< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 19 oktober 2010 heeft de raad het bestemmingsplan "Vrachelsedijk (locatie Bayens)" vastgesteld.

Uitspraak201011713/2/R3.

Datum uitspraak: 31 maart 2011

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen:

[verzoeker] en anderen, wonend te [woonplaats],

en

de raad van de gemeente Oosterhout,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 19 oktober 2010 heeft de raad het bestemmingsplan "Vrachelsedijk (locatie Bayens)" vastgesteld.

Tegen dit besluit hebben [verzoeker] en anderen bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 7 december 2010, beroep ingesteld.

Bij afzonderlijke brief, bij de Raad van State ingekomen op 7 december 2010, hebben [verzoeker] en anderen de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 16 maart 2011, waar [verzoeker] en anderen, vertegenwoordigd door [gemachtigde] en mr. M.P. Wolf, advocaat te Breda, en de raad, vertegenwoordigd door mr. H. van Zeggeren, werkzaam bij de gemeente, zijn verschenen.

Buiten bezwaren van partijen zijn ter zitting door beide partijen stukken in het geding gebracht.

2. Overwegingen

2.1. Het oordeel van de voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2.2. Het plan voorziet in de herontwikkeling van een voormalige bedrijfslocatie - locatie Bayens - op het oostelijke gedeelte van het zogenoemde Middeneiland in het gebied Vrachelen ten behoeve van woningbouw. In totaal worden op de locatie drie appartementengebouwen, met maximaal 74 appartementen en tien vrijstaande woningen mogelijk gemaakt.

2.3. [verzoeker] en anderen zijn allen woonachtig aan de Vrachelsedijk en het Vrachelshofje te Oosterhout. Dit woongebied ligt ten oosten van de locatie Bayens, op het oostelijke gedeelte van het Middeneiland.

[verzoeker] en anderen hebben bezwaren van uiteenlopende aard tegen het gehele plan. Zij verzoeken om schorsing van het plan teneinde te voorkomen dat met de bouw van de woningen en appartementen wordt begonnen, voordat uitspraak is gedaan in de hoofdzaak.

2.4. Ter zitting is gebleken dat een omgevingsvergunning voor bouwen door de initiatiefnemer van de woningbouw bij het college van burgemeester en wethouders is aangevraagd. Indien het plan niet wordt geschorst, kan de omgevingsvergunning voor bouwen op basis van het plan worden verleend. In zoverre is een spoedeisend belang aanwezig, zodat zal worden bezien of aanleiding bestaat tot het treffen van een voorlopige voorziening.

2.5. [verzoeker] en anderen voeren een aantal bezwaren van formele aard aan. Zo heeft volgens hen geen vooroverleg plaatsgevonden, is ten onrechte geen watertoets uitgevoerd en hebben niet alle stukken ter inzage gelegen. Voorts is de toelichting op het plan erg summier, ontbreekt een beschrijving van de bestemmingen in deze toelichting en geeft het plan de ligging en de afmetingen van woningen binnen de zone in het kader van de Wet geluidhinder niet weer, aldus [verzoeker] en anderen. Zij betogen verder dat de financiële uitvoerbaarheid van het plan niet is verzekerd, omdat geen planschade-inventarisatie is uitgevoerd, geen actueel bodemonderzoek is gedaan en geen exploitatieplan is vastgesteld.

De voorzitter ziet in deze bezwaren geen aanleiding voor het oordeel dat er zodanige gebreken aan het plan kleven, dat deze in de hoofdzaak tot de conclusie zullen leiden dat het plan reeds hierom niet in stand zal kunnen blijven. Evenmin bestaat de verwachting dat de bezwaren zullen leiden tot de conclusie dat het plan niet uitvoerbaar zal zijn. Overigens is niet uitgesloten dat een aantal van deze beroepsgronden, als deze gegrond zouden zijn, gelet op artikel 1.9 van de Crisis- en herstelwet niet tot een gegrondverklaring van het beroep kan leiden.

2.6. [verzoeker] en anderen voeren voorts aan dat de in het plan voorziene woningbouwopzet in strijd is met eerder door de raad vastgestelde beleidskaders, zoals de Structuurvisie Vrachelen uit 1994, het Beeldkwaliteitsplan Vrachelsedijk uit 1998 en het voorheen geldende bestemmingsplan "Centrum Vrachelen" uit 1999. In deze documenten is volgens hen het gehele oostelijke deel van het Middeneiland aangeduid als extensief woongebied, dat wordt gekenmerkt door een landelijk en groen karakter. De voorgestelde woningbouw, gericht op intensieve woningbouw met een hoge dichtheid, past niet binnen en doet afbreuk aan deze door de raad geformuleerde beleidskaders, aldus [verzoeker] en anderen.

2.6.1. Ter zitting heeft de raad toegelicht dat bij de voorbereiding van de Structuurvisie Vrachelen uit 1994 als uitgangspunt gold dat ten behoeve van de samenhang tussen de verschillende woongebieden in Vrachelen langs de centrale as van Vrachelen hogere bebouwing zou worden opgericht. Vanwege de weerstand hiertegen bij de bewoners van het oostelijke deel van het Middeneiland en het daar gevestigde bedrijf Bayens, is op dit gedeelte van het middeneiland ter plaatse van de locatie Bayens van de hoogbouw afgezien. Dit heeft geleid tot de beschrijving "extensief woongebied" in de structuurvisie. Omdat het bedrijf inmiddels heeft besloten zich elders te vestigen, ontstonden alsnog mogelijkheden om deze locatie te herontwikkelen voor woningbouw, in aansluiting op de uitgangspunten van destijds. Ten behoeve van deze herontwikkeling heeft de raad een stedenbouwkundig plan laten opstellen, waarin de ruimtelijke kaders dan wel beleidsuitgangspunten voor de herontwikkeling zijn opgenomen. Dit stedenbouwkundig plan is op 1 juli 2008 door de raad vastgesteld. Het standpunt van de raad dat met de vaststelling van dit stedenbouwkundige plan de eerdere beleidskaders voor deze locatie niet meer van toepassing zijn, acht de voorzitter niet onjuist.

Naar voorlopig oordeel acht de voorzitter voorts niet door [verzoeker] en anderen aannemelijk gemaakt dat het bestemmingsplan niet past binnen het stedenbouwkundig plan van 1 juli 2008 met de ruimtelijke kaders dan wel beleidsuitgangspunten voor de herontwikkeling van de locatie Bayens. Voor dit oordeel is van belang dat het bestemmingsplan voorziet in hoogbouw aan de westzijde van het plangebied in aansluiting op de hoogbouw rond de centrale as in het gebied Vrachelen, en in vrijstaande woningen aan de oostzijde van het plangebied als overgang naar de extensieve bestaande woningbouw buiten het plangebied, waar [verzoeker] en anderen wonen. Gelet hierop bestaat geen aanleiding voor de verwachting dat het bestemmingsplan stedenbouwkundig niet aanvaardbaar is. Hoewel de plantoelichting summier is, heeft de voorzitter, mede gelet op de aan de toelichting ten grondslag liggende onderzoeksrapporten, niet de indruk dat onvoldoende onderzoek is gedaan naar de aanwezige flora en fauna, de luchtkwaliteit, de verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid, de parkeersituatie en het woon- en leefklimaat ter plaatse van de voorziene appartementen, zoals door [verzoeker] en anderen betoogd.

2.7. Gelet op het voorgaande en mede in aanmerking genomen het belang van herontwikkeling van de locatie Bayens in relatie tot het belang van [verzoeker] en anderen, bestaat geen aanleiding voor het treffen van een voorlopige voorziening om onomkeerbare gevolgen van inwerkingtreding van het plan te voorkomen.

2.8. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

wijst het verzoek af.

Aldus vastgesteld door mr. J.A.W. Scholten-Hinloopen, als voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. M.F.N. Pikart-van den Berg, ambtenaar van staat.

w.g. Scholten-Hinloopen w.g. Pikart-van den Berg

voorzitter ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 31 maart 2011

350-679.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature