< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verweerder heeft geweigerd om aan belanghebbende een uitkering ingevolge de Werkloosheidswet (WW) toe te kennen. Het geding spitst zich toe op de vraag of verweerder een voorschot op de WW-uitkering aan belanghebbende heeft kunnen toekennen. Bij uitspraak met registratienummer AWB 08/5815 heeft deze rechtbank geoordeeld dat eiser belanghebbende ten onrechte de disciplinaire straf van ontslag heeft opgelegd omdat geen sprake was van plichtsverzuim. Het in die procedure bestreden besluit is vernietigd en het primaire (ontslag)besluit is herroepen. Als gevolg hiervan is de aanstelling van belanghebbende bij eiser niet geëindigd per 13 februari 2008. Nu niet kan worden gezegd dat belanghebbende verwijtbaar werkloos is geworden en verweerder in redelijkheid een voorschot op de WW-uitkering heeft kunnen toekennen gezien de lopende bezwaren van belanghebbende tegen zijn ontslag, dient het beroep dan ook ongegrond te worden verklaard.

UitspraakRECHTBANK ARNHEM

Sector bestuursrecht

registratienummer: AWB 08/3327

uitspraak ingevolge artikel 8:77 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van 7 december 2010.

inzake

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zevenaar, eiser,

gevestigd te Zevenaar, vertegenwoordigd door mr. L.S. van Loon,

tegen

de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), verweerder,

alsmede

[belanghebbende], partij ex artikel 8:26 van de Awb (belanghebbende),

wonende te [woonplaats].

1. Aanduiding bestreden besluit

Besluit van verweerder van 25 juni 2008.

2. Procesverloop

Bij besluit van 20 maart 2008 heeft verweerder geweigerd om aan belanghebbende een uitkering ingevolge de Werkloosheidswet (WW) toe te kennen.

Bij het in rubriek 1 aangeduide besluit heeft verweerder het door belanghebbende gemaakte bezwaar gegrond verklaard en belanghebbende per 3 april 2008 een voorschot toegekend.

Tegen dit besluit heeft eiser beroep ingesteld en door verweerder is een verweerschrift ingediend. Naar deze en de overige door partijen ingebrachte stukken wordt hier kortheidshalve verwezen.

Bij schrijven van 28 augustus 2008 heeft [belanghebbende] zich gesteld als partij in het geding.

De behandeling van het beroep is ter zitting van de rechtbank van 4 februari 2010 geschorst en voortgezet ter zitting van 31 augustus 2010. Eiser is aldaar verschenen, vertegenwoordigd door mr. Van Loon voornoemd. Verweerder heeft zich doen vertegenwoordigen door L. Smid. De partij ex artikel 8:26 van de Awb is in persoon verschenen.

3. Overwegingen

In verband met een (straf)ontslag per 13 februari 2008 heeft belanghebbende een WW-uitkering aangevraagd. Hoewel deze uitkering in eerste instantie werd geweigerd wegens verwijtbare werkloosheid, is belanghebbende bij het bestreden besluit met ingang van 3 april 2008 (lees: 14 februari 2008) een voorschot op zijn WW-uitkering toegekend omdat naar de mening van verweerder geen sprake is van verwijtbare werkloosheid, althans zo heeft verweerder ter zitting desgevraagd toegelicht, en er nog sprake was van een lopend bezwaar van belanghebbende tegen het ontslagbesluit.

Eiser - eigen risicodrager - kan zich niet met de toekenning van het voorschot verenigen en stelt dat belanghebbende verwijtbaar werkloos is geworden.

De rechtbank overweegt als volgt.

Gelet op hetgeen namens belanghebbende ter zitting is aangevoerd overweegt de rechtbank allereerst dat ingevolge artikel 160, eerste lid, aanhef en onder f van de Gemeentewet het college bevoegd is om namens de gemeente rechtsgedingen te voeren. Nu van de zijde van het college ter zitting desgevraagd is toegelicht dat is beoogd om het beroep in te stellen namens de gemeente, is het beroep bevoegd ingesteld.

Het geding spitst zich toe op de vraag of verweerder een voorschot op de WW-uitkering aan belanghebbende heeft kunnen toekennen.

Bij uitspraak van heden (registratienummer AWB 08/5815) heeft deze rechtbank geoordeeld dat eiser belanghebbende ten onrechte de disciplinaire straf van ontslag heeft opgelegd omdat geen sprake was van plichtsverzuim. Het in die procedure bestreden besluit is vernietigd en het primaire (ontslag)besluit is herroepen. Als gevolg hiervan is de aanstelling van belanghebbende bij eiser niet geëindigd per 13 februari 2008.

Nu niet kan worden gezegd dat belanghebbende verwijtbaar werkloos is geworden en verweerder in redelijkheid een voorschot op de WW-uitkering heeft kunnen toekennen gezien de lopende bezwaren van belanghebbende tegen zijn ontslag, dient het beroep dan ook ongegrond te worden verklaard.

De rechtbank acht geen termen aanwezig over te gaan tot een proceskostenveroordeling als bedoeld in artikel 8:75 van de Awb .

Het hiervoor overwogene leidt de rechtbank tot de volgende beslissing.

4. Beslissing

De rechtbank

verklaart het beroep ongegrond.

Deze uitspraak is gedaan door mr. E.M. Vermeulen, rechter, in tegenwoordigheid van mr. P.A.C. Modderman, griffier.

De griffier, De rechter,

Uitgesproken in het openbaar op 7 december 2010.

Tegen deze uitspraak staat voor belanghebbenden, behoudens het bepaalde in artikel 6:24 juncto 6:13 van de Awb , binnen 6 weken na de dag van verzending hiervan, hoger beroep open bij de Centrale Raad van Beroep, Postbus 16002, 3500 DA Utrecht.

Verzonden op: 7 december 2010.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature