< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Kinderalimentatie : behoefte, wijziging alimentatie, ingangsdatum, draagkracht; niet benutten verdiencapaciteit.

UitspraakGERECHTSHOF ’s-GRAVENHAGE

Sector Civiel recht

Uitspraak : 13 april 2011

Zaaknummer : 200.069.516.01

Rekestnr. rechtbank : F1 RK 08-3491

[de vrouw],

wonende te [woonplaats],

verzoekster in hoger beroep,

hierna te noemen: de moeder,

advocaat mr. C. Simmelink te Utrecht,

tegen

[de man],

wonende te [woonplaats],

verweerder in hoger beroep,

hierna te noemen: de vader,

advocaat mr. E.J. van Pelt te Zwijndrecht.

PROCESVERLOOP IN HOGER BEROEP

De moeder is op 30 juni 2010 in hoger beroep gekomen van een beschikking van de rechtbank Rotterdam van 2 april 2010.

De vader heeft op 17 augustus 2010 een verweerschrift ingediend.

Bij het hof zijn voorts de volgende stukken ingekomen:

van de zijde van moeder:

- op 1 juli 2010 een brief d.d. 30 juni 2010 met bijlagen;

- op 13 augustus 2010 een brief d.d.12 augustus 2010 met bijlage.

van de zijde van vader:

- op 4 maart 2011 een brief van diezelfde datum met bijlagen.

De zaak is op 16 maart 2011 mondeling behandeld. Ter zitting zijn verschenen: de moeder, bijgestaan door mr. E.V.S. van Baarle, waarnemend voor mr. C. Simmelink, en de vader, bijgestaan door zijn advocaat.

HET PROCESVERLOOP IN EERSTE AANLEG EN VASTSTAANDE FEITEN

Voor het procesverloop en de beslissing in eerste aanleg verwijst het hof naar de bestreden beschikking.

Bij die beschikking is – uitvoerbaar bij voorraad – de beschikking van het gerechtshof ‘s-Gravenhage van 2 juli 2003 gewijzigd, in die zin dat de daarbij aan de vader opgelegde bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van de hierna te noemen minderjarige met ingang van 2 april 2010 is bepaald op nihil.

Het hof gaat uit van de door de rechtbank vastgestelde feiten, voor zover daar in hoger beroep geen grief tegen is gericht.

BEOORDELING VAN HET HOGER BEROEP

1. In geschil is de door de vader te betalen bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding (hierna ook: kinderalimentatie ) ten behoeve van de minderjarige [X], geboren op [in] 1995 te [woonplaats] (hierna: de minderjarige).

2. De moeder verzoekt het hof de bestreden beschikking te vernietigen en, opnieuw beschikkende, haar inleidend verzoek (te weten het vaststellen van een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van de minderjarige van € 610,- per maand met ingang van 1 januari 2003) alsnog toe te wijzen en het zelfstandig verzoek van de vader af te wijzen, dan wel de bijdrage van thans € 86,72 betreffende de verzorging en opvoeding van de minderjarige op te nemen in het dictum, althans een zodanige beslissing te nemen als het hof in goede justitie vermeent te behoren.

3. De vader bestrijdt het beroep van de moeder en verzoekt het hof de moeder niet-ontvankelijk te verklaren in haar hoger beroep, althans het hoger beroep van de moeder af te wijzen, de moeder te veroordelen in de proceskosten aan de zijde van de vader, de kinderalimentatie op nihil te stellen met ingang van 1 juli 2002, althans te bepalen dat de achterstallige kinderalimentatie per heden op nihil wordt gesteld.

Incidenteel appel

4. De vader verzoekt het hof in zijn verweerschrift de kinderalimentatie met ingang van 1 juli 2002 op nihil te stellen. De vader heeft ter zitting in hoger beroep gesteld dat dit als een incidenteel appel dient te worden beschouwd. Het hof zal het verweerschrift van de vader lezen aldus dat hij daarbij tevens incidenteel appel heeft ingesteld. Het hof is echter van oordeel dat dit incidenteel appel niet de gronden bevat waarop het berust en zal het incidenteel appel van de vader dan ook verwerpen.

Principaal appel

5. De moeder stelt zich op het standpunt dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat geen sprake is van gewijzigde omstandigheden die een verhoging van de kinderalimentatie rechtvaardigen en dat de vader niet in staat is om enige kinderalimentatie te betalen. Volgens de moeder is de vader in staat om met zijn huidig inkomen een kinderalimentatie van € 610,- per maand te voldoen. Een dergelijk bedrag aan kinderalimentatie is conform de behoefte van de minderjarige, aldus de moeder. De vader maakt niet inzichtelijk wat zijn inkomen was over de jaren 2006 tot en met 2008 en ook laat hij dit na ten aanzien van zijn actuele inkomen. Bovendien, zo stelt de moeder, is niet gebleken dat een eventueel verlies aan inkomen van de vader niet voor herstel vatbaar is.

6. Voorts stelt de moeder zich op het standpunt dat de rechtbank ten onrechte heeft nagelaten in het dictum van de bestreden beschikking op te nemen dat de vader een kinderalimentatie van € 86,72 per maand dient te voldoen. De moeder verzoekt het hof, indien wordt vastgesteld dat de vader geen hoger bedrag aan kinderalimentatie kan voldoen dan € 86,72, dit bedrag op te nemen in het dictum van de beschikking, zodat zij kan overgaan tot inning als de vader niet betaalt.

Behoefte van de minderjarige

7. Het hof maakt uit de stukken en hetgeen ter zitting naar voren is gekomen op dat de behoefte van de minderjarige tot heden niet is vastgesteld. Het hof zal bij de vaststelling van de behoefte van de minderjarige uitgaan van het netto gezinsinkomen ten tijde van het uiteengaan van partijen. Niet in geschil is dat het netto gezinsinkomen destijds € 4.000,- per maand bedroeg. Gelet op de tabel kosten kinderen van het Nibud en het netto gezinsinkomen stelt het hof het eigen aandeel van de ouders in de kosten van de minderjarige vast op € 595,- per maand.

Wijziging van omstandigheden

8. Gelet op de grieven van de moeder dient allereerst beoordeeld te worden of in onderhavige zaak sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 1:401, lid 1, van het Burgerlijk Wetboek (BW). Er dient zich een zodanige wijziging van omstandigheden te hebben voorgedaan dat de uitspraak waarin de onderhoudsverplichting is vastgesteld, niet meer aan de wettelijke maatstaven voldoet. De rechtbank heeft geoordeeld dat geen sprake was van een wijziging van omstandigheden die een verhoging van de kinderalimentatie rechtvaardigt.

9. De vader had ten tijde van de beschikking van het gerechtshof ’s-Gravenhage, waarvan wijziging is verzocht, een inkomen van € 800,- netto per maand. Gebleken is dat de vader vennoot is geweest in de vennootschap onder firma Videocare. In 2007 bedroeg het bruto resultaat van de onderneming, volgens de verlies en winst rekening van dat jaar, per vennoot € 17.095,50. De vader heeft zelf besloten als vennoot uit te treden. Het hof zal uitgaan van een verdiencapaciteit van € 17.095,50, ook al heeft hij zijn werkzaamheden in de vennootschap beëindigd ingaande 9 juli 2008. De vader heeft naar het oordeel van het hof geenszins onderbouwd dat hij een dergelijk inkomen thans niet meer kan genereren. Dat de vader zijn verdiencapaciteit thans in het geheel niet benut, dient naar het oordeel van het hof voor zijn rekening en risico te komen.

10. Het hof is van oordeel dat voormelde verdiencapaciteit een wijziging van omstandigheden als bedoeld in voormeld wetsartikel betreft, te weten een wijziging in het inkomen van de vader, zodat bezien zal worden of deze tot een wijziging van de kinderalimentatie moet leiden, rekening houdende met alle terzake dienende omstandigheden.

Ingangsdatum

11. Het hof zal een door de vader te betalen kinderalimentatie beoordelen met ingang van de eerste van de maand, volgend op de datum van indiening van het verzoekschrift van de moeder in eerste aanleg, te weten 1 maart 2009. Het hof acht geen gronden aanwezig om uit te gaan van een eerdere ingangsdatum, nu de vader ingevolge de beschikking van het hof reeds een bijdrage was verschuldigd en hij eerst met ingang van deze datum rekening heeft kunnen houden met een wijziging.

Draagkracht van de vader

12. Het hof zal bij de berekening van de draagkracht van de vader uitgaan van een inkomen van de vader van € 17.095,50 per jaar, zoals hiervoor vermeld in rechtsoverweging 8. Voorts houdt het hof aan de inkomenszijde rekening met een zelfstandigenaftrek van € 7.953,- en een MKB winstvrijstelling van € 980,-. Het hof zal aan de lastenzijde rekening houden met een premie ziektekostenverzekering van € 145,93 per maand en de verschuldigde inkomensafhankelijke bijdrage. Voor het overige heeft de vader geen op zijn draagkracht drukkende lasten opgevoerd. Daarnaast houdt het hof rekening met de bijstandsnorm voor een alleenstaande en een draagkrachtpercentage van 70.

13. Uit deze berekening volgt dat de vader een maximaal beschikbare draagkracht heeft van € 290-, hetgeen in overeenstemming is met de wettelijke maatstaven.

14. Gelet hierop dient de bestreden beschikking te worden vernietigd, het inleidende verzoek van de vader alsnog te worden afgewezen en de beschikking van het gerechtshof ’s-Gravenhage van 2 juli 2003 te worden gewijzigd.

Proceskostenveroordeling

15. Het hof ziet geen reden, zoals door de vader is verzocht, om de moeder te veroordelen in de proceskosten en zal het verzoek derhalve afwijzen.

16. Mitsdien beslist het hof als volgt.

BESLISSING OP HET HOGER BEROEP

Het hof:

verwerpt het incidentele hoger beroep;

vernietigt de bestreden beschikking en in zoverre opnieuw beschikkende:

wijst het inleidend verzoek van de vader alsnog af;

bepaalt - met dienovereenkomstige wijziging van de beschikking van 2 juli 2003 van het gerechtshof te ‘s-Gravenhage - de door de vader aan de moeder te betalen bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van [X], geboren [in] 1995 te [woonplaats], met ingang van 1 maart 2009 op € 290,- per maand, wat de na heden te verschijnen

termijnen betreft bij vooruitbetaling te voldoen, en verklaart deze beslissing uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het in hoger beroep meer of anders verzochte af.

Deze beschikking is gegeven door mrs. Pannekoek-Dubois, Mink en Van der Zanden, bijgestaan door mr. Van der Kamp als griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 13 april 2011.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature