< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Beroep op gezag van gewijsde ex artikel 236 Rv gaat op. Er is sprake van de zelfde rechtsbetrekking.

Zowel de vaststelling van de feiten als de toetsing door de rechtbank op grond van de stellingen van partijen heeft kracht en dus gezag van gewijsde.

Uitspraakvonnis

RECHTBANK ZUTPHEN

Sector Civiel – Afdeling Handel

zaaknummer / rolnummer: 119286 / HA ZA 11-82

Vonnis van 27 juli 2011

in de zaak van

1. vennootschap onder firma

[eiser 1],

gevestigd te [plaats],

2. [eiser 2],

wonende te [plaats],

3. [eiser 3],

wonende te [plaats],

eisers,

advocaat mr. G.P. Jongeneel te Sliedrecht,

tegen

[gedaagde],

wonende te [plaats],

gedaagde,

advocaat mr. H.M.G. van Lotringen te Ede.

Partijen zullen hierna [eisers] en [gedaagde] genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 13 april 2011;

- het proces-verbaal van comparitie van 21 juni 2011.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. De onderneming Recreavizi Groentechniek B.V. i.o. is volgens het register van de Kamer van Koophandel per 1 oktober 2007 gevestigd. Op 30 december 2008 is de inschrijving wegens opheffing van de activiteiten ambtshalve doorgehaald. De bevoegd functionaris van Recreavizi Groentechniek B.V. i.o. is volgens de inschrijving Maclean-of-Duart B.V. te ’t Harde. [gedaagde] is bestuurder en enig aandeelhouder van Maclean-of-Duart B.V.

2.2. [eisers] heeft in de periode februari 2009 – maart 2009 diverse grondverzetwerkzaamheden met betrekking tot Camping Bruggehof te Dordrecht verricht (hierna: de werkzaamheden). Voor deze werkzaamheden heeft [eisers] facturen verzonden met de nummers 900133, 900134, 900155, 900188, 900199, 900214, 900243, 900276 en 900344. Op of omstreeks 10 maart 2009 is de factuur met nummer 900133 betaald.

2.3. Op 15 september 2010 heeft de rechtbank Zutphen vonnis gewezen in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 110784 / HA ZA 10-882 (hierna: het vonnis van 15 september 2010). In die procedure was [eisers] eiseres - tezamen met onder meer Anker Materieel B.V. zodat zij samen met de overige eiseressen werd aangeduid als Anker c.s. - en [gedaagde] in zijn hoedanigheid van bestuurder van Recreavizi B.V. gedaagde. In het vonnis van 15 september 2010 heeft de rechtbank onder meer overwogen:

“2. De feiten

(…)

2.2. In de periode van december 2008 tot en met maart 2009 heeft Anker c.s. in opdracht van Recreavizi (rechtbank: B.V.) werkzaamheden verricht en machines en personeel ter beschikking gesteld op vakantiepark De Biesbosch, onderdeel uitmakend van de keten ‘Europarcs vakantieparken.’ Recreavizi heeft de facturen van Anker c.s. (in totaal € 156.214,22) niet voldaan.”

2.4. Tegen het vonnis van 15 september 2010 is geen hoger beroep ingesteld.

2.5. Recreavizi B.V. is op 12 mei 2009 gefailleerd.

3. De vordering

3.1. [eisers] vordert dat de rechtbank [gedaagde] bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis zal veroordelen om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan [eisers] te voldoen € 61.521,38, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente subsidiair de wettelijke rente over € 52.043,75 vanaf 31 december 2010 tot de dag der algehele voldoening en met veroordeling van [gedaagde] in de kosten van de procedure.

3.2. [eisers] legt aan haar vordering, tegen de achtergrond van de vaststaande feiten, de navolgende stellingen ten grondslag.

De facturen voor de werkzaamheden voor Camping Bruggehof te Dordrecht (hierna: de facturen) heeft [eisers] verstuurd aan Recreavizi Groentechniek B.V. Zij schiet ondanks herhaalde verzoeken en aanmaningen toerekenbaar tekort in de betaling van de facturen en is derhalve in verzuim.

In een eerdere procedure heeft [eisers] [gedaagde] gedagvaard tot betaling van de facturen in zijn hoedanigheid van bestuurder van Recreavizi B.V. en/of Recreatechniek Groep B.V. Deze vordering heeft de rechtbank bij vonnis van 15 september 2010 afgewezen.

[eisers] heeft echter geen overeenkomsten gesloten met Recreavizi B.V. en/of Recreatechniek Groep B.V. maar met Recreavizi Groentechniek B.V. De werkbonnen voor de verrichte werkzaamheden zijn ten name van Recreavizi Groentechniek B.V. gesteld en door [gedaagde] voor akkoord ondertekend. Op verzoek van [gedaagde] zijn de facturen verzonden aan Recreavizi Groentechniek B.V. Zij heeft die zonder protest behouden en factuur 900133 is onder de naam Recreavizi Groentechniek B.V. aan [eisers] voldaan. [gedaagde] heeft niet geprotesteerd tegen de hem toegezonden rekeningoverzichten met betalingsverzoeken.

Recreavizi Groentechniek B.V. blijkt een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in oprichting te zijn geweest. De oprichter van deze B.V. i.o. was Maclean-of-Duart B.V. waarvan [gedaagde] de bestuurder is. [gedaagde] heeft bij of na het sluiten van de in geding zijnde transacties aan [eisers] nooit kenbaar gemaakt op te treden voor Maclean-of-Duart B.V.

[gedaagde] is op grond van artikel 2:203 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW) hoofdelijk verbonden ter zake van de in geding zijnde transacties omdat hij heeft gehandeld namens Recreavizi Groentechniek B.V. i.o. dan wel op grond van artikel 2:11 BW als hij zou hebben opgetreden ten behoeve van Maclean- of-Duart B.V. in dier hoedanigheid van oprichtster van Recreavizi Groentechniek B.V. i.o.

Meer subsidiair houdt [eisers] [gedaagde] aansprakelijk op grond van onrechtmatige daad doordat hij heeft opgetreden namens een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (Recreavizi Groentechniek B.V.) die geen bestaande rechtspersoon was maar een rechtspersoon in oprichting die al uit het register van de Kamer van Koophandel was uitgeschreven. [gedaagde] heeft de schijn van bestaan van Recreavizi Groentechniek B.V. laten bestaan door betalingen te verrichten en handelingen te bevestigen namens die niet bestaande rechtspersoon.

Buitengerechtelijke incasso kosten en wettelijke (handels-)rente zijn verschuldigd.

4. Het verweer

4.1. [gedaagde] concludeert dat de rechtbank [eisers] bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis niet-ontvankelijk zal verklaren in haar vorderingen, althans haar deze zal ontzeggen met veroordeling van [eisers] in de kosten van het geding.

4.2. [gedaagde] voert de navolgende verweren aan.

Er heeft geen rechtsbetrekking bestaan tussen [gedaagde] en [eisers]. [gedaagde] heeft niet, noch handelende onder de naam Recreavizi Groentechniek B.V. i.o. noch onder de naam Recreavizi Groentechniek B.V. opdracht gegeven voor grondverzetwerkzaamheden op de camping Bruggehof in Dordrecht. Die opdracht is gegeven door het inmiddels gefailleerde Recreavizi B.V. [gedaagde] heeft alle bonnen die hij van zijn opdrachtnemers ontvangen heeft afgetekend namens Recreavizi B.V.

[eisers] heeft [gedaagde] al eerder in rechte aangesproken, toen in zijn hoedanigheid van bestuurder van de gefailleerde Recreavizi B.V. De rechtbank heeft die vordering afgewezen. Die beslissing heeft gezag van gewijsde. Het gezag van gewijsde betreft niet alleen de beslissing van de rechtbank, maar ook de daaraan ten grondslag liggende overwegingen en het daaraan ten grondslag liggende feitencomplex.

[eisers] heeft vastgesteld dat Recreavizi B.V. de opdrachtgever was nadat zij nadrukkelijk navraag had gedaan naar de (rechts)persoon van de opdrachtgever maar toch de facturen op naam gesteld van Recreavizi Groentechniek B.V. [gedaagde] heeft op de tenaamstelling van de facturen geen acht geslagen omdat met [eisers] voldoende was besproken wie de opdrachtgever was.

De facturen die betaald zijn, zijn betaald van een rekening van Recreavizi B.V. en verwerkt in de administratie van Recreavizi B.V. Maar zelfs als de factuur 900133 niet van een rekening van Recreavizi B.V. zou zijn betaald, betekent dat nog niet dat degene van wiens rekening een betaling wordt gedaan dientengevolge opdrachtgeefster is.

De facturen zijn gedateerd na 30 december 2008, derhalve nadat de inschrijving van Recreavizi Groentechniek B.V. wegens opheffing van de activiteiten was doorgehaald bij de Kamer van Koophandel. [eisers] wist of kon weten dat [gedaagde] met Recreavizi Groentechniek B.V. geen zaken meer deed.

[gedaagde] betwist dat er aanmaningen en sommaties zijn verzonden. Voor zover dit wel is gebeurd, zijn deze gesteld en verzonden op naam van Recreavizi B.V., althans op naam van [gedaagde] als bestuurder van de gefailleerde Recreavizi B.V.

[gedaagde] betwist de verschuldigdheid van buitengerechtelijke kosten en wettelijke (handels )rente.

5. De beoordeling

5.1. Het meest verstrekkende verweer betreft het beroep van [gedaagde] op het gezag van gewijsde van het vonnis van 15 september 2010 van deze rechtbank. [gedaagde] heeft daartoe aangevoerd dat het in deze procedure gaat om dezelfde rechtsbetrekking als in de vorige procedure, een overeenkomst van opdracht tussen [eisers] en Recreavizi B.V. Verder stelt zij dat het gezag van gewijsde niet alleen de beslissing van de rechtbank betreft, maar ook de daaraan ten grondslag liggende overwegingen en het daaraan ten grondslag liggende feitencomplex. Zij heeft de oorspronkelijke dagvaarding in de vorige procedure in het geding gebracht (productie 1 bij conclusie van antwoord) en daaruit geciteerd.

[eisers] stelt dat sommige feiten in de onderhavige zaak dezelfde zijn als in de vorige maar andere niet. In de eerste procedure ging het om een onrechtmatige daad en

om de Beklamel-norm, nu gaat het om artikel 2:203 BW . Het moet gaan om dezelfde rechtsbetrekking maar niet om dezelfde titel.

5.2. Artikel 236 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) bepaalt dat beslissingen die de rechtsbetrekking in geschil betreffen en zijn vervat in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis, in een ander geding tussen dezelfde partijen bindende kracht hebben.

De ratio van dit artikel is dat het ongewenst is dat een eenmaal beslecht geschilpunt in een volgende procedure opnieuw ter discussie wordt gesteld. Wanneer een partij zich niet in een beslissing kan vinden dient zij hoger beroep aan te tekenen. Wanneer zij dat niet doet krijgt de beslissing kracht van gewijsde. Met ‘beslissing’ wordt niet alleen het dictum van het eerdere vonnis bedoeld maar ook de dragende overwegingen daarvan. Van ‘in geschil’ is niet alleen sprake als er een debat tussen partijen heeft plaatsgehad over het betreffende punt. Indien een feit of recht is vastgesteld op de grond dat het niet is weersproken is ook sprake van een ‘beslissing’ in de zin van artikel 236 Rv .

5.3. In de onderhavige procedure is niet in geschil dat de facturen waarvan [eisers] betaling vordert, betrekking hebben op dezelfde werkzaamheden als waarop de vordering in de vorige procedure zag. De rechtbank stelt vast dat zij in haar vonnis van 15 september 2010 in rechtsoverweging 2.2. als vaststaand feit heeft aangenomen dat [eisers] in opdracht van Recreavizi B.V. die werkzaamheden heeft verricht. Ook stelt de rechtbank vast dat uit rechtsoverweging 3.2. van het vonnis van 15 september 2010 blijkt dat die procedure is gegrond op de stelling dat [gedaagde] als bestuurder van Recreavizi verplichtingen is aangegaan terwijl hij wist of redelijkerwijs had moeten begrijpen dat Recreavizi niet aan deze verplichtingen zou kunnen voldoen en geen verhaal zou kunnen bieden voor de hieruit voortvloeiende schade (de zogenoemde Beklamel-norm) en op bestuurdersaansprakelijkheid (onrechtmatige daad). De rechtbank heeft in haar vonnis van 15 september 2010 aan de Beklamel-norm getoetst en de vordering afgewezen.

Zowel de hiervoor weergegeven vaststelling van de feiten als de genoemde toetsing door de rechtbank op grond van de stellingen van partijen heeft kracht en dus gezag van gewijsde.

In de onderhavige procedure wordt van dezelfde persoon als in de vorige procedure betaling van dezelfde facturen gevorderd. Nu echter in de vorige procedure de rechtsbetrekking met betrekking tot die facturen aldus is vastgesteld dat deze bestaat tussen enerzijds [eisers] en anderzijds Recreavizi B.V., waarbij [gedaagde] als haar bestuurder in rechte is aangesproken, stuit de vordering van [eisers] in de onderhavige procedure af op het gezag van gewijsde van het vonnis van 15 september 2010.

De stellingen van [eisers] in de onderhavige procedure gaan allemaal uit van het uitgangspunt dat niet Recreavizi B.V. maar Recreavizi Groentechniek B.V. (i.o.) opdrachtgever was en stuiten daarom allemaal af op vorenstaande beslissing, zodat geen van die stellingen tot toewijzing van de vordering kan leiden.

Aan het vorenstaande doet niet af dat [eisers] haar vordering (ook) op een andere juridische grondslag stoelt omdat deze andere grondslag uitgaat van een andere rechtsbetrekking dan die ingevolge het vonnis van 15 september 2010 heeft te gelden.

De vorderingen worden afgewezen.

5.4. [eisers] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van [gedaagde] worden begroot op:

- griffierecht € 588,00

- salaris advocaat € 1.788,00 (2,0 punten × tarief € 894,00)

Totaal € 2.376,00

5.5. De rechter, ten overstaan van wie de comparitie na antwoord is gehouden, heeft dit vonnis niet kunnen wijzen om organisatorische redenen.

6. De beslissing

De rechtbank

6.1. wijst de vorderingen af,

6.2. veroordeelt [eisers] in de proceskosten, aan de zijde van [gedaagde] tot op heden begroot op € 2.376,00,

6.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. T.I. Spoor en in het openbaar uitgesproken op 27 juli 2011.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature