< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Verdachte, werkgever/natuurlijk persoon, kan op grond van de bijzondere omstandigheden van het geval worden aangemerkt als functioneel dader aangezien de ten laste gelegde gedraging redelijkerwijs aan hem kan worden toegerekend. Verdachte heeft niet de zorg betracht die in redelijkheid van hem kon worden gevergd met het oog op de voorkoming van de gedraging.

UitspraakParketnummer : 20/000459-10

Uitspraak : 4 mei 2011

TEGENSPRAAK

Arrest van de economische kamer van het gerechtshof te 's-Hertogenbosch

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de economische politierechter in de rechtbank Maastricht van 19 januari 2010 in de strafzaak met parketnummer 03/994221-08 tegen:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [1963],

wonende te [woonplaats], [adres].

Hoger beroep

De officier van justitie heeft tegen voormeld vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep, alsmede het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof het vonnis van de economische politierechter zal vernietigen en opnieuw rechtdoende de verdachte voor het ten laste gelegde zal veroordelen tot een voorwaardelijke geldboete van EUR 1000,-, subsidiair 20 dagen hechtenis, met een proeftijd van 1 jaar.

De verdediging heeft vrijspraak bepleit van het ten laste gelegde met een beroep op afwezigheid van alle schuld.

Vonnis waarvan beroep

Het beroepen vonnis zal worden vernietigd omdat het niet te verenigen is met de hierna te geven beslissing.

Tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

hij in of omstreeks de periode van 7 juli 2008 tot en met 22 juli 2008 in de gemeente Heerlen, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, al dan niet opzettelijk, één of meer (tussen 50 en 75) planten, behorende tot een beschermde inheemse plantensoort, te weten de brede wespenorchis (Epipactis helleborine), heeft/hebben afgesneden en/of vernield.

Vrijspraak

Met de verdediging en de advocaat-generaal is het hof van oordeel dat verdachte vrijgesproken dient te worden van het ten laste gelegde opzet, nu uit de bewijsmiddelen niet voortvloeit dat verdachte het ten laste gelegde opzettelijk heeft begaan.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

hij in de periode van 21 juli 2008 tot en met 22 juli 2008 in de gemeente Heerlen tezamen en in vereniging met anderen, planten, behorende tot een beschermde inheemse plantensoort, te weten de brede wespenorchis (Epipactis helleborine), heeft afgesneden en/of vernield.

Het hof acht niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard, zodat hij daarvan zal worden vrijgesproken.

Door het hof gebruikte bewijsmiddelen

Indien tegen dit verkort arrest beroep in cassatie wordt ingesteld, worden de door het hof gebruikte bewijsmiddelen die redengevend zijn voor de bewezenverklaring opgenomen in een aanvulling op het verkort arrest. Deze aanvulling wordt dan aan het verkort arrest gehecht.

Bijzondere overwegingen omtrent het bewijs

De beslissing dat het bewezen verklaarde door de verdachte is begaan berust op de

feiten en omstandigheden als vervat in de hierboven bedoelde bewijsmiddelen, in onderlinge samenhang beschouwd.

Bewijsverweer

Door de verdediging is vrijspraak bepleit van het ten laste gelegde. Daartoe is aangevoerd dat de verdachte in zijn hoedanigheid van werkgever de zorg heeft betracht die in redelijkheid van hem kon worden gevergd met het oog op de voorkoming van de gedraging.

Het hof overweegt hieromtrent als volgt.

Verdachte heeft ter terechtzitting in hoger beroep verklaard dat niet hijzelf, maar enkele van zijn werknemers in de ten laste gelegde periode snoeiwerkzaamheden hebben verricht langs het spoor in Heerlen en dat hem terzake geen blaam treft.

Het hof stelt voorop dat de verdachte, als zijnde een natuurlijk persoon, kan worden aangemerkt als (functioneel) dader indien de ten laste gelegde gedraging redelijkerwijs aan hem kan worden toegerekend. Of de gedraging redelijkerwijs aan hem kan worden toegerekend is afhankelijk van de concrete omstandigheden van het geval.

Het hof is op grond van de navolgende omstandigheden van oordeel dat de ten laste gelegde gedraging kan worden toegerekend aan verdachte:

- het gaat om een handelen van personen die uit hoofde van dienstbetrekking werkzaam zijn ten behoeve van verdachtes eenmanszaak;

- het bedrijf van verdachte houdt zich bezig met landschapverzorging in Zuid-Nederland, dus past de gedraging in de normale bedrijfsvoering van de eenmanszaak;

- de handeling die gepaard ging met de gedraging – het snoeien van de haag – is de eenmanszaak van verdachte dienstig geweest;

- verdachte vermocht erover te beschikken of de gedraging al dan niet zou plaatsvinden en zodanig of vergelijkbaar gedrag werd blijkens de feitelijke gang van zaken door verdachte aanvaard of placht te worden aanvaard, waaronder is begrepen dat verdachte naar het oordeel van het hof niet de zorg heeft betracht die in redelijkheid van hem kon worden gevergd met het oog op de voorkoming van de gedraging.

In het bijzonder merkt het hof ten aanzien van het oordeel dat verdachte niet de zorg heeft betracht die in redelijkheid van hem kon worden gevergd met het oog op de voorkoming van de gedraging het volgende op.

Door de verdediging is erop gewezen dat de brede wespenorchis zich op een vervuilde plek in het centrum van Heerlen bevond en dat deze planten overwoekerd waren door de te snoeien haag die nagenoeg gelijk van kleur was als de wespenorchis. Bovendien geeft opdrachtgever [naam opdrachtgever] in het maaibestek aan waar zich beschermde flora bevinden, hetgeen in dit geval niet was gebeurd.

Het hof overweegt hierover dat het bestek voor een geheel jaar geldt, terwijl beschermde planten ook pas gedurende dat betreffende jaar kunnen opkomen, dat verdachte ervan op de hoogte is dat beschermde flora kunnen voorkomen op de terreinen waar verdachte werkzaam is en dat op verdachte als werkgever en als terzake kundig persoon de verplichting rust om zijn over het algemeen laaggeschoold personeel (beter) te instrueren en op te leiden op het gebied van de beschermde flora die op de verschillende werklocaties kan voorkomen, zoals door het aan hen ter beschikking stellen van een naslagwerk, zodat zijn werknemers beschermde flora als zodanig (beter) herkennen en zij (meer) doordrongen zijn van het belang om zorgvuldig te werk te gaan.

Het hof verwerpt mitsdien het verweer.

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Het bewezen verklaarde is als overtreding voorzien bij artikel 8 en artikel 3, tweede lid, van de Flora- en faunawet juncto artikel 1a, aanhef en onder 2 °, en artikel 2, eerste lid, van de Wet op economische delicten, in samenhang bezien met artikel 47, eerste lid, aanhef en onder 1°, van het Wetboek van Strafrecht , en strafbaar gesteld bij artikel 6, eerste lid, aanhef en onder 4°, van de Wet op de economische delicten .

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het feit uitsluiten.

Het feit wordt gekwalificeerd zoals hierna in de beslissing wordt vermeld.

Strafbaarheid van de verdachte

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluiten.

De verdachte is daarom strafbaar voor het hiervoor bewezen verklaarde. Het hof verwerpt het verweer dat verdachte dient te worden ontslagen van alle rechtsvervolging vanwege afwezigheid van alle schuld, aangezien naar het oordeel van het hof, zoals hierboven is overwogen, verdachte niet alle zorg heeft betracht die van hem kon worden gevergd ter voorkoming van de gedraging.

Op te leggen straf of maatregel

Het hof acht het raadzaam te bepalen dat kan worden volstaan met schuldigverklaring van verdachte zonder oplegging van een straf of maatregel. Het hof heeft hierbij in het bijzonder gelet op de omstandigheden waaronder het feit is begaan dan wel die zich nadien hebben voorgedaan.

Met name acht het hof van belang dat de schade die is ontstaan door het bewezen verklaarde beperkt is gebleven, nu uit de door verdachte overlegde foto’s blijkt dat de beschermde planten nadat zij waren afgesneden en/of vernield weer zijn opgebloeid.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

De beslissing is gegrond op de artikelen 9a en 47 van het Wetboek van Strafrecht, artikel 1a, 2 en 6 van de Wet op de economische delicten, artikel 8 en 3 van de Flora- en faunawet en artikel 2 juncto bijlage 1 van de Regeling aanwijzing dier- en plantensoorten Flora- en faunawet , zoals deze bepalingen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis, waarvan beroep, en doet opnieuw recht.

Verklaart, zoals hiervoor overwogen, wettig en overtuigend bewezen, dat verdachte het ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt hem daarvan vrij.

Verklaart dat het bewezen verklaarde oplevert:

Medeplegen van overtreding van een voorschrift, gesteld bij artikel 8 van de Flora- en faunawet .

Verklaart verdachte strafbaar.

Bepaalt dat geen straf of maatregel wordt opgelegd.

Aldus gewezen door

mr. J. Buhrs-Platschorre, voorzitter,

mr. T.A. de Roos en mr. G.P.M.F. Mols,

in tegenwoordigheid van mr. J.A.G.W.M. van der Vleuten, griffier,

en op 4 mei 2011 ter openbare terechtzitting uitgesproken.

mr. G.P.M.F. Mols is buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature