Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Aankoop 10-jaar oude Mercedes voor € 5.200,-. Beroep op artikel 7:17 BW verworpen, onder verwijzing naar jurisprudentie van Hoge Raad.

Uitspraakvonnis

RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD

Sector civiel recht

Locatie Zwolle

zaaknummer / rolnummer: 172031 / HA ZA 10-756

Vonnis van 23 maart 2011

in de zaak van

[eiser] ,

wonende te [plaats 1] ,

eiser,

advocaat mr. drs. H. Durdu,

tegen

1. de vennootschap onder firma

AUTOBEDRIJF DE VIERSPRONG V.O.F.,

gevestigd te Zwolle,

2. [gedaagde 2] , [geboortedatum 1] ,

wonende te [plaats 2] ,

3. [gedaagde 3] , [geboortedatum 2] ,

wonende te [plaats 2] ,

gedaagden,

advocaat mr. W.P. Maris.

Partijen zullen hierna [eiser] , De Viersprong, [gedaagde 2] en [gedaagde 3] genoemd worden. De Viersprong en [gedaagde 2] en [gedaagde 3] zullen gezamenlijk aangeduid worden als De Viersprong c.s.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 27 oktober 2010

- het proces-verbaal van comparitie van 13 januari 2011.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. [eiser] heeft op 9 februari 2010 een door De Viersprong via marktplaats.nl te koop aangeboden auto bezichtigd bij De Viersprong. Het betrof een Mercedes-Benz , type A190, bouwjaar 2000, met kenteken 62-KVH-4. [eiser] heeft een proefrit gemaakt en daarna besloten de auto te kopen voor een bedrag van EUR 5.200,00, zonder aankoopkeuring.

2.2. De auto is vervolgens RDW en APK goedgekeurd.

2.3. Op 20 februari 2010 heeft [eiser] de auto bij De Viersprong opgehaald. De verkoopfactuur, die op die dag is opgemaakt en door beide partijen is ondertekend, vermeldt:

"Garantie: 3 maanden (alleen op motor), exclusief arbeidsloon".

2.4. Na constatering dat het defectlampje brandde heeft [eiser] de auto op 27 februari 2010 ter reparatie aangeboden bij De Viersprong. Op 3 maart 2010 heeft hij de auto daar weer opgehaald.

2.5. Op 12 maart 2010 heeft [eiser] de auto naar de Mercedes-Benz dealer gebracht. De Mercedes-Benz dealer heeft een aantal gebreken aan de auto vastgesteld.

2.6. Bij brief van 15 maart 2010, gericht aan [gedaagde 2 en 3] , heeft [eiser] , onder verwijzing naar de gebreken die door de Mercedes-Benz dealer zijn vastgesteld, voorgesteld dat de overeenkomst zou worden ontbonden of (voor de laatste maal) gerepareerd zou worden.

2.7. Op 27 maart 2010 heeft [eiser] de auto ter reparatie afgeleverd bij De Viersprong.

2.8. Op 1 april 2010 heeft [eiser] bij e-mailbericht gericht aan [gedaagde 2 en 3] , voor zover van belang, het volgende medegedeeld:

"Tot op heden heb ik niets van u vernomen.

Op aangeven van de Mercedes Dealer en gezien de complexiteit van de gebreken,

heb ik met een langere reparatietijd rekening gehouden.

Tien werkdagen, inclusief de vier verstreken dagen, lijken mij meer dan schappelijk om de auto te herstellen.

Indien de auto eerder gereed is, hoor ik dit graag.

Zodra de auto gereed is, maak ik een nieuwe afspraak met dezelfde Mercedes dealer.

Indien u niet kunt voldoen aan deze termijn van 10 werkdagen en ik niet de beschikking heb over een veilige en goede auto, dan eis ik mijn geld terug.

Ik ga er vanuit dat we dit voor 15 april afronden.

Graag wil ik weten waar ik aan toe ben.

Misschien kan ik nu al op zoek naar een andere auto.".

2.9. Bij e-mailbericht van 15 april 2010, gericht aan [gedaagde 2 en 3] , heeft [eiser] de ontbinding van de koopovereenkomst ingeroepen.

2.10. De Viersprong heeft de auto thans nog steeds onder zich, terwijl de auto op naam van [eiser] staat.

3. Het geschil

3.1. [eiser] vordert - samengevat - veroordeling van De Viersprong c.s. tot betaling van EUR 6.390,48, vermeerderd met rente en kosten.

3.2. [eiser] legt aan de vordering ten grondslag dat sprake is van non-conformiteit omdat De Viersprong c.s. wegens de vastgestelde gebreken niet de auto heeft geleverd die hij in de gegeven omstandigheden mocht verwachten. De Viersprong c.s. is daardoor tekort geschoten in de nakoming van de overeenkomst. Gelet hierop heeft [eiser] op goede gronden de koopovereenkomst ontbonden en is De Viersprong c.s. gehouden om mee te werken aan het feitelijk ongedaan maken van de overeenkomst door de koopprijs terug te betalen en de schade die [eiser] heeft geleden te vergoeden.

3.3. De Viersprong c.s. voert gemotiveerd verweer.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. In dit geding staat centraal het antwoord op de vraag of De Viersprong c.s. toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de met [eiser] gesloten koopovereenkomst, dit omdat de door De Viersprong c.s. aan [eiser] geleverde auto niet aan de koopovereenkomst beantwoordt.

4.2. Ingevolge het bepaalde in artikel 7:17 lid 1 BW is de verkoper verplicht een zaak af te leveren die aan de overeenkomst beantwoordt. In geval een (tweedehands) auto wordt gekocht om daarmee, naar de verkoper bekend is, aan het verkeer deel te nemen zal als regel moeten worden aangenomen dat de auto niet beantwoordt aan de overeenkomst, indien als gevolg van een eraan klevend gebrek dat niet op eenvoudige wijze kan worden ontdekt en hersteld, zodanig gebruik van de auto gevaar voor de verkeersveiligheid zou opleveren. Deze regel kan onder omstandigheden uitzondering lijden indien bijvoorbeeld de koper geacht kan worden het risico van gebreken te hebben aanvaard (HR 15 april 1994, NJ 1995/614).

4.3. In het arrest van 8 juli 2005 (NJ 2006/22) heeft de Hoge Raad hieraan toegevoegd dat uit de zojuist weergegeven maatstaf niet het omgekeerde volgt, te weten dat ingeval een auto niet zodanige gebreken heeft dat gebruik van de auto gevaar voor de verkeersveiligheid zou opleveren, daaruit zou volgen dat de auto wèl aan de overeenkomst beantwoordt, ook indien deze, zoals eiser in het onderhavige geval heeft aangevoerd, nog andere gebreken heeft.

4.4. De rechtbank acht in de eerste plaats door of namens [eiser] onvoldoende onderbouwd dat de auto zodanige gebreken vertoonde dat hij daarmee niet veilig aan het verkeer had kunnen blijven deelnemen. Vast staat dat de auto voorafgaand aan de levering op 20 februari 2010 RDW en APK was goedgekeurd zodat er in beginsel van mag worden uitgegaan dat daarmee vanuit een oogpunt van verkeersveiligheid kon en mocht worden gereden. Beide keuringen worden immers uitgevoerd ter beoordeling van de vraag of de auto in mechanisch en technisch opzicht voldoende veilig is om de weg op te mogen. Niet gesteld of gebleken is dat de onderhavige auto niet had mogen worden goedgekeurd.

Dat een auto RDW en APK is goedgekeurd sluit, zeker bij een oudere auto, bepaald niet uit dat er korte tijd nadien alweer reparaties moeten worden verricht. [eiser] heeft in dit verband aangevoerd dat na de levering door de Mercedes-Benz dealer een aantal gebreken zijn vastgesteld. Zo is volgens [eiser] sprake van een niet functionerende snelheidsmeter, kilometerteller, airbag, lambdasonde en derde cilinder. Daarnaast zou het Electronisch Stabiliteits Programma uitgeschakeld zijn en het defectlampje onklaar zijn gemaakt. Daargelaten dat een en ander door De Viersprong c.s. wordt betwist, is hiermee nog niet zonder meer gegeven dat de auto vanuit veiligheidsoverwegingen niet geschikt was of niet meer geschikt is voor deelname aan het verkeer. [eiser] heeft in dit verband enkel aangegeven dat uit het onderzoek van de Mercedes-Benz dealer naar voren komt dat een aantal veiligheidsaspecten niet in orde is. De Viersprong c.s. heeft daartegen aangevoerd dat ook indien sprake zou zijn van de door [eiser] gestelde gebreken, normaal en veilig met de auto kan worden gereden. Gelet hierop valt wettigen de litigieuze gebreken zonder nadere toelichting, die hier ontbreekt, niet de conclusie dat zonder reparatie niet meer met de auto had mogen en kunnen worden gereden.

4.5. Het vorenstaande laat evenwel onverlet dat ook de litigieuze gebreken tot het oordeel zouden kunnen leiden dat sprake is van non-conformiteit, zeker indien deze zich zo kort na de aankoop manifesteren. Bij beoordeling hiervan komt het in het bijzonder aan op de hoedanigheid en eigenschappen die [eiser] op grond van de koopovereenkomst van deze auto mocht verwachten.

4.6. Wat dat betreft is van belang dat het hier gaat om de koop van een ten tijde van de koop tien jaar oude Mercedes-Benz voor EUR 5.200,00. De koper van een dergelijke auto tegen die prijs moet in het algemeen bedacht zijn op de kans dat gebreken zullen optreden. Daarop moest ook [eiser] bedacht zijn, te meer nu een zeer beperkte garantie was verleend. De Viersprong c.s. heeft immers slechts drie maanden garantie gegeven op de motor, exclusief arbeidsloon. Op grond daarvan mocht [eiser] - mede gezien de leeftijd en de koopprijs van de auto - niet zonder meer verwachten dat de auto vrij zou zijn van gebreken. Voorts is niet, althans onvoldoende, gebleken dat De Viersprong c.s. bij de koop andere mededelingen heeft gedaan op grond waarvan [eiser] mocht verwachten dat de auto vrij zou zijn van gebreken. Door bovendien ook maar minimale inspectie vóór aanschaf van de auto na te laten, heeft [eiser] het risico aanvaard dat de auto gebreken zou vertonen. Mede gezien voormelde omstandigheden, acht de rechtbank de enkele stelling van [eiser] , erop neerkomende dat de auto vanwege de litigieuze gebreken niet voldoet aan redelijke eisen die daaraan - mede gezien de leeftijd van de auto en de daarvoor betaalde koopsom - gesteld mogen worden, onvoldoende onderbouwd.

4.7. De rechtbank komt op grond van het voorgaande tot de slotsom dat niet is komen vast te staan dat de onderhavige auto niet beantwoordt aan de koopovereenkomst. Dit betekent dat de (buitengerechtelijke) ontbinding van die overeenkomst niet kan worden ingeroepen. De vordering van [eiser] zal derhalve worden afgewezen.

4.8. Gelet op de situatie dat de auto zich thans nog steeds bij De Viersprong bevindt, geeft de rechtbank partijen - wellicht ten overvloede - in overweging om zich in te spannen daarvoor alsnog een passende en praktische oplossing te vinden.

4.9. [eiser] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van De Viersprong c.s. worden begroot op:

- vast recht EUR 314,00

- salaris advocaat EUR 768,00 (2 punten x tarief EUR 384,00)

Totaal EUR 1.082,00

5. De beslissing

De rechtbank

5.1. wijst de vordering af,

5.2. veroordeelt [eiser] in de proceskosten, aan de zijde van De Viersprong c.s. tot op heden begroot op EUR 1.082,00,

Dit vonnis is gewezen door mr. M. Willemse en in het openbaar uitgesproken op

23 maart 2011.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature