Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Ontbinding arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Slechts uiterst klemmende redenen kunnen leiden tot voortijdige beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. De verschillende opvattingen van partijen over het functioneren van werknemer leiden tot conclusie dat verdere vruchtbare samenwerking niet langer tot de mogelijkheden behoort. Houding van partijen t.o.v. elkaar zal naar alle waarschijnlijkheid tot conflicten blijven leiden. In beginsel nakoming van afspraken. Werknemer reeds op non-actief gesteld. Vergoeding naar billijkheid. Gelegenheid aan werkgever tot intrekking van het verzoek. Het door werknemer verzochte in geval van ontbinding dient, voor zover bedoeld is dit van werkgever te vorderen, te geschieden door middel van een procedure die volgens de regels der dagvaarding wordt gevoerd. Een zelfstandig verzoek van de werknemer daartoe wordt, ingeval het verzoek tot ontbinding wordt gehandhaafd, verwezen naar de civiele rolzitting, teneinde het verzoek aan te vullen en/of te verbeteren volgens de regels van de dagvaardingsprocedure.

UitspraakRECHTBANK BREDA

team kanton Bergen op Zoom

zaak/rolnr.: 666633 AZ VERZ 11-146

beschikking d.d. 15 augustus 2011

inzake

de besloten vennootschap TECHNICAS REUNIDAS B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

verzoekende partij,

gemachtigde: mr. A.C. Hombergen, advocaat te Amsterdam,

tegen:

[verweerder],

wonende te [woonplaats],

verwerende partij,

gemachtigde: mr. R. Skála, advocaat te Haren.

1. Het verloop van het geding

Dit blijkt uit de volgende stukken:

- het op 17 juni 2011 ter griffie ontvangen verzoekschrift, met producties;

- het daarop ontvangen verweerschrift, met producties, tevens inhoudende zelfstandig verzoek;

- de aantekeningen van de griffier ter gelegenheid van de mondelinge behandeling, gehouden op 11 juli 2011, waarbij aanwezig waren dhr. [X], Head Administration bij verzoekende partij, bijgestaan door mr. Hombergen, en de verwerende partij, bijgestaan door mr. Skála.

De inhoud van deze stukken, alsmede van de ter zitting door beide gemachtigden overgelegde pleitaantekeningen, geldt als hier ingelast. Op die inhoud, en hetgeen overigens door partijen is aangevoerd, wordt, voor zover nodig, hierna teruggekomen.

Partijen zullen hierna worden aangeduid als “TR” respectievelijk “[verweerder]”.

2. Inleiding

TR heeft verzocht de arbeidsovereenkomst met [verweerder] te ontbinden op grond van een gewichtige reden, bestaande uit gewijzigde omstandigheden.

[verweerder] heeft primair verzocht de gevraagde ontbinding te weigeren, en subsidiair de arbeidsovereenkomst te ontbinden onder in de bij het verweerschrift gevoegde productie 1 beschreven voorwaarden, althans onder de voorwaarde van doorbetaling van loon en emolumenten tot eind mei 2012, met vergoeding van advocaatkosten.

[verweerder] heeft voorts zelfstandig verzocht, voorwaardelijk, voor zover de ontbinding van de arbeidsovereenkomst zal worden uitgesproken, het non-concurrentiebeding ex artikel 15, het non-sollicitatiebeding ex artikel 16 en de sanctionering van beide bedingen ex artikel 17 van de arbeidsovereenkomst buiten werk te stellen, met veroordeling van TR in de kosten van de procedure.

3. De beoordeling

3.1 Tussen partijen staat als enerzijds gesteld en anderzijds niet of onvoldoende weerspro-ken, alsmede op grond van de niet bestreden inhoud van de producties, het volgende vast:

- de thans 41-jarige [verweerder] is sinds 17 augustus 2009 in dienst van TR op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, voor de duur van het project, in de functie van Site Administration Manager, tegen een salaris van € 5.514,44 bruto per maand, inclusief 8% vakantiegeld;

- in de arbeidsovereenkomst is geen mogelijkheid tot tussentijdse beëindiging opgenomen.

3.2 TR legt aan haar verzoek een vertrouwensbreuk tussen partijen ten grondslag. Zij stelt dat zij volledig op haar Site Administration Manager moet kunnen vertrouwen, temeer nu het project waarvoor [verweerder] is aangenomen, het einde nadert, en [verweerder] niet (langer) de juiste persoon is die samen met het team in Nederland het project tot een goed einde zal brengen. De omstandigheden die tot de bedoelde vertrouwensbreuk hebben geleid, zijn volgens TR volledig te wijten aan [verweerder], zodat een ontbindingsvergoeding niet is geïndiceerd.

3.3 [verweerder] erkent ter terechtzitting dat inmiddels een vertrouwensbreuk tussen partijen is ontstaan. Desondanks wil hij zich nog steeds inzetten voor het project, op voorwaarde dat een streep zal worden getrokken onder datgene wat zijn opvolger heeft gedaan. Primair verzoekt hij derhalve het verzoek af te wijzen. Naar zijn mening is het verzoek op onjuiste gronden gebaseerd en is de werkelijke reden voor het verzoek gelegen in zijn afwijkende managementstijl ten opzichte van het Spaanse leiderschapsmodel, die volgens [verweerder] niet werkt voor de gemiddelde Nederlandse werknemer, met wie hij als Site Administration Manager moest werken. [verweerder] stelt zich daarom op het standpunt dat TR zich aan de afspraken dient te houden, als gevolg waarvan hij -subsidiair, bij ontbinding- volledig wenst te worden doorbetaald zoals is overeengekomen, voor de periode tot het einde van het project, hetgeen volgens [verweerder] eind mei 2012 het geval zal zijn, met betaling door TR van alle juridische kosten met betrekking tot het onderhavige geschil, vergoeding voor het niet meer ter beschikking hebben van een zaakwagen voor privégebruik, vrijstelling van het non-sollicitatie- en non-concurrentiebeding, en voor zover dit niet gebeurt, betaling van een bedrag van € 85.000,00 wegens het niet kunnen continueren van zijn carrière, alsmede vergoeding van reputatie-/naamschade als Nederlands aanspreekpunt voor TR Netherlands door slechte bedrijfsvoering van de zijde van TR, ad € 22.000,00 netto per jaar.

3.4 De kantonrechter overweegt als volgt.

Op grond van hetgeen door partijen over en weer is gesteld, is voor de kantonrechter voldoende vast komen te staan, dat het ontbindingsverzoek geen verband houdt met één der opzegverboden, genoemd in artikel 7: 685 van het Burgerlijk Wetboek .

3.5 Ter zitting is voldoende komen vast te staan dat partijen van mening verschillen over de wijze van uitvoering van de functie van Site Administration Manager door [verweerder]. De kern van het geschil kan als volgt worden samengevat. TR stelt zich enerzijds op het standpunt dat [verweerder] als Site Administration Manager vele verantwoordelijkheden draagt, maar anderzijds dat hij geen recht heeft zijn eigen regels op te stellen. [verweerder] stelt dat hij zijn verantwoorde-lijkheden wil en kan nemen, maar dat hij daarvoor wel de medewerking van het Spaanse hoofdkantoor nodig heeft, aan welke medewerking het in zijn opinie ontbreekt.

Partijen hebben zich -na de terechtzitting- beraden om tot een oplossing van het geschil te komen. Bij faxbericht van 27 juli 2011 is meegedeeld dat zij niet tot een regeling zijn gekomen en hebben partijen de kantonrechter verzocht een beschikking af te geven. Hiertoe wordt als volgt overwogen.

3.6 Partijen hebben welbewust gekozen voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en wel voor de duur van het project, zonder daarbij de mogelijkheid tot tussentijdse opzegging op te nemen. Volgens TR is dit beding niet bewust weggelaten. Volgens [verweerder] is deze keuze specifiek gemaakt om een wederzijds commitment naar het project te creëren. TR heeft gesteld dat voor de duur van het project is gekozen vanwege de flexibiliteit in de richting van haar werknemers, omdat daardoor voorkomen zou worden dat arbeidsovereenkomsten meerdere malen verlengd zouden moeten worden. Feit is dat de arbeidsovereenkomst is gebaseerd op wederzijdse afspraken, ook ten aanzien van het einde daarvan. Derhalve kunnen slechts uiterst klemmende redenen leiden tot het oordeel dat de arbeidsovereenkomst voortijdig moet eindigen.

De verschillende opvattingen die partijen hebben over de wijze van functioneren van [verweerder], leiden tot de conclusie dat een verdere vruchtbare samenwerking niet langer tot de mogelijkheden behoort. De houding van partijen ten opzichte van elkaar zal immers naar alle waarschijnlijkheid tot conflicten blijven leiden. [verweerder] heeft zich aanvankelijk weliswaar verzet tegen het verzoek, maar later erkend dat het vertrouwen tussen partijen is weggevallen. Als zodanig doen zich dan ook de bedoelde klemmende redenen voor.

Als gevolg van het vorenstaande zal de arbeidsovereenkomst worden ontbonden op grond van een gewichtige reden, bestaande uit gewijzigde omstandigheden, met ingang van 1 september 2011.

3.6 In beginsel dienen de afspraken tussen partijen te worden nagekomen. TR heeft het initiatief genomen om de arbeidsovereenkomst, ondanks de gemaakte afspraken, te beëindigen. Ter zitting is naar voren gekomen dat [verweerder] reeds op non-actief is gesteld.

Partijen verschillen van mening over het vermoedelijke tijdstip van het einde van het project. De redenering van [verweerder] dat het project vertraging heeft opgelopen en dat de functie van Site Administration Manager ook na het feitelijke einde van het project nog uitlopende werkzaamheden zal vergen, is weliswaar aannemelijk, maar slechts gebaseerd op een vermoeden, zodat daarvan niet kan worden uitgegaan. Anderzijds kan er evenmin van worden uitgegaan dat zijn werkzaamheden op 1 januari 2012 daadwerkelijk tot een einde zullen zijn gekomen.

Onder deze omstandigheden acht de kantonrechter het redelijk en billijk om, nu de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden op grond van een gewichtige reden, een ontbindingsvergoeding aan [verweerder] toe te kennen van € 35.000,00 bruto. Het overige, door [verweerder] subsidiair verzochte, wordt afgewezen.

Voor zover [verweerder] heeft bedoeld de volledige doorbetaling en verder, zoals omschreven sub 3.3, van TR te vorderen, dient dit te geschieden door middel van een procedure die volgens de regels van de dagvaarding wordt gevoerd. Hiervoor wordt verwezen naar hetgeen sub 3.8 van dit vonnis zal worden overwogen.

3.7 Omdat aan de ontbinding een vergoeding wordt verbonden zal TR nog in de gelegenheid worden gesteld haar verzoek desgewenst nog in te trekken.

3.8 Met betrekking tot het zelfstandig verzoek van [verweerder] dient een dagvaardingsprocedure gevolgd te worden. Op grond van artikel 93, lid c Rv is de kantonrechter dan bevoegd van die zaak kennis te nemen. Op grond van artikel 69 Rv wordt [verweerder] daarom in de gelegenheid gesteld, op zijn kosten, het verzoek aan te vullen en/of te verbeteren volgens de regels van de dagvaardingsprocedure, waartoe de zaak zal worden aangehouden tot de civiele rolzitting van het team kanton Bergen op Zoom, van 14 september 2011.

Nu TR nog geen verweer heeft gevoerd op het zelfstandig verzoek van [verweerder], zal zij in de gelegenheid worden gesteld een conclusie van antwoord te nemen op een ná 14 september 2011 te bepalen rolzitting.

Vanzelfsprekend geldt het bovenstaande slechts in het geval het ontbindingsverzoek door TR wordt gehandhaafd, waardoor de arbeidsovereenkomst met ingang van 1 september 2011 zal zijn ontbonden.

4. De proceskosten

Nu TR het initiatief tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst heeft genomen, en gelet op bovenstaande overwegingen, zal zij in de aan de zijde van [verweerder] gevallen kosten van de procedure worden veroordeeld.

5. De beslissing

De kantonrechter:

- stelt partijen in kennis van zijn voornemen de tussen hen bestaande arbeidsovereenkomst te ontbinden met ingang van 1 september 2011, onder toekenning van een vergoeding aan [verweerder] ten laste van TR van € 35.000,00 bruto;

- gunt TR nog een termijn tot uiterlijk 31 augustus 2011, 17.00 uur, om haar verzoek desgewenst alsnog in te trekken door middel van een schriftelijke verklaring aan de griffier en aan de gemachtigde van [verweerder];

voor het geval TR haar verzoek handhaaft:

- ontbindt de tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst met ingang van 1 september 2011;

- kent aan [verweerder] ten laste van TR toe en veroordeelt TR mitsdien tot betaling aan [verweerder] van een ontbindingsvergoeding van € 35.000,00 bruto;

wijst het overige, door [verweerder] subsidiair verzochte, af;

en zowel bij handhaving als bij intrekking van het verzoek:

- veroordeelt TR in de kosten van de procedure aan de zijde van [verweerder] gevallen en tot op heden begroot op € 400,00, als salaris voor de gemachtigde van [verweerder];

ten aanzien van het zelfstandig verzoek van [verweerder]:

- bepaalt dat, in het geval het hierboven genoemde verzoek wordt gehandhaafd, waardoor de arbeidsovereenkomst tussen partijen op 1 september 2011 zal zijn ontbonden, de zaak, in de stand waarin deze zich bevindt, wordt voortgezet ter civiele rolzitting van 14 september 2011, volgens de regels van de dagvaardingsprocedure;

- stelt [verweerder] in de gelegenheid zijn stellingen aan de aldus toepasselijke procesregels aan te passen en/of te verbeteren;

- bepaalt dat TR in de gelegenheid zal worden gesteld een conclusie van antwoord te nemen op een ná 14 september 2011 te bepalen rolzitting.

Aldus gegeven door mr. R.J.H. Goossens, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 15 augustus 2011 in tegenwoordigheid van de griffier.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature