< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

De rechtbank overweegt dat verweerder heeft betoogd dat de omstandigheid dat eiseres niet over een identiteitspapier als bedoeld in artikel 4.21 van het Vb beschikt, duidt op het ontwijken en belemmeren van de voorbereiding van de terugkeer of de verwijderingsprocedure. De rechtbank stelt vast dat het ontbreken van documenten aan eiseres kan worden toegerekend. Eiseres heeft op geen enkele wijze medewerking verleend aan het vaststellen van zijn identiteit. Hierdoor is verweerder geen gelegenheid geboden om enig nader onderzoek te kunnen verrichten. In het onderhavige geval ziet de rechtbank geen grond voor het oordeel dat deze gevolgen niet voor rekening en risico van eiseres mogen worden gelaten. Gelet op het voorgaande heeft verweerder de omstandigheid dat eiseres niet beschikt over een identiteitspapier als bedoeld in 4.21 van het Vb aan de maatregel ten grondslag mogen leggen.

Zoals de ABRvS in haar uitspraak van 21 maart 2011 (LJN: BP9284) heeft geoordeeld, bestaat, indien betrokkene niet over een vaste woon- of verblijfplaats beschikt en zich daarnaast - bijvoorbeeld - niet aan zijn vertrekplicht of zijn verplichting tot aanmelding heeft gehouden, in beginsel aanleiding aan te nemen dat hij de voorbereiding van de terugkeer of de verwijderingsprocedure ontwijkt of belemmert. In dit geval heeft verweerder de omstandigheden dat eiseres niet beschikt over een vaste woon- of verblijfplaats en dat hij zich niet heeft aangemeld bij de korpschef aan de maatregel ten grondslag gelegd. De rechtbank is van oordeel dat verweerder deze omstandigheden aan de maatregel ten grondslag heeft mogen leggen. Nu eiseres stelselmatig zijn medewerking weigert te verlenen aan het vaststellen van zijn identiteit en nationaliteit, heeft verweerder, gelet op de omstandigheid dat het verweerder niet bekend is met wie hij van doen heeft, ook de omstandigheden dat eiseres niet beschikt over een vaste woon- of verblijfplaats en dat hij zich niet heeft aangemeld bij de korpschef aan de maatregel ten grondslag mogen leggen. Uit de twee hiervoor genoemde omstandigheden en de omstandigheid dat eiseres niet beschikt over een identiteitspapier als bedoeld in artikel 4.21 van het Vb, blijkt naar het oordeel van de rechtbank genoegzaam dat eiseres de voorbereiding van de terugkeer of de verwijderingsprocedure ontwijkt of belemmert. Deze drie omstandigheden zijn voldoende om de maatregel te dragen. Er bestaat dan ook geen grond voor het oordeel dat de bewaring zou zijn aangewend voor een ander doel. De beroepsgrond slaagt niet.

De rechtbank is onder verwijzing naar de uitspraak van de ABRvS van 2 april 2007 (LJN: BA2831) van oordeel dat voor zover eiseres de medewerking aan de vaststelling van zijn identiteit en nationaliteit weigert, de gevolgen daarvan, waaronder de voortzetting van de bewaring, voor zijn rekening en risico dienen te worden gelaten.

UitspraakRECHTBANK ‘s-GRAVENHAGE

Nevenzittingsplaats Utrecht

Sector bestuursrecht

Vreemdelingenkamer

zaaknummer: AWB 11/22232

uitspraak van de enkelvoudige kamer in de zaak tussen

NNPL133cv1107051102, geboortedatum onbekend, van gestelde Nederlandse nationaliteit, eiseres,

gemachtigden: mr. C.J. Ullersma en mr. E. van Kempen, advocaten te Amsterdam,

en

de Minister voor Immigratie en Asiel, verweerder,

gemachtigde: mr. J. Raaijmakers.

Procesverloop

Verweerder heeft op 6 juli 2011 aan eiseres de maatregel van bewaring op grond van artikel 59, eerste lid, aanhef en onder a, van de Vreemdelingenwet 2000 ( Vw ) opgelegd.

Eiseres heeft hiertegen beroep ingesteld bij deze rechtbank. Op grond van artikel 94, eerste lid, van de Vw strekt dit beroep tevens tot toekenning van schadevergoeding.

Op 14 juli 2011 heeft eiseres de rechtbank verzocht vijf getuigen op te laten roepen. De rechtbank heeft dit verzoek op 15 juli 2011 afgewezen, omdat de rechtbank geen grond ziet voor het oordeel dat het oproepen van getuigen redelijkerwijs kan bijdragen aan de beoordeling van de zaak.

Het geding is behandeld ter zitting van 18 juli 2011. Eiseres heeft in persoon en bij gemachtigden en verweerder heeft bij gemachtigde het woord gevoerd.

Overwegingen

1. Indien de rechtbank van oordeel is dat de toepassing of tenuitvoerlegging van de maatregel van bewaring in strijd is met de Vw, dan wel bij afweging van alle daarbij betrokken belangen in redelijkheid niet gerechtvaardigd is, verklaart zij op grond van artikel 94, vierde lid, van de Vw het beroep gegrond en beveelt zij de opheffing van de maatregel of een wijziging van de wijze van tenuitvoerlegging daarvan.

2. Eiseres heeft - samengevat - het volgende aangevoerd.

2.1. Voor zover eiseres na heenzending uit het strafrecht vanwege het niet vaststaan van haar identiteit mocht worden opgehouden, dient te worden geconstateerd dat van het verrichten van nader onderzoek geen sprake is geweest. De ophouding is daarom volgens eiseres niet aangewend voor het doel dat de wetgever aan de ophouding heeft gegeven. Dit maakt de ophouding onrechtmatig.

2.2. Volgens eiseres heeft verweerder haar recht op rechtsbijstand geschonden. Hetgeen in het proces-verbaal van gehoor in het kader van artikel 59 van de Vw is opgenomen, is niet juist. Eiseres wenste wel een advocaat bij het gehoor.

2.3. Het enkel niet willen identificeren kan wellicht voldoende zijn voor een vreemdelingenrechtelijke ophouding, maar voor de conclusie dat daarmee mag worden aangenomen dat het gaat om een vreemdeling zonder rechtmatig verblijf, en dat met het oog op uitzetting de bewaring wordt gevorderd in het belang van de openbare orde, bieden de onderliggende stukken en de omstandigheden van het geval onvoldoende grondslag. De bewaring is volgens eiseres aangewend voor een ander doel, namelijk het alsnog achterhalen van haar identiteit.

2.4. Gelet op artikel 7 van de Terugkeerrichtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (hierna: de Terugkeerrichtlijn) kan verweerder pas na het bieden van de mogelijkheid van zelfstandig vertrek overgaan tot het uitoefenen van dwang om de vreemdeling uit te zetten. Deze termijn van zelfstandig vertrek ontbreekt in het aan eiseres uitgereikte terugkeerbesluit.

2.5. De maatregel kan enkel worden opgelegd wanneer sprake is van een redelijk vooruitzicht op verwijdering. Het enkel niet willen identificeren maakt volgens eiseres niet dat het redelijk vooruitzicht op verwijdering aanwezig is.

2.6. Volgens eiseres heeft verweerder onvoldoende voortvarend gehandeld. Er zijn driemaal vingerafdrukken van eiseres afgenomen en nog steeds is er geen resultaat bekend.

2.7. Voorts moet volgens eiseres eerst worden gekeken of de bewaring wel noodzakelijk is en of verweerder met een lichter middel had kunnen volstaan. Dit heeft verweerder nagelaten.

2.8. Eiseres heeft verder aangevoerd dat de nationale wetgeving en de daarop gebaseerde praktijk van bewaring in overeenstemming dient te zijn met de vereisten als gesteld in het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). Voor eiseres was het aan de hand van de relevante wetgeving niet voorzienbaar dat zij na haar strafrechtelijke aanhouding in vreemdelingenbewaring zou worden gesteld, om de enkele reden dat zij zich niet wilde identificeren. Mede gelet hierop en gelet op de omstandigheid dat de bewaring is gebruikt voor een ander doel dan waarvoor deze is bedoeld, heeft verweerder volgens eiseres in strijd gehandeld met artikel 5 van het EVRM.

2.9. De maatregel van bewaring is volgens eiseres onrechtmatig en dient daarom onder toekenning van schadevergoeding te worden opgeheven.

3. Verweerder heeft - samengevat - het volgende naar voren gebracht.

3.1. Op grond van vaste jurisprudentie mag het onderzoek als bedoeld in artikel 50, tweede en derde lid, van de Vw ruim worden opgevat. De ophouding is volgens verweerder dan ook rechtmatig te achten.

3.2. Verweerder heeft naar voren gebracht dat er geen aanleiding is om te twijfelen aan de juistheid van het op ambtseed opgemaakte proces-verbaal van gehoor in het kader van artikel 59 van de Vw. Het recht op rechtsbijstand is volgens verweerder niet geschonden.

3.3. Volgens verweerder heeft hij voldoende aannemelijk gemaakt dat niet is vast te stellen wie eiseres is en wat haar verblijfsrechtelijke status is. Dit is voldoende om tot inbewaringstelling over te gaan. Uit de omstandigheid dat eiseres niet beschikt over een identiteitspapier als bedoeld in artikel 4.21 van het Vreemdelingenbesluit (Vb) blijkt volgens verweerder in dit geval voldoende dat eiseres de voorbereiding van de terugkeer of de verwijderingsprocedure ontwijkt of belemmert. Eiseres wenst geen documenten te overleggen en zij weigert iedere vorm van medewerking om haar identiteit en nationaliteit vast te stellen.

3.4. Verweerder heeft verder naar voren gebracht dat gelet op de bestaande jurisprudentie niet kan worden gesteld dat er geen redelijk vooruitzicht op verwijdering aanwezig is. Eiseres heeft de plicht volledig en actief mee te werken.

3.5. Verweerder heeft aangegeven dat hij voldoende voortvarend heeft gehandeld. Verweerder verwijst hierbij naar de nader ingebrachte stukken.

3.6. Voorts bestaat er volgens verweerder geen reden om met een lichter middel te volstaan, nu het verweerder niet bekend is met wie hij van doen heeft en eiseres aldus niet traceerbaar is.

3.7. Verweerder heeft verder naar voren gebracht dat hij niet in strijd met artikel 5 van het EVRM heeft gehandeld. Op grond van de Vw bestaat het risico dat iemand, wanneer niet is gebleken dat diegene rechtmatig verblijf geniet, in vreemdelingenbewaring kan worden gesteld.

3.8. Verweerder heeft verzocht het beroep ongegrond te verklaren en het verzoek om schadevergoeding af te wijzen. Subsidiair heeft verweerder verzocht de schadevergoeding te matigen tot nihil.

4. De rechtbank overweegt als volgt.

4.1. Op 24 december 2010 is de implementatietermijn voor de Terugkeerrichtlijn verstreken. Niet in geschil is dat deze Terugkeerrichtlijn tot op heden niet in de nationale wetgeving is geïmplementeerd. Voor zover in dit geding van belang gaat het hier, tenzij hierna in andere zin wordt overwogen, om bepalingen van de Terugkeerrichtlijn die onvoorwaardelijk en voldoende nauwkeurig zijn gesteld dan wel rechten die particulieren tegenover de staat kunnen doen gelden. Nu de identiteit van eiseres onbekend is en haar nationaliteit niet is komen vast te staan, is er op dit moment geen reden de Terugkeerrichtlijn niet van toepassing te achten op dit geval. Daarom zal de rechtbank de rechtmatigheid van de maatregel direct toetsen aan de Terugkeerrichtlijn, waarbij voor zover nodig de nationale wetgeving richtlijnconform wordt uitgelegd of buiten toepassing wordt gelaten. De rechtbank merkt in dit verband, onder verwijzing naar de arresten van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 6 juli 2006 in de zaak C-212/04, Adeneler e.a., r.o. 110 en 111, en van 19 januari 1982, in de zaak 8/81, Becker, op dat het beginsel van richtlijnconforme uitleg vereist dat de nationale rechter binnen zijn bevoegdheid al het mogelijke doet om, het gehele nationale recht in beschouwing nemend en onder toepassing van de daarin erkende uitleggingsmethoden, de volle werking van de betrokken richtlijn te verzekeren en tot een oplossing te komen die in overeenstemming is met de algemene rechtsbeginselen, met name het rechtszekerheidsbeginsel en het verbod van terugwerkende kracht. Indien en voor zover richtlijnconforme uitleg niet mogelijk is, moet de nationale rechter nationaalrechtelijke bepalingen die in strijd zijn met rechtstreeks werkende bepalingen van de Terugkeerrichtlijn buiten toepassing laten.

4.2. Voor zover eiseres heeft beoogd aan te voeren dat bij haar ophouding, als bedoeld in artikel 50, tweede lid, van de Vw geen sprake was van (een redelijk vermoeden van) illegaal verblijf, overweegt de rechtbank onder verwijzing naar haar uitspraak van 2 december 2008 (LJN: BG5830) als volgt. Uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) van 29 juni 2001 (JV 2001/209) volgt dat, indien de politie bij de uitoefening van haar taken de persoonsgegevens van een burger verifieert, steeds controle van de persoonsgegevens in het Vreemdelingen Administratie Systeem (VAS) plaatsvindt. De rechtbank gaat er in de onderhavige zaak echter van uit dat dit niet is gebeurd, nu eiseres geen gegevens heeft verstrekt die in het VAS zouden kunnen worden gecontroleerd. Anders dan deze rechtbank heeft overwogen in haar uitspraak van 16 augustus 2007, kenmerk Awb 07/31057 en 07/31096, mocht verweerder, nu de identiteit, nationaliteit en verblijfsrechtelijke positie van eiser bij de strafrechtelijke aanhouding niet konden worden vastgesteld, daarin naar het oordeel van de rechtbank grond vinden voor het verrichten van nader onderzoek en mocht verweerder deswege tot ophouding overgaan. De rechtbank verwijst hierbij naar hetgeen is overwogen in de uitspraak van de ABRvS van 2 april 2007 (LJN: BA2831), en van 15 maart 2004 (LJN: AO7160). Voor zover de desbetreffende persoon medewerking aan de vaststelling van zijn identiteit en nationaliteit weigert, mogen de gevolgen daarvan in beginsel voor zijn rekening worden gelaten. In het onderhavige geval ziet de rechtbank, gelet op de stukken en het verhandelde ter zitting, geen grond voor het oordeel dat deze gevolgen niet voor rekening en risico van eiseres mogen worden gelaten. De rechtbank concludeert dat verweerder tot ophouding van eiseres mocht overgaan. De beroepsgrond slaagt niet.

4.3. Uit het op 8 juli 2011 op ambtsbelofte opgemaakte proces-verbaal van overbrenging en ophouding blijkt dat, behoudens onderzoek van de personalia van betrokkene in de Basis Voorzieningen Vreemdelingen, geen onderzoek heeft plaatsgevonden, zoals het horen van eiseres of het afnemen van vingerafdrukken. Eiseres is op 5 juli 2011 om 23.00 uur heengezonden en zij is op datzelfde tijdstip op grond van artikel 50, tweede lid, van de Vw opgehouden. Op 6 juli 2011 om 13:55 uur is zij in bewaring gesteld. Gelet op de omstandigheid dat verweerder bijna zes uur de tijd heeft gehad om nader onderzoek te verrichten en dat verweerder gedurende deze periode enkel nader onderzoek heeft verricht in de Basis Voorzieningen Vreemdelingen, is de rechtbank van oordeel dat de ophouding van eiseres onrechtmatig is te achten.

4.4. Een gebrek dat kleeft aan een vrijheidsontneming via welke de vreemdeling in de macht van de tot inbewaringstelling en uitzetting bevoegde autoriteiten is gebracht, maakt de daarop aansluitende bewaring slechts onrechtmatig indien de daarmee gediende belangen niet in redelijke verhouding staan tot de ernst van het gebrek en de daardoor geschonden belangen. Gelet op de omstandigheid dat eiseres weigert haar medewerking te verlenen om haar identiteit en nationaliteit vast te stellen is de rechtbank van oordeel dat de gediende belangen met de inbewaringstelling in redelijke verhouding staan tot de ernst van het gebrek en de daardoor geschonden belangen. Het gebrek dat kleeft aan de ophouding van eiseres, maakt de daarop aansluitende bewaring dan ook niet onrechtmatig. De rechtbank is van oordeel dat de belangenafweging in het voordeel van verweerder dient uit te vallen. De beroepsgrond slaagt niet.

4.5. Uit het op 6 juli 2011 op ambtseed opgemaakte proces-verbaal van gehoor in het kader van artikel 59 van de Vw blijkt het volgende: ‘Ik begrijp dat ik recht heb op een advocaat. Ik vind het goed dat u een advocaat voor mij waarschuwt en dat deze mij later bijstand zal komen verlenen.’ De rechtbank ziet geen aanleiding te twijfelen aan de juistheid van dit op ambtseed opgemaakte proces-verbaal. Uit de onderliggende stukken blijkt vervolgens dat op 6 juli 2011 om 13:55 uur een ontvangstbevestiging van de piketmelding aan de piketcentrale is ontvangen. De beroepsgrond slaagt niet.

4.6. In dit geval is er een terugkeerbesluit, waarbij verweerder heeft verwezen naar het bepaalde in artikel 61, eerste lid, dan wel artikel 62, derde lid, van de Vw. Nu in dit geval los van de maatregel een terugkeerbesluit is genomen, staat het gesloten rechtsmiddelenstelsel van de Vw er aan in de weg dat de rechtbank bij de beoordeling van de rechtmatigheid van de maatregel van bewaring ook een oordeel geeft over de rechtmatigheid van het terugkeerbesluit. Pas indien zo'n terugkeerbesluit in de daartoe voorziene procedure onrechtmatig is gebleken, kan de rechter, die over de maatregel van bewaring heeft te oordelen, oordelen over de gevolgen daarvan voor de rechtmatigheid van die maatregel. Van de onthouding van een effectief rechtsmiddel is geen sprake, nu tegen een afzonderlijk terugkeerbesluit zoals dat nu is genomen het rechtsmiddel van bezwaar openstaat en hangende die procedure zo nodig om een voorlopige voorziening kan worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Gelet hierop kan de rechtbank niet treden in de beoordeling van de rechtmatigheid - waaronder de omstandigheid dat eiseres geen vertrektermijn als bedoeld in artikel 7 van de Terugkeerrichtlijn zou zijn geboden - van het terugkeerbesluit.

4.7. De rechtbank overweegt dat verweerder heeft betoogd dat de omstandigheid dat eiseres niet over een identiteitspapier als bedoeld in artikel 4.21 van het Vb beschikt, duidt op het ontwijken en belemmeren van de voorbereiding van de terugkeer of de verwijderingsprocedure. De rechtbank stelt vast dat het ontbreken van documenten aan eiseres kan worden toegerekend. In het gehoor in het kader van artikel 59 van de Vw heeft eiseres verklaard zij in het bezit is van een Nederlands paspoort, maar dat zij het paspoort niet bij zich heeft en niet laat brengen. Eiseres heeft op geen enkele wijze medewerking verleend aan het vaststellen van haar identiteit. Hierdoor is verweerder geen gelegenheid geboden om enig nader onderzoek te kunnen verrichten. In het onderhavige geval ziet de rechtbank geen grond voor het oordeel dat deze gevolgen niet voor rekening en risico van eiseres mogen worden gelaten. Gelet op het voorgaande heeft verweerder de omstandigheid dat eiseres niet beschikt over een identiteitspapier als bedoeld in 4.21 van het Vb aan de maatregel ten grondslag mogen leggen.

4.8. Zoals de ABRvS in haar uitspraak van 21 maart 2011 (LJN: BP9284) heeft geoordeeld, bestaat, indien betrokkene niet over een vaste woon- of verblijfplaats beschikt en zich daarnaast - bijvoorbeeld - niet aan zijn vertrekplicht of zijn verplichting tot aanmelding heeft gehouden, in beginsel aanleiding aan te nemen dat hij de voorbereiding van de terugkeer of de verwijderingsprocedure ontwijkt of belemmert. In dit geval heeft verweerder de omstandigheden dat eiseres niet beschikt over een vaste woon- of verblijfplaats en dat zij zich niet heeft aangemeld bij de korpschef aan de maatregel ten grondslag gelegd. De rechtbank is van oordeel dat verweerder deze omstandigheden aan de maatregel ten grondslag heeft mogen leggen. De omstandigheid dat eiseres heeft verklaard wel een vaste verblijfplaats te hebben, is door eiseres niet nader onderbouwd. Eiseres heeft ter zitting aangegeven haar adres niet kenbaar te willen maken. Nu eiseres weigert haar medewerking te verlenen aan het vaststellen van haar identiteit en nationaliteit, heeft verweerder, gelet op de omstandigheid dat het verweerder niet bekend is met wie hij van doen heeft, ook de omstandigheid dat zij zich niet heeft aangemeld bij de korpschef aan de maatregel ten grondslag mogen leggen. Uit de twee hiervoor genoemde omstandigheden en de omstandigheid dat eiseres niet beschikt over een identiteitspapier als bedoeld in artikel 4.21 van het Vb, blijkt naar het oordeel van de rechtbank genoegzaam dat eiseres de voorbereiding van de terugkeer of de verwijderingsprocedure ontwijkt of belemmert. Deze drie omstandigheden zijn voldoende om de maatregel te dragen. Er bestaat dan ook geen grond voor het oordeel dat de bewaring zou zijn aangewend voor een ander doel. De beroepsgrond slaagt niet.

4.9. De rechtbank is onder verwijzing naar de uitspraak van de ABRvS van 2 april 2007 (LJN: BA2831) van oordeel dat voor zover eiseres de medewerking aan de vaststelling van haar identiteit en nationaliteit weigert, de gevolgen daarvan, waaronder de voortzetting van de bewaring, voor haar rekening en risico dienen te worden gelaten. Gelet hierop bestaat er op dit moment geen grond voor het oordeel dat het redelijk vooruitzicht op verwijdering ontbreekt. De beroepsgrond slaagt niet.

4.10. Uit het op 13 juli 2011 op ambtseed opgemaakte proces-verbaal van bevindingen blijkt het volgende: ‘Vervolgens heb ik, tweede verbalisant, in het tot mijn beschikking staande politieregistratiesysteem ‘Politie Suite Handhaving (PSHV) gekeken en zag dat hierin het volgende gemuteerd staat: ‘strafrecht fituitslag no-hit biometrie 3100 0154 0042 (wenste niet mee te werken aan vreemdelingen-vingerafdrukken)’. [op 13 juli 2011] Omstreeks 13.30 uur zijn wij, verbalisanten, opnieuw naar de dagverblijven gegaan. Aldaar hebben wij aan betrokkene uitgelegd dat het niet correct is dat er al vingerafdrukken afgenomen zouden zijn ten behoeve van de vreemdelingenwet. […] Vervolgens zijn er zonder problemen een foto gemaakt en zijn vingerafdrukken afgenomen van betrokkene.’

4.11. Uit hetgeen onder 4.10 is weergegeven blijkt naar het oordeel van de rechtbank genoegzaam dat eiseres niet wenste mee te werken aan het afnemen van vingerafdrukken en dat er op 13 juli 2011 alsnog vingerafdrukken zijn afgenomen. De rechtbank ziet geen aanleiding te twijfelen aan de juistheid van dit op ambsteed opgemaakte proces-verbaal. Gelet hierop bestaat er geen grond voor het oordeel dat verweerder onvoldoende voortvarend zou hebben gehandeld, nu - zoals eiseres heeft gesteld - er driemaal vingerafdrukken zouden zijn afgenomen en er nog steeds geen resultaat bekend is. De beroepsgrond slaagt niet.

4.12. In haar uitspraak van 28 april 2011 heeft de ABRvS (LJN: BQ3797) overwogen dat de richtlijn geen uitdrukkelijke bepaling over de mate van indringendheid waarmee de rechter dient te toetsen of, in gevallen waarin een daartoe bevoegde administratieve autoriteit een maatregel van bewaring heeft opgelegd, met de toepassing van een minder dwingende maatregel had kunnen worden volstaan, bevat. Uit het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: het Hof) van 18 maart 2010 in de zaken C-317/08, C-318/08, C-319/08 en C-320/08, Alassini e.a. (www.curia.europa.eu) volgt dat het, bij gebreke van Unieregelgeving ter zake, in de eerste plaats een aangelegenheid van de interne rechtsorde van een lidstaat is om de procedureregels vast te stellen voor de beroepen die dienen ter bescherming van de rechten die de justitiabelen aan het Unierecht ontlenen, op voorwaarde dat in elk geval een doeltreffende bescherming van die rechten is verzekerd. De door het Hof in dit arrest genoemde uitgangspunten zijn naar hun aard evenzeer van toepassing op de mate van indringendheid waarmee de rechter toetst of besluiten van organen van de lidstaten ten aanzien van individuele justitiabelen in overeenstemming zijn met het Unierecht.

4.13. In artikel 15, eerste lid, aanhef, van de Terugkeerrichtlijn is met betrekking tot de toepassing van minder dwingende maatregelen geen beoordelingsvrijheid toegekend, maar de bewoordingen “afdoende”, “doeltreffend” en “kunnen worden toegepast” impliceren naar hun aard wel enige beoordelingsruimte. Dit brengt met zich dat ook de toetsing door de rechter in zoverre enigszins terughoudend dient te zijn. Deze wijze van toetsing is niet ongunstiger dan de wijze waarop de Nederlandse rechter soortgelijke bestuursrechtelijke normen met een zekere beoordelingsruimte toetst en is derhalve in overeenstemming met het gelijkwaardigheidsbeginsel. Voorts bestaat geen grond voor het oordeel dat deze wijze van toetsing niet in overeenstemming is met het doeltreffendheidsbeginsel.

4.14. Ter verzekering van de volle werking van de richtlijn is niet vereist dat de bevoegdheden van het tot inbewaringstelling bevoegde bestuursorgaan en de rechter die de rechtmatigheid van de inbewaringstelling toetst, in alle opzichten gelijk zijn. Zoals het Hof in punt 72 van het arrest van 22 december 2010 in de zaken C-444/09 en C-456/09, Gavieiro Gavieiro en Iglesias Torres (www.curia.europa.eu) overweegt, gelden de uit een richtlijn voortvloeiende verplichtingen voor rechterlijke instanties “binnen het kader van hun bevoegdheden”, zodat deze verplichtingen niet nopen tot een zodanige rechterlijke toetsing van de rechtmatigheid van de vreemdelingenbewaring, dat de rechter ook op die onderdelen van het besluit waarop het tot inbewaringstelling bevoegde bestuursorgaan beoordelingsruimte toekomt, zijn eigen oordeel in de plaats van dat van het bestuursorgaan dient te stellen. Bij de beantwoording van de vraag of verweerder met toepassing van een lichter middel had kunnen volstaan, dient de rechtbank enige terughoudendheid in acht te nemen en te beoordelen of verweerder zich niet ten onrechte op het standpunt heeft gesteld dat geen andere afdoende maar minder dwingende maatregelen dan de inbewaringstelling doeltreffend konden worden toegepast.

4.15. Gelet op de omstandigheid dat eiseres voor verweerder niet traceerbaar is en niet wenst te spreken over wie zij is en waar zij vandaan komt, is de rechtbank van oordeel dat verweerder zich niet ten onrechte op het standpunt heeft gesteld dat geen afdoende maar minder dwingende maatregel dan de inbewaringstelling doeltreffend kon worden toegepast. De beroepsgrond slaagt niet.

4.16. Gelet op het vorenstaande en onder verwijzing naar het arrest Chahal van 15 november 1996 van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (LJN: AD4442) is de rechtbank van oordeel dat verweerder niet in strijd heeft gehandeld met artikel 5 van het EVRM.

4.17. Gelet op het voorgaande en artikel 94, vierde lid, van de Vw is de rechtbank van oordeel dat de maatregel van bewaring niet in strijd is met de Vw. Ook bestaat geen aanleiding voor het oordeel dat, bij afweging van de betrokken belangen, de maatregel in redelijkheid niet gerechtvaardigd is.

5. Het beroep is ongegrond. Daarom wordt het verzoek om schadevergoeding afgewezen.

6. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De rechtbank:

verklaart het beroep ongegrond;

wijst het verzoek om schadevergoeding af.

Aldus vastgesteld door mr. Y. van Wezel, als rechter, en in het openbaar uitgesproken op 25 juli 2011.

De griffier: De rechter:

V. Liemburg mr. Y. van Wezel

afschrift verzonden op:

Rechtsmiddel

Ingevolge artikel 95 van de Vw staat tegen deze uitspraak binnen een week na de dag van bekendmaking hiervan voor belanghebbenden hoger beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 16113, 2500 BC Den Haag. Het beroepschrift dient één of meer grieven tegen deze uitspraak te bevatten.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature