Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Veroordeling ter zake van diefstal door twee of meer verenigde personen met braak tot

42 uren taakstraf, subsidiair 21 dagen vervangende hechtenis. Geen oplegging van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf, zoals in eerste aanleg opgelegd en door de advocaat-generaal gevorderd, nu verdachte in december 2010 een vorige detentie heeft beëindigd, hij daarvan nog in een proeftijd loopt en er na zijn vrijlating sprake is van overwegend positieve ontwikkelingen.

UitspraakParketnummer: 24-001874-10

Parketnummer eerste aanleg: 18-006613-10

Arrest van 12 april 2011 van het gerechtshof te Leeuwarden, meervoudige strafkamer, op het hoger beroep tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Groningen van 15 juli 2010 in de strafzaak tegen:

[verdachte],

geboren op [1988] te [geboorteplaats],

wonende te [woonplaats], [adres],

verschenen in persoon, bijgestaan door zijn raadsman, mr. J.H.A. de Jong, advocaat te Groningen.

Het vonnis waarvan beroep

De politierechter in de rechtbank Groningen heeft de verdachte bij het vonnis wegens een misdrijf veroordeeld tot een straf, zoals in dat vonnis omschreven.

Gebruik van het rechtsmiddel

De verdachte is op de voorgeschreven wijze en tijdig in hoger beroep gekomen.

Het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep, alsmede het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

De vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof de verdachte voor het primair ten laste gelegde zal veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van drie weken.

De beslissing op het hoger beroep

Het hof zal het vonnis vernietigen en opnieuw recht doen.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd, dat:

hij op of omstreeks 12 september 2009 in de gemeente [gemeente] tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een, aan of nabij de [straat] geparkeerd staande, auto heeft weggenomen een mobile media station Car Entertainmentsysteem en/of een subwoofer en/of een of meer mobiele telefoons en/of een zonnebril en/of een dvd en/of een versterker en/of een jerrycan met benzine, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak en/of verbreking.

subsidiair, althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij op of omstreeks 12 september 2009 in de gemeente [gemeente], in elk geval in Nederland, een mobile media station Car Entertainmentsysteem en/of een subwoofer en/of een of meer mobiele telefoons en/of een zonnebril en/of een dvd en/of een versterker en/of een jerrycan met benzine, heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen, terwijl hij ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van voornoemde goederen wist dat het (een) door misdrijf verkregen goed(eren) betrof;

meer subsidiair, althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij op of omstreeks 12 september 2009 in de gemeente [gemeente], in elk geval in Nederland, een mobile media station Car Entertainmentsysteem en/of een subwoofer en/of een of meer mobiele telefoons en/of een zonnebril en/of een dvd en/of een versterker en/of een jerrycan met benzine, heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen, terwijl hij ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van voornoemde goederen redelijkerwijs had moeten vermoeden dat het (een) door misdrijf verkregen goed(eren) betrof.

Bewezenverklaring

Het hof acht bewezen dat:

hij op 12 september 2009 in de gemeente [gemeente] tezamen en in vereniging met een ander met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening uit een aan de [straat] geparkeerd staande auto heeft weggenomen een mobile media station Car Entertainmentsysteem en een subwoofer en mobiele telefoons en een zonnebril en een dvd en een versterker en een jerrycan met benzine, toebehorende aan [slachtoffer], waarbij verdachte en zijn mededader zich de toegang tot de plaats des misdrijfs hebben verschaft en de weg te nemen goederen onder hun bereik hebben gebracht door middel van braak.

Het hof acht niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld primair meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen.

Kwalificatie

Het bewezen verklaarde levert op het misdrijf:

diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft en het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van braak.

Strafbaarheid

Het hof acht verdachte strafbaar. Strafuitsluitingsgronden worden niet aanwezig geacht.

Strafmotivering

Het hof heeft de op te leggen straf bepaald op grond van de aard en ernst van het feit, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van verdachte. Daarbij heeft het hof in het bijzonder het navolgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft zich tezamen met een ander schuldig gemaakt aan een zogeheten autokraak. Zij hebben daarbij niet alleen de auto beschadigd, maar zich ook tal van goederen toegeëigend, waaronder diverse elektronica met een zekere waarde. Verdachte heeft zich daarmee respectloos getoond ten aanzien van de eigendommen van een ander en een bijdrage geleverd aan de schade en overlast die dergelijke delicten de burger bezorgen.

Het hof heeft voorts gelet op het de verdachte betreffend uittreksel uit de justitiële documentatie van 28 januari 2011, waaruit blijkt dat verdachte - 22 jaar oud - reeds een aanzienlijk aantal veroordelingen voor, met name, vermogensdelicten op zijn naam heeft staan.

De politierechter heeft aan verdachte een gevangenisstraf opgelegd voor de duur van zes weken, waarvan drie weken voorwaardelijk. Het hof ziet in de persoonlijke omstandig-heden van verdachte echter aanleiding om een andere strafmodaliteit toe te passen. De hem bij (eerder) vonnis van 28 juni 2010 opgelegde gevangenisstraf heeft verdachte inmiddels ondergaan. Een nieuwe detentie acht het hof - anders dan de advocaat-generaal - niet aangewezen, daarbij mede gelet op de overwegend positieve berichten van "Vast en Verder", een project van het Leger des Heils, waar verdachte sinds zijn invrijheidsstelling in december 2010 verblijft. Hij heeft woonruimte, een daginvulling en lijkt goed te functioneren binnen een duidelijke structuur en met strakke regels. Gelet op de aan verdachte reeds bij vonnis van 28 juni 2010 opgelegde (deels) voorwaardelijke straf met de daarbij behorende proeftijd, acht het hof oplegging van een nieuwe (deels) voorwaardelijke straf evenmin niet in de rede liggend. Alles afwegende zal aan verdachte een werkstraf worden opgelegd van na te melden duur.

Toepassing van wetsartikelen

Het hof heeft gelet op de artikelen 22c, 22d, 63, 310 en 311, van het Wetboek van Strafrecht , zoals deze artikelen golden ten tijde van het bewezen verklaarde.

De uitspraak

HET HOF,

RECHT DOENDE OP HET HOGER BEROEP:

vernietigt het vonnis, waarvan beroep, en opnieuw recht doende:

verklaart het verdachte primair ten laste gelegde bewezen, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart dit feit en verdachte strafbaar;

verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld primair meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen en spreekt verdachte daarvan vrij;

veroordeelt verdachte [verdachte] tot taakstraf, bestaande uit een werkstraf, voor de duur van tweeënveertig uren, met bevel voor het geval dat de veroordeelde de werkstraf niet naar behoren verricht, dat vervangende hechtenis voor de duur van eenentwintig dagen zal worden toegepast.

Dit arrest is aldus gewezen door mr. J.A.A.M. van Veen, voorzitter, mr. G.M. Meijer-Campfens en mr. H.K. Elzinga, in tegenwoordigheid van J.B. Schwerzel als griffier, zijnde mr. Elzinga voornoemd buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.


Juridisch advies nodig?

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag


naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Gerelateerde wetgeving

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature