< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Verdachte wordt ter zake van poging tot diefstal, terwijl sinds het plegen van het misdrijf nog geen vijf jaren zijn verlopen sinds een eerdere veroordeling tot gevangenisstraf in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld een gevangenisstraf voor de duur van 7 weken. Bij de strafoplegging is rekening gehouden met een onredelijke vertraging in de vervolging in de procedure in hoger beroep.

UitspraakParketnummer: 24-003053-08

Parketnummer eerste aanleg: 17-880413-08

Arrest van 20 april 2011 van het gerechtshof te Leeuwarden, meervoudige strafkamer, op het hoger beroep tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Leeuwarden van 5 december 2008 in de strafzaak tegen:

[verdachte],

geboren in het jaar 1968 te [geboorteplaats],

wonende te [woonplaats], [adres],

niet ter terechtzitting verschenen. Wel verschenen is de raadsman van verdachte,

mr. O. Bolluyt, advocaat te Almere.

Het vonnis waarvan beroep

De politierechter in de rechtbank Leeuwarden heeft de verdachte bij het vonnis, voor zover aan hoger beroep onderworpen, wegens een misdrijf veroordeeld tot een straf en heeft beslist over de in beslag genomen goederen, zoals in dat vonnis omschreven.

Gebruik van het rechtsmiddel

De officier van justitie is op de voorgeschreven wijze en tijdig in hoger beroep gekomen. Hij heeft dit hoger beroep aan verdachte doen betekenen.

Het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep

De raadsman van verdachte heeft verklaard uitdrukkelijk te zijn gemachtigd verdachte ter terechtzitting te verdedigen.

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep, alsmede het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

De vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof het verdachte onder 1 ten laste gelegde bewezen zal verklaren en haar ter zake zal veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van 9 weken en de teruggave van de in beslag genomen goederen aan verdachte zal gelasten.

De beslissing op het hoger beroep

Het hof zal het vonnis, voor zover aan hoger beroep onderworpen, vernietigen en in zoverre opnieuw recht doen.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is - voor zover voor dit hoger beroep van belang - ten laste gelegd, dat:

1.

zij op of omstreeks 17 oktober 2008, te [plaats], (althans) in de gemeente [gemeente], ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een woning (gelegen op/aan de [adres], aldaar) weg te nemen geld en/of (een) goed(eren) van haar gading, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en zich daarbij de toegang tot die woning te verschaffen en/of die/dat weg te nemen geld en/of (een) goed(eren) onder haar bereik te brengen door middel van braak, verbreking, inklimming en/of valse sleutels, opzettelijk die (afgesloten) woning is binnengegaan en/of (vervolgens) in een linnenkast in de slaapkamer en/of in de rest van die woning heeft gezocht naar geld en/of (een) goed(eren) van haar gading, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid, terwijl nog geen vijf jaren zijn verlopen sedert een veroordeling van de verdachte tot gevangenisstraf wegens een daaraan soortgelijk misdrijf in kracht van gewijsde is gegaan.

Bewezenverklaring

Het hof acht ten aanzien van verdachte wettig en overtuigend bewezen dat:

1.

zij op 17 oktober 2008, te [plaats], in de gemeente [gemeente], ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening uit een woning (gelegen aan de [adres], aldaar) weg te nemen geld en/of (een) goed(eren) van haar gading, toebehorende aan [slachtoffer], terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid, terwijl nog geen vijf jaren zijn verlopen sedert een veroordeling van de verdachte tot gevangenisstraf wegens een daaraan soortgelijk misdrijf in kracht van gewijsde is gegaan.

Het hof acht niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld onder 1 meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen.

Kwalificatie

Het bewezen verklaarde levert op het misdrijf:

poging tot diefstal, terwijl sinds het plegen van het misdrijf nog geen vijf jaren zijn verlopen sedert een veroordeling van de schuldige tot gevangenisstraf wegens een daaraan soortgelijk misdrijf in kracht van gewijsde is gegaan.

Strafbaarheid

Het hof acht verdachte strafbaar. Strafuitsluitingsgronden worden niet aanwezig geacht.

Strafmotivering

Het hof heeft de op te leggen straf bepaald op grond van de aard en ernst van het feit, de omstandigheden waaronder het feit is begaan en de persoon van verdachte. Daarbij heeft het hof in het bijzonder het navolgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan een poging tot diefstal in een woning. Naar algemeen bekend is, kunnen de slachtoffers van zo'n feit hiervan lang nadelige gevolgen ondervinden nu zij zich in een voor hun vertrouwde omgeving niet langer veilig kunnen wanen.

Uit het verdachte betreffende uittreksel uit de justitiële documentatie van 4 april 2011 is gebleken dat verdachte vóór het plegen van het bewezen verklaarde feit meermalen is veroordeeld wegens het plegen van met name (gekwalificeerd) diefstallen of pogingen daartoe. Deze veroordelingen hebben haar er kennelijk niet van weerhouden het bewezen verklaarde feit te plegen.

Bovendien heeft verdachte het onderhavige feit gepleegd op een moment dat nog geen vijf jaren waren verlopen sinds zij bij onherroepelijk geworden vonnis voor een soortgelijk misdrijf tot gevangenisstraf is veroordeeld.

De advocaat-generaal heeft bij de formulering van zijn eis de landelijke oriëntatiepunten straftoemeting als uitgangspunt genomen. Deze vermelden voor een woninginbraak (met geringe braakschade en een buit van relatief geringe waarde) een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 10 weken.

Het hof ziet geen aanleiding om over te gaan tot oplegging van een gevangenisstraf voor de duur van 10 weken nu er sprake is van een poging tot diefstal in een woning.

Op grond van het voorgaande in samenhang beziend, acht het hof een gevangenisstraf voor de duur van 8 weken in beginsel passend en geboden.

De zaak is in eerste aanleg berecht op 5 december 2008 en de vertraging bij de behandeling in hoger beroep is geheel aan het openbaar ministerie toe te rekenen. Daarmee is er sprake van een onredelijke vertraging in de vervolging in de procedure in hoger beroep en daarom zal het hof, in plaats van voornoemde straf, een gevangenisstraf voor de duur van 7 weken opleggen.

Inbeslaggenomen goederen

Nu het belang van strafvordering zich daartegen niet verzet, zal het hof, overeenkomstig de vordering van de advocaat-generaal, de teruggave van de in beslag genomen goederen aan verdachte gelasten.

Toepassing van wetsartikelen

Het hof heeft gelet op de artikelen 43a, 45, 63 en 310 van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze artikelen golden ten tijde van het bewezen verklaarde.

De uitspraak

HET HOF,

RECHT DOENDE OP HET HOGER BEROEP:

vernietigt het vonnis, waarvan beroep, voor zover aan hoger beroep onderworpen, en in zoverre opnieuw recht doende:

verklaart het verdachte onder 1 ten laste gelegde bewezen en kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart dit feit en verdachte strafbaar;

verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld onder 1 meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen en spreekt verdachte daarvan vrij;

veroordeelt verdachte [verdachte] tot gevangenisstraf voor de duur van zeven weken;

beveelt dat de tijd door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering wordt gebracht;

gelast de teruggave aan verdachte van:

* 1 gouden dames schakelarmband, 17 cm lang en 1 cm breed;

* 1 gouden dames schakelarmband, 19 cm lang en 0,6 cm breed;

* 1 gouden gevlochten armband, 23 cm lang;

* 1 gouden dameshorloge, merk Pope;

* 1 gouden dameshorloge, merk Prisma;

* 1 dubbele gouden trouwring, 1 gouden damesring met zirkonia steentjes;

* 1 gouden dames kledingspeld met inscriptie '[inscriptie]';

* 1 gouden schakelketting met een hanger met groene steen;

* 1 gouden dubbele 36 cm lang met gouden tientje Koning Willem III;

* 1 gouden schakelketting met vierkante schakeltjes, 23 cm lang met hanger met rode steen;

* 1 gouden gedraaid/gevlochten halsketting, 23 cm lang;

* 1 geprepareerde schroevendraaier met plat haakje aan het eind, kleur zwart;

* 1 sleutelbos met 8 sleutels aan ring, passend op kastmeubilair.

Dit arrest is aldus gewezen door mr. K. Lahuis, voorzitter, mr. O. Anjewierden en mr. P. Greve, in tegenwoordigheid van mr. I.N. Koers als griffier, zijnde mr. Greve voornoemd buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature