Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verdachte heeft in een winkel een navigatiesysteem gestolen. Hij heeft voorts, terwijl hij als schoonmaker werkzaam was, een stereotoren uit een huisje op een bungalowpark gestolen.

Het hof veroordeelt verdachte tot gevangenisstraf.

UitspraakGerechtshof Arnhem

nevenzittingsplaats Leeuwarden

Sector strafrecht

Parketnummer: 24-001286-09

Uitspraak d.d.: 31 mei 2011

TEGENSPRAAK

Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Zwolle-Lelystad van 12 mei 2009 in de in eerste aanleg gevoegde strafzaken, parketnummers 07-602221-08 en 07-603302-08, tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [1984],

wonende te [woonplaats], [adres].

Het hoger beroep

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van het hof van 22 oktober 2010 en 17 mei 2011 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal, strekkende tot veroordeling van verdachte wegens de in de zaak met parketnummer 07-602221-08 onder 1 en onder 2 primair en in de zaak met parketnummer 07-603302-08 primair ten laste gelegde feiten tot een gevangenisstraf voor de duur van zes weken, met aftrek van voorarrest. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd. Het hof heeft voorts kennis genomen van hetgeen namens verdachte door zijn raadsman, mr. J.G. Wiebes, naar voren is gebracht.

Het vonnis waarvan beroep

Het hof zal het vonnis waarvan beroep om proceseconomische redenen vernietigen en daarom opnieuw rechtdoen.

De tenlastelegging

Aan verdachte is tenlastegelegd dat:

Zaak met parketnummer 07-602221-08:

feit 1:

hij op of omstreeks 18 februari 2008 in de gemeente [gemeente 1] tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een navigatiesysteem (TomTom Go 720 T), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan het winkelbedrijf [bedrijf], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s);

feit 2:

hij op of omstreeks 15 februari 2008 in de gemeente [gemeente 1] tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een navigatiesysteem (TomTom Go), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan het winkelbedrijf [bedrijf], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s);

althans, indien het vorenstaande onder 2 niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij op of omstreeks 15 februari 2008 in de gemeente [gemeente 1], in elk geval in Nederland, een navigatiesysteem (TomTom Go) heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen, terwijl hij ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van dat navigatiesysteem wist dat het (een) door misdrijf verkregen goed(eren) betrof;

Zaak met parketnummer 07-603302-08 (gevoegd):

hij op of omstreeks 20 oktober 2008 in de gemeente [gemeente 2] met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een stereotoren, althans een geluidsinstallatie, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [bedrijf 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte;

althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij op of omstreeks 20 oktober 2008 in de gemeente [gemeente 2] opzettelijk een stereotoren, althans een geluidsinstallatie, in elk geval enig goed, dat/die geheel of ten dele toebehoorde(n) aan [bedrijf 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, en welk(e) goed(eren) verdachte uit hoofde van zijn persoonlijke dienstbetrekking van/als schoonmaker, althansals uitzendkracht (te werk gesteld bij [bedrijf 2]), in elk geval anders dan door misdrijf onder zich had, wederrechtelijk zich heeft toegeëigend.

Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Vrijspraak

Het hof heeft uit het onderzoek ter terechtzitting niet door de inhoud van wettige bewijsmiddelen de overtuiging bekomen dat verdachte het in de zaak met parketnummer

07-602221-08 onder 2 primair en subsidiair tenlastegelegde heeft begaan, zodat verdachte daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Overweging ten aanzien van het bewijs

Verdachtes verklaring dat hij ten aanzien van de zaak met parketnummer 07-603302-08 zijn tas buiten aan zijn fiets had laten hangen, is niet aannemelijk geworden nu deze verklaring niet in overeenstemming is met de verklaring van aangeefster [naam]1 dat verdachte zowel in huisje 952 als in huisje 957 zijn tas en jas samen aan de kapstok heeft gehangen. Bovendien heeft getuige [getuige] verklaard2 te hebben gezien dat de donkere jongen (naar het hof begrijpt: verdachte) met een rugtas en een jas huisje 951, zijnde het huisje waaruit de stereotoren is ontvreemd, is uitgelopen.

Bewezenverklaring

Door wettige bewijsmiddelen, waarbij de inhoud van elk bewijsmiddel -ook in onderdelen- slechts wordt gebezigd tot het bewijs van dat tenlastegelegde feit waarop het blijkens de inhoud kennelijk betrekking heeft, en waarin zijn vervat de redengevende feiten en omstandigheden waarop de bewezenverklaring steunt, heeft het hof de overtuiging verkregen en acht het hof wettig bewezen, dat verdachte het in de zaak met parketnummer 07-602221-08 onder 1 en in de zaak met parketnummer 07-603302-08 onder 1 primair tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande, dat:

Zaak met parketnummer 07-602221-08:

feit 1:

hij op 18 februari 2008 in de gemeente [gemeente 1], met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een navigatiesysteem (TomTom Go 720 T), toebehorende aan het winkelbedrijf [bedrijf];

Zaak met parketnummer 07-603302-08 (gevoegd):

feit 1 primair:

hij op 20 oktober 2008 in de gemeente [gemeente 2] met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een stereotoren, toebehorende aan [bedrijf 2].

Het hof acht niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezenverklaard, zodat deze daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

het in de zaak met parketnummer 07-602221-08 onder 1 en in de zaak met parketnummer 07-603302-08 onder 1 primair bewezenverklaarde levert op:

telkens:

diefstal.

Strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar aangezien geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die verdachte niet strafbaar zou doen zijn.

Oplegging van straf en/of maatregel

De hierna te melden strafoplegging is in overeenstemming met de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon van verdachte, zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

Verdachte heeft zich tweemaal schuldig gemaakt aan diefstal. Diefstal is een hinderlijk feit dat schade en overlast voor de gedupeerden teweegbrengt. Daar komt bij dat verdachte het in de zaak met parketnummer 07-603302-08 onder 1 primair bewezenverklaarde feit pleegde terwijl hij via een uitzendbureau als schoonmaker bij [bedrijf 2] werkte. Verdachte heeft zodoende het in hem, als schoonmaker, gestelde vertrouwen ernstig beschaamd.

Het hof heeft acht geslagen op een verdachte betreffend uittreksel uit de Justitiële Documentatie van 23 maart 2011. Daaruit volgt dat verdachte meermalen is veroordeeld wegens soortgelijke strafbare feiten.

Het hof is, gelet op het voorgaande in onderlinge samenhang bezien, van oordeel dat oplegging van na te melden straf passend en noodzakelijk is, waarbij het hof van oordeel is dat de vordering van de advocaat-generaal, ook gelet op de recidive van verdachte, onvoldoende recht doet aan de ernst van de feiten.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 57, 63 en 310 van het Wetboek van Strafrecht.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het in de zaak met parketnummer 07-602221-08 onder 2 primair en subsidiair ten laste gelegde heeft begaan en spreekt verdachte daarvan vrij.

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het in de zaak met parketnummer 07-602221-08 onder 1 en in de zaak met parketnummer 07-603302-08 onder 1 primair ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het in de zaak met parketnummer 07-602221-08 onder 1 en in de zaak met parketnummer 07-603302-08 onder 1 bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en de verklaart verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 7 (zeven) weken.

Bepaalt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in artikel 27, eerste lid, en /of artikel 27a Sr bedoelde vorm van voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Aldus gewezen door

mr. H.J. Deuring, voorzitter,

mr. J. Dolfing en mr. T.H. Bosma, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr. A. Meester, griffier,

en op 31 mei 2011 ter openbare terechtzitting uitgesproken.

1 proces-verbaal van aangifte met nummer [nummer], d.d. 20 oktober 2008 in de wettelijke vorm opgemaakt door de opsporingsambtenaar [verbalisant 1]

2 proces-verbaal van aangifte met nummer [nummer], d.d. 20 oktober 2008 in de wettelijke vorm opgemaakt door de opsporingsambtenaar [verbalisant 2]


Juridisch advies nodig?

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag


naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature