Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Telefonische acquisitie. Geluidsopname deel telefoongesprek als productie overgelegd. Niet is komen vast te staan dat een overeenkomst tot stand is gekomen

UitspraakRECHTBANK UTRECHT

Sector Civiel

Kantonrechter

Locatie Amersfoort

zaaknummer: 730382 AC EXPL 10-10134 CTH 4065

vonnis d.d. 4 mei 2011, bij vervroeging,

inzake

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VKM Advertising B.V.,

gevestigd te Winkel, gemeente Niedorp,

verder ook te noemen VKM,

eisende partij,

gemachtigde: C.W.M. Stam B.V., gerechtsdeurwaarder,

tegen:

[gedaagde],

h.o.d.n. [bedrijf],

wonende te [woonplaats],

verder ook te noemen [gedaagde],

gedaagde partij,

procederende in persoon.

1. Het verloop van de procedure

VKM heeft een vordering ingesteld.

[gedaagde] heeft geantwoord op de vordering.

VKM heeft voor repliek geconcludeerd.

[gedaagde] heeft voor dupliek geconcludeerd.

Hierna is uitspraak bepaald.

2. De vordering en het verweer

2.1. VKM vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, de veroordeling van [gedaagde] om aan VKM te voldoen € 583,05, bestaande uit € 473,62 aan hoofdsom, € 19,93 aan rente tot 28 december 2010, € 75,00 aan buitengerechtelijke incassokosten en een bedrag van € 14,50 aan leges/informatiekosten, rente en kosten rechtens.

2.2. Ter onderbouwing van die vordering stelt VKM dat uit de geluidsopname van het gehele met [gedaagde] gevoerde gesprek en de daarvan gemaakte transcriptie blijkt dat [gedaagde] aan VKM opdracht heeft gegeven haar bedrijfsgegevens op de door haar geëxploiteerde internet-site www.bedrijven2day.nl te plaatsen. VKM stelt voorts dat

[gedaagde] jegens VKM toerekenbaar is tekort geschoten in de nakoming van de tussen partijen gesloten overeenkomst door de factuur van 3 mei 2010, ondanks sommaties, onbetaald te laten. VKM maakt aanspraak op de wettelijke rente en de buitengerechtelijke kosten nu [gedaagde] in verzuim is geraakt, respectievelijk VKM de vordering uit handen heeft moeten geven.

2.3. [gedaagde] voert als verweer aan dat er tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen. Zij voert aan dat zij door VKM ongevraagd telefonisch is benaderd. Het deel van de geluidsopname dat is overgelegd is volgens [gedaagde] geen juiste weergave van het gevoerde gesprek. Ten eerste duurde het gesprek tussen partijen ongeveer vijf minuten terwijl de geluidsopname die VKM op CD heeft overgelegd beduidend korter duurt. Ten tweede voert [gedaagde] aan dat de geluidsopname is gemanipuleerd. In het deel van het telefoongesprek dat niet is opgenomen door VKM, heeft [gedaagde] herhaalde malen verklaard geen overeenkomst met VKM te hebben gesloten noch dat zij voornemens was dit te doen.

3. De beoordeling

3.1. Tussen partijen is in geschil of er op 16 april 2010 mondeling een overeenkomst tot stand is gekomen in het kader waarvan VKM de bedrijfsgegevens van

[gedaagde] tegen betaling op de door VKM geëxploiteerde website www.bedrijven2day.nl zou plaatsen.

3.2. Ter onderbouwing van haar stelling dat een overeenkomst tot stand is gekomen, heeft VKM een CD met hierop een geluidsopname overgelegd. De geluidsopname is een opname van een gesprek dat beweerdelijk heeft plaatsgevonden op 16 april 2010 tussen de medewerker [medewerker] van VKM en [gedaagde]. Voorts heeft VKM een transcript overgelegd van het op de CD opgenomen gesprek.

3.3. Uit het door VKM overgelegde transcript blijkt dat het gesprek, voor zover van belang, als volgt is verlopen:

"Goedendag u spreekt met [medewerker] van VKM Advertising BV, www.bedrijven2day.nl. Ik wil nog even een geluidsopname maken van uw opdracht tot vermelding van uw bedrijfsgegevens op onze website www.bedrijven2day.nl.

U bent er van op de hoogte dat dit gesprek wordt opgenomen, mevrouw [gedaagde]?

Ja.

Heeft u daar bezwaar tegen?

Nee

Nou de periode loopt van vandaag 16 april 2010 tot 16 april 2011 voor het bedrag van 398,00 euro exclusief de btw.

Uw bedrijfsnaam is [bedrijf]?

U bent mevrouw [gedaagde]?

Het adres is [adres] in [woonplaats]?

Ja.

(…)

Mij vraag is, gaat u hiermee akkoord mevrouw [gedaagde]?

Ja.

U bent ook bevoegd om voor deze opdracht akkoord te gaan?

Ja.

Heb ik de vermeldingen en afspraken juist weergegeven? Is alles u ook duidelijk?

Ja.

Nou, dan ga ik het in orde voor u maken. U krijgt de bevestiging, nota en printuitdraai nog toegestuurd. Ik dank u voor de opdracht en wens u nog een fijne werkdag mevrouw [gedaagde].

Nou hetzelfde.

Dank u wel.

(…)”

3.4. De kantonrechter is, mede in het licht van het verweer van [gedaagde], van oordeel dat de geluidsopname en het transcript van een deel van het telefoongesprek onvoldoende zijn voor het oordeel dat er tussen partijen een overeenkomst tot stand is gekomen met de door VKM gestelde inhoud. In dit kader is nog relevant dat VKM ervoor heeft gekozen [gedaagde] ongevraagd telefonisch te benaderen met de kennelijke bedoeling om een overeenkomst aan te gaan, terwijl gesteld noch anderszins is gebleken dat [gedaagde] voor dit telefoongesprek al kennis had van de bedrijfsactiviteiten en de bedoelingen van VKM. Gelet op de wijze waarop VKM beoogt een overeenkomst tot stand te brengen ligt het op haar weg om een dergelijk telefoongesprek in zijn geheel op te nemen om onduidelijkheden te voorkomen en de inhoud van deze overeenkomst schriftelijk te bevestigen. Deze wijze van benaderen van (potentiële) afnemers bergt immers het risico in zich van onduidelijkheden ten aanzien van het (al dan niet) ontstaan van een overeenkomst en de inhoud hiervan. Gelet op het feit het de keuze is van VKM om een telefoongesprek als het onderhavige slechts gedeeltelijk vast te leggen, in combinatie met de omstandigheid dat de inhoud van de overeenkomst ook voor het overige niet blijkt, dienen eventuele onduidelijkheden voor haar rekening en risico te komen. De vorderingen van VKM dienen te worden afgewezen.

3.5. Nu haar vordering zal worden afgewezen zal VKM, als de in het ongelijk gestelde partij, in de proceskosten aan de zijde van [gedaagde] worden veroordeeld.

4. De beslissing

De kantonrechter:

4.1. wijst het gevorderde af,

4.2. veroordeelt VKM tot betaling van de proceskosten aan de zijde van [gedaagde], tot de uitspraak van dit vonnis begroot op nihil.

Dit vonnis is gewezen door mr. M. van Delft - Baas, kantonrechter, en is in aanwezigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 4 mei 2011.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature