< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Bij brief van 1 april 2010 heeft verweerder eisers bericht dat hij als gevolg van de uitspraak van deze rechtbank van 21 januari 2010 heeft besloten om alsnog handhavend op te treden tegen het overschrijden van het aantal vierkante meters aan zonder bouwvergunning opgerichte bijgebouwen. Naar het oordeel van de rechtbank is verweerders brief met daarin de enkele aankondiging dat hij handhavend op zal gaan treden geen besluit in de zin van artikel 1:3 van de Awb. Van een rechtsgevolg is thans immers nog geen sprake zonder nadere besluitvorming wat betreft die handhaving.

UitspraakRECHTBANK UTRECHT

Sector bestuursrecht

zaaknummer: SBR 10/1470

Tussenuitspraak van de enkelvoudige kamer in de zaak tussen

[eiser] en [eiseres], wonende te [woonplaats], eisers,

gemachtigde: mr. J.P.J. Botterblom, advocaat te Barneveld,

en

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg, verweerder,

gemachtigde: B. Bouwman en G. van Ginkel, beiden werkzaam bij de gemeente Woudenberg.

Inleiding

1.1 Bij brief van 1 april 2010 heeft verweerder eisers bericht dat hij als gevolg van de uitspraak van deze rechtbank van 21 januari 2010 heeft besloten om alsnog handhavend op te treden tegen het overschrijden van het aantal vierkante meters aan zonder bouwvergunning opgerichte bijgebouwen op het perceel [adres] te [woonplaats] (hierna: het perceel). Daartegen hebben eisers beroep bij deze rechtbank ingesteld.

1.2 Het beroep is behandeld ter zitting van 28 april 2011, waar eiser [eiser] in persoon is verschenen, bijgestaan door zijn gemachtigde. Namens verweerder zijn ter zitting verschenen gemachtigden, voornoemd. De eigenaar en bewoner van het perceel heeft niet gereageerd op de uitnodiging van de rechtbank zich te melden als derdebelanghebbende om deel te nemen aan deze procedure.

Overwegingen

2.1 Op 1 april 2010 heeft verweerder eisers bericht zoals in 1.1 is vermeld. Verweerder heeft deze brief aangemerkt als nieuwe beslissing op bezwaar. Eisers hebben daarop verweerder bij brief van 6 april 2010 verzocht om aan hen de concrete aanschrijving te overleggen. Verweerder heeft daarop niet gereageerd.

2.2 In zijn verweerschrift heeft verweerder opgemerkt dat het ingezette handhavingstraject zal worden voortgezet, aangezien er is geconstateerd dat er nog steeds een overschrijding is van het aantal vierkante meters aan bijgebouwen. Daarbij zal hij de ontwikkelingen in wet- en regelgeving moeten betrekken. Ter zitting heeft verweerder in dat kader toegelicht dat hij vanwege het door eisers ingediende beroep verdere besluitvorming heeft aangehouden in afwachting van de uitkomst van deze beroepszaak.

2.3 I ngevolge artikel 1:3, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) wordt onder een besluit verstaan een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling.

2.4 Met het begrip rechtshandeling in artikel 1:3, eerste lid, van de Awb wordt bedoeld een handeling gericht op rechtsgevolg.

2.5 Ingevolge artikel 7:11, eerste lid, van de Awb dient, indien een bezwaar ontvankelijk is, op grondslag daarvan een heroverweging van het bestreden besluit plaats te vinden.

Ingevolge het tweede lid, moet, voor zover de heroverweging daartoe aanleiding geeft, het bestuursorgaan het bestreden besluit herroepen en voor zover nodig in plaats daarvan een nieuw besluit nemen.

2.6 Naar het oordeel van de rechtbank is verweerders brief van 1 april 2010 met daarin de enkele aankondiging dat hij handhavend op zal gaan treden geen besluit in de zin van artikel 1:3 van de Awb. Van een rechtsgevolg is thans immers nog geen sprake zonder nadere besluitvorming wat betreft die handhaving.

2.7 Artikel 7:11 van de Awb brengt met zich dat als verweerder op grond van de heroverweging van een besluit, inhoudende de afwijzing van een verzoek om handhaving, alsnog tot het oordeel komt dat moet worden gehandhaafd, hij niet kan volstaan met een aankondiging, dat alsnog handhavend opgetreden zal gaan worden, maar dient hij gelijktijdig een besluit strekkende tot handhaving te nemen. Nu verweerder dit heeft nagelaten, heeft aldus geen volledige heroverweging plaatsgevonden en is er sprake van strijd met artikel 7:11 van de Awb .

2.8 De rechtbank ziet, met het oog op finale geschilbeslechting, aanleiding voor toepassing van artikel 8:51a, eerste lid, van de Awb , teneinde verweerder in de gelegenheid te stellen het genoemde gebrek in de besluitvorming te herstellen dan wel de rechtbank te laten weten dat hij van deze mogelijkheid geen gebruik wenst te maken. Indien de termijn die daarvoor wordt gesteld ongebruikt verstrijkt, zal de behandeling van het beroep op de gebruikelijke wijze worden voortgezet.

2.9 Het voorgaande betekent dat de rechtbank aldus een tussenuitspraak doet op de voet van artikel 8:80a, eerste lid, van de Awb . De rechtbank zal iedere verdere beslissing, ook die ten aanzien van de vergoeding van de gemaakte proceskosten, aanhouden totdat in het beroep einduitspraak wordt gedaan.

Tussenbeslissing

De rechtbank:

3.1 stelt verweerder in de gelegenheid om binnen vier weken na de dag van verzending van deze tussenuitspraak de gebreken in de besluitvorming te herstellen, met inachtneming van hetgeen de rechtbank in deze tussenuitspraak heeft overwogen, dan wel om binnen twee weken na bedoelde verzending te laten weten dat van deze mogelijkheid geen gebruik wordt gemaakt;

3.2 houdt iedere verdere beslissing aan.

Aldus vastgesteld door mr. P.K. Nihot en in het openbaar uitgesproken op 31 mei 2011.

De griffier: De rechter:

mr. M.S.D. de Weerd mr. P.K. Nihot

Afschrift verzonden op:

Rechtsmiddel

Tegen deze tussenuitspraak staat (nog) geen hoger beroep open.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.∧ naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature