< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Tussen partijen bestaat overeenkomst om gezamenlijk te komen tot het realiseren van een woningbouwproject. Eiseres vordert levering eigendom grond. Gedaagde voert verweer.Uitleg overeenkomst. Voorzieningenrechter wijst vorderingen eiseres grotendeels toe.

UitspraakRECHTBANK TE ALKMAAR

Sector civiel recht

CVZ/JB

KG nummer: 126153/KG ZA 11-37

datum: 17 februari 2011

Vonnis van de voorzieningenrechter, rechtdoende in kort geding

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TIMPAAN VASTGOED B.V.,

gevestigd te Rijsenhout,

EISERES IN CONVENTIE IN KORT GEDING,

VERWEERSTER IN VOORWAARDELIJKE RECONVENTIE IN KORT GEDING,

advocaat mr. S. Hartog te Alkmaar,

tegen:

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DE ADMIRALITEIT HOLDING B.V.,

gevestigd te Alkmaar,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NEDRALUX B.V.,

gevestigd te Alkmaar,

GEDAAGDEN IN CONVENTIE IN KORT GEDING,

EISERESSEN IN VOORWAARDELIJKE RECONVENTIE IN KORT GEDING,

advocaten mr. H.M. de Mol van Otterloo en

mr. R.L. Runa Fernandes Pinto te Amsterdam.

Partijen zullen verder worden genoemd "Timpaan" respectievelijk "DA" respectievelijk Nedralux.

1. HET VERLOOP VAN HET GEDING

Ter terechtzitting van 8 februari 2011 heeft Timpaan in conventie gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding.

DA en Nedralux hebben de vordering bestreden en een (voorwaardelijke) eis in reconventie ingesteld. Timpaan heeft tegen die vordering verweer gevoerd.

Na verder debat hebben partijen de stukken, waaronder van de zijde van Timpaan de originele dagvaarding en van beide zijden pleitnotities, overgelegd.

De terechtzitting is kort tijd geschorst geweest teneinde partijen in de gelegenheid te stellen in onderling overleg een regeling te beproeven.

Na hervatting van de zitting hebben partijen aangegeven nog verder met elkaar te willen overleggen.

Aan hen is een termijn gegeven tot vrijdag 11 februari 2011 's middags om te laten weten of zij een regeling hebben bereikt of dat zij vonnis willen.

In een faxbericht van 14 februari 2011 heeft mr. Hartog namens Timpaan laten weten dat partijen geen overeenstemming hebben bereikt en vonnis gevraagd.

De inhoud van alle stukken wordt als hier ingelast beschouwd.

2. DE UITGANGSPUNTEN

in conventie en in reconventie

2.1 Op 30 juni 2008 is door DA een bouwaanvraag ingediend bij de gemeente Alkmaar voor een woongebouw met 38 appartementen. Met indiening op dit tijdstip werd getracht de realisering van het plan nog te laten vallen onder de oude wetgeving WRO, met name het oude vrijstellingsartikel 19 WRO . Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening in werking getreden.

2.2 DA is na het indienen van de aanvraag bouwvergunning verder gegaan met de ontwikkeling van het plan van 38 appartementen naar 78 appartementen om de grondprijs te optimaliseren.

2.3 Bij brief van 4 maart 2009 heeft de gemeente Alkmaar aan DA laten weten wat de gevolgen zijn van de wijziging van het bouwplan en daarbij aangegeven dat bij een ingrijpende wijziging van het plan voor wat betreft bouwvolume en /of aantal woningen de voorliggende bouwaanvraag niet verder in behandeling zal worden genomen en een nieuwe aanvraag mogelijk zal zijn. Een onherroepelijke vergunning voor 1 oktober 2009 acht de gemeente in dat geval een onmogelijke zaak.

2.4 Op 24 april 2009 is tussen DA en Timpaan een overeenkomst gesloten. Uit de bijlage 1 van deze overeenkomst blijkt dat het onderwerp van de overeenkomst een bouwplan van 71 appartementen betreft. Deze overeenkomst houdt - voor zover hier van belang - het volgende in:

"overwegende dat:

• DA eigenaar is van het percelen gelegen aan de Rhijnvis Feithlaan en Arcadialaan te Alkmaar, kadastraal bekend gemeente Alkmaar, sectie F nummer 7282, 7766, 7764, 6788 en 5790,

• DA en Timpaan in 2006 in overleg met elkaar zijn getreden om tot een gezamenlijk ontwikkeling van het project "Victory Building fase III" te komen van het perceel,

(...)

• DA en Timpaan de nieuwe afspraken omtrent de ontwikkeling van het perceel in deze overeenkomst willen vastleggen.

zijn overeengekomen als volgt:

1. DA verkoopt aan Timpaan een gedeelte van de percelen kadastraal bekend gemeente Alkmaar, sectie F nummer 7282 en 776 en vestigt ten behoeve van B.V. Timpaan Vastgoed een recht van opstal op de percelen kadastraal bekend gemeente Alkmaar sectie F nummers 7282, 7766, 7764, 6788 en 5790, een en ander als aangegeven op de aan deze overeenkomst te hechten tekening (...)

2. Timpaan betaalt hiervoor aan DA een koopsom ad euro 600.000,- exclusief B.T.W. De betaling van de koopsom zal plaatsvinden via de derdengeldenrekening van notariskantoor Heemstaete notariaat de Heemstede. Tot het moment van levering zal er ten behoeve van B.V. Timpaan Vastgoed een recht van eerste hypotheek worden gevestigd op de percelen kadastraal bekend gemeente Alkmaar sectie F nummers 5790 en 7766. De kosten voor het vestigen van de hypotheek komen ten laste van Timpaan.

3. DA levert aan Timpaan een ontwerp woningbouwplan welke DA tezamen met Architectenbureau Ruud van der Kroft heeft ontwikkeld. (...)

4. Timpaan zal voor eigen rekening en risico op de percelen als omschreven onder 1 op basis van het ontwerp van Ruud van der Kroft een woningbouwplan en een parkeergarage realiseren. (...)

5. DA zal voor zijn eigen rekening en risico zorg dragen voor de realisatie van de parkeerplaatsen in het water voor het VTC-gebouw conform de situatie tekening welke als bijlage 1 aan deze overeenkomst zal worden gehecht. DA zal starten met de aanleg van de parkeerplaatsen uiterlijk 2 maanden voor de start bouw door Timpaan van het plan.

6. Timpaan zal na voltooiing van de parkeergarage aan DA leveren vijftig appartementsrechten, ieder rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een parkeerplaats in parkeergarage, zoals deze parkeerplaatsen met enkele arcering zijn aangeven op de aan deze akte te hechten tekening. DA zal hiervoor een koopsom voldoen ad euro 1,-.

7. Timpaan zal starten met de bouw van de parkeergarage zodra 70% van de appartementen (woningen) zijn verkocht. Timpaan zal gedurende het bouwproces DA op regelmatige basis informeren over de planning en verloop van het project. De oplevering van de parkeerplaatsen zal geschieden binnen 4 weken na gereedkomen van de parkeergarage. (...)

8. De koop van de percelen en de rechten van opstal als genoemd onder 1 zal nader worden uitgewerkt in een koopovereenkomst welke zal worden opgesteld door notariskantoor Heemstaete Notariaat te Heemstede. (...)

15. Deze overeenkomst eindigt nadat de levering van de 50 parkeerplaatsen, als genoemd onder 6, door Timpaan aan DA heeft plaatsgevonden.

16. Deze overeenkomst kan uitsluitend door één der partijen tussentijds worden beëindigd indien de andere partij in ernstige mate tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit deze overeenkomst en zij, na hiertoe in gebreke te zijn gesteld waarbij een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen, volhardt in haar tekortkoming.

17. De eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen partijen in goed onderling overleg, met inachtneming van elkaars gerechtvaardigde belangen, trachten minnelijk te schikken. Pas indien blijkt dat partijen het niet is gelukt om het geschil in onderling overleg te beslechten, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Alkmaar."

2.5 De in deze overeenkomst onder sub 8 genoemde koopovereenkomst is eveneens op 24 april 2009 tot stand gekomen. Deze koopovereenkomst houdt voor zover hier van belang het volgende in:

"Overwegingen vooraf

- verkoper [ DA, voorzieningenrechter] was voornemens om een appartementencomplex te realiseren op de hierna genoemde onroerende zaak, omvattende ondermeer woningen, commerciële ruimten en parkeerplaatsen (in de kelder);

- koper [ Timpaan, voorzieningenrechter] wenst de ontwikkeling van verkoper over te nemen en zal daartoe de hierna genoemde onroerende zaken van verkoper verwerven en mede door middel van contractsovername treden in de rechten en verplichtingen van verkoper met betrekking tot Ruud van der Kroft (de architect) en Mulder Obdam (de aannemer) bij koper genoegzaam bekend. Koper zal tevens de bouwaanvraag van verkoper overnemen.

Die [voorzieningenrechter: Timpaan] verklaart van eerstgenoemde [voorzieningenrechter: DA] te hebben gekocht

a. de eigendom van een perceel grond, staande en gelegen te Alkmaar aan de Rhijnvis Feithlaan en Arcadialaan, uitmakende kennelijk ter plaatste aangeduide gedeelten van de kadastrale percelen gemeente Alkmaar sectie F nummer 7282 en 7766, met een grootte waarvan na kadastrale uitmeting zal blijken;

b. het zelfstandig en eeuwigdurend recht van opstal tot het hebben van een ondergrondse parkeerkelder, behorende bij het op de sub a. omschreven onroerende zaak te realiseren appartementencomplex, uitmakende kennelijk ter plaatse aangeduide gedeelten van de kadastrale percelen gemeente Alkmaar, sectie F, nummers 7282, 7766, 6788 en 5790 (danwel die percelen waar het recht van opstal daadwerkelijk op komt te rusten) met een grootte waarvan na kadastrale uitmeting zal blijken;

voor de prijs van zeshonderduizend één euro (...) en onder de verplichting voor de koper om voor een koopprijs van een euro (...) aan de verkoper te leveren vijftig appartementsrechten, ieder rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een parkeerplaats in de sub b genoemde parkeerkelder (...)

Verklaringen koper

Artikel 6

(...)

c. Hij zal de geprojecteerde parkeerplaatsen op het maaiveld, gelegen boven het verkochte opstalrecht, voor zijn rekening realiseren en aan verkoper opleveren (...)

d. Hij zal starten met de bouw van het appartementencomplex indien en zodra zeventig procent (70%) van de appartementsrechten verkocht is. Onder appartementsrechten worden in dit verband de woningen begrepen.

e. Hij zal de verkoper tot aan de overdracht van het verkochte op regelmatige wijze verslag uitbrengen omtrent de voortgang van het project.

Levering en splitsing in appartementsrechten

Artikel 7

a. (...)

b. De koper zal dadelijk na de verkrijging van het verkochte tot splitsing in appartementsrechten overgaan bij akte(n) te verlijden voor de notaris. De overdracht van de eerder genoemde parkeerplaatsen aan verkoper zal dan eveneens plaatsvinden bij akte te verlijden voor de notaris.

(...)

Tekortkoming (wanprestatie)

Artikel V I

1. Bij niet of niet tijdige nakoming van de overeenkomst anders dan door niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) is de nalatige aansprakelijk voor alle daaruit voor de wederpartij ontstane schade met kosten en rente, ongeacht het feit of de nalatige in verzuim is in de zin van het volgende lid.

2. Indien één van de partijen, na bij deurwaardersexploit in gebreke te zijn gesteld, gedurende acht dagen tekortschiet in de nakoming van één of meer van haar verplichtingen (...) is deze partij in verzuim en heeft de wederpartij de al dan niet subsidiaire keus tussen:

a. uitvoering van de overeenkomst te verlangen, in welk geval de partij die in verzuim is na afloop van voormelde termijn van acht dagen voor elke sedertdien ingegane dag tot aan de dag van nakoming een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd is van drie pro mille van de koopprijs, of

b. de overeenkomst door een schriftelijke verklaring voor ontbonden te verklaren en betaling van een onmiddellijk opeisbare boete te vorderen van tien procent van de koopprijs;

(...)"

2.6 De in de overeenkomst genoemde hypotheekakte is op 24 april 2009 gepasseerd voor notaris mr. R. Einarson te Heemstede.

2.7 In een brief van 29 april 2009 heeft DA aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Alkmaar verzocht de door DA op 30 juni 2008 ingediende bouwaanvraag over te schrijven op naam van Timpaan. Tevens werd in deze brief door Directeur DA meegedeeld dat zijn zoon, Directeur Nedralux, directeur/eigenaar van Nedralux B.V. [voorzieningenrechter: gedaagde sub 2], een volmacht heeft gekregen om voor DA te kunnen optreden en het plan en Timpaan waar nodig te ondersteunen en beslissingen te kunnen nemen voor DA.

2.8 Bij brief van 25 augustus 2009 heeft de gemeente Alkmaar aan Timpaan laten weten dat zij in reactie op de hiervoor genoemde brief van DA besloten heeft de aanvraag voor een bouwvergunning voor het oprichten van een woongebouw met 38 appartementen op het perceel plaatselijk bekend Rhijnvis Feithlaan - Arcadialaan over te schrijven van DA op naam van Timpaan.

2.9 Op 25 september 2009 heeft Timpaan een vergunning gevraagd voor het oprichten van 71 appartementen en een stallingsgarage.

2.10 Deze aanvraag is door de gemeente als een nieuwe aanvraag behandeld. Bij brief van 11 november 2009 heeft de gemeente Timpaan meegedeeld dat de gevraagde bouwvergunning eerste fase voor het oprichten van de 71 appartementen werd geweigerd omdat het plan in strijd was met het geldende bestemmingsplan.

2.11 Bij brief van 18 november 2009 heeft de gemeente aan Timpaan het volgende meegedeeld:

"Op grond van het bepaalde in artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht hebben wij dhr. Van Wonderen bij brief van 9 juli 2008 in de gelegenheid gesteld om binnen vier weken na de datum van verzending van die brief de ontbrekende gegevens in te dienen. Hieraan is niet voldaan.

Op grond van het bepaalde in genoemd artikel van de Algemene wet bestuursrecht juncto artikel 47 van de Woningwet , hebben wij besloten de aanvraag niet verder te behandelen. "

2.12 Op 15 december 2009 heeft een bespreking plaatsgevonden tussen partijen. Het namens DA en Timpaan ondertekend zakelijk verslag van deze bespreking houdt onder meer het volgende in:

"De aanleiding voor het gesprek is het executoriaal beslag van A.P.L. van Veen Beheer B.V. ten laste van De Admiraliteit Holding B.V. op de gronden gelegen aan de Arcadialaan en de Rhijnvis Feithlaan te Alkmaar. Timpaan heeft van de Admiraliteit gekocht de gronden als vermeld in de koopovereenkomst tegen betaling van een koopsom van euro 600.000,-- en de verplichting tot teruglevering van 50 parkeerplaatsen in de nog door Timpaan te realiseren parkeergarage. De koopsom ad euro 600.000,-- is door Timpaan reeds voldaan aan de Admiraliteit. Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichting tot levering is ten behoeve van Timpaan een zekerheidsrecht gevestigd op de percelen als vermeld in de akte van hypotheek middels een hypotheekrecht.

Deze afspraken zijn vastgelegd in de overeenkomst d.d. 24 april 2009, koopovereenkomst d.d. 24 april 2009 en de hypotheekakte van 24 april 2009.

Partijen zijn ter bespreking in aanvulling op genoemde overeenkomsten het navolgende overeengekomen.

1. Timpaan verstrekt heden ter leen aan de Admiraliteit een bedrag ter grootte van euro 100.000,-- (...) hierna te noemen 'de lening';

2. De lening heeft een looptijd tot uiterlijk 31 maart 2010;

3. De Admiraliteit is over de lening een rente verschuldigd van 6% per jaar en zal achteraf bij aflossing van de lening middels een factuur bij de Admiraliteit in rekening worden gebracht;

4. De lening dient door de Admiraliteit te worden aangewend om de vordering ten grondslag liggende aan het executoriaal beslag van A.P.L. van Veen Beheer B.V. te voldoen, ten einde het voornoemde executoriaal beslag te laten royeren;

5. Partijen komen overeen dat de levering van de eigendom en het opstalrecht als bedoeld in de genoemde koopovereenkomst vrij van hypotheken en beslagen zal plaatsvinden op 1 maart 2010 of zoveel eerder als partijen overeenkomen;

6. Indien de Admiraliteit haar leveringsverplichting uiterlijk 1 maart 2010 niet kan nakomen, en na in gebreke te zijn gesteld met een termijn van 8 dagen om alsnog haar verplichting tot levering te voldoen niet alsnog nakomt, vervalt het recht van de Admiraliteit c.q. de verplichting van Timpaan, op de levering van 50 parkeerplaatsen in de nog te realiseren parkeergarage gedeeltelijk, en wel zodanig dat de Admiraliteit alsdan recht heeft op levering van 30 i.p.v. 50 parkeerplaatsen aan de Admiraliteit;

(...)

10. Een exemplaar van deze aanvullende overeenkomst zal ter bewaring worden toegezonden aan de notaris Einarson te Heemstede."

2.13 Op 25 februari 2010, de laatste werkdag voor de geplande levering van de eigendom van de percelen aan Timpaan op 1 maart 2010, heeft DA het volgende schriftelijk aan Timpaan laten weten:

"Notaris mr. Einarson heeft een verzoek gedaan bij de SNS Property Finance voor royement van het stuk parkeerterrein van ons project Victory Building te Alkmaar. Naar aanleiding daarvan werd ik vandaag gebeld door onze man binnen de SNS organisatie, zij willen vooralsnog niet meewerken aan royement om de navolgende redenen:

- Zij willen zekerheid van Timpaan dat er een rechtensonaantastbare bouwvergunning is verkregen van de gemeente Alkmaar voor de bouw van de ondergrondse parkeergarage. Is die bouwvergunning afgegeven?

- Zij willen zekerheid dat Timpaan financieel gezien ook de ondergrondse parkeergarage kan betalen.

- Wanneer wij voorstellen dat de grond geleverd wordt wanneer aan deze twee hiervoor aangegeven punten is voldaan hebben wij meer kans, zo veronderstel ik.

- Voorts is het zo dat wij nog niet de herfinanciering of verkoop van ons project hebben kunnen bereiken zoals beoogd. Wij hebben meer tijd nodig dan is overeengekomen, ook kunnen wij de 100.000,-- euro nog niet terugbetalen om die reden. (...)

Wij zullen met andere voorstellen moeten komen, nadat aan de twee eerste punten is voldaan."

2.14 Bij brief van 10 maart 2010 heeft Timpaan DA ingebreke gesteld in verband met het niet kunnen leveren op 1 maart 2010 en DA nog acht dagen de tijd gegeven om alsnog na te komen. Deze brief houdt voorts voor zover van belang het volgende in:

"Voor de volledigheid wijs ik u erop dat indien de levering niet uiterlijk op 18 maart 2010 zal plaatsvinden, De Admiraliteit Holding B.V. op grond van het bepaalde in artikel 6 van de aanvullende overeenkomst, het recht verliest op teruglevering van 20 parkeerplaatsen in de nog te realiseren parkeergarage, zodat De Admiraliteit enkel een recht behoud op levering van 30 parkeerplaatsen.

Het bovenstaande laat overigens onverlet dat de aan u verstrekte geldlening ad euro 100.000,-- uiterlijk 31 maart 2010 aan Timpaan door u, conform afspraak, moet worden terugbetaald en per die datum staat bijgeschreven, door storting van het bedrag, op rekeningnummer (...) ten name van B.V. Timpaan Vastgoed."

2.15 DA heeft hierop gereageerd en partijen hebben nog overleg gevoerd. Vervolgens heeft Timpaan bij brief van 1 april 2010 DA in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 15 april 2010 alsnog de overeengekomen levering na te komen, met de mededeling dat indien de levering op genoemde datum niet uiterlijk zal hebben plaatsgevonden, Timpaan DA onverkort wenst te houden aan de termijnen uit de overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.

2.16 In een brief van 9 april 2010 van DA aan Timpaan heeft DA onder meer het volgende verklaard:

"(...) Ook wij houden ons alle rechten voor en hebben geheel onverplicht de SNS Property Finance B.V. op 31 maart 2010 bijgesloten brief gezonden, met het verzoek om royement te verlenen. (...)

Ik ontving graag de eerder gevraagde tijdsplanning en de verklaring dat er genoeg parkeerplaatsen worden gerealiseerd door Timpaan om de bouw van het appartementencomplex mogelijk te maken ten opzichte van de reeds benodigde bestaande parkeerplaatsen voor het kantorencomplex, dit na te zijn overeengekomen met de gemeente Alkmaar en waaruit blijkt wanneer de bouwvergunning nu wel is te verwachten. Voor het verkrijgen van het royement en het verlengen van de lening met de SNS Property Finance, heb ik nodig dat het vaststaat wanneer de waardetoename plaatsvindt door de gerealiseerde 50 parkeerplaatsen in de ondergrondse parkeergarage te verzorgen door Timpaan en om niet te leveren aan De Admiraliteit Holding BV. Het voorgaande staat ook het vinden van een financiële partner in de weg, wellicht wil Timpaan ons financieel bijstaan als partner en mede eigenaar. Het gaat om een bedrag van 2 miljoen euro waarmee de huidige lening van + 20,5 miljoen wordt verlaagd en een rente vergoed kan worden van 7% per jaar aan Timpaan.(...)

Wanneer Timpaan bereid is als partner op te treden zal dat een oplossing voor de nog door timpaan te verzorgen garantie en/of financiële zekerheidstelling, dat zij de ondergrondse parkeergarage kunnen bouwen en een oplossing voor de gerezen kwesties door intrekking door Timpaan van de artikel 19 lid 2 procedure vergemakkelijken, evenals het maken van nieuwe afspraken over de realisatie van het appartementencomplex met parkeergarage door Timpaan. Het advies van mij is om niet zelf contact op te nemen met SNS Property Finance BV."

2.17 Op 3 mei 2010 is bij de gemeente Alkmaar opnieuw een bouwaanvraag van Timpaan ingekomen voor het realiseren van 72 startersappartementen ter plaatse.

2.18 Bij brief van 18 mei 2010 heeft DA Timpaan in gebreke gesteld, waarbij zij heeft aangevoerd dat Timpaan de bouwaanvraag ex artikel 19 lid 2 WRO [voorzieningenrechter: de bouwaanvraag van 30 juni 2008] heeft ingetrokken ofwel met intrekking daarvan heeft ingestemd zonder enig overleg met DA. Vervolgens heeft DA de overeenkomsten ontbonden en aanspraak gemaakt op boetes en schade.

2.19 Op 28 september 2010 heeft de gemeente een ontwerpbesluit hoek Rhijnvis Feithlaan/Arcadialaan genomen. Dit ontwerpbesluit houdt voor zover hier van belang het volgende in:

"dat uit welstandelijk oogpunt geen bezwaar bestaat tegen de realiseren van het bouwplan;

Dat gelet op de bijbehordende ruimtelijke onderbouwing er ook uit stendbouwkundig oogpunt geen bezwaar tegen bestaat om toepassing van de artikele 3.10 en 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening in afwijking van het ter plaatse geldende bestemmingsplan 'Arcadialaan e.o.'een projectbesluit vast te stellen alsmede de benodigde bouwvergunning te verlenen;"

2.20 Vervolgens heeft de gemeente bij brief van 10 november 2010 het volgende meegedeeld aan Timpaan:

"Hedenmorgen hebben wij met u gesproken over de voortgang in het project 72 startersappartementen Victoryveste, waarvoor wij de aanvraag bouwvergunning annex projectbesluit in behandeling hebben.

Het gesprek vond op ons verzoek plaats omdat er geen duidelijkheid was over de vraag of Timpaan nu wel of niet als belanghebbende van de gronden waarop moet worden gebouwd, kan worden aangemerkt. Uit door ons verricht kadastraal onderzoek blijkt immers dat de 'De Admiraliteit Holding B.' nog als eigenaar te boek staat.

Dit heeft direct consequenties voor de afgifte van de door u aangevraagde bouwvergunning eerste fase. Immers deze eerste fase vergunning, die tevens het verzoek om ontheffing van het bestemmingsplan omvat, kan pas worden verleend nadat is gebleken dat er geen privaatrechtelijke belemmeringen aan de vergunning in de weg staan. Dat betekent in deze situatie concreet dat u eerst formeel de beschikking moet hebben over het perceel zoals dat blijkt uit een akte van levering en inschrijving van die akte in het kadaster voor dat wij ons besluit kunnen nemen. Dat dit direct ook gevolgen heeft voor de termijn waarbinnen de aanvraag tweede fase door ons in behandeling kan worden genomen, spreekt voor zich.

Daarnaast heeft dit ook gevolgen voor de mogelijkheid om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie op grond van de stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009, derde tranche, aanvulling art. 8. U heeft daartoe een verzoek ingediend. Omdat door de vertraging in de afgifte van de bouwvergunning c.a. als gevolg van het feit dat u geen eigenaar bent van de gronden, de geplande start bouw niet voor 1 januari 2011 kan plaatsvinden, zal de subsidie groot euro 428.000 niet kunnen worden toegewezen."

2.21 Bij brief van 15 december 2010 heeft de gemeente aan DA aangeven dat zolang Timpaan geen juridisch eigenaar is van de gronden waarop het appartementencomplex en de parkeergarage worden gebouwd, er geen vergunning eerste fase kan worden afgegeven.

2.22 De levering van de grond door DA aan Timpaan heeft tot op heden niet plaatsgevonden.

2.23 Om haar recht op levering veilig te stellen heeft Timpaan verlof verzocht en gekregen voor het leggen van conservatoir beslag op de percelen grond. Zij heeft dit verlof gekregen in november 2010 maar heeft pas op 4 januari 2011 opdracht gegeven tot het daadwerkelijk leggen van het beslag. Vervolgens bleek dat in het kadaster een koopovereenkomst met betrekking tot de percelen stond ingeschreven op naam van Nedralux, die tussen DA en Nedralux

2.24 De betreffende koopovereenkomst tussen DA en Nedralux is gedateerd 16 oktober 2010. De akte van levering eigendom is op 18 januari 2011 gepasseerd voor notaris mr. R. Einarson te Heemstede.

3. DE VORDERING EN DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

in conventie en in voorwaardelijke reconventie

3.1 Timpaan vordert dat de voorzieningenrechter, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad DA zal veroordelen:

a) tot levering van de eigendom van een perceel grond, staande en gelegen te Alkmaar aan de Rhijnvis Feithlaan en Arcadialaan, deeluitmakende van de kennelijk ter plaatse aangeduide gedeelten van de kadastrale percelen gemeente Alkmaar sectie F nummers 7282 en 7766, zoals nader aangeduid op de als productie 17 bij de dagvaarding overgelegde tekening, binnen 14 kalenderdagen na betekening van dit vonnis, op straffe van een dwangsom van euro 1.000,00 per kalenderdag, met een maximum van euro 600.000,00.

b) tot vestiging van een opstalrecht op een perceel grond, staande en gelegen te Alkmaar aan de Rhijnvis Feithlaan en Arcadialaan, deeluitmakende van de kennelijk ter plaatse aangeduide gedeelten van de kadastrale percelen gemeente Alkmaar sectie F nummers 7282, 7766, 7764, 6788 en 5790, zoals nader aangeduid op de als productie 17 bij de dagvaarding overgelegde tekening, binnen 14 kalenderdagen na betekening van dit vonnis, op straffe van een dwangsom van

euro 1.000,00 per kalenderdag, met een maximum van euro 600.000,00.

b) tot terugbetaling van de lening ad euro 100.000,00, te vermeerderen met de contractuele rente ad 6 % vanaf 15 december 2009, welke rente tot het moment van dagvaarden euro 6.714,41 bedraagt.

c) tot voldoening van een voorschot ad euro 100.000,00 op de door Timpaan geleden schade c.q. op de door DA verbeurde contractuele boete.

d) tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

e) in de kosten van het geding.

3.2 Voorts vordert Timpaan dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Nedralux zal veroordelen:

a) tot het verlenen van medewerking aan de levering van voornoemd onroerend goed en tot vestiging van een opstalrecht op voornoemd onroerend goed binnen 14 kalenderdagen na betekening van dit vonnis door DA aan Timpaan.

b) Nedralux te veroordelen in de kosten van het geding.

3.3 Timpaan legt aan haar vorderingen ten grondslag dat DA haar verplichtingen uit de overeenkomsten, in het bijzonder die van 15 december 2009 tussen partijen niet is nagekomen en alsnog dient na te komen. Aan haar vordering tegen Nedralux legt Timpaan ten grondslag dat Nedralux onrechtmatig gehandeld heeft jegens Timpaan door haar medewerking te verlenen aan de overdracht van de percelen door DA aan haar, terwijl ze, via haar indirect bestuurder Directeur Nedralux, bekend was met het bestaan van en de inhoud van de overeenkomsten tussen Timpaan en DA ten aanzien van die percelen.

3.4 DA en Nedralux hebben verweer gevoerd. Door Nedralux is aangevoerd dat de vordering tegen haar niet kan slagen omdat zij is opgetreden in deze voor haar meester [] B.V. en dat bovendien in de koopovereenkomst bepaald is dat voor zover er grond geleverd moet worden aan Timpaan, de grond en het opstalrecht zijn uitgezonderd van de koop en geen titel voor overdracht opleveren.

3.5 DA heeft onder meer aangevoerd dat zij wel in staat was om op 1 maart 2010 te leveren, maar daaraan niet heeft meegewerkt omdat Timpaan niet in staat was tot oplevering van 50 parkeerplaatsen. Volgens haar is het steeds de bedoeling van partijen geweest om gelijk over te steken: DA zou de grond leveren en Timpaan zou gelijkertijd de gerealiseerde 50 parkeerplaatsen leveren aan DA. DA stelt dat zij, indien de parkeerplaatsen niet gelijktijdig geleverd zullen worden, zij onvoldoende zekerheid heeft dat deze parkeerplaatsen alsnog daadwerkelijk geleverd zullen gaan worden, terwijl die parkeerplaatsen een waarde van ruim euro 1.000.000,-- vertegenwoordigen.

3.6 DA heeft een eis in reconventie ingesteld, voor het geval de voorzieningenrechter de door Timpaan tegen DA en/of Nedralux onder a en b ingestelde vorderingen zal toewijzen. Zij vordert dat de voorzieningenrechter, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad Timpaan zal veroordelen tot:

1. oplevering van de 50 parkeerplaatsen in de parkeerkelder, als tussen partijen genoegzaam bekend. vóór 15 mei 2011, op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van euro 1.000,--

i) voor elke parkeerplaats die alsdan niet zal zijn opgeleverd en

ii) voor elke dag per niet-opgeleverde parkeerplaats dat dit niet opgeleverd zijn voor die parkeerplaats voortduurt;

2. het door een Nederlandse bank ten gunste van DA doen stellen van een bankgarantie tot een bedrag van euro 1.500.000 (één miljoen en vijfhonderd duizend euro) tot zekerheid van de nakoming door haar van haar verplichting tot oplevering van de sub 1 genoemde 50 parkeerplaatsen, welke bankgarantie gesteld dient te zijn voordat DA de alsdan tegen haar uitgesproken veroordeling in conventie, en indien dat meer dan één veroordeling is, de eerste van die veroordelingen in conventie, dient na te komen en

3. betaling van de kosten van dit kort geding, zowel in conventie als in reconventie.

3.6 Deze vorderingen baseert zij op dezelfde gronden als in haar verweer aangevoerd.

3.7 Timpaan heeft verweer gevoerd.

3.8 Voor zover voor de beslissing van belang zal hierna inhoudelijk op de verschillende standpunten van partijen worden ingegaan.

4. DE GRONDEN VAN DE BESLISSING

in conventie

Ten aanzien van DA

4.1 Als meest verstrekkende verweer is door DA aangevoerd dat Timpaan onvoldoende spoedeisend belang heeft bij haar vorderingen. Dit verweer faalt. Uit de inhoud van de brieven van de gemeente van 10 november 2010 en 15 december 2010, zoals hiervoor weergegeven onder de rechtsoverwegingen 2.20 en 2.21, blijkt voldoende dat er aan Timpaan geen bouwvergunning zal worden verleend zolang zij de grond niet in eigendom heeft, terwijl Timpaan de vergunning juist nodig heeft om voort te kunnen met het realiseren van het project. Hiermee is het spoedeisend belang van Timpaan bij levering naar het oordeel van de voorzieningenrechter gegeven.

4.2 Partijen verschillen van mening over de vraag hoe de overeenkomsten die door hen gesloten zijn, moeten worden uitgelegd, voor zover dit ziet op de levering van de parkeerplaatsen aan DA. Timpaan stelt dat overeengekomen is dat zij bij de levering van de grond uitsluitend de 50 appartementsrechten, rechtgevend op de parkeerplaatsen aan DA dient te leveren en dat later, na realisatie, de feitelijke parkeerplaatsen zullen worden opgeleverd aan DA.

DA neemt het standpunt in dat partijen overeengekomen zijn dat Timpaan reeds vóór de levering van de grond de parkeergarage zou realiseren en dat bij de levering van de grond de reeds gerealiseerde parkeerplaatsen zouden worden overgedragen.

4.3 Bij de beantwoording van de vraag hoe een overeenkomst dient te worden uitgelegd komt het aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs hieraan mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten en uit elkaars verklaringen en gedragingen mochten afleiden.

4.4 Naar het oordeel van de voorzieningenrechter komt de uitleg die Timpaan aan de overeenkomsten van 24 april 2009 en 15 december 2009 geeft het meest aannemelijk voor. Deze uitleg vindt immers steun in de tekst van de overeenkomsten en de zin die partijen daar redelijkerwijs aan konden geven. In de overeenkomst van 24 april 2009, zoals hierboven weergegeven onder 2.4, staat onder sub 7 dat "Timpaan zal starten met de bouw van de parkeergarage zodra 70% van de appartementen (woningen) zijn verkocht". In de later gesloten overeenkomst van 15 december 2009 staat onder meer vermeld: "Timpaan heeft van de Admiraliteit gekocht de gronden als vermeld in de koopovereenkomst tegen betaling van een koopsom van euro 600.000,00 en de verplichting tot teruglevering van 50 parkeerplaatsen in de nog door Timpaan te realiseren parkeergarage". Onder sub 6 van deze overeenkomst staat vermeld dat, indien DA haar leveringsverplichting uiterlijk 1 maart 2010 niet kan nakomen, het recht van DA gedeeltelijk vervalt op de levering van 50 parkeerplaatsen in de nog te realiseren parkeergarage (zie hierboven onder 2.12). Uit deze bepalingen uit de overeenkomsten in onderlinge samenhang bezien, mocht Timpaan redelijkerwijs afleiden dat op haar de verplichting rust om de (feitelijke) parkeerplaatsen (" de stenen" zoals de advocaat van DA ter zitting stelde) pas te leveren na voltooiing van de parkeergarage die pas gebouwd zal worden indien 70% van de appartementen is verkocht. In de overeenkomst van 24 april 2009 is ook bepaald dat de oplevering van de parkeerplaatsen zal geschieden binnen 4 weken na gereedkomen van de parkeergarage. Ter zitting heeft Timpaan ook onweersproken gesteld dat uit de verkoop van de appartementen met parkeerplaats de bouw van parkeergarage en het appartementencomplex wordt gefinancierd. Daarbij is door Timpaan voldoende aannemelijk gemaakt dat DA ervan op de hoogte was, althans kon zijn, dat er (voor 1 maart 2010) nog geen bouwvergunning was voor het bouwplan (parkeergarage en appartementencomplex), zodat het ook feitelijk niet mogelijk was om bij de overdracht van de grond op 1 maart 2010 reeds een parkeergarage op te leveren. Immers uit de overgelegde stukken is afdoende gebleken dat er in september en december 2009, nog voor het sluiten van de overeenkomst van 15 december 2009, e-mailcontact is geweest met (vertegenwoordigers van) DA waaruit blijkt dat er nog bodemonderzoek wordt gedaan op de beoogde bouwlocatie en met de gemeente nog discussie is over het parkeren hoek Arcadialaan/Rhijnvis-Feithlaan. Tot slot volgt uit de brief van 4 maart 2009 van de gemeente aan DA dat voor een nieuw, gewijzigd bouwplan een nieuwe vergunning nodig was en de oude aanvraag niet meer gebruikt kon worden. DA moest dat begrijpen. Immers uit de overeenkomst van 24 april 2009 blijkt dat het bouwplan al was gewijzigd en was ontwikkeld naar 71 appartementen.

4.5. Dat Timpaan desondanks moest begrijpen dat zij reeds op 1 maart 2010 bij de geplande overdracht van de grond ook al de voor DA bestemde 50 parkeerplaatsen (in de parkeergarage) moest leveren en dus al de parkeergarage moest hebben gerealiseerd, is door DA niet aannemelijk gemaakt. Door DA zijn daartoe onvoldoende concrete feiten en omstandigheden gesteld. Uit de hierboven onder 2.13 weergegeven brief van 25 februari 2010, vlak voor de geplande overdracht, valt niet af te leiden dat Timpaan reeds op 1 maart 2010 "de stenen" moest leveren. Uit die brief blijkt veeleer dat er naar zekerheid gezocht wordt door DA dan wel SNS Property Finance dat de parkeergarage wordt gebouwd als de grond wordt overgedragen. Over een" gelijk oversteken" wordt niet gerept. Ook het beroep op artikel 7 lid b van de koopovereenkomst biedt geen steun voor de door DA voorgestane uitleg van de hierboven onder 2.4 en 2.12 bedoelde overeenkomsten. De koopovereenkomst is een nadere uitwerking van de onder 2.4 bedoelde overeenkomst ten behoeve van het perceel en opstalrechten (zie sub 8 van de onder 2.4 bedoelde overeenkomst). Het is geen uitwerking van de levering van de parkeerplaatsen. Wat er van de tekst van artikel 7 lid b van de koopovereenkomst ook zij, aan dat artikellid kan geen doorslaggevende betekenis worden toegekend in het licht van de bewoordingen van de overeenkomsten zoals hiervoor onder 4.4 is overwogen, nog daargelaten dat Timpaan gemotiveerd heeft aangegeven dat zij die bepaling zo heeft opgevat dat er appartementsrechten op parkeerplaatsen worden geleverd bij overdracht van de grond, maar geen reeds gerealiseerde parkeerplaatsen. Timpaan heeft in dit verband gemotiveerd weersproken dat het de bedoeling zou zijn dat zij op de grond van een ander (te weten DA) eerst alleen een parkeergarage zou bouwen, zonder het appartementencomplex. Een loskoppeling van de bouw van een parkeergarage van het appartementencomplex is ook niet aannemelijk gemaakt, gezien de onweersproken wijze van financiering van het project. In de visie van DA zou Timpaan zonder zekerheid van de verkoop van de appartementen, de parkeergarage moeten bouwen op de grond van DA en deze zelf moeten voorfinancieren om vóór de overdracht van de grond aan haar verplichting jegens DA te kunnen voldoen. Als dit inderdaad de bedoeling van partijen was geweest, had het in de rede gelegen dat zulks uit de schriftelijke afspraken van partijen gebleken was, hetgeen naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet het geval is. Het beroep van DA op een e-mail van 3 december 2010 van notaris Einarson maakt dat niet anders. Om dezelfde reden wordt aan het betoog van DA voorbijgegaan dat de termijn van drie maanden ( 15 december 2009 - 1 maart 2010) juist was bepaald om Timpaan in de gelegenheid te stellen in de tussentijd de parkeergarage te realiseren. Tot slot heeft Timpaan opgemerkt dat zij in het kader van het zoeken naar een oplossing wel geïnformeerd heeft naar de mogelijkheid om alleen de parkeergarage te bouwen, vooruitlopend op de bouw van de appartementen. Zij heeft aangevoerd dat inmiddels echter duidelijk is geworden dat er dan allerlei aanvullende voorzieningen en kosten nodig zijn om te zorgen dat de parkeerkelder niet 'boven komt drijven'. Dit is door DA niet weersproken. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter volgt ook hieruit dat het niet aannemelijk is dat het de bedoeling is geweest dat eerst de parkeergarage gebouwd zou worden, alvorens de grond overgedragen zou worden en met de bouw van de appartementen begonnen zou worden, omdat met deze extra kosten in geen van de overeenkomsten rekening is gehouden.

4.6 Door DA is nog het standpunt ingenomen dat zij wel in staat was de eigendom van de grond te leveren op 1 maart 2010, maar dat Timpaan niet in staat was om de parkeerplaatsen te leveren. Bovendien was de koopsom van euro 600.000,-- op 1 maart 2010 niet bij de notaris aanwezig en is nadien nog gebleken dat Timpaan er mee heeft ingestemd dat de bouwaanvraag die door DA was ingediend werd ingetrokken, zonder DA hiervan in kennis te stellen. DA heeft aangevoerd dat zij Timpaan in verband daarmee in gebreke gesteld heeft en dat daaropvolgende gesprekken tussen partijen niet tot een oplossing hebben geleid, waarna DA op 30 december 2010 de overeenkomsten heeft ontbonden. Door Timpaan is gemotiveerd betwist dat het aan haar moet worden toegerekend dat de levering op 1 maart 2010 niet kon plaatsvinden. Zij heeft gesteld dat het niet doorgaan van de levering aan DA te wijten was, omdat er geen zekerheid was van een royementsverklaring op de grond door de hypotheekverstrekker van DA. In dat verband heeft zij nog gewezen op de brief van 25 februari 2010 van DA (rechtsoverweging 2.12). Zij heeft nadrukkelijk gesteld dat het juist DA was die in verzuim verkeerde, waardoor het niet mogelijk was voor DA om tot ontbinding van de overeenkomsten over te gaan.

4.7 De voorzieningenrechter overweegt hieromtrent als volgt. Zoals hiervoor onder rechtsoverweging 4.4 en 4.5 reeds is overwogen, heeft DA ten onrechte het standpunt ingenomen dat gelijktijdig met de levering van de eigendom van de grond door Timpaan de parkeerplaatsen aan DA dienden te worden overgedragen. Bovendien blijkt uit de inhoud van de brief van 25 februari 2010 van DA aan Timpaan voldoende dat het juist DA was die een probleem had om op 1 maart 2010 aan haar leveringsverplichting te voldoen, nu het nog onzeker was of er een royementsverklaring voor de grond zou worden afgegeven. Bovendien blijkt uit de overeenkomst van 15 december 2009 dat Timpaan de koopsom van euro 600.000,00 reeds had voldaan aan DA. In verband met het niet tijdig leveren is DA door Timpaan bij brief van 10 maart 2010 in gebreke gesteld en is haar nog een termijn van acht dagen geboden om alsnog aan haar leveringsverplichting te voldoen. Vaststaat dat de levering van de grond en de vestiging van de opstalrechten niet heeft plaatsgevonden op 18 maart 2010. Daarmee is het DA geweest die als eerste in verzuim is gekomen. In verband met dit verzuim heeft de ontbinding van de overeenkomsten door DA op 30 december 2010 geen doel getroffen.

4.8 Uit het vorenstaande volgt naar het oordeel van de voorzieningenrechter dat het aannemelijk dat in een eventuele bodemprocedure vast komt te staan dat Timpaan nog altijd aanspraak kan maken op levering van de grond en vestiging van het opstalrecht. De vorderingen van Timpaan die daarop zien, zijn derhalve toewijsbaar. Ook de gevorderde dwangsom is telkens toewijsbaar, op de wijze als hierna te vermelden.

4.9 De door Timpaan gevorderde terugbetaling van de geldlening ad euro 100.000,-- kan worden toegewezen. Een geldvordering is in kort geding slechts toewijsbaar indien het bestaan en de omvang van de vordering voldoende aannemelijk geworden zijn en daarnaast sprake is van feiten of omstandigheden die meebrengen dat thans uit hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening vereist is, terwijl in de afweging van belangen van partijen mede betrokken dient te worden het risico van onmogelijkheid tot terugbetaling.

4.10 Het bestaan en de omvang van deze geldlening zijn op basis van de overgelegde stukken voldoende aannemelijk geworden. Door DA is gesteld dat de lening een looptijd had een van twee jaar en dat de lening derhalve nog niet opeisbaar is. Dit verweer faalt. In de aanvullende overeenkomst van 15 december 2009 zijn partijen overeengekomen dat de lening een looptijd had tot uiterlijk 31 maart 2010. De lening is derhalve inmiddels sinds die datum opeisbaar. Bovendien is voldoende aannemelijk geworden dat Timpaan bij het terugontvangen van een bedrag van een dergelijke omvang voldoende spoedeisend belang heeft. De gevorderde rente over de lening is eveneens toewijsbaar.

4.11 Het gevorderde voorschot op de door Timpaan geleden schade c.q. in verband met de door DA verbeurde contractuele boete, wordt afgewezen. Deze vordering is in dit kort geding te onbepaald gebleven en kan om die reden niet worden toegewezen.

4.12 De gevorderde buitengerechtelijke kosten worden eveneens afgewezen, nu Timpaan nagelaten heeft deze vordering in de dagvaarding nader te concretiseren.

Ten aanzien van Nedralux

4.13 Het meest verstrekkende verweer van Nedralux is dat Timpaan niet ontvankelijk verklaart moet worden in haar vordering jegens haar, aangezien zij bij de koopovereenkomst met betrekking tot de grond gehandeld heeft voor haar meester [] Holding B.V.

4.14Dit betoog faalt. In de koopovereenkomst is de naam [] in kleine letters vermeld terwijl Nedralux in hoofdletters en vet is opgenomen. Mogelijk om die reden is de koopovereenkomst in het kadaster ingeschreven op naam van Nedralux. Nedralux heeft in ieder geval gehandeld als meester voor []. Beide vennootschappen zijn vennootschappen van Directeur Nedralux, die reeds vanaf april 2009 gemachtigd was om DA te vertegenwoordigen in de besprekingen met Timpaan en de overige betrokken partijen over het project. Hij was er ook tot in de detail mee bekend dat tussen Timpaan en DA reeds een koopovereenkomst gesloten was met betrekking tot de grond. Onder die omstandigheden kan Timpaan worden ontvangen in haar vordering jegens Nedralux.

4.15 Die vordering ziet op het gehengen en gedogen door Nedralux van de levering van de grond en het opstalrecht door DA aan Timpaan. Door DA en Nedralux is in dat verband opgemerkt dat Timpaan geen belang heeft bij haar vordering, omdat in die situatie reeds was voorzien in de koopovereenkomst. Dit betoog faalt. In de leveringsakte van 18 januari 2011 is omtrent een dergelijk voorbehoud geen beding opgenomen, maar is wel onder meer melding gemaakt van het hypotheekrecht ten behoeve van Timpaan en het door Timpaan gelegde beslag, onder vermelding dat genoemde beslagen niet tegen de koper kunnen worden ingeroepen. Ook is er een clausule opgenomen dat alle ontbindende voorwaarden uit onderliggende overeenkomsten zijn uitgewerkt en dat noch koper, noch verkoper daarop nog een beroep toekomt. In dat licht wordt geoordeeld dat Timpaan voldoende belang heeft bij haar vordering. Deze vordering is toewijsbaar op de wijze als hierna te vermelden.

4.16 DA en Nedralux zullen als de in het ongelijk gestelde partijen worden veroordeeld in de kosten van dit geding.

in reconventie

4.17 Uit hetgeen hiervoor is overwogen volgt dat de voorwaarde waaronder de reconventionele vordering is ingesteld in vervulling is gegaan. Om die reden zal thans die vordering inhoudelijk worden behandeld.

4.18 Deze vorderingen heeft DA gebaseerd op het door haar in conventie gevoerde verweer, inhoudende dat het de bedoeling van partijen was om bij de levering van de grond gelijk over te steken, in die zin dat Timpaan gehouden was bij die levering de al gerealiseerde parkeerplaatsen aan DA te leveren.

4.19 Zoals volgt uit hetgeen is overwogen in rechtsoverweging 4.3 en 4.4 heeft DA dit standpunt onvoldoende aannemelijk weten te maken en wordt aan dat standpunt voorbijgegaan. Hiermee ontvalt ook de grond aan de door DA ingestelde vordering tot levering van de parkeerplaatsen. Ook de vordering tot het stellen van een bankgarantie als zekerheid voor oplevering van de parkeerplaatsen is door DA gegrond op datzelfde standpunt. Zij wenst immers op die wijze feitelijk aanvullende zekerheid te verkrijgen van Timpaan voor de levering van de parkeerplaatsen. Een dergelijke extra zekerheidstelling zijn partijen echter niet overeengekomen in de onderliggende overeenkomsten of daarna. Ook dit deel van de vordering van DA wordt derhalve afgewezen.

5. DE BESLISSING

De voorzieningenrechter:

in conventie

Ten aanzien van DA

-Veroordeelt DA tot levering van de eigendom van een perceel grond, staande en gelegen te Alkmaar aan de Rhijnvis Feithlaan en Arcadialaan, deeluitmakende van de kennelijk ter plaatse aangeduide gedeelten van de kadastrale percelen gemeente Alkmaar sectie F nummers 7282 en 7766, zoals nader aangeduid op de als productie 17 bij de dagvaarding overgelegde tekening, binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis, op straffe van een dwangsom van euro 1.000,00 per dag, met een maximum aan de te verbeuren dwangsommen van euro 300.000,00;

- veroordeelt DA tot vestiging van een opstalrecht op een perceel grond, staande en gelegen te Alkmaar aan de Rhijnvis Feithlaan en Arcadialaan, deeluitmakende van de kennelijk ter plaatse aangeduide gedeelten van de kadastrale percelen gemeente Alkmaar sectie F nummers 7282, 7766, 7764, 6788 en 5790, zoals nader aangeduid op de als productie 17 bij de dagvaarding overgelegde tekening, binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis, op straffe van een dwangsom van euro 1.000,00 per dag, met een maximum van euro 300.000,00;

- veroordeelt DA tot terugbetaling aan Timpaan van de lening ad euro 100.000,-- (honderdduizend euro), te vermeerderen met de contractuele rente ad 6% per jaar over dat bedrag vanaf 15 december 2009 tot aan de dag der algehele voldoening;

Ten aanzien van Nedralux

- veroordeelt Nedralux, om namens haar meester [] Holding B.V., haar medewerking te verlenen aan de hiervoor genoemde levering van de percelen en het hiervoor genoemde vestigen van opstalrecht op die percelen door DA aan Timpaan, binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis;

in conventie voorts

- veroordeelt DA en Nedralux in de kosten van dit geding, tot op heden aan de zijde van timpaan begroot op euro 3.613,31 aan verschotten en op euro 816 aan salaris advocaat;

- verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

- weigert de meer of anders gevorderde voorziening;

in reconventie

- weigert de gevorderde voorzieningen;

- veroordeelt DA in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van Timpaan begroot op nihil.

Gewezen door mr. J. Blokland, voorzieningenrechter van de Rechtbank te Alkmaar en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 17 februari 2011 in tegenwoordigheid van C. Vis-van Zanden, griffier.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature