< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Vordering overdracht van in opdracht en voor rekening van eiseres geregistreerde domeinnamen toegewezen.

UitspraakRECHTBANK ALMELO

Sector civiel recht

zaaknummer: 120704 / KG ZA 11-114

datum vonnis: 11 juli 2011 (jk)

Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Almelo, rechtdoende in kort geding, in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[eiseres],

gevestigd te [vestigingsplaats],

eiseres,

verder te noemen [eiseres],

advocaat: mr. B.T.J.A. van Aalst te Enschede,

tegen

[gedaagde],

wonende te Almelo,

gedaagde,

verder te noemen [gedaagde],

procederend in persoon.

Het procesverloop

[Eiseres] heeft gevorderd als vermeld in de dagvaarding.

De zaak is behandeld ter terechtzitting van 27 juni 2011. Ter zitting zijn verschenen: [eiseres], bijgestaan door mr. Van Aalst en [gedaagde] in persoon. De standpunten zijn toegelicht. [Gedaagde] heeft ter zitting getracht een eis in reconventie in te stellen. Dit verzoek is reeds mondeling ter zitting afgewezen, nu een eis in reconventie slechts door een procesadvocaat kan worden ingesteld.

Het vonnis is bepaald op vandaag.

De vaststaande feiten

1. In deze zaak staat het navolgende vast.

1.2 [Eiseres] exploiteert een webshop. Onder haar eigen naam en onder de naam lierenshop.nl biedt zij via internet lieren te koop aan.

1.3 De webshop is enkele jaren geleden tot stand gekomen met de medewerking van [gedaagde]. [Gedaagde] heeft samen met zijn schoonzoon - hierna te noemen [X] - een webshop ontworpen en heeft ook in dat kader onder andere de domeinnaam lierenshop.nl laten registreren.

1.4 De domeinnaam lierenshop.nl staat op naam van [gedaagde], alsmede de domeinnamen lieren-shop.nl en winchshop.be.

1.5 [Eiseres] heeft in ieder geval een bedrag van minimaal € 26.744,79,- aan [gedaagde] betaald terzake geleverde diensten en gemaakte kosten, waaronder ook de kosten ter registratie van de domeinnamen lierenshop.nl en winchshop.be.

1.6 De webshop maakt gebruik van een e-mailadres - info@lierenshop.nl - dat aan de domeinnaam is gekoppeld. Alle e-mails van klanten, leveranciers en andere betrokkenen bij de webshop komen op dit e-mailadres binnen. [Gedaagde] heeft toegang tot dit e-mailadres.

1.7 [Eiseres] heeft geconstateerd dat via de domeinnaam lieren-shop.nl wordt doorgelinkt naar de website van LuWe Trading.

1.8 [X] is vennoot bij LuWe Trading V.O.F. (hierna te noemen LuWe Trading), een vennootschap die zich onder meer ook richt op de verkoop van lieren.

1.9 [Eiseres] heeft op 10 mei 2011 conservatoir beslag laten leggen op de domeinnamen lierenshop.nl en lieren-shop.nl.

Standpunten van partijen

Standpunt [eiseres]

2.1 Bij dagvaarding vordert [eiseres] - zakelijk weergegeven - [gedaagde] te veroordelen om binnen vierentwintig uur na betekening van dit vonnis ieder gebruik van de domeinnaam lieren-shop.nl, althans het doorlinken daarvan naar enige andere domeinnaam, te staken en gestaakt te houden en om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis ieder gebruik van de namen lierenshop, lieren-shop of daarmee op verwarringwekkende wijze overeenstemmende andere namen te staken en gestaakt te houden, voor zover daardoor op onrechtmatige wijze wordt geprofiteerd van de bekendheid van de domeinnamen en onderneming van [eiseres], waaronder in ieder geval wordt begrepen het aanmaken en actief houden van doorlinkpagina’s als lierenshop.linkhotel.nl, alsmede om al het nodige te doen om te bewerkstelligen dat [eiseres] in plaats van [gedaagde] houder wordt van de registraties van de domeinnamen lieren-shop.nl, lierenshop.nl en winchshop.be en daarvan binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis schriftelijk bewijs te doen toekomen aan de advocaat van [eiseres], alles op straffe van verbeurte van een dwangsom. Daarnaast vordert [eiseres] een veroordeling van [gedaagde] in de kosten van deze procedure, alsmede de door [eiseres] gemaakte beslagkosten.

2.2 [Eiseres] stelt daartoe dat [gedaagde] in opdracht en voor rekening van [eiseres] een webshop heeft ontworpen en in dat kader ook de domeinnamen lierenshop.nl en winchshop.be heeft laten registreren voor [eiseres]. Tussen [eiseres] en [gedaagde] heeft een rechtsverhouding als bedoeld in artikel 3:110 van het Burgerlijk Wetboek (BW) bestaan, die ertoe strekte dat [gedaagde] de door hem (in opdracht van [eiseres]) aangevraagde domeinnamen vanaf het moment van verkrijging, zou houden voor [eiseres]. Aldus is [gedaagde] slechts houder van de domeinnamen en [eiseres] rechthebbende en middellijk bezitter. De samenwerking tussen [eiseres] en [gedaagde] is beëindigd op initiatief van [gedaagde]. [Gedaagde] zou inmiddels werkzaam zijn voor LuWe Trading, van welke vennootschap zijn schoonzoon vennoot is. Subsidiair stelt [eiseres] dat inbreuk op zijn handelsnaamrechten dreigt, nu [gedaagde] reeds heeft gedreigd om de website ‘op zwart te zetten’. Voorts zou [gedaagde] op enig moment zomaar op lierenshop.nl zijn eigen webshop kunnen beginnen in plaats van de webshop van [eiseres], waardoor [gedaagde] direct inbreuk zou maken op diens handelsnaamrechten. Meer subsidiair stelt [eiseres] dat [gedaagde] onrechtmatig jegens hem handelt door de domeinnamen niet af te willen geven. In feite zou sprake zijn van domeinnaamkaping met terugwerkende kracht. Daarenboven stelt [eiseres] zich op het standpunt dat [gedaagde] onrechtmatig jegens hem handelt door correspondentie (e-mails) die bestemd is voor [eiseres] te onderscheppen en met behulp daarvan direct of indirect (middels LuWe Trading) te concurreren met [eiseres].

Voorts stelt [eiseres] dat [gedaagde] de domeinnaam lieren-shop.nl heeft geregistreerd met maar één doel, namelijk het profiteren van de bekendheid van de domeinnaam lierenshop.nl. De naam komt nagenoeg één op één overeen met de handelsnaam en domeinnaam van [eiseres] en wordt, althans werd doorgelinkt naar een concurrerende website, namelijk die van LuWe Trading. Dit handelen is onrechtmatig en [gedaagde] zal de domeinnaam lieren-shop.nl derhalve dienen af te staan. Voorts maakt [gedaagde] gebruik van de naam lierenshop in allerlei doorlinksites, hetgeen eveneens onrechtmatig is. Zo heeft [gedaagde] op de website www.linkhotel.nl een doorlinkpagina aangemaakt betreffende de naam lierenshop, waarbij gebruikers worden weggeleid bij de webshop van [eiseres] en naar de website van LuWe Trading worden gestuurd.

2.3 Ondanks diverse verzoeken daartoe is [gedaagde] niet bereid gevonden - anders dan tegen betaling - om over te gaan tot overdracht van de desbetreffende domeinnamen.

2.4 [Eiseres] stelt een spoedeisend belang bij het gevorderde te hebben nu zulks reeds uit de aard van het gevorderde voortvloeit. Voorts stelt [eiseres] schade te lijden ten gevolge van het handelen van [gedaagde].

Standpunt [gedaagde]

3.1 [Gedaagde] voert verweer en concludeert tot afwijzing van de vorderingen. [Gedaagde] stelt daartoe dat er onderscheid dient te worden gemaakt tussen een domeinnaam en de website onder die naam. [Eiseres] heeft reeds de beschikking over de website en kan derhalve zowel zijn webshop als inkomende e-mails beheren. [Gedaagde] stelt meerdere domeinnamen onder zijn beheer te houden en overdracht is volgens hem simpelweg niet nodig. Voorts ontkent [gedaagde] betrokken te zijn bij LuWe Trading, zijn enige connectie met deze onderneming is dat dit de onderneming is van zijn schoonzoon en dochter. De registratie van de domeinnamen zijn niet in opdracht en voor rekening van [eiseres] geschied, maar op aanraden van zijn schoonzoon en voor eigen rekening.

3.2 Op de (overige) stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

De overwegingen van de voorzieningenrechter:

Spoedeisend belang

4.1 De voorzieningenrechter overweegt allereerst dat [eiseres] haar spoedeisend belang bij een voorlopige voorziening als gevorderd voldoende aannemelijk heeft gemaakt. [Gedaagde] heeft dit ook niet betwist, zodat de voorzieningenrechter toekomt aan de materiële beoordeling van het geschil.

4.2 De kern van dit geschil is de vraag of voldoende aannemelijk is dat het bezet houden van de domeinnamen lierenshop.nl, winchshop.be en lieren-shop.nl door [gedaagde] onrechtmatig is jegens [eiseres].

Lierenshop.nl

4.3 Uit de stukken, waaronder de facturen met betrekking tot de registratie van de domeinnamen en de door [gedaagde] overgelegde bankafschriften, en het verhandelde ter zitting is gebleken dat de domeinnaam en website lierenshop.nl zijn geregistreerd en ontwikkeld door [gedaagde], maar [eiseres] de kosten voor registratie heeft vergoed en bovendien regelmatig betalingen heeft verricht aan [gedaagde] voor geleverde diensten. Daarmee is in voldoende mate komen vast te staan dat [gedaagde] de desbetreffende werkzaamheden en registraties in opdracht van en voor [eiseres] heeft verricht. Dat [eiseres] mogelijk geen expliciete instructie zou hebben gegeven ten aanzien van de inhoud van de webshop en dat [gedaagde] naar eigen zeggen onvoldoende betaald heeft gekregen voor de ontwikkeling en het bijhouden van de webshop, doet daaraan niet af. De weigering van [gedaagde] om de domeinnaam naar [eiseres] te doen overschrijven maakt daarom naar voorlopig oordeel inbreuk op de rechten die [eiseres] op de website kan doen gelden. Het belang van [eiseres] om over de domeinnaam lierenshop.nl te kunnen beschikken is, gelet op al het voorgaande, evident. De enkele dreiging van [gedaagde] - ook al heeft hij ter zitting gesteld een en ander niet zo bedoeld te hebben - om de website op ‘zwart te zetten’ geeft [eiseres] daartoe reeds voldoende belang. [Eiseres] heeft er immers belang bij om zijn inkomsten uit de webshop te kunnen waarborgen. Gelet hierop zal de voorzieningenrechter de gevorderde overdracht van de domeinnaam lierenshop.nl toewijzen.

Winchshop.be

4.4 Ten aanzien van de domeinnaam winchshop.be heeft [eiseres] ook voldoende aannemelijk gemaakt dat [gedaagde] deze in opdracht en voor rekening van [eiseres] heeft geregistreerd. Echter, nu [eiseres] zelf heeft verklaard dat deze domeinnaam nog niet in gebruik is, maar dat deze enkel is geregistreerd met het oog op een uitbreiding van de onderneming van [eiseres] naar België, heeft [eiseres] thans geen evident belang bij overdracht van die domeinnaam en gaat het gelasten van een dergelijke verregaande ordemaatregel naar het oordeel van de voorzieningenrechter het bestek van dit kort geding te buiten.

Lieren-shop.nl en doorlinksites

4.5 Aannemelijk is dat het doorlinken via de domeinnaam waarvan [gedaagde] houder is naar de website van een concurrent van [eiseres], alsmede het gebruik van de naam “lierenshop” op allerlei doorlinksites, waarbij eveneens naar de website van de concurrent van [eiseres] wordt verwezen, het publiek dat die websites bezocht in verwarring kon brengen omtrent de identiteit van de aanbieder van de op die website vermelde producten. Het profiteren van een dergelijke verwarring (en het daarmee mogelijk schaden van de webwinkel van [eiseres]), kan jegens [eiseres] onrechtmatig zijn. Hoewel in het beperkte kader van dit kort geding niet kan worden vastgesteld, dat [gedaagde] betrokken is bij de onderneming van LuWe Trading, is wel komen vast te staan dat [gedaagde] de domeinnaam lieren-shop.nl heeft doorgelinkt naar de website van LuWe Trading, en gebruik maakt van de naam lierenshop in allerlei doorlinksites, waarbij de consument eveneens naar LuWe Trading wordt doorverwezen. [Eiseres] gebruikt “lierenshop” als handelsnaam. Het gebruik van deze handelsnaam van [eiseres], met als doel potentiële klanten door te verwijzen naar LuWe Trading, een concurrerende onderneming, is onrechtmatig. [Eiseres] heeft naar het oordeel van de voorzieningenrechter voldoende aannemelijk gemaakt belang te hebben bij de overdracht van de domeinnaam lieren-shop.nl en het gelasten van een ordemaatregel ten aanzien van ieder gebruik van de naam lierenshop, alsmede daarmee op verwarringwekkende wijze overeenstemmende andere namen.

4.6 Tot slot zullen de gevorderde dwangsommen worden gematigd en gemaximeerd als na te melden en zal [gedaagde] als de overwegend in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van de onderhavige procedure.

De beslissing

De voorzieningenrechter:

I. Veroordeelt [gedaagde] om binnen vierentwintig uur na betekening van dit vonnis ieder gebruik van de domeinnaam lieren-shop.nl, althans het doorlinken daarvan naar enige andere domeinnaam te staken en gestaakt te houden.

II. Veroordeelt [gedaagde] om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis ieder gebruik van de namen lierenshop, lieren-shop of daarmee overeenstemmende andere namen te staken en gestaakt te houden, onder welk gebruik in ieder geval wordt begrepen het aanmaken en actief houden van doorlinkpagina’s als lierenshop.linkhotel.nl.

III. Veroordeelt [gedaagde] om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis al het nodige te doen om te bewerkstelligen dat [eiseres] in plaats van [gedaagde] houder wordt van de registraties van de domeinnamen lieren-shop.nl en lierenshop.nl en daarvan binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis schriftelijk bewijs te doen toekomen aan de advocaat van [eiseres].

IV. Bepaalt dat [gedaagde] voor iedere keer dat hij in strijd handelt met het bepaalde onder I., II. dan wel III., en voor iedere dag of gedeelte daarvan dat dit handelen voortduurt, aan [eiseres] een dwangsom verbeurt van € 2.500,- tot een maximum van € 25.000,-

V. Veroordeelt [gedaagde] in de kosten van dit geding, tot op deze uitspraak aan de zijde van [eiseres] begroot op € 797,59 aan verschotten en € 816,-- aan salaris van de advocaat.

VI. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

VII. Wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen te Almelo door mr. W.K.F. Hangelbroek, voorzieningenrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 11 juli 2011, in tegenwoordigheid van de griffier.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde wetgeving

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature