< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Verdachte wordt ter zake van het plegen van diefstal met geweld veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf en een onvoorwaardelijke werkstraf. Bij de berechting in hoger beroep is sprake van overschrijding van de redelijke termijn met ruim 6 maanden. Het hof past, gelet op de op te leggen straffen, geen strafvermindering toe, maar volstaat met de enkele vaststelling dat inbreuk is gemaakt op artikel 6 EVRM .

UitspraakParketnummer: 24-001439-08

Parketnummer eerste aanleg: 17-753389-07

Arrest van 2 december 2010 van het gerechtshof te Leeuwarden, meervoudige strafkamer, op het hoger beroep tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Leeuwarden van 9 april 2008 in de strafzaak tegen:

[verdachte],

geboren op [1949] te [geboorteplaats],

volgens opgave van de raadsman van verdachte:

verblijvende te [woonadres]

niet ter terechtzitting verschenen. Wel verschenen is de raadsman van verdachte

mr. J.J. de Vries, advocaat te Leeuwarden.

Het vonnis waarvan beroep

De politierechter in de rechtbank Leeuwarden heeft de verdachte bij het vonnis wegens een misdrijf veroordeeld tot een straf en heeft een maatregel opgelegd, zoals in dat vonnis omschreven.

Gebruik van het rechtsmiddel

De verdachte is op de voorgeschreven wijze en tijdig in hoger beroep gekomen.

Het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep

De raadsman van verdachte heeft verklaard uitdrukkelijk te zijn gemachtigd verdachte ter terechtzitting te verdedigen.

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep, alsmede het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

De vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof verdachte ter zake van het primair ten laste gelegde zal veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van 8 weken, waarvan 4 weken voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaren. Voorts heeft zij gevorderd dat het hof het in beslag genomen mes aan het verkeer zal onttrekken.

De beslissing op het hoger beroep

Het hof zal het vonnis vernietigen en opnieuw recht doen.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd, dat:

hij op of omstreeks 12 november 2007, te [plaats], in de gemeente [gemeente], met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen in of uit een winkel, (onder meer) twee verpakkingen vlees (sucadelappen), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan het winkelbedrijf Spar en/of [slachtoffer], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen [slachtoffer], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat dat hij, verdachte, een mes (uit zijn broekzak) heeft gepakt en/of in de richting van die [slachtoffer] heeft gehouden en/of (vervolgens) dreigend heeft gezegd: "ik steek je neer" en/of "los litte en oars jou ik dy een feeg", althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking;

Subsidiair zo het vorenstaande niet mocht leiden tot schuldigverklaring van en strafoplegging aan verdachte

hij op of omstreeks 12 november 2007, te [plaats], in de gemeente [gemeente], [slachtoffer] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, althans met zware mishandeling, immers heeft verdachte opzettelijk dreigend een mes in de richting van die [slachtoffer] gehouden en/of (daarbij) deze dreigend de woorden toegevoegd : "ik steek je neer" en/of "los litte oars jou ik dy in feeg"", althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking.

Bewezenverklaring

Het hof acht bewezen dat:

primair:

hij op 12 november 2007, te [plaats], in de gemeente [gemeente], met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen in een winkel, twee verpakkingen vlees (sucadelappen), toebehorende aan het winkelbedrijf Spar, welke diefstal werd gevolgd van bedreiging met geweld tegen [slachtoffer], gepleegd met het oogmerk om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welke bedreiging met geweld hierin bestond dat hij, verdachte, een mes uit zijn broekzak heeft gepakt en in de richting van die [slachtoffer] heeft gehouden en vervolgens dreigend heeft gezegd: "ik steek je neer" of "los litte en oars jou ik dy een feeg", althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking.

Het hof acht niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld primair meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen.

Kwalificatie

Het bewezen verklaarde levert op het misdrijf:

primair:

diefstal, gevolgd van bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om, bij betrapping op heterdaad, aan zichzelf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren.

Strafbaarheid

Het hof acht verdachte strafbaar. Strafuitsluitingsgronden worden niet aanwezig geacht.

Strafmotivering

Het hof heeft de op te leggen straffen bepaald op grond van de aard en ernst van het bewezen verklaarde feit, de omstandigheden waaronder dit feit is begaan en de persoon van verdachte. Daarbij heeft het hof in het bijzonder het navolgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft op 12 november 2007 in een winkelbedrijf twee verpakkingen vlees (sucadelappen) weggenomen. Deze diefstal is gevolgd van bedreiging met geweld, gericht tegen de eigenaar van die winkel, die hem in die winkel op heterdaad betrapte. Door het plegen van dit feit heeft verdachte inbreuk gemaakt op het eigendomsrecht van een ander. Daarnaast heeft hij niet geschuwd die eigenaar van de winkel met een mes te bedreigen.

Uit het verdachte betreffende Uittreksel Justitiële Documentatie d.d. 25 augustus 2010 blijkt, dat verdachte niet eerder ter zake van een (soortgelijke) diefstal is veroordeeld.

Op grond van het vorenstaande en mede in aanmerking nemende de landelijk gehanteerde oriëntatiepunten voor straftoemeting "Art. 312 Sr diefstal" is de door de politierechter opgelegde gevangenisstraf voor de duur van 8 weken, waarvan

4 weken voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaren, welke straf eveneens door de advocaat-generaal is gevorderd, in beginsel passend en geboden.

Daarnaast stelt het hof het volgende vast.

Verdachte, thans 61 jaar oud, is volgens de raadsman 18 jaren geleden betrokken bij een ernstig ongeval, waarbij zijn beide benen zijn verbrijzeld. Hij is dan ook slecht ter been en is al geruime tijd inwonend bij een gezin. Volgens de raadsman is verdachte in staat om zittend werk te verrichten. Verdachte kan werkstraf ondergaan.

Uit voormeld Uittreksel blijkt dat verdachte na het plegen van het bewezen verklaarde feit niet meer met justitie in aanraking is gekomen.

Op grond van al het vorenstaande is het hof van oordeel, dat in dit geval kan worden volstaan met het opleggen van een gevangenisstraf voor de duur van 4 weken, voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaren, en een werkstraf voor de duur van 50 uren, subsidiair 25 dagen hechtenis.

Het hof beoogt met de voorwaardelijke strafoplegging mede te bereiken dat verdachte niet wederom een (soortgelijk) strafbaar feit zal plegen.

De raadsman heeft ter zitting van het hof aangevoerd, dat strafvermindering dient plaats te vinden wegens schending van de redelijke termijn ex artikel 6 EVRM tussen het plegen van het feit op 12 november 2007 en de behandeling van het hoger beroep voor dit hof op 18 november 2010.

Op 30 mei 2008 is namens verdachte hoger beroep ingesteld tegen het eindvonnis. De stukken van het geding zijn op 19 juni 2008 bij dit hof binnen gekomen. Op 2 december 2010 is het geding in hoger beroep met een einduitspraak afgerond.

De berechting in hoger beroep heeft niet plaatsgevonden binnen 2 jaar. In hoger beroep is sprake van overschrijding van de redelijke termijn met ruim 6 maanden.

Nu het hof, als laatste feitelijke instantie, een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf, alsmede een taakstraf in de vorm van een werkstraf, waarvan het onvoorwaardelijk gedeelte minder beloopt dan 100 uren, zal opleggen, volstaat het hof met de enkele vaststelling dat inbreuk is gemaakt op artikel 6, eerste lid, EVRM .

Verbeurdverklaring.

Het door het hof verbeurd te verklaren voorwerp is daarvoor vatbaar. Immers, met behulp van dat voorwerp is het bewezen verklaarde feit begaan en het behoort toe aan verdachte.

Toepassing van wetsartikelen

Het hof heeft gelet op de artikelen 14a, 14b, 14c, 22c, 22d, 310 en 312 van het Wetboek van Strafrecht , zoals deze artikelen golden ten tijde van het bewezen verklaarde.

De uitspraak

HET HOF,

RECHT DOENDE OP HET HOGER BEROEP:

vernietigt het vonnis, waarvan beroep, en opnieuw recht doende:

verklaart het verdachte primair ten laste gelegde bewezen en kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart dit feit en verdachte strafbaar;

verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld primair meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen en spreekt verdachte daarvan vrij;

veroordeelt verdachte [verdachte] tot gevangenisstraf voor de duur van vier weken;

beveelt, dat de gevangenisstraf niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten op grond, dat de veroordeelde zich voor het einde van een proeftijd van twee jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt;

veroordeelt verdachte tevens tot een taakstraf, bestaande uit een werkstraf, voor de duur van vijftig uren, met bevel voor het geval dat de veroordeelde de werkstraf niet naar behoren verricht, dat vervangende hechtenis voor de duur van vijfentwintig dagen zal worden toegepast;

verklaart verbeurd:

een herdersmes, lemmet 80 mm. bij 15 mm. en handgreep 11 mm.

Dit arrest is aldus gewezen door mr. Greve, voorzitter, mr. Anjewierden en

mr. Hielkema, in tegenwoordigheid van Boersma als griffier.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature