< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Geschil tussen buren over de plaatsing van een schutting, de beschadiging van die schutting en over bomen en heesters die te dicht op de grens zouden staan.

Uitspraakvonnis

RECHTBANK MIDDELBURG

" \* MERGEFORMAT

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 66430 / HA ZA 09-62

Vonnis van 8 december 2010

in de zaak van

[eiser in conventie, verweerder in reconventie],

wonende te Vrouwenpolder, gemeente Veere,

eiser in conventie,

verweerder in reconventie,

advocaat voorheen: mr. E.H.A. Schute te Serooskerke, gemeente Veere, thans: geen

tegen

1. [gedaagde sub 1 in conventie, eiser sub 1 in reconventie],

wonende te Vrouwenpolder, gemeente Veere,

2. [gedaagde sub 2 in conventie, eiser sub 2 in reconventie],

wonende te Vrouwenpolder, gemeente Veere,

gedaagden in conventie,

eisers in reconventie,

advocaat mr. L.A. Broekhuysen te Middelburg.

Partijen zullen hierna [eiser in conventie, verweerder in reconventie] en [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] genoemd worden.

De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 22 april 2009

- de conclusie van antwoord in reconventie

- de brief van mr. Broekhuysen met producties d.d. 15 juni 2009

- het proces-verbaal van comparitie van 30 juni 2009

- de pleitnota van mr. Broekhuysen van 29 september 2010

De feiten

Partijen zijn buren. [eiser in conventie, verweerder in reconventie] is eigenaar en bewoner van [straat A.] 15 in Vouwenpolder en [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] is eigenaar en bewoner van de woning [straat A.] 13 in Vrouwenpolder. [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] is medio april 2005 gestart met de bouw van een woning. Omstreeks dezelfde tijd heeft hij een bouwvergunning aangevraagd voor de bouw van een garage/schuur aan de straatkant. Ondanks bezwaar van de zijde van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] heeft de gemeente de vergunning verleend. Een medewerker van de gemeente heeft samen met de aannemer de grond uitgezet. [eiser in conventie, verweerder in reconventie] heeft in de zomer van 2009 ter hoogte van de erfgrens tussen beide percelen een schutting, bestaande uit betonelementen en houten vlechtschermen, van ongeveer 2.27 meter hoog geplaatst, naar achteraf is gebleken op de grond van [gedaagden in conventie, eisers in reconventie]. [eiser in conventie, verweerder in reconventie] heeft de schutting aan zijn kant geschilderd.

Het geschil

in conventie

[eiser in conventie, verweerder in reconventie] vordert dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] veroordeelt om binnen 6 weken na de uitspraak langs de volledige erfgrens van de percelen van partijen vanaf de garage een randafwerking aan te brengen conform het advies van de deskundige J. van de Avoird, zoals vermeld in zijn rapport van 12 december 2007, met veroordeling van [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] tot betaling van een dwangsom van € 500,00 per dag voor iedere dag dat hij na de gestelde termijn in gebreke blijft om aan de veroordeling te voldoen, met veroordeling van [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] in de kosten van de procedure.

Hij legt het volgende aan zijn vordering ten grondslag. [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] heeft medio 2006 zijn perceel verhoogd met circa 300 mm, waarbij hij het gedeelte van zijn perceel, dat grenst aan het perceel van [eiser in conventie, verweerder in reconventie], heeft bestraat. De verhoging is in strijd met de verplichtingen die [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] bij de koop van hun perceel met de gemeente Veere is aangegaan. De door [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] gerealiseerde verhoging en bestrating steunen rechtstreeks tegen de door [eiser in conventie, verweerder in reconventie] gerealiseerde schutting en ligt zelfs ten dele op het perceel van [eiser in conventie, verweerder in reconventie]. Door de werkzaamheden is schade aan de schutting ontstaan. De kosten van herstel bedroegen in mei 2007 € 850,00. De raadsman van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] heeft [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] bij brief van 16 mei 2007 aansprakelijk gesteld. [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] heeft de schade betaald. Bij brief van 19 december 2007 heeft de raadsman van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] een rapport van het Zuid-Nederlands Expertisebureau d.d. 12 december 2007 toegezonden. In dit rapport heeft de deskundige J. van der Avoird aangegeven hoe de randafwerking langs de schutting aan de kant van [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] diende te zijn. [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] was niet bereid het voorstel van de deskundige te accepteren.

[gedaagden in conventie, eisers in reconventie] voert verweer. De door [eiser in conventie, verweerder in reconventie] geplaatste schutting voldoet niet aan de eisen voor een bouwvergunningvrije perceelafscheiding. Hij kan zich in het geheel niet vinden in het rapport van de door [eiser in conventie, verweerder in reconventie] aangedragen deskundige Van der Avoird. Alle communicatie tussen hem en de deskundige verliep via de advocaat van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] en met zijn goedvinden. Het rapport bevatte een aantal onjuistheden, zoals de stelling van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] dat [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] zijn perceel met 300 mm zou hebben verhoogd. Hij is ook niet uitgenodigd om bij de opname aanwezig te zijn. De door [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] gerealiseerde randafwerking is deugdelijk. De door [eiser in conventie, verweerder in reconventie] gestelde scheefstand van de schutting is niet aan hem te wijten. [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] heeft de door [eiser in conventie, verweerder in reconventie] gestelde schade gemeld bij zijn verzekeraar. De verzekeraar van [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] heeft om proceseconomische redenen de door [eiser in conventie, verweerder in reconventie] gestelde schade van € 850,00 terzake kosten van herstel voldaan.

in reconventie

[gedaagden in conventie, eisers in reconventie] vordert - samengevat - veroordeling van [eiser in conventie, verweerder in reconventie]

- om binnen 3 weken na betekening van het vonnis de ontsierende strepen op de schutting te verwijderen/ongedaan te maken met veroordeling van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] tot betaling van een dwangsom van € 200,00 voor iedere dag dat [eiser in conventie, verweerder in reconventie] daartoe in gebreke blijft;

- primair om binnen 3 weken na betekening van het vonnis de schutting en zonodig eveneens de coniferen te verwijderen en gedurende twee weken verwijderd te houden of zoveel langer als nodig teneinde [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] in de gelegenheid te stellen de garage/schuur te voegen op verbeurte van een dwangsom van € 200,00 voor iedere dag dat [eiser in conventie, verweerder in reconventie] daarmee in gebreke blijft, subsidiair te gehengen en te gedogen dat [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] zich de mogelijkheid om te voegen zelf verschaft;

- om binnen 1 week na betekening van het vonnis de bij [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] over de gehele lengte van de schutting vanaf het perceel van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] de coniferen zodanig te snoeien en gesnoeid te houden dat deze niet hoger reiken dan de huidige schutting op straffe van een dwangsom van € 200,00 voor iedere dag dat hij daarmee in gebreke blijft;

- om binnen 1 week na betekening van het vonnis de bij [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] vanaf het perceel van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] de overhangende takken te snoeien en gesnoeid te houden op straffe van een dwangsom van € 200,00 voor iedere dag dat hij daarmee in gebreke blijft en voor iedere keer dat hij zonder toestemming het erf van [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] betreedt;

- om [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] uiterlijk twee maanden voor de reparatie van de schutting de datum van de reparatie kenbaar te maken alsook de wijze waarop de reparatie zal geschieden met veroordeling van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] tot betaling van een dwangsom van € 200,00 per dag dat hij de termijn van twee maanden niet in acht neemt.

- [eiser in conventie, verweerder in reconventie] te veroordelen in de kosten van de procedure.

[gedaagden in conventie, eisers in reconventie] legt het volgende aan zijn vordering ten grondslag. Door toedoen van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] zijn aan de kant van [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] ontsierende strepen op de schutting ontstaan. De strepen op de schutting aan de kant van [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] zijn opzettelijk aangebracht. De strepen zijn consequent en recht uitgesmeerd. Aan de horizontale strepen is te zien dat de streep met de kwast opzettelijk over een aantal latten is doorgetrokken. [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] ervaart de strepen als hinder en storend. Op de dag dat de aannemer was begonnen met de bouw van de garage/ schuur heeft [eiser in conventie, verweerder in reconventie] nog het laatste deel van de schutting ter hoogte van de garage/schuur geplaatst. [eiser in conventie, verweerder in reconventie] was bekend met de voorgenomen bouw van de garage en heeft op de avond van de dag dat de aannemer was gestart met de bouw van de garage de laatste delen van de schutting aan de voorzijde geplaatst waardoor de bouw van de garage werd bemoeilijkt en het voegen van de muur van de garage onmogelijk werd. Hij verwijst naar de door hem als productie 14 overgelegde verklaring van de aannemer [naam aannemer] en naar de als productie 16 overgelegde foto. Dit had tot gevolg de ruimte tussen de garage/schuur en de door [eiser in conventie, verweerder in reconventie] geplaatste schutting zo smal was dat de aannemer de muur aan de kant van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] niet meer heeft kunnen voegen. Het voegen van de schuur/garage is noodzakelijk om schade te voorkomen. [eiser in conventie, verweerder in reconventie] heeft door het plaatsen van de schutting ter hoogte van de in aanbouw zijnde schuur/garage misbruik gemaakt van zijn bevoegdheid ten aanzien van zijn eigendomsrecht.

[eiser in conventie, verweerder in reconventie] voert verweer. Hij ontkent dat hij per ongeluk of expres ontsierende strepen op de schutting heeft aangebracht. Het feit dat de muur van de schuur/garage niet is gevoegd kan [eiser in conventie, verweerder in reconventie] niet worden verweten. De schutting is aangelegd voor de bouw. De coniferen zijn op 30 a 40 cm van de erfgrens geplant. Hij is niet verplicht overhangende takken te snoeien. De coniferen zijn iets hoger dan de schutting. Geen wetsartikel dwing t [eiser in conventie, verweerder in reconventie] aan [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] kenbaar te maken wanneer en op welk tijdstip hij zijn schutting zal repareren.

De beoordeling

in conventie

[eiser in conventie, verweerder in reconventie] legt aan zijn vordering ten grondslag dat de door [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] gerealiseerde verhoging en bestrating rechtstreeks steunt tegen de door [eiser in conventie, verweerder in reconventie] geplaatste schutting en dat [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] een randafwerking dient aan te brengen om de druk op de schutting weg te nemen. [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] heeft vervolgens aangevoerd dat hij onder de door hem aangebrachte bestrating bij de schutting over een lengte van vier meter een randafwerking heeft gerealiseerd bestaande uit banden van 1 meter lang, 20 centimeter dik en 25 centimeter hoog. Bogaart is daar niet meer op teruggekomen. De rechtbank zal de vordering van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] derhalve afwijzen.

[eiser in conventie, verweerder in reconventie] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] worden begroot op:

- vastrecht € 262,00

- salaris advocaat € 904,00 (2 x tarief € 452,00)

Totaal € 1.166,00

in reconventie

Tussen partijen staat vast dat op de schutting aan de kant van [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] ontsierende strepen staan en dat die strepen dezelfde kleur hebben als de schutting aan de kant van [eiser in conventie, verweerder in reconventie]. Aan de hand van de door [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] overgelegde foto’s, waarvan [eiser in conventie, verweerder in reconventie] de weergave niet betwist, stelt de rechtbank vast dat de strepen op de schutting aan de zijde van [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] moedwillig moeten zijn aangebracht. Uit de gegeven slechte verstandhouding tussen partijen, het patroon van de strepen en het feit dat die strepen dezelfde kleur hebben als de schutting aan de kant van [eiser in conventie, verweerder in reconventie], put de rechtbank het vermoeden dat [eiser in conventie, verweerder in reconventie] de strepen opzettelijke heeft aangebracht. Het opzettelijk aanbrengen van strepen op de schutting aan de kant van [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] is tegenover [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] onrechtmatig. Tegen het vermoeden staat in tegenbewijs open. Nu echter de advocaat van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] zich heeft onttrokken en [eiser in conventie, verweerder in reconventie], ondanks het feit dat zijn advocaat hem heeft gewezen op de gevolgen daarvan en ondanks daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld, niet opnieuw advocaat heeft gesteld, is [eiser in conventie, verweerder in reconventie] niet in staat dat tegenbewijs te leveren. Daarmee staat vast dat hij die strepen opzettelijk heeft aangebracht. [eiser in conventie, verweerder in reconventie] is derhalve gehouden de ontsierende strepen op de schutting te verwijderen/ongedaan te maken en de rechtbank zal de vordering sub 1 derhalve toewijzen met dien verstande dat zij het totaal van de te verbeuren dwangsommen zal maximeren tot € 3.000,00.

De rechtbank komt vervolgens toe aan de vordering die strekt tot tijdelijke verwijdering van de schutting over de lengte van de schuur/garage teneinde [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] in staat te stellen de muur van de schuur/garage te voegen. [eiser in conventie, verweerder in reconventie] heeft bij conclusie van antwoord in reconventie volstaan met de opmerking dat de schutting is aangelegd vóór de bouw. Daarmee heeft hij niet weersproken dat hij bekend was met de voorgenomen bouw van de garage en dat hij op de dag dat de aannemer was gestart met de bouw van de garage die avond de laatste delen van de schutting aan de voorzijde heeft geplaatst waardoor de bouw van de garage werd bemoeilijkt en het voegen van de muur van de garage onmogelijk werd gemaakt. [eiser in conventie, verweerder in reconventie] had het recht een schutting te plaatsen. Echter door het laatste gedeelte te plaatsen op het moment en met de wetenschap dat [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] met de bouw van de garage een aanvang had gemaakt en het te voorzien was dat de bouw van de garage daardoor ernstig bemoeilijkt zou worden en het voegen van de muur zelfs onmogelijk, heeft [eiser in conventie, verweerder in reconventie] misbruik gemaakt van zijn recht om een schutting te plaatsen en heeft hij onrechtmatig tegenover [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] gehandeld. De rechtbank zal [eiser in conventie, verweerder in reconventie] derhalve veroordelen om [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] alsnog in de gelegenheid te stellen de muur te voegen op de wijze als door hem is gevorderd op straffe van verbeurte van een dwangsom met dien verstande dat zij het totaal van de te verbeuren dwangsommen zal maximeren tot € 3.000,00.

De rechtbank komt tenslotte toe aan de vordering terzake de coniferen. Op grond van artikel 5:42 van het Burgerlijk Wetboek is het hebben van heesters of heggen op een erf in de nabijheid van de grenslijn van een erf niet geoorloofd binnen een halve meter vanaf de grenslijn, maar kan de nabuur zich niet verzetten tegen de aanwezigheid van bomen, heesters of heggen die niet hoger reiken dan de schutting tussen de erven. Nu [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] onweersproken heeft gesteld en ook met foto’s heeft onderbouwd dat de coniferen zich binnen een halve meter van de grenslijn bevinden en boven de erf afscheiding uitkomen zal de rechtbank ook de vordering sub 3 toewijzen met dien verstande dat zij het totaal van de te verbeuren dwangsommen zal maximeren tot € 3.000,00. Nu gesteld, noch gebleken is van andere overhangende begroeiing dan de eerder genoemde coniferen, zal de rechtbank de vordering sub 4 afwijzen.

Gegeven de slechte verstandhouding tussen partijen zal de rechtbank [eiser in conventie, verweerder in reconventie] tevens veroordelen om [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] uiterlijk twee maanden voor de reparatie van de schutting de datum van de reparatie kenbaar te maken alsook de wijze waarop de reparatie zal geschieden met veroordeling van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] tot betaling van een dwangsom van € 200,00 per dag dat hij de termijn van twee maanden niet in acht neemt, met dien verstande dat zij het totaal van de te verbeuren dwangsommen zal maximeren tot € 3.000,00.

[eiser in conventie, verweerder in reconventie] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] worden begroot op:

- salaris advocaat € 904,00 (2 x tarief € 452,00)

De beslissing

De rechtbank:

In conventie

- wijst de vordering van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] af;

- veroordeelt [eiser in conventie, verweerder in reconventie] in de kosten van het geding welke aan de zijde van [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] tot aan dit moment worden begroot op € 1.166,00;

- verklaart het vonnis met betrekking tot de kosten uitvoerbaar bij voorraad;

In reconventie

- veroordeelt [eiser in conventie, verweerder in reconventie]:

- om binnen 3 weken na betekening van het vonnis de ontsierende strepen op de schutting te verwijderen/ongedaan te maken met veroordeling van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] tot betaling van een dwangsom van € 200,00 voor iedere dag dat [eiser in conventie, verweerder in reconventie] daarmee in gebreke blijft, tot een maximum van € 3.000,00;

- om binnen 3 weken na betekening van het vonnis de schutting en zo nodig eveneens de coniferen te verwijderen en gedurende twee weken verwijderd te houden, of zoveel langer als nodig is, teneinde [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] in de gelegenheid te stellen de garage/schuur te voegen op verbeurte van een dwangsom van € 200,00 voor iedere dag dat [eiser in conventie, verweerder in reconventie] daarmee in gebreke blijft tot een maximum van € 3.000,00;

- om binnen 1 week na betekening van het vonnis over de gehele lengte van de schutting vanaf het perceel van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] de coniferen zodanig te snoeien en gesnoeid te houden dat deze niet hoger reiken dan de huidige schutting op straffe van een dwangsom van € 200,00 voor iedere dag dat hij daarmee in gebreke blijft tot een maximum van € 3.000,00;

- om [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] uiterlijk twee maanden voor de reparatie van de schutting de datum van de reparatie kenbaar te maken alsook de wijze waarop de reparatie zal geschieden met veroordeling van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] tot betaling van een dwangsom van € 200,00 per dag dat hij de termijn van twee maanden niet in acht neemt tot een maximum van € 3.000,00;

- veroordeelt [eiser in conventie, verweerder in reconventie] in de kosten van het geding welke aan de zijde van [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] tot aan dit moment worden begroot op € 904,00;

- verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij oorraad;

- wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.C. de Regt en in het openbaar uitgesproken op

8 december 2010.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde wetgeving

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature