Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Partneralimentatie en onderbewindstelling.

UitspraakGERECHTSHOF ’s-GRAVENHAGE

Sector Civiel recht

Uitspraak : 15 juni 2011

Zaaknummer : 200.078.907/01

Rekestnr. rechtbank : F1 RK 10-1563

[de man]

wonende te [woonplaats]

verzoeker in hoger beroep,

hierna te noemen: de man,

advocaat mr. drs. M. Haasjes te Waddinxveen,

tegen

[de vrouw],

wonende te [woonplaats],

verweerster in hoger beroep

hierna te noemen: de vrouw,

advocaat mr. E. van Veenendaal te Rozenburg.

PROCESVERLOOP IN HOGER BEROEP

De man is op 17 december 2010 in hoger beroep gekomen van een beschikking van 20 september 2010 van de rechtbank Rotterdam.

De vrouw heeft op 18 januari 2011 een verweerschrift ingediend.

Bij het hof zijn voorts de volgende stukken ingekomen:

van de zijde van de man:

- op 28 december 2010 een brief van diezelfde datum met bijlage;

- op 2 mei 2011 een brief van diezelfde datum met bijlagen;

van de zijde van de vrouw:

- op 6 mei 2011 een brief van 5 januari 2011 met bijlage;

- op 6 mei 2011 een brief van diezelfde datum, waarin is medegedeeld dat de vrouw niet ter terechtzitting zal verschijnen.

De zaak is op 12 mei 2011 mondeling behandeld.

Ter zitting waren aanwezig:

- de man, bijgestaan door zijn advocaat;

- de advocaat van de vrouw;

- de heer [naam], in zijn hoedanigheid van bewindvoerder/mentor van de vrouw.

PROCESVERLOOP IN EERSTE AANLEG EN VASTSTAANDE FEITEN

Voor het procesverloop en de beslissing in eerste aanleg verwijst het hof naar de bestreden beschikking.

Bij die beschikking is de echtscheiding tussen partijen uitgesproken en, voor zover in hoger beroep van belang, ten laste van de man aan de vrouw een uitkering tot levensonderhoud toegekend van € 750,- per maand, bij vooruitbetaling te voldoen voor het eerst op de dag dat de echtscheidingsbeschikking is of zal zijn ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. De rechtbank heeft daarbij verstaan dat genoemde bijdrage jaarlijks, met ingang van 1 januari van het nieuwe jaar, wordt gewijzigd ingevolge de wettelijk vastgestelde indexering. Voorts heeft de rechtbank bepaald dat partijen overgaan tot de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap. De beschikking is uitvoerbaar bij voorraad verklaard, behalve ten aanzien van de echtscheiding.

Het hof gaat uit van de door de rechtbank vastgestelde feiten, voor zover daar in hoger beroep geen grief tegen is gericht.

In hoger beroep is voorts komen vast te staan dat de echtscheidingsbeschikking op 11 januari 2011 is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

BEOORDELING VAN HET HOGER BEROEP

1. In geschil is de door de man te betalen uitkering tot levensonderhoud voor de vrouw, hierna ook partneralimentatie .

2. De man verzoekt het hof bij beschikking, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, de bestreden beschikking te vernietigen (het hof leest: voor zover daarin ten laste van hem aan de vrouw een uitkering tot levensonderhoud is toegekend van € 750,- per maand) en, in zoverre opnieuw beschikkende:

- de vrouw alsnog niet-ontvankelijk te verklaren in haar verzoek om te bepalen dat de man als bijdrage in haar levensonderhoud een bedrag van € 750,- bruto per maand bij vooruitbetaling aan de vrouw dient te voldoen, althans dat verzoek af te wijzen;

- met bevel aan de vrouw om de aldus eventueel teveel betaalde bedragen aan de man terug te betalen.

3. De vrouw bestrijdt het beroep en verzoekt het hof bij beschikking, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

I. de verzoeken van de man af te wijzen, althans hem deze te ontzeggen;

II. de man te veroordelen in de kosten van deze procedure.

Ontvankelijkheid

4. De vrouw stelt dat de man zijn recht om in hoger beroep te komen van de bestreden beschikking heeft verwerkt, nu hij in eerste aanleg er uitdrukkelijk voor heeft gekozen geen verweer te voeren door tussenkomst van een advocaat.

5. Het hof is van oordeel dat de omstandigheid dat de man in eerste aanleg geen verweer heeft gevoerd tegen het verzoek van de vrouw, wat er verder ook zij van de reden daarvan, niet de gevolgtrekking rechtvaardigt dat hij zijn recht om in hoger beroep te komen tegen de bestreden beschikking heeft verwerkt. Het hof zal de man derhalve ontvangen in zijn hoger beroep.

6. De man werpt één grief op tegen de bestreden beschikking. Hij is van mening dat de rechtbank ten onrechte heeft bepaald dat hij een partneralimentatie dient te voldoen van € 750,- per maand.

7. De vrouw heeft de grief van de man gemotiveerd bestreden.

Overeenkomst

8. Uit de stukken en het verhandelde ter terechtzitting is het hof gebleken dat partijen op 5 januari 2011 een overeenkomst (hierna: de overeenkomst) hebben gesloten. Zij zijn - voor zover hier van belang - overeengekomen dat de vrouw afziet van partneralimentatie, vanaf aanvang scheiding tafel en bed per juli 2009, wegens het ontbreken van draagkracht bij de man. De man beroept zich op deze overeenkomst.

9. De vrouw is van mening dat het hof geen acht dient te slaan op dat de overeenkomst. Zij voert daartoe aan dat de kantonrechter bij beschikking van 15 maart 2010 ten behoeve van haar een mentorschap, en over haar goederen een bewind heeft ingesteld. Dit brengt volgens de vrouw mee dat zij ten tijde van het aangaan van de overeenkomst handelingsonbekwaam was. Daarbij komt dat de mentor niet is gekend in de overeenkomst. De vrouw stelt dat de overeenkomst dan ook niet rechtsgeldig tot stand is gekomen.

10. Het hof stelt voorop dat partijen in het kader van hun echtscheiding kunnen overeenkomen dat de één tegenover de ander niet tot alimentatie gehouden zal zijn (artikel 1:158 van het Burgerlijk Wetboek).

11. Noch de onderbewindstelling noch het mentorschap brengt mee dat de vrouw handelingsonbekwaam is geworden. Een beroep op vernietigbaarheid van de overeenkomst als gevolg van een wilsgebrek aan de zijde van de vrouw is immers in deze procedure niet gedaan. Het hof is daarom van oordeel dat de overeenkomst rechtsgeldig tot stand is gekomen. De stelling van de vrouw dat de mentor betrokken had moeten worden bij de totstandkoming van de overeenkomst leidt niet tot een ander oordeel..

12. Uit de overeenkomst volgt dat de vrouw ondubbelzinnig afstand heeft gedaan van partneralimentatie.

13. Gezien het vorenstaande staande zal het hof de bestreden beschikking - voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen - vernietigen en het verzoek van de vrouw om een partneralimentatie vast te stellen, alsnog afwijzen.

14. Ten aanzien van de eventueel door de man onverplicht betaalde partneralimentatie overweegt het hof als volgt. Door de vrouw is niet gesteld dat van haar niet kan worden gevergd dat zij de onverschuldigd betaalde partneralimentatie aan de man kan terugbetalen. Ook is dit niet anderszins uit feiten en omstandigheden gebleken, zodat het hof bepaalt dat de vrouw gehouden zal zijn de onverschuldigd betaalde partneralimentatie aan de man terug te betalen.

15. Het hof ziet geen aanleiding om, zoals de vrouw verzoekt, de man te veroordelen in de proceskosten in hoger beroep en zal dit verzoek afwijzen.

16. Hetgeen partijen ieder voor zich voorts nog naar voren hebben gebracht vergt, gelet op het vorenstaande, naar het oordeel van het hof geen bespreking meer, omdat dat niet tot een ander oordeel kan leiden.

17. Mitsdien beslist het hof als volgt.

BESLISSING OP HET HOGER BEROEP

Het hof:

vernietigt de bestreden beschikking ten aanzien van de door de man te betalen uitkering tot levensonderhoud voor de vrouw en, in zoverre opnieuw beschikkende:

wijst het inleidend verzoek van de vrouw tot het vaststellen van een door de man aan haar te betalen uitkering tot levensonderhoud alsnog af;

bepaalt dat de vrouw aan de man dient terug te betalen hetgeen met in achtneming van het vorenstaande door de vrouw teveel is ontvangen;

wijst het in hoger beroep meer of anders verzochte af.

Deze beschikking is gegeven door mrs. Van de Poll, Husson en Bos, bijgestaan door mr. Wijtzes als griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 15 juni 2011.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde wetgeving

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature