< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Afwijzing aanvraag om bijzondere bijstand ingediend voor de salariskosten van de bewindvoerder vanaf de datum van aanvraag ten bedrage van € 47,60 per maand. De boedels van betrokkenen boden ten tijde hier in geding onvoldoende ruimte voor de maandelijkse betaling van het voorschot op het salaris van de bewindvoerder. De Raad is dan ook met (het College), en anders dan de rechtbank, van oordeel dat de kosten waarvoor bijzondere bijstand is gevraagd zich bij betrokkenen niet voordoen. Dat betrokkenen, naar zij stellen, de door de rechtbank gehanteerde spelregels moesten ondertekenen alvorens zij tot de schuldsaneringsregeling werden toegelaten, maakt dat niet anders. Immers (...) een uitvoeringspraktijk waarbij van de betrokken schuldenaar wordt verlangd het salaris van de bewindvoerder steeds te betalen, ook al zakt zijn inkomen daardoor onder de beslagvrije voet, is in strijd met de Faillissementswet en met het ten aanzien van die schuldenaar uitgesproken schuldsaneringsvonnis.

Uitspraak10/580 WWB

en 21 andere registratienummers zoals in het aanhangsel vermeld

Centrale Raad van Beroep

Meervoudige kamer

U I T S P R A A K

op het hoger beroep van:

het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo (hierna: appellant)

tegen de uitspraak van de rechtbank Roermond van 17 december 2009, met de registratienummers zoals in het aanhangsel vermeld (hierna: aangevallen uitspraak),

in de gedingen tussen:

[betrokkene 1], wonende te Venlo,

[betrokkene 2], wonende te Reuver,

[betrokkene 3], wonende te [woonplaats],

[betrokkene 4], wonende te [woonplaats],

[betrokkene 5], wonende te [woonplaats],

[betrokkene 6], wonende te [woonplaats],

[betrokkene 7], wonende te [woonplaats],

[betrokkene 8], wonende te [woonplaats],

[betrokkene 9], wonende te [woonplaats],

[betrokkene 10], wonende te [woonplaats],

[betrokkene 11], wonende te [woonplaats], (hierna: betrokkenen),

en

appellant

Datum uitspraak: 21 juni 2011

I. PROCESVERLOOP

Appellant heeft hoger beroep ingesteld en nadere besluiten van 12 augustus 2010 ingezonden.

Namens betrokkenen 3, 7 en 9 heeft mr. J.H.M. Verstraten, advocaat te Tegelen, verweerschriften ingediend. Desgevraagd heeft mr. Verstraten in de zaken van betrokkenen 3, 5, 7, 9 en 10 een nader stuk ingezonden.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 15 februari 2011. Appellant heeft zich laten vertegenwoordigen door C.W.M.G. Volleberg, werkzaam bij de gemeente Venlo. Voor betrokkenen 3, 5, 6, 7, 9 en 10 is verschenen mr. Verstraten.

II. OVERWEGINGEN

1. De Raad gaat uit van de volgende in dit geding van belang zijnde feiten en omstandigheden.

1.1. Bij vonnissen van de rechtbank Roermond van verschillende data is ten aanzien van betrokkenen de definitieve toepassing van de schuldsaneringsregeling uitgesproken. Daarbij is, voor zover in dit geding van belang, aan de bewindvoerders gedurende de looptijd van de schuldsaneringsregeling, bij toereikend actief, een voorschot op het salaris toegekend ter hoogte van het in het Besluit salaris bewindvoerder (hierna: Salarisbesluit) aangegeven minimum salaris.

1.2. In de periode van 29 juli 2008 tot en met 11 november 2008 hebben betrokkenen, ieder voor zich, bij appellant een aanvraag om bijzondere bijstand ingediend voor de salariskosten van de bewindvoerder vanaf de datum van aanvraag ten bedrage van € 47,60 per maand. Bij afzonderlijke, eind 2008 genomen, besluiten, na bezwaar gehandhaafd bij besluiten van 28 januari 2009 en 4, 11 en 17 februari 2009 (hierna: besluiten op bezwaar), heeft appellant deze aanvragen afgewezen. Aan de besluitvorming is onder meer ten grondslag gelegd, onder verwijzing naar artikel 35, eerste lid, van de Wet werk en bijstand (WWB), dat het inkomen van de betrokkenen onvoldoende is om (het voorschot op) de salariskosten van de bewindvoerders te voldoen en dat de kosten waarvoor bijzondere bijstand is gevraagd zich derhalve niet voordoen.

2. Bij de aangevallen uitspraak heeft de rechtbank - met bepalingen over proceskosten en griffierecht - de beroepen van betrokkenen tegen de besluiten op bezwaar gegrond verklaard, deze besluiten vernietigd en appellant opgedragen opnieuw op de bezwaren van betrokkenen te beslissen, met inachtneming van hetgeen in de uitspraak is overwogen. De rechtbank heeft daartoe, samengevat en voor zover hier van belang, het volgende overwogen. Indien en voor zover de schuldenaar (maandelijks) inkomen heeft boven de beslagvrije voet, is afdracht aan de boedel in elk geval verplicht tot het bedrag van het bewindvoerdersalaris. Hieruit volgt dat er voor de afdracht aan de boedel ten bedrage van het bewindvoerdersalaris een betalingsverplichting geldt. Dat op grond van het toelatingsvonnis het bewindvoerdersalaris slechts is verschuldigd bij toereikend actief in de boedel wil zeggen dat dit salaris is verschuldigd indien er inkomsten zijn boven de beslagvrije voet. Het Salarisbesluit in samenhang met het Besluit subsidie bewindvoerder schuldsanering gaat overigens ook uit van een bestaande betalingsverplichting. Dit betekent dat betrokkenen de salariskosten van bewindvoering verschuldigd zijn, zodat de kosten waarvoor bijzondere bijstand is gevraagd zich voordoen.

3. Appellant heeft zich in hoger beroep gemotiveerd tegen de aangevallen uitspraak gekeerd voor zover deze betrekking heeft op betrokkenen.

4. Ter uitvoering van de aangevallen uitspraak heeft appellant bij besluiten van 12 augustus 2010 de bezwaren van betrokkenen tegen de besluiten op hun onder 1.2 vermelde aanvragen om bijzondere bijstand wederom ongegrond verklaard. Deze besluiten dienen met toepassing van de artikelen 6:18 en 6:19 in samenhang met artikel 6:24 van de Algemene wet bestuursrecht bij het geding in hoger beroep te worden betrokken.

5. De Raad komt tot de volgende beoordeling.

5.1. De aangevallen uitspraak.

5.1.1. In artikel 35, eerste lid, van de WWB is bepaald dat, onverminderd paragraaf 2.2, de alleenstaande of het gezin recht heeft op bijzondere bijstand voorzover de alleenstaande of het gezin niet beschikt over de middelen om te voorzien in de uit bijzondere omstandigheden voortvloeiende kosten van het bestaan en deze kosten naar het oordeel van het college niet kunnen worden voldaan uit de bijstandsnorm, de langdurigheidstoeslag, het vermogen en het inkomen voorzover dit meer bedraagt dan de bijstandsnorm, waarbij artikel 31, tweede lid, en artikel 34, tweede lid, niet van toepassing zijn.

5.1.2. Naar vaste rechtspraak van de Raad dient, voorzover in dit geding van belang, bij de toepassing van deze bepaling eerst beoordeeld te worden of de kosten waarvoor bijzondere bijstand wordt gevraagd zich voordoen, vervolgens of die kosten in het individuele geval van de alleenstaande of het gezin noodzakelijk zijn en daarna of die kosten voortvloeien uit bijzondere individuele omstandigheden.

5.1.3. In zijn uitspraken van 29 juni 2010, LJN BM9799 en LJN BM9804, heeft de Raad tot uitdrukking gebracht, onder verwijzing naar zijn uitspraak van 10 juni 2008, LJN BD4040, dat in het kader van de toepassing van de WWB de noodzaak van de schuldsaneringsregeling uitgangspunt voor het College van burgemeester en wethouders dient te zijn en dat daarmee tevens vaststaat dat de salariskosten van de door de rechtbank benoemde bewindvoerder moeten worden aangemerkt als uit bijzondere omstandigheden voortvloeiende noodzakelijke kosten van het bestaan van degenen die onder de schuldsaneringsregeling vallen. Dit betekent echter nog niet dat in alle gevallen zonder meer tot verlening van bijzondere bijstand moet worden overgegaan, omdat - in ieder geval - steeds zal moeten worden beoordeeld of de kosten van de bewindvoerder zich voor de betrokkene ook daadwerkelijk voordoen.

5.1.4. In zijn onder 5.1.3 genoemde uitspraken van 29 juni 2010 heeft de Raad voorts nog overwogen dat indien de boedel geen ruimte biedt voor de betaling van het voorschot op het salaris van de bewindvoerder, de kosten waarvoor bijzondere bijstand is gevraagd zich niet voordoen. Uit deze uitspraken komt naar voren dat de boedel daarvoor geen ruimte biedt of, in de bewoordingen van de onder 1.1 bedoelde schuldsaneringsvonnissen, er geen toereikend boedelactief is, indien het inkomen van de betrokken schuldenaar, nadat daaruit de boedelbijdrage voor het voorschot op het bewindvoerdersalaris is voldaan, onder de voor hem/haar geldende beslagvrije voet zakt. Wordt desalniettemin toch een boedelbijdrage afgedragen, dan zijn de kosten waarvoor bijzondere bijstand wordt gevraagd zonder noodzaak betaald.

5.1.5. Betrokkenen hebben van meet af aan betoogd dat zij gehouden zijn een minimale boedelbijdrage te voldoen ter hoogte van het voorschot op het bewindvoerdersalaris en dat hun inkomen daardoor onder de beslagvrije voet uitkomt. Hiervan uitgaande, moet naar het oordeel van de Raad als vaststaand worden aangenomen dat de boedels van betrokkenen ten tijde hier in geding onvoldoende ruimte boden voor de maandelijkse betaling van het voorschot op het salaris van de bewindvoerder. De Raad is dan ook met appellant, en anders dan de rechtbank, van oordeel dat de kosten waarvoor bijzondere bijstand is gevraagd zich bij betrokkenen niet voordoen. Dat betrokkenen, naar zij stellen, de door de rechtbank gehanteerde spelregels moesten ondertekenen alvorens zij tot de schuldsaneringsregeling werden toegelaten, maakt dat niet anders. Immers, zoals de Raad reeds heeft overwogen in zijn meergenoemde uitspraken van 29 juni 2010, een uitvoeringspraktijk waarbij van de betrokken schuldenaar wordt verlangd het salaris van de bewindvoerder steeds te betalen, ook al zakt zijn inkomen daardoor onder de beslagvrije voet, is in strijd met de Faillissementswet en met het ten aanzien van die schuldenaar uitgesproken schuldsaneringsvonnis. In hetgeen ter zitting van de Raad van de kant van betrokkenen naar voren is gebracht, ziet de Raad geen aanleiding om daar anders tegenaan te kijken.

5.1.6. Dit betekent dat de aangevallen uitspraak, voor zover deze betrekking heeft op de beroepen van betrokkenen, dient te worden vernietigd en dat, doende wat de rechtbank zou behoren te doen, de beroepen van betrokkenen tegen de besluiten op bezwaar ongegrond moeten worden verklaard.

5.2. De ter uitvoering van de aangevallen uitspraak genomen besluiten van 12 augustus 2010.

5.2.1. Gelet op hetgeen is overwogen onder 5.1.5 en 5.1.6 komt aan deze besluiten de rechtsgrond te ontvallen, zodat de besluiten van 12 augustus 2010 moeten worden vernietigd.

6. De Raad ziet geen aanleiding voor een proceskostenveroordeling.

III. BESLISSING

De Centrale Raad van Beroep;

Recht doende:

Vernietigt de aangevallen uitspraak voor zover deze betrekking heeft op de beroepen van betrokkenen;

Verklaart de beroepen van betrokkenen tegen de besluiten van 28 januari 2009 en 4, 11 en 17 februari 2009 ongegrond;

Vernietigt de besluiten van 12 augustus 2010.

Deze uitspraak is gedaan door C. van Viegen als voorzitter en W.F. Claessens en N.M. van Waterschoot als leden, in tegenwoordigheid van C. de Blaeij. De beslissing is uitgesproken in het openbaar op 21 juni 2011.

(get.) C. van Viegen.

(get.) C. de Blaeij.

RS

Aanhangsel: volledige lijst van registratienummers

Procedurenummers Betrokkenen Procedurenummers

Centrale Raad van rechtbank

Beroep

10/580 WWB en 10/6745 WWB S. van Tol 09/246

10/581 WWB en 10/6759 WWB A.B.U.H. Hoebregts 09/280

10/582 WWB en 10/6754 WWB A. Aslan 09/281

10/583 WWB en 10/6758 WWB R.W.J. Burhenne 09/282

10/584 WWB en 10/5501 WWB M.T.E. Delsman 09/283

10/585 WWB en 10/5502 WWB M.M.P.W. Driessen 09/328

10/586 WWB en 10/5504 WWB F.C.F. van der Heijden 09/329

10/587 WWB en 10/6764 WWB J.L.H. Verblackt 09/331

10/588 WWB en 10/5505 WWB R. Xhofleer 09/336

10/589 WWB en 10/5506 WWB G.B.J.C. van den Boomen 09/345

10/590 WWB en 10/6761 WWB W.M. Geeraets 09/348


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature