravenhage van 15 juni 2010 in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1947,

adres: [adres].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep van dit hof van 2 mei 2011.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de verdachte naar voren is gebracht.

Procesgang

In eerste aanleg is de verdachte ter zake van het primair tenlastegelegde veroordeeld tot een taakstraf in de vorm van een werkstraf voor de duur van 50 uren, subsidiair 25 dagen hechtenis, alsmede tot een ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen voor de duur van 6 maanden waarvan 3 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren.

De verdachte heeft tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

primair

hij op of omstreeks 02 oktober 2009 te Pijnacker, gemeente Pijnacker-Nootdorp, als verkeersdeelnemer, namelijk als bestuurder van een motorrijtuig, daarmede rijdende over de weg, de [weg A] zich zodanig heeft gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval heeft plaatsgevonden door roekeloos, in elk geval zeer, althans aanmerkelijk, onvoorzichtig en/of onoplettend, als volgt te handelen:

hij, verdachte aldaar,

- niet de nodige voorzichtigheid in acht heeft genomen en/of onvoldoende aandacht heeft gehad voor het verkeer en/of de verkeerssituatie ter plaatse en/of (vervolgens)

- heeft gereden met een snelheid van ongeveer 60 kilometer per uur, althans met een hogere snelheid dan de ter plaatse geldende maximumsnelheid van 50 kilometer per uur en/of (vervolgens)

- met die te hoge snelheid de kruising van de [weg B] met de [weg A] is genaderd en opgereden zonder zich ervan te vergewissen dat de kruising vrij van verkeer was en/of (vervolgens)

- de kruising van voornoemde weg is genaderd en opgereden en (daarbij) een voor zijn rijrichting rood licht uitstralend verkeerslicht, welke geruime tijd rood licht uitstraalde, heeft genegeerd tengevolge waarvan hij met zijn motorrijtuig tegen een zich op die kruising bevindende auto is gebotst, waardoor een ander (genaamd [aangeefster]) zwaar lichamelijk letsel, te weten een ellepijpfractuur en/of een spaakbeenfractuur en/of een breuk in haar middenhandsbeentje, of zodanig lichamelijk letsel werd toegebracht, dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van de normale bezigheden is ontstaan;

subsidiair

hij op of omstreeks 02 oktober 2009 te Pijnacker, gemeente Pijnacker-Nootdorp, als bestuurder van een voertuig (auto), daarmee rijdende op de weg, de [weg A], als volgt heeft gehandeld:

hij, verdachte aldaar,

- niet de nodige voorzichtigheid in acht heeft genomen en/of onvoldoende aandacht heeft gehad voor het verkeer en/of de verkeerssituatie ter plaatse en/of (vervolgens)

- heeft gereden met een snelheid van ongeveer 60 kilometer per uur, althans met een hogere snelheid dan de ter plaatse geldende maximumsnelheid van 50 kilometer per uur en/of (vervolgens)

- met die te hoge snelheid de kruising van de [weg B] met de [weg A] is genaderd en opgereden zonder zich ervan te vergewissen dat de kruising vrij van verkeer was en/of (vervolgens)

- de kruising van voornoemde weg is genaderd en opgereden en (daarbij) een voor zijn rijrichting rood licht uitstralend verkeerslicht, welke geruime tijd rood licht uitstraalde, heeft genegeerd tengevolge waarvan hij met zijn motorrijtuig tegen een zich op die kruising bevindende auto is gebotst, waardoor een ander (genaamd [aangeefster]) zwaar lichamelijk letsel heeft bekomen, door welke gedraging(en) van verdachte gevaar op die weg werd veroorzaakt, althans kon worden veroorzaakt, en/of het verkeer op die weg werd gehinderd, althans kon worden gehinderd.

Het vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven omdat het hof zich daarmee niet verenigt.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het primair tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

hij op 02 oktober 2009 te Pijnacker, gemeente Pijnacker-Nootdorp, als verkeersdeelnemer, namelijk als bestuurder van een motorrijtuig, daarmede rijdende over de weg, de [weg A] zich zodanig heeft gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval heeft plaatsgevonden door onoplettend, als volgt te handelen:

dat hij, verdachte aldaar,

- niet de nodige voorzichtigheid in acht heeft genomen en onvoldoende aandacht heeft gehad voor het verkeer en de verkeerssituatie ter plaatse en vervolgens

- heeft gereden met een hogere snelheid dan de ter plaatse geldende maximumsnelheid van 50 kilometer per uur en vervolgens

- met die te hoge snelheid de kruising van de [weg B] met de [weg A] is genaderd en opgereden zonder zich ervan te vergewissen dat de kruising vrij van verkeer was en vervolgens

- de kruising van voornoemde weg is genaderd en opgereden en (daarbij) een voor zijn rijrichting rood licht uitstralend verkeerslicht, heeft genegeerd ten gevolge waarvan hij met zijn motorrijtuig tegen een zich op die kruising bevindende auto is gebotst, waardoor een ander genaamd [aangeefster] zwaar lichamelijk letsel, te weten een ellepijpfractuur en een spaakbeenfractuur en een breuk in haar middenhandsbeentje werd toegebracht.

Hetgeen meer of anders is tenlastegelegd, is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet geschaad in de verdediging.

Bewijsvoering

Het hof grondt zijn overtuiging dat de verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat en die reden geven tot de bewezenverklaring.

In die gevallen waarin de wet aanvulling van het arrest vereist met de bewijsmiddelen dan wel, voor zover artikel 359, derde lid, tweede volzin, van het Wetboek van Strafvordering wordt toegepast, met een opgave daarvan, zal zulks plaatsvinden in een aanvulling die als bijlage aan dit arrest zal worden gehecht.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het primair bewezenverklaarde levert op:

Overtreding van artikel 6 van de Wegenverkeerswet 1994 , terwijl het een ongeval betreft waardoor een ander lichamelijk letsel wordt toegebracht.

Strafbaarheid van de verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit. De verdachte is dus strafbaar.

Vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd en dat de verdachte ter zake van het primair tenlastegelegde zal worden veroordeeld tot een taakstraf in de vorm van een werkstraf voor de duur van 50 uren, subsidiair 25 dagen hechtenis, alsmede (anders dan in de schriftelijke vordering staat vermeld) tot een ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen voor de duur van 6 maanden waarvan 3 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren.

Strafmotivering

Het hof heeft de op te leggen straffen bepaald op grond van de ernst van het feit en de omstandigheden waaronder dit is begaan en op grond van de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan is gebleken uit het onderzoek ter terechtzitting.

Daarbij heeft het hof in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen. De verdachte heeft als bestuurder van een auto onoplettend gereden en aldus gehandeld in strijd met zijn verantwoordelijkheid als verkeersdeelnemer. De verdachte is met een hogere snelheid dan ter plaatse was toegestaan een kruising genaderd zonder zich ervan te vergewissen dat deze vrij was, is door rood licht gereden en de kruising opgereden en vervolgens tegen een ander motorrijtuig gebotst. Ten gevolge van zijn rijgedrag heeft een ernstig verkeersongeval plaatsgevonden waardoor aan het slachtoffer zwaar lichamelijk letsel is toegebracht.

Het hof heeft voorts acht geslagen op de omstandigheid dat de verdachte, blijkens een hem betreffend uittreksel Justitiƫle Documentatie d.d. 18 april 2011, niet eerder met politie en justitie in aanraking is gekomen.

Het hof is - alles overwegende - van oordeel dat een geheel onvoorwaardelijke taakstraf in de vorm van een werkstraf van na te melden duur, in combinatie met een voorwaardelijke ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen van na te melden duur een passende en geboden reactie vormen.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 9, 14a, 14b, 14c, 22c en 22d van het Wetboek van Strafrecht en de artikelen 6, 175 en 179 van de Wegenverkeerswet 1994 , zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat verdachte het primair tenlastegelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezenverklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.

Verklaart het primair bewezenverklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een werkstraf voor de duur van 60 (zestig) uren, indien niet naar behoren verricht te vervangen door 30 (dertig) dagen hechtenis.

Bepaalt dat een gedeelte van de werkstraf, groot 30 (dertig) uren, indien niet naar behoren verricht te vervangen door 15 (vijftien) dagen hechtenis, niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter anders mocht gelasten omdat de verdachte zich voor het einde van de proeftijd van 2 (twee) jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.

Ontzegt de verdachte terzake van het primair bewezenverklaarde de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen voor de duur van 6 (zes) maanden.

Bepaalt dat de bijkomende straf van ontzegging niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten omdat verdachte zich voor het einde van een proeftijd van 2 (twee) jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.

Dit arrest is gewezen door mr. L.F. Gerretsen-Visser, mr. D. Jalink en mr. P.J. Wurzer, in bijzijn van de griffier mr. C.J.A. Sabatier.

Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van het hof van 16 mei 2011.

mr. P.J. Wurzer is buiten staat dit arrest te ondertekenen.


Juridisch advies nodig?

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag


naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature