Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Telefonische acquisitie. Geluidsopname deel telefoongesprek als productie overgelegd. Niet is komen vast te staan dat een overeenkomst tot stand is gekomen

UitspraakRECHTBANK UTRECHT

Sector kanton

Locatie Utrecht

zaaknummer: 694542 UC EXPL 10-8317 CTH 622

vonnis d.d. 15 december 2010, bij vervroeging,

inzake

de besloten vennootschap

VKM Advertising B.V.,

gevestigd te Winkel,

verder ook te noemen VKM,

eisende partij,

gemachtigde: C.W.M. Stam B.V. Gerechtsdeurwaarders,

tegen:

[gedaagde], h.o.d.n.[bedrijf],

wonende te Utrecht,

verder ook te noemen [gedaagde],

gedaagde partij,

procederende in persoon.

1. Het verloop van de procedure

VKM heeft een vordering ingesteld.

[gedaagde] heeft geantwoord op de vordering.

VKM heeft voor repliek geconcludeerd.

[gedaagde] heeft voor dupliek geconcludeerd.

Hierna is uitspraak bepaald.

2. De vordering en het verweer

2.1. VKM vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, de veroordeling van [gedaagde] om aan VKM te voldoen € 236,98, bestaande uit € 178,50 aan hoofdsom, € 7,98 aan rente tot 17 mei 2010, € 37,00 aan buitengerechtelijke incassokosten en een bedrag van € 13,50 aan leges/informatiekosten, rente en kosten rechtens.

2.2. Ter onderbouwing van die vordering stelt VKM dat uit de geluidsopname van het gehele met [gedaagde] gevoerde gesprek en de daarvan gemaakte transcriptie blijkt dat [gedaagde] aan VKM opdracht heeft gegeven zijn bedrijfsgegeven op de door haar geëxploiteerde internet-site www.bedrijven2day.nl te plaatsen. VKM stelt voorts dat

[gedaagde] jegens VKM toerekenbaar is tekort geschoten in de nakoming van de tussen partijen gesloten overeenkomst door de factuur van 22 september 2009 ten bedrage van € 178,50 (inclusief btw), ondanks sommaties, onbetaald te laten. VKM maakt aanspraak op de wettelijke rente en de buitengerechtelijke kosten nu [gedaagde] in verzuim is geraakt, respectievelijk VKM de vordering uit handen heeft moeten geven.

2.3. [gedaagde] voert primair als verweer aan dat er tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen. Zij voert aan nooit een gesprek met VKM te hebben gevoerd. [gedaagde] betwist dat de door VKM overgelegde geluidsopname en transcriptie daarvan het een met haar gevoerd gesprek weergeven nu op de geluidsopname een man is te horen en [gedaagde] een vrouw is.

3. De beoordeling

3.1. Tussen partijen is in geschil of er op 15 september 2009 mondeling een overeenkomst tot stand is gekomen in het kader waarvan VKM de bedrijfsgegevens van

[gedaagde] tegen betaling op de door VKM geëxploiteerde website www.bedrijven2day.nl zou plaatsen.

3.2. Ter onderbouwing van haar stelling dat een overeenkomst tot stand is gekomen, heeft VKM een CD met hierop een geluidsopname overgelegd. De geluidsopname is een opname van een gesprek dat beweerdelijk heeft plaatsgevonden op 15 september 2009 tussen de medewerker Vera Andringa van VKM en [gedaagde]. Voorts heeft VKM een transcript overgelegd van het op de CD opgenomen gesprek.

3.3. Uit het door VKM overgelegde transcript blijkt dat het gesprek, voor zover van belang, als volgt is verlopen:

"Goedendag u spreekt met Vera Andringa van VKM Advertising BV, www.bedrijven2day.nl. Ik wil nog even een geluidsopname maken van uw opdracht tot vermelding van uw bedrijfsgegevens op onze website www.bedrijven2day.nl.

U bent er van op de hoogte dat dit gesprek wordt opgenomen?

Ja.

Heeft u daar bezwaar tegen?

Nee

Nou de periode loopt van vandaag 15 september 2009 tot 15 maart 2010

Na deze periode ga ik u gegevens uit ons bestand verwijderen en dat ga ik u ook schriftelijk bevestigen en dat is voor het bedrag van uh sorry 150 euro exclusief de BTW nou u zegt ik wil graag een uh een termijnbetaling als u de factuur ontvangen heeft kunt u ons even bellen en dan spreken wij dat af.

Nou uw bedrijfsnaam is [bedrijf]

U bent de heer [gedaagde]

Ja.

(…)

Nou Mijn vraag is gaat u hiermee akkoord?

Ja.

Heb ik de vermelding en afspraken juist weergegeven?

Ja

En u bent ook bevoegd om voor deze opdracht akkoord te geven?

Ja

Dan ga ik het voor u in orde maken, u krijgt de bevestiging, nota en printuitdraai nog toegestuurd (…)”

3.4. Gelet op de betwisting door [gedaagde] dat zij telefonisch met VKM heeft gesproken en het feit dat de stem op de geluidsopname onmiskenbaar een mannenstem is en [gedaagde] een vrouw is, heeft VKM haar stelling dat met [gedaagde] een overeenkomst tot stand is gekomen onvoldoende onderbouwd. De vordering dient reeds daarom te worden afgewezen.

3.5. Aan het begin van het gesprek maakt de medewerker van VKM melding van een kennelijk eerder gegeven opdracht. Bij gebrek aan onderbouwing van VKM hieromtrent, gaat de kantonrechter er gevoeglijk vanuit dat het hiervoor genoemde gesprek van 15 september 2009, waarvan VKM een geluidsopname heeft gemaakt, het eerste telefonisch contact was dat tussen partijen heeft plaatsgevonden. Gelet op de betwisting door

[gedaagde] dat zij opdracht heeft gegeven tot plaatsing van haar gegevens op de website www.bedrijven2day.nl en voorts gesteld noch gebleken is dat sprake is geweest van een eerdere opdracht moet er derhalve vanuit worden gegaan dat het hier een aanbod tot het sluiten van een nieuwe overeenkomst betreft.

Voor zover VKM heeft bedoeld te stellen dat sprake is van een aanbod wordt ook dit standpunt verworpen. Dat sprake is van een aanbod tot het aangaan van een overeenkomst wordt niet door de medewerker van VKM gemeld. Voorts wordt, voor zover gesproken zou kunnen worden van een aanbod, ten aanzien van de exacte inhoud van dit aanbod slechts eenmalig en bijna terloops vermeld voor welke periode en tegen betaling van welk bedrag de overeenkomst zou worden aangegaan. Met een dergelijke opzet van het gesprek wordt een persoon die door VKM wordt benaderd overvallen zonder dat voldoende duidelijk is met welke commerciële bedoelingen hij wordt benaderd. Onvoldoende duidelijk wordt aan

[gedaagde] voorgehouden dat zij een (nieuwe) overeenkomst met VKM zal aangaan en welke verplichtingen dit voor haar meebrengt. Ook wordt aan [gedaagde] onvoldoende nadrukkelijk haar aanvaarding gevraagd ten aanzien van deze specifieke overeenkomst. In het licht hiervan is de verwarring, die kennelijk bij [gedaagde] is ontstaan, goed voorstelbaar.

3.6. De kantonrechter is, gelet op het voorgaande en mede in het licht van het verweer van [gedaagde], van oordeel dat (het transcript van) het telefoongesprek absoluut onvoldoende is voor het oordeel dat er tussen partijen een overeenkomst tot stand is gekomen met de door VKM gestelde inhoud. In dit kader is nog relevant dat VKM ervoor heeft gekozen [gedaagde] ongevraagd telefonisch te benaderen met de kennelijke bedoeling om een overeenkomst aan te gaan, terwijl gesteld noch anderszins is gebleken dat [gedaagde] voor dit telefoongesprek al kennis had van de bedrijfsactiviteiten en de bedoelingen van VKM. Gelet op deze wijze van benaderen, ligt het op de weg van VKM om tijdens een dergelijk telefoongesprek duidelijk en ondubbelzinnig aan te geven wie zij is en met welk doel zij ongevraagd telefonisch contact met [gedaagde] opneemt. Deze wijze van benaderen van potentiële opdrachtgevers bergt immers het risico in zich van onduidelijkheden ten aanzien van het (al dan niet) ontstaan en de inhoud van een overeenkomst. Nu het de keuze is van VKM haar potentiële opdrachtgevers op deze wijze te benaderen, dienen eventuele onduidelijkheden voor haar rekening en risico te komen.

3.7. Nu [gedaagde] voorts betwist dat zij van VKM een factuur noch aanmaningen heeft ontvangen, VKM de ontvangst hiervan niet heeft aangetoond, is de kantonrechter van oordeel dat de gestelde overeenkomst niet is komen vast te staan. De vorderingen van VKM dienen ook hierom te worden afgewezen.

3.8. Nu haar vordering zal worden afgewezen zal VKM, als de in het ongelijk gestelde partij, in de proceskosten aan de zijde van [gedaagde] worden veroordeeld.

4. De beslissing

De kantonrechter:

4.1. wijst het gevorderde af,

4.2. veroordeelt VKM tot betaling van de proceskosten aan de zijde van [gedaagde], tot de uitspraak van dit vonnis begroot op nihil.

Dit vonnis is gewezen door mr.I.M. Vanwersch, kantonrechter, en is in aanwezigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 15 december 2010.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature