< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Volledige schorsing van geldend non-concurrentiebeding en beperking van geldend relatiebeding in duur

UitspraakRECHTBANK UTRECHT

sector handel en kanton

kantonrechter

locatie Utrecht

zaaknummer: 758106 UV EXPL 11-238 KB 4009

kort geding vonnis d.d. 27 juli 2011

inzake

[eiser],

wonende te [woonplaats],

verder ook te noemen [eiser],

eisende partij,

gemachtigde: mr. M. Keijer,

tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Cimsolutions B.V.,

gevestigd te Vianen,

verder ook te noemen Cimsolutions,

gedaagde partij,

gemachtigde: mr. A. Klaassen.

1. Het verloop van de procedure

[eiser] heeft Cimsolutions in kort geding doen dagvaarden.

Cimsolutions heeft voor de zitting producties toegezonden.

De zitting heeft plaatsgevonden op 13 juli 2011. Daarvan is aantekening gehouden.

Cimsolutions heeft een pleitnotitie overgelegd.

Hierna is uitspraak bepaald.

2. De vaststaande feiten

2.1 Cimsolutions is een onderneming die zich toelegt op detachering van hoogopgeleid ICT personeel.

2.2 [eiser] is op 1 maart 2007 bij Cimsolutions in dienst getreden in de functie van Senior Systeembeheerder / Senior Technisch Applicatiebeheerder / Junior ITIL Procesmanager / Junior (technisch) Projectleider (schaal 3).

2.3 In artikel 7.2. van de arbeidsovereenkomst staat opgenomen:

“Het is Werknemer verboden om tijdens en binnen een tijdvak van twaalf maanden na de beëindiging van de dienstbetrekking op directe of indirecte wijze tegen of zonder vergoeding werkzaamheden te verrichten voor of bij klant(en) of relaties van Werkgever of partij(en) waarbij of waarvoor de Werknemer in het kader van deze arbeidsovereenkomst gedurende het laatste jaar is ingezet voor de uitvoering van zijn taken. Hiernaast is het Werknemer verboden om binnen een tijdvak van twaalf maanden na de beëindiging van de dienstbetrekking op directe of indirecte wijze tegen of zonder vergoeding werkzaamheden te verrichten die in directe concurrentie staan met de werkzaamheden van CIMSOLUTIONS. (…)”

2.4 Per 1 januari 2008 is [eiser] de functie van Systeemontwerper / Database Ontwerper / Systeemanalist / Technisch Specialist / (technisch) Projectleider gaan bekleden en is hij bevorderd naar schaal 4.

2.5 Van december 2009 tot en met april 2010 is [eiser] via Cimsolutions gedetacheerd geweest bij Reclassering Nederland in de functie van senior systeembeheerder.

2.6 In de tussen Reclassering Nederland en Cimsolutions gesloten “Nadere Overeenkomst opdracht voor tijdelijke beschikbaarstelling van personeel aan Reclassering Nederland” is bij de omschrijving van de aard van de door [eiser] als senior systeembeheerder te verrichten werkzaamheden onder andere bepaald:

“(…)

? voert in samenwerking met de afdeling inkoop het contractbeheer voor de afdeling I&A;

? organiseert en bewaakt de levering van diensten door leveranciers in operationeel en

financieel opzicht;

? het opstellen van overeenkomsten over door derden te leveren producten en/of diensten;

? het rapporteren over de door derde partijen geleverde producten en/of diensten;

? het opvragen van offertes bij externe partijen;

? het inhoudelijk afstemmen van de werkzaamheden alsmede de inzet van mensen en

middelen;

(…)

? het configuratiebeheer binnen de afdeling I&A;

? het inkoopproces binnen de afdeling I&A;

? optreden, bij diens afwezigheid, als vervanger voor de wijzigingsbeheerder binnen de

afdeling I&A;

(…)

? het onderhouden van contacten met klanten / gebruikers over de operationele uitvoering

van de dienstverlening;”

2.7 Met ingang van 1 november 2010 heeft [eiser] ontslag genomen om enkele maanden te kunnen reizen in Australië. Sinds 16 februari 2011 is [eiser] terug in Nederland en op zoek naar een nieuwe baan.

2.8 Op 15 maart 2011 heeft Reclassering Nederland [eiser] een aanbod gedaan om bij haar in dienst te treden als Leveringsbeheerder. Het betreft een vast interne functie.

2.9 Cimsolutions heeft in correspondentie aan zowel Reclassering Nederland als ook aan de gemachtigde van [eiser] te kennen gegeven dat zal worden vastgehouden aan de werking van het non-concurrentiebeding en het relatiebeding.

3. Het geschil

3.1 [eiser] vordert dat de kantonrechter, bij wege van voorlopige voorziening, uitvoerbaar bij voorraad:

- primair het relatie- en concurrentiebeding zoals opgenomen in artikel 7.2 van de op 29 november 2006 gesloten arbeidsovereenkomst buiten werkingstelt, althans schorst;

- subsidiair het relatie- en concurrentiebeding zoals opgenomen in artikel 7.2. van de arbeidsovereenkomst buiten werking stelt, althans schorst, aldus dat het [eiser] is toegestaan per heden, althans na verloop van een door de kantonrechter te bepalen (korte) termijn in dienst te treden bij Reclassering Nederland in de functie van leveringsbeheerder;

- meer subsidiair Cimsolutions veroordeelt tot betaling van een vergoeding van € 250,-- als voorschot op een vergoeding ex artikel 7:653 lid 4 BW voor iedere dag dat [eiser] zal worden gehouden aan het tussen partijen geldende relatiebeding;

- nog meer subsidiair een voorziening treft als de kantonrechter in goede justitie meent te moeten nemen;

- zowel primair, subsidiair, meer subsidiair als nog meer subsidiair Cimsolutions veroordeelt in de proceskosten aan de zijde van [eiser].

3.2 [eiser] legt aan diens vordering ten grondslag dat het relatie- en non-concurrentiebeding per 1 januari 2008 hun gelding hebben verloren, omdat deze bedingen als gevolg van een promotie van schaal 3 naar schaal 4 zwaarder zijn gaan drukken. Voor het geval voornoemde bedingen in stand zijn gebleven na 1 januari 2008, dan stelt [eiser] dat er geen sprake is van concurrerende werkzaamheden bij Reclassering Nederland. Ten slotte legt [eiser] aan zijn vordering ten grondslag dat de belangenafweging van artikel 7:653 lid 2 BW in zijn voordeel dient uit te vallen.

3.3 Cimsolutions heeft verweer gevoerd. Op de inhoud daarvan zal - voor zover relevant voor de beoordeling van het geschil - hierna worden ingegaan.

4. De beoordeling

4.1 Vooropgesteld wordt dat [eiser] naar het oordeel van de kantonrechter een spoedeisend belang heeft bij de gevorderde voorziening. Aan [eiser] is immers op dit moment een concreet aanbod gedaan om in dienst te treden bij Reclassering Nederland, terwijl hij al enige tijd geen inkomsten uit arbeid of uitkering heeft.

4.2 Voor toewijzing van een voorziening zoals door [eiser] wordt gevorderd, moet het in hoge mate waarschijnlijk zijn dat een gelijkluidende vordering in een te voeren bodemprocedure zal worden toegewezen. Beoordeeld dient dus te worden of al dan niet aannemelijk is dat de bodemrechter tot het oordeel zal komen of het tussen partijen gesloten relatie- en non - concurrentiebeding nog geldt en zo ja, of [eiser] het non-concurrentiebeding en/of het relatiebeding zal overtreden door indiensttreding bij Reclassering Nederland in de functie leveringsbeheerder en zo ja, of een of beide bedingen vernietigd dienen te worden op de grond dat [eiser], in verhouding tot het te beschermen belang van Cimsolutions, door een of beide bedingen onbillijk wordt benadeeld. De kantonrechter overweegt daarover als volgt.

4.3 Gesteld voor de vraag of een non-concurrentiebeding haar geldigheid heeft verloren als gevolg van een functiewijzing/promotie van een werknemer, is volgens de Hoge Raad beslissend of er sprake is van (1) een ingrijpende wijziging van de arbeidsverhouding die (2) tot gevolg heeft dat het concurrentiebeding aanmerkelijk zwaarder is gaan drukken. Daarbij mag betekenis gehecht mogen worden aan de mate waarin de wijziging van de arbeidsverhouding redelijkerwijze was te voorzien voor de werknemer toen deze het beding aanvaardde (HR 5 januari 2007, JAR 2007, nrs. 37 en 38).

Naar het oordeel van de kantonrechter hebben het voor [eiser] geldende non-concurrentiebeding en relatiebeding hun geldigheid als gevolg van zijn promotie naar schaal 4 per 1 januari 2008 niet verloren. Dat (allereerst) sprake is van een ingrijpende wijziging is niet aannemelijk gemaakt. Uit de stelling dat er een promotie heeft plaatsgevonden en blijkens productie 10 bij de dagvaarding aan functies in schaal / functiegroep 4 meer eisen aan ervaring, vaardigheden en eigenschappen worden gesteld dan aan functies in schaal / functiegroep 3, vloeit dat immers op zichzelf niet voort. Bovendien heeft Cimsolutions - niet weersproken - aangevoerd dat geen sprake is van een ingrijpende wijziging van de functie, nu de functies met betrekking tot beheer en ontwikkeling doorgaans in elkaar overvloeien en dat in casu ook blijkt uit de functieomschrijving van [eiser] in artikel 3 van de arbeidsovereenkomst. Gelet op het voorgaande wordt niet meer toegekomen aan beantwoording van de vraag of het non-concurrentie- en relatiebeding aanmerkelijk zwaarder is gaan drukken. Wellicht ten overvloede wordt voor wat betreft de geldigheid van het relatiebeding nog wel overwogen dat bij een relatiebeding niet snel aangenomen mag worden dat het aanmerkelijk zwaarder is gaan drukken, omdat het per definitie verbonden is aan relaties en niet aan het soort werk en de aard van (het aandoen van) de concurrentie.

4.4 Vervolgens ligt de vraag voor, of [eiser] het non- concurrentiebeding en/of het relatiebeding zal overtreden door te gaan werken als Leveringsbeheerder bij Reclassering Nederland. Deze vraag dient per afzonderlijk beding beantwoord te worden en afhankelijk van het antwoord daarop zal vervolgens eventueel een belangenafweging in de zin van artikel 7:653 lid 2 BW aan de orde komen.

Het non-concurrentiebeding

4.5 Vooropgesteld wordt dat, indien aannemelijk is dat de aan [eiser] geboden functie van Leveringsbeheerder bij Reclassering Nederland inhoudelijk in overwegende mate anders is dan de functie van Systeembeheerder (de functiebenaming bij Reclassering Nederland), althans Systeemontwerper / Database Ontwerper / Systeemanalist / Technisch Specialist / (technisch) Projectleider (de functiebenaming bij Cimsolutions), van concurrerende werkzaamheden geen sprake is. Cimsolutions heeft immers niet aangevoerd dat de door [eiser] gestelde werkzaamheden behorende bij de functie Leveringsbeheerder, ook met Cimsolutions concurrerende werkzaamheden zijn.

4.6 Uit de door Cimsolutions overgelegde overeenkomst tussen Cimsolutions en Reclassering Nederland (vergelijk punt 2.6 van dit vonnis) en de stellingen van [eiser] ter zake blijkt dat [eiser] als Systeembeheerder in hoofdzaak verantwoordelijk was voor het opvragen van offertes, het doen van bestellingen bij externe partijen (leveranciers) en de tijdige ontvangst daarvan, alsmede het opstellen van contracten en rapporten ten aanzien van te leveren / geleverde diensten en producten. Het verrichte configuratiebeheer als Systeembeheerder bij Reclassering Nederland zag volgens [eiser] vooral op (faciliterende) werkzaamheden zoals het regelen van bijvoorbeeld een nieuwe computer of telefoon, die voortvloeiden uit een wijzigingsverzoek aan de Wijzigingsbeheerder / Leveringsbeheerder. Cimsolutions heeft het voorgaande ook niet weersproken, maar aangevoerd dat de werkzaamheden van een Systeembeheerder in de praktijk ook een (significante) overlap hebben met de werkzaamheden van een Leveringsbeheerder.

Naar het oordeel van de kantonrechter valt dat echter niet zonder meer op te maken uit de (daartoe) overgelegde overeenkomst met Reclassering Nederland (productie 3 van Cimsolutions) en het overzicht van functies en groeipaden (productie 4 van Cimsolutions). Ook het feit dat beide functies op hetzelfde niveau en in dezelfde, dan wel nagenoeg dezelfde schaal zijn ingedeeld in de CAO Reclassering Nederland, betekent op zichzelf niet dat dan ook sprake is van een overlap aan inhoudelijke werkzaamheden. Daarbij komt dat [eiser] enkele belangrijke verschillen tussen de functie van Systeembeheerder en van Leveringsbeheerder aannemelijk heeft gemaakt. Zo heeft [eiser] aangegeven dat hij als Leveringsbeheerder een voornamelijk coördinerende functie zal verrichten, waarbij hij vier teams en hun teamleiders zal aansturen. Cimsolutions heeft daar weliswaar tegenin gebracht dat ook de werkzaamheden die bij een Systeembeheerder horen coördinerend zijn, bijvoorbeeld als projectleider, maar [eiser] heeft vervolgens onweersproken toegelicht dat hij nooit als projectleider (van grote projecten) heeft gewerkt. Voorts heeft Cimsolutions niet weersproken dat [eiser] als Leveringsbeheerder vooral (technische) IT kwesties/problemen zal moeten oplossen met voornoemde teams en - in tegenstelling tot een Systeembeheerder - juist geen bestellingen plaatst, geen contracten opstelt en geen veelvuldige contacten met leveranciers onderhoudt. Ten slotte heeft Cimsolutions in het geheel niet betwist dat een Leveringsbeheerder - in tegenstelling tot een Systeembeheerder -(technische) calamiteiten zal moeten kunnen oplossen, zoals het herstellen van een uitgevallen netwerk in een bepaalde regio.

4.7 Gelet het voorgaande is de kantonrechter van oordeel dat de nieuwe werkzaamheden van [eiser] bij Reclassering Nederland als Leveringsbeheerder in overwegende mate anders zijn dan de werkzaamheden die een Systeembeheerder verricht. Dientengevolge kunnen de voorgenomen werkzaamheden van [eiser] niet worden aangemerkt als werkzaamheden die in directe concurrentie met Cimsolutions staan. Nu Cimsolutions echter een andere mening is toegedaan en [eiser] daarom aan het non-concurrentiebeding wil houden, is een schorsing van het non-concurrentiebeding - ondanks het in casu ontbreken van concurrerende werkzaamheden - niettemin toewijsbaar voor wat betreft de bij Reclassering Nederland te verrichten werkzaamheden als Leveringsbeheerder.

Het relatiebeding

4.8 Vooropgesteld kan worden, dat [eiser] het relatiebeding door indiensttreding bij Reclassering Nederland zal overtreden. [eiser] is immers voornemens om binnen 1 jaar na zijn ontslag (immers vóór 1 november 2011) in dienst te treden bij Reclassering Nederland, terwijl hij daar gedurende het laatste jaar van zijn dienstverband gedetacheerd is geweest. Dientengevolge zal voor wat betreft het relatiebeding dienen te worden beoordeeld of in een eventuele bodemprocedure tot vernietiging zal worden besloten op de grond dat [eiser], in verhouding tot het te beschermen belang van Cimsolutions, door het beding onbillijk wordt benadeeld (artikel 7:653 lid 2 BW). [eiser] heeft in dat kader gesteld dat hij - na vele afwijzingen vanwege een te generiek profiel - thans uitzicht heeft op een passende functie en die baan, naar de kantonrechter begrijpt, in materieel en financieel opzicht een positieverbetering inhoudt ten opzichte van zijn eerdere functie bij Cimsolutions. Cimsolutions stelt dat haar belang gelegen is in de preventie van oneigenlijke concurrentie en (daarmee) het beschermen van haar bedrijfsdebiet (te weten haar relaties). Voorts is haar belang bij handhaving gelegen in het voorkomen van precedentwerking, te meer nu Cimsolutions een detacheringsbedrijf is dat in de zwaar concurrerende IT sector opereert.

4.9 Naar het oordeel van de kantonrechter zou een geheel onverkorte handhaving van het relatiebeding tot 1 november 2011 in dit geval resulteren in een onbillijke benadeling van [eiser]. [eiser] wordt door de onverkorte handhaving van het beding immers belemmerd om zijn recht op vrijheid van arbeidskeuze uit te oefenen zoals vervat in artikel 19 lid 3 van de Grondwet . Dat klemt in casu te meer, nu [eiser] een concreet uitzicht heeft op een beter betaalde baan bij Reclassering Nederland en zij Cimsolutions ter compensatie een vergoeding van twee maandsalarissen heeft aangeboden, terwijl het relatiebeding thans nog maar zo’n drie maanden van kracht zal zijn. Het feit dat Cimsolutions een detacheringsbedrijf is in de concurrentiegevoelige IT sector maakt het beschermen van haar bedrijfsdebiet zonder meer begrijpelijk, maar de bescherming daarvan in de vorm van een volledig onverkorte handhaving van het relatiebeding zou in casu in een onbillijke benadeling van [eiser] resulteren. Cimsolutions heeft ook niet voldoende aannemelijk weten te maken dat handhaving van de periode van een heel jaar noodzakelijk is. De vrees voor precedentwerking maakt dat niet anders, nu dat een niet geïndividualiseerd en (te) algemeen belang vormt. Gelet op het bovenstaande zal de kantonrechter het relatiebeding in duur beperken tot 9 maanden, zodat het haar werking zal verliezen op 1 augustus 2011.

4.10 Cimsolutions zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten aan de zijde van [eiser].

5. De beslissing

De kantonrechter:

geeft de volgende onmiddellijke voorziening:

schorst met ingang van heden het non-concurentiebeding zoals opgenomen in artikel 7.2. van de arbeidsovereenkomst d.d. 29 november 2006 voor wat betreft de bij Reclassering Nederland te verrichten functie van Leveringsbeheerder;

beperkt de duur van het relatiebeding zoals opgenomen in artikel 7.2. van de arbeidsovereenkomst d.d. 29 november 2006 tot 1 augustus 2011;

veroordeelt Cimsolutions tot betaling van de proceskosten aan de zijde van [eiser], tot de uitspraak van dit vonnis begroot op € 561,81, waarin begrepen € 400,-- aan salaris gemachtigde;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.J.M. de Laat, kantonrechter, en is in aanwezigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 27 juli 2011.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature